Wat zijn uw voordelen?

Schematisch overzicht

Het bedrag en de duur van de doelgroepvermindering en de werkuitkering zal van meerdere criteria afhangen:

Het bedrag van de doelgroepvermindering is 1 000 euro en wordt toegekend gedurende een aantal kwartalen of in bepaalde gevallen gedurende een onbeperkte periode.

Het bedrag van de werkuitkering is afhankelijk van het geval 900 euro of 1 100 euro en wordt toegekend gedurende een aantal kalendermaanden of in bepaalde gevallen gedurende een onbeperkte periode.

Inzake de werkuitkering

Schema:

Leeftijd werknemer

Duur inschrijving als werkzoekende (1)

Doelgroep-vermindering (RSZ)
bedrag en duur (2)

Bijkomende voorwaarden

Werkuitkering
bedrag en duur (4)

jonger dan 25 jaar

12 maanden in 18 kalendermaanden

1 000 euro
21 kwartalen

UVW (3)

900 euro
60 maanden

ten minste 25 jaar, maar jonger dan 45 jaar

24 maanden in 36 kalendermaanden

1 000 euro
21 kwartalen

UVW (3)

900 euro
60 maanden

ten minste 45 jaar

6 maanden in 9 kalendermaanden

1 000 euro
onbeperkt

UVW (3)

1 100 euro
onbeperkt

Uitleg bij het schema

Inschrijving als werkzoekende

De werknemer moet ingeschreven zijn als niet werkend werkzoekende bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling:

Bepaalde periodes worden gelijkgesteld met een periode van inschrijving als niet werkende werkzoekende, zo bijvoorbeeld periodes van vergoede volledige werkloosheid of gedekt door het leefloon, een tewerkstelling in een regionaal tewerkstellingsprogramma,...

Voor meer inlichtingen lees het infoblad "Hebt u recht op de voordelen van het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart)?" nr. T1. Dit infoblad kunt u krijgen bij het werkloosheidsbureau van de RVA of downloaden van de website www.rva.be.

De bedragen van de doelgroepvermindering

De doelgroepvermindering van 1 000 euro wordt toegekend indien de werknemer gedurende een volledig kwartaal voltijds werkt. Werkt hij niet gedurende het volledige kwartaal en/of werkt hij niet voltijds, dan worden deze bedragen geproportioneerd in functie van de trimesteriële tewerkstellingsbreuk en een correctiefactor.

Uitkeringsgerechtigde volledig werkloze

De werknemer moet uitkeringsgerechtigde volledig werkloze zijn op de datum van aanvraag om de kaart of, in geval van indienstneming, de dag vóór de indienstneming.

Een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze is degene die:

Bepaalde situaties worden gelijkgesteld met een situatie van uitkeringsgerechtigde volledige werkloosheid, zo bijvoorbeeld een schorsing wegens langdurige werkloosheid, de stopzetting van een zelfstandige activiteit,...

Voor meer inlichtingen lees het infoblad "Hebt u recht op de voordelen van het WIN WIN - ACTIVA-plan (de werkkaart)?" nr. T1. Dit infoblad kunt u krijgen bij het werkloosheidsbureau van de RVA of downloaden van de website www.rva.be.

Bruggepensioneerden worden nooit beschouwd als uitkeringsgerechtigde volledig werklozen en komen dus nooit in aanmerking voor een werkuitkering.

De werkuitkering

De werkuitkering van 900 of 1 100 euro wordt toegekend indien de werknemer gedurende een volledige maand voltijds werkt. Werkt hij niet gedurende de volledige maand en/of werkt hij niet voltijds, dan worden deze bedragen geproportioneerd in functie van het aantal uren waarvoor een loon is betaald.

Specifieke beletsels

Wederindienstname van dezelfde werknemer binnen 30 maanden

Indien u dezelfde werknemer opnieuw in dienst neemt binnen 30 maanden die volgen op het einde van een vorige arbeidsovereenkomst waarvoor u, gedurende minstens een deel van de tewerkstelling, voordelen had genoten in het kader van het ACTIVA-plan (doelgroepvermindering en/of werkuitkering), geldt een speciale regeling.

De werknemer zal niet het voordeel krijgen dat vermeld staat op de werkkaart, maar het voordeel dat gold in het kader van de vorige (eerste) tewerkstelling, te rekenen vanaf de aanvangsdatum van de vorige (eerste) tewerkstelling.

Had de werknemer dit voordeel van de werkuitkering al in het kader van die vorige (eerste) tewerkstelling uitgeput, dan kan nu geen werkuitkering meer worden toegekend.

Contacteer het bevoegde werkloosheidsbureau voor meer info.

Ontslag van een andere werknemer om een nieuwe werknemer met het voordeel van de werkuitkering in dienst te nemen

Een werknemer komt niet in aanmerking voor een werkuitkering, wanneer hij van dit voordeel werd uitgesloten door een beslissing van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, indien na klacht werd vastgesteld dat u deze werknemer hebt aangenomen ter vervanging en in een zelfde functie van een ontslagen werknemer met als hoofdzakelijk doel de voordelen van de werkuitkering te bekomen.

Indien blijkt dat u dit herhaaldelijk zou doen, dan kan het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening bovendien beslissen dat geen enkele werknemer de werkuitkering kan genieten indien hij bij u in dienst treedt tijdens een periode van twaalf maanden die ingaat de eerste dag van de maand volgend op die waarin deze beslissing aan u ter kennis wordt gebracht.