Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Delen

Het ACTIVA-plan (de werkkaart)

Infoblad

E1

Laatste update
01-10-2017

De zesde staatshervorming

Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 naar het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap overgedragen werden. (zie www.werk.be, www.actiris.be, www.brussel-economie-werk.be, www.leforem.be, http://emploi.wallonie.be, www.ifapme.be, www.adg.be).

Er werd evenwel een overgangsfase voorzien tijdens dewelke RVA deze bevoegdheid voorlopig verder blijft uitoefenen. De RVA blijft dus op grond van het continuïteitsbeginsel, belast met de uitvoering van deze materie tot op het tijdstip waarop het Gewest operationeel in staat is om deze bevoegdheid uit te oefenen. De bevoegdheid om de activeringsuitkeringen uit te betalen wordt niet overgedragen aan de Gewesten en blijft toegewezen aan de RVA, in samenwerking met de uitbetalingsinstellingen.

De bestaande regelgeving en procedures blijven van kracht tot deze gewijzigd worden door een Gewest of door de Duitstalige Gemeenschap

Wat verandert er in het kader van de staatshervorming?

In het Vlaamse Gewest?

Het Vlaamse Gewest heeft de Activaregeling vanaf 01.01.2017 volledig opgeheven. Vanaf 01.07.2016 had het de specifieke regeling Activa voor verminderd arbeidsgeschikten al afgeschaft.

Enkel voor tewerkstellingen aangevat vóór 01.01.2017 (01.07.2016 voor de regeling voor de verminderd arbeidsgeschikten) kunnen nog voordelen worden toegekend, tot uiterlijk 31.12.2018.

In het Waalse Gewest?

Het Waalse Gewest heeft de Activaregeling vanaf 01.07.2017 volledig opgeheven.

Enkel voor tewerkstellingen aangevat vóór 01.07.2017 kunnen nog voordelen worden toegekend, tot uiterlijk 30.06.2020.

In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest?

Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest heeft de Activaregeling vanaf 01.10.2017 volledig opgeheven.

Enkel voor tewerkstellingen aangevat vóór 01.10.2017 kunnen nog voordelen worden toegekend, tot uiterlijk 31.12.2018.

In de Duitstalige Gemeenschap?

Er verandert momenteel niets.

Wat is het Activaplan?

Deze maatregel is een middel om de werkgelegenheidsgraad in het algemeen te verhogen.

Zij bevordert de herinschakeling van werkzoekenden in het normale arbeidscircuit door de toekenning van:

 • een doelgroepvermindering (= vermindering van de RSZ-werkgeversbijdragen);
 • een geactiveerde werkloosheidsuitkering (werkuitkering genaamd) die u in mindering kan brengen van het te betalen nettoloon. Deze uitkering wordt aan de werknemer betaald.

Of een werknemer voldoet aan de voorwaarden van het plan ACTIVA, zal blijken uit een werkkaart gegeven:

 • voor de werknemers die wonen in het Vlaamse Gewest of de Duitstalige Gemeenschap: door het werkloosheidsbureau van de RVA dat bevoegd is voor de woonplaats van de werknemer;

Komt u in aanmerking?

Alle werkgevers uit de privésector komen in aanmerking.

In de openbare sector komen volgende werkgevers in aanmerking wanneer ze werknemers contractueel (niet statutair) in dienst nemen:

 • de autonome overheidsbedrijven,
 • de openbare kredietinstellingen,
 • de openbare maatschappijen voor personenvervoer,
 • openbare uitzendbureaus,
 • provincies,
 • gemeenten,
 • OCMW's,
 • onderwijsinstellingen, doch enkel voor hun contractueel onderhouds-, administratief en ondersteunend personeel (niet onderwijzend personeel).

Wat zijn uw voordelen?

Schematisch overzicht

Het bedrag en de duur van de doelgroepvermindering en de werkuitkering zal van meerdere criteria afhangen:

 • in ieder geval van:
  • de leeftijd van de werknemer
  • de duur van zijn inschrijving als niet-werkend werkzoekende
  • zijn scholing (enkel indien de werknemer minder dan 30 jaar is),
 • en in bepaalde gevallen (enkel voor het toekennen van de werkuitkering) van:
  • zijn statuut als uitkeringsgerechtigde volledig werkloze (UVW)
  • het feit of hij nog leerplichtig is en/of nog studies in dagonderwijs volgt
  • het feit dat hij eventueel een verminderde arbeidsgeschiktheid heeft.

Het bedrag van de doelgroepvermindering is afhankelijk van het geval 1 500 euro, 1 000 euro of 400 euro en wordt toegekend gedurende een aantal kwartalen.

Het bedrag van de werkuitkering is 500 euro en wordt toegekend gedurende een aantal kalendermaanden.

Schema

Leeftijd werknemer

Duur inschrijving als werkzoekende (1)

Doelgroep-vermindering (RSZ)
bedrag en duur (1)

Bijkomende voorwaarden

Inzake de werkuitkering

Werkuitkering
bedrag en duur (1)

jonger dan 45 jaar

1 dag

Geen

- Verminderd arbeidsgeschikt (1)

- Geen studies in dagonderwijs

- Niet meer leerplichtig

500 euro
36 maanden

jonger dan 25 jaar

12 maanden in 18 kalendermaanden

1.000 euro
5 kwartalen

UVW (1)

500 euro
16 maanden

ten minste 25 jaar, maar jonger dan 45 jaar

12 maanden in 18 kalendermaanden

1.000 euro
5 kwartalen

 

Geen

jonger dan 30 jaar

6 maanden in 9 kalendermaanden

+ geen getuigschrift HSO

1.500 euro
12 kwartalen

UVW (1)

500 euro
36 maanden

jonger dan 45 jaar

24 maanden in 36 kalendermaanden

1.000 euro
9 kwartalen

UVW (1)

500 euro
16 maanden

jonger dan 45 jaar

36 maanden in 54 kalendermaanden

1.000 euro
9 kwartalen
+
400 euro
4 kwartalen

UVW (1)

500 euro
24 maanden

jonger dan 45 jaar

60 maanden in 90 kalendermaanden

1.000 euro
9 kwartalen
+
400 euro
12 kwartalen

UVW (1)

500 euro
30 maanden

ten minste 45 jaar

1 dag

Geen

Verminderd arbeidsgeschikt (1)

500 euro
36 maanden

ten minste 45 jaar

6 maanden in 9 kalendermaanden

1.000 euro
5 kwartalen
+
400 euro
16 kwartalen

 

Geen

ten minste 45 jaar

12 maanden in 18 kalendermaanden

1.000 euro
21 kwartalen

 

Geen

ten minste 45 jaar

18 maanden in 27 kalendermaanden

1.000 euro
21 kwartalen

UVW (1)

500 euro
30 maanden

(1) Zie verder in de tekst

Uitleg bij het schema

Inschrijving als werkzoekende

De werknemer moet ingeschreven zijn als niet-werkend werkzoekende bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling:

 • op de datum van aanvraag om de kaart of, in geval van indienstneming, de dag vóór de indienstneming
 • én gedurende een bepaalde periode die moet gesitueerd zijn in een bepaalde "referteperiode" (uitgedrukt in kalendermaanden) die gelegen is vóór de datum van aanvraag om de kaart of, in geval van indienstneming, vóór de dag vóór de indienstneming.

Bepaalde periodes worden gelijkgesteld met een periode van inschrijving als niet-werkende werkzoekende, zo bijvoorbeeld periodes van vergoede volledige werkloosheid of gedekt door het leefloon, een tewerkstelling in een regionaal tewerkstellingsprogramma,...

Voor een volledig overzicht van de gelijkstellingen: zie het infoblad `Hebt u recht op de voordelen van het ACTIVA-plan (de werkkaart)?' nr. T1. Dit infoblad kunt u krijgen bij het werkloosheidsbureau van de RVA of downloaden van de website www.rva.be.

De bedragen van de doelgroepvermindering

De doelgroepvermindering is voor tewerkstellingen aangevat na 30.09.2017 enkel nog toepasselijk voor de werkgever met vestigingsplaats in de Duitstalige Gemeenschap. De andere Gewesten hebben deze doelgroepvermindering immers afgeschaft.

De doelgroepvermindering van 1.500 euro, 1.000 euro of 400 euro wordt toegekend indien de werknemer gedurende een volledig kwartaal voltijds werkt. Werkt hij niet gedurende het volledige kwartaal en/of werkt hij niet voltijds, dan worden deze bedragen geproportioneerd in functie van de trimesteriële tewerkstellingsbreuk en een correctiefactor.

De doelgroepvermindering Activa en andere doelgroepverminderingen

Het is mogelijk dat een jongere van minder dan 26 jaar aan de voorwaarden voldoet om het recht op een (hogere/langere) doelgroepvermindering te openen in het kader van jongerentewerkstelling.

Voor meer inlichtingen lees het infoblad "Tewerkstelling van laaggeschoolde jongeren" nr. E12. Dit infoblad kunt u krijgen bij het werkloosheidsbureau van de RVA of downloaden van de website www.rva.be.

Dit is bijvoorbeeld het geval indien hij geen diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs bezit.

U hebt dan de keuze welke doelgroepvermindering u wenst te genieten: deze in het kader van de jongerentewerkstelling of deze in het kader van Activa. Mogelijk kan u dus een doelgroepvermindering `laaggeschoolde jongeren' combineren met een werkuitkering `Activa'.

Voldoet de jongere aan de voorwaarden van de twee maatregelen inzake doelgroepverminderingen, dan kunt u elk kwartaal bij de RSZ-aangifte kiezen tussen het voordeel `Activa' en het voordeel `laaggeschoolde jongeren' (via het gebruik van de passende codes). Ook kan u na de uitputting van één voordeel beroep doen op het saldo van het andere voordeel.

Verminderd arbeidsgeschikt

Een persoon met een verminderde arbeidsgeschiktheid is:

 • ofwel een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze met een definitieve arbeidsongeschiktheid van minstens drieëndertig procent,
 • ofwel een niet werkende werkzoekende die voldoet aan de medische voorwaarden om recht te hebben op een inkomensvervangende of een integratietegemoetkoming in het kader van de gehandicaptenwetgeving,
 • ofwel een niet werkende werkzoekende die als doelgroepwerknemer tewerkgesteld was bij een beschutte werkplaats of een sociale werkplaats,
 • ofwel een niet werkende werkzoekende gehandicapte die het recht op verhoogde kinderbijslag opent op basis van een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens zesenzestig procent,
 • ofwel een niet werkende werkzoekende die in het bezit is van een attest afgeleverd door de Algemene Directie Personen met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het verstrekken van sociale en fiscale voordelen.

Uitkeringsgerechtigde volledig werkloze

De werknemer moet uitkeringsgerechtigde volledig werkloze zijn op de datum van aanvraag om de kaart of, in geval van indienstneming, de dag vóór de indienstneming.

Een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze is degene die:

 • niet verbonden is door een arbeidsovereenkomst en als voltijdse werknemer uitkeringen krijgt voor alle dagen van de week, behalve de zondag;
 • niet verbonden is door een arbeidsovereenkomst en als vrijwillig deeltijdse werknemer per week een aantal halve uitkeringen krijgt dat wordt bepaald op basis van zijn vorige uurrooster.

Bepaalde situaties worden gelijkgesteld met een situatie van uitkeringsgerechtigde volledige werkloosheid, zo bijvoorbeeld een schorsing wegens langdurige werkloosheid, de stopzetting van een zelfstandige activiteit,...

Voor meer inlichtingen lees het infoblad "Hebt u recht op de voordelen van het ACTIVA-plan (de werkkaart)?" nr. T1. Dit infoblad kunt u krijgen bij het werkloosheidsbureau van de RVA of downloaden van de website www.rva.be.

Ook voltijds bruggepensioneerden worden als UVW beschouwd.

De werkuitkering

De werkuitkering is voor tewerkstellingen aangevat na 30.09.2017 enkel nog toepasselijk voor de werknemer die zijn hoofdverblijfplaats in de Duitstalige Gemeenschap heeft. De andere Gewesten hebben deze werkuitkering immers afgeschaft.

De werkuitkering van 500 euro wordt toegekend indien de werknemer gedurende een volledige maand voltijds werkt. Werkt hij niet gedurende de volledige maand en/of werkt hij niet voltijds, dan worden deze bedragen geproportioneerd in functie van het aantal uren waarvoor een loon is betaald.

Opmerking: de werkuitkering kan slechts toegekend worden indien de werknemer zijn hoofdverblijfplaats in België heeft en er effectief verblijft bij het begin van de tewerkstelling.

Specifieke beletsels

Wederindienstname van dezelfde werknemer binnen 30 maanden

Indien u dezelfde werknemer opnieuw in dienst neemt binnen 30 maanden die volgen op het einde van een vorige arbeidsovereenkomst waarvoor u, gedurende minstens een deel van de tewerkstelling, voordelen had genoten in het kader van het ACTIVA-plan (doelgroepvermindering en/of werkuitkering), geldt een speciale regeling.

De werknemer zal niet het voordeel krijgen dat vermeld staat op de werkkaart, maar het voordeel dat gold in het kader van de vorige (eerste) tewerkstelling, te rekenen vanaf de aanvangsdatum van de vorige (eerste) tewerkstelling.

Had de werknemer dit voordeel van de werkuitkering al in het kader van die vorige (eerste) tewerkstelling uitgeput, dan kan nu geen werkuitkering meer worden toegekend.

Ontslag van een andere werknemer om een nieuwe werknemer met het voordeel van de werkuitkering in dienst te nemen

Een werknemer komt niet in aanmerking voor een werkuitkering, wanneer hij van dit voordeel werd uitgesloten door een beslissing van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, indien werd vastgesteld dat u deze werknemer hebt aangenomen ter vervanging en in een zelfde functie van een ontslagen werknemer met als hoofdzakelijk doel de voordelen van de werkuitkering te bekomen.

Ontslag van een werknemer om hem minder dan 6 maanden later opnieuw in dienst te nemen

Een werknemer komt niet in aanmerking voor een werkuitkering, wanneer hij van dit voordeel werd uitgesloten door een beslissing van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, indien werd vastgesteld dat die werknemer in de periode van zes maanden voorafgaand aan het tijdstip van de indiensttreding, reeds in dienst was van u of van de groep waartoe u behoort. De werknemer komt daarentegen wel in aanmerking indien hij tijdens de vorige tewerkstelling bij u of bij de groep waartoe u behoort reeds voldeed aan de voorwaarden om de werkuitkering te kunnen genieten.

De werknemer komt eveneens in aanmerking indien u aantoont dat het ontslag en de wederindienstname niet als hoofdzakelijk doel hebben het voordeel van de werkuitkering te bekomen.

Combinatie met een regionaal tewerkstellingsprogramma

Het voordeel van de werkuitkering kan nooit worden toegekend in het kader van een regionaal tewerkstellingsprogramma.

In zo een programma worden eveneens loonsubsidies en/of RSZ-voordelen toegekend. Het betreft de stelsels van Gesubsidieerde Contractuelen (GECO), Derde Arbeidscircuit (DAC), Interdepartementaal Begrotingsfonds (IBF) en de KB's nr. 123 en 258 (projecten voor KMO's).

Dit cumulverbod staat vermeld in de bijlage arbeidsovereenkomst ACTIVA (zie hierna "Welke formaliteiten moeten werkgever en werknemer vervullen: de werkuitkering?").

Welke formaliteiten moeten werkgever en werknemer vervullen: de werkkaart?

Om de voordelen in het kader van het ACTIVA-plan te kunnen genieten, moet de werknemer in het bezit zijn van een werkkaart.

Aan wie vraagt de werknemer de kaart? Hij woont in de Duitstalige Gemeenschap?

De werknemer kan een werkkaart vragen aan het bureau van de RVA bevoegd voor zijn woonplaats.

Hij gebruikt het papieren formulier C63-WERKKAART.

U kunt dit formulier verkrijgen bij het plaatselijk bureau van de RVA of het downloaden van de website van de RVA: www.rva.be >> Documentatie >> Formulieren-Attesten.

De werknemer vult rubriek I van het formulier in, u desgevallend rubriek II en het bevoegde bureau vult rubriek III in.

Opgelet: hij kan géén werkkaart meer vragen via de portaalsite van de sociale zekerheid.

Aan wie vraagt de werknemer de kaart? Hij woont in Waalse, Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest?

De werknemer kan géén werkkaart meer vragen in het kader van deze Activaregeling.

Wanneer moet de werknemer de werkkaart vragen?

Belangrijk: de aanvraag om de werkkaart moet binnen dertig dagen volgend op de indiensttreding toekomen, naar gelang van het geval:

 • op het bureau van de RVA;
 • op het bureau van de bevoegde gewestinstelling.

Bij laattijdige aanvraag kunnen doelgroepvermindering en werkuitkering wel worden toegekend, maar voor een verminderde periode: de periode gedurende dewelke de voordelen worden toegekend, wordt verminderd met een periode die aanvangt op de dag van indienstneming en die eindigt op de laatste dag van het kwartaal waarin de laattijdige aanvraag van de kaart gesitueerd is!

Wanneer de werknemer gerechtigd is op de werkuitkering, maar deze laattijdig aanvraagt, kan de RVA het recht op deze werkuitkering eventueel vanaf een nog latere datum toekennen (zie hierna: “Welke formaliteiten moeten werkgever en werknemer vervullen: de werkuitkering?”).

De kaart is in principe zes maanden geldig en kan u inroepen voor elke tewerkstelling die een aanvang neemt tijdens deze geldigheidsperiode.

Wanneer verschillende tewerkstellingen voor uw rekening elkaar zonder onderbreking opvolgen, kan de werknemer de werkkaart inroepen voor elk van die tewerkstellingen, op voorwaarde dat de eerste van die opeenvolgende tewerkstellingen een aanvang nam tijdens de geldigheidsperiode van de werkkaart.

Wanneer het bureau van de RVA de kaart weigert, maakt het dat formulier C63-WERKKAART terug over met vermelding in rubriek III van de redenen van weigering.

Welke formaliteiten moeten werkgever en werknemer vervullen: de doelgroepvermindering?

U vermeldt op uw kwartaalaangifte aan de RSZ (of DIBISS) dat u voor de werknemer in kwestie recht heeft op een doelgroepvermindering.

De RVA heeft de nodige gegevens betreffende de werknemer aan de RSZ (of DIBISS) overgemaakt zodat deze kan nagaan of u inderdaad gerechtigd bent op de doelgroepvermindering.

Welke formaliteiten moeten werkgever en werknemer vervullen: de werkuitkering?

Eerste aanvraag van de werkuitkering?

Indien de werknemer het recht op de werkuitkering opent, dient u een arbeidsovereenkomst te sluiten waarin specifieke bepalingen betreffende de regeling Activa zijn opgenomen.

Deze bepalingen zijn opgenomen in de bijlage arbeidsovereenkomst ACTIVA die u kan krijgen bij het werkloosheidsbureau of kan downloaden van de website: www.rva.be >> Documentatie >> Formulieren-Attesten. Ofwel integreert u deze bepalingen in de arbeidsovereenkomst, ofwel voegt u er de bijlage aan toe.

De werknemer moet de werkuitkering vragen door zijn arbeidsovereenkomst en (eventueel) de bijlage arbeidsovereenkomst ACTIVA via zijn uitbetalingsinstelling in te dienen bij het plaatselijk werkloosheidsbureau van de RVA.

Zijn aanvraag moet uiterlijk de laatste dag van de vierde maand volgend op de maand waarin de indiensttreding gesitueerd is, toekomen op dit werkloosheidsbureau. Dit bureau zal u verwittigen of de werknemer al dan niet gerechtigd is op de werkuitkering en of u deze uitkering bijgevolg al dan niet in mindering zal kunnen brengen van het te betalen nettoloon.

Is de aanvraag laattijdig ingediend, dan wordt de werkuitkering maar toegekend vanaf de eerste van de maand waarin de aanvraag is toegekomen op het werkloosheidsbureau. De einddatum van de periode gedurende dewelke het voordeel wordt toegekend, wijzigt evenwel niet.

Volgende aanvraag van de werkuitkering?

De werknemer die meerdere tewerkstellingen kent voor uw rekening, moet slechts één uitkeringsaanvraag indienen per geldigheidsperiode van de werkkaart. Deze geldigheidsperiode bedraagt normaal zes maanden.

Het feit dat er zich onderbrekingen voordoen tussen de verschillende arbeidsovereenkomsten of dat het uurrooster gewijzigd is, is van geen belang.

Voorbeeld:

Een werkkaart wordt aan een werknemer gegeven met een geldigheidsperiode vanaf 09.04.2010 tot en met 08.10.2010.

U neemt een werknemer dienst vanaf 03.05.2010 tot en met 04.05.2010. De werknemer dient een uitkeringsaanvraag (UA) in binnen de reglementaire termijnen.

U neemt dezelfde werknemer nog eens in dienst vanaf 10.05.2010 tot en met 11.05.2010. Een nieuwe uitkeringsaanvraag is niet nodig. Immers:

 • de nieuwe indienstneming (10.05.2010) is gesitueerd tijdens de geldigheidsduur van een werkkaart (09.04.2010 - 08.10.2010);
 • er is reeds een geldige uitkeringsaanvraag ingediend voor een eerdere indienstneming tijdens de geldigheid van de werkkaart (UA 03.05.2010).

Die ene uitkeringsaanvraag is bovendien geldig voor elke arbeidsovereenkomst tussen uzelf en deze werknemer die een aanvang neemt tijdens de geldigheidsperiode van de werkkaart. Indien u meerdere overeenkomsten zonder onderbreking sluit én de eerste van die aaneensluitende overeenkomsten ving aan tijdens de geldigheidsduur van de werkkaart, zijn al die overeenkomsten "gedekt" door deze ene uitkeringsaanvraag.

Zonder onderbreking = enkel "onderbroken" door een weekend, een feestdag of een inhaalrustdag gelegen tussen twee arbeidsovereenkomsten.

Voorbeeld:

Een werkkaart is toegekend vanaf 24.05.2010 met een geldigheidsduur van 6 maanden (= t.e.m. 23.11.2010).

U neemt de werknemer in dienst vanaf 07.06.2010 tot en met 11.06.2010 (overeenkomst 1). De werknemer dient tijdig een geldige aanvraag om de werkuitkering in.

Stel dat de werknemer door u in dienst wordt genomen vanaf maandag 22.11.2010 tot en met vrijdag 26.11.2010 (overeenkomst 2) en vervolgens nog gedurende de periodes 29.11.2010 tot en met 03.12.2010 (overeenkomst 3) en 06.12.2010 tot en met 10.12.2010 (overeenkomst 4) (dus telkens van maandag tot vrijdag).

Aangezien enkel een weekend is gelegen tussen de respectievelijke periodes van tewerkstelling (overeenkomsten 2-3-4), worden deze drie overeenkomsten als aaneensluitend beschouwd.

Aangezien de eerste van deze overeenkomsten (overeenkomst 2) (22.11.2010) aanvangt tijdens de geldigheidsduur van de werkkaart (geldig tot en met 23.11.2010) kan de RVA een werkuitkering betalen voor de drie overeenkomsten op basis van de uitkeringsaanvraag voor 07.06.2010.

Een nieuwe uitkeringsaanvraag is dus vereist:

 • wanneer u met deze werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst sluit, niet aansluitend op de vorige, én de aanvangsdatum van de nieuwe arbeidsovereenkomst is gelegen buiten de geldigheidsperiode van de werkkaart. In dat geval zal de werknemer ook een nieuwe werkkaart moeten vragen;
 • wanneer de werknemer een arbeidsovereenkomst zou sluiten met een andere werkgever.

De werknemer moet een nieuwe uitkeringsaanvraag steeds binnen de reglementaire termijn indienen (zie vorig punt). Deze gebeurt op dezelfde wijze als de eerste aanvraag (indienen van de arbeidsovereenkomst en de bijlage of van de arbeidsovereenkomst met de bepalingen van de bijlage erin geïntegreerd).

Maandelijkse betaling van de werkuitkering?

Om de werknemer toe te laten de werkuitkering te ontvangen, moet u ten vroegste de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de werknemer tewerkgesteld was, een elektronische aangifte verrichten (Aangifte Sociaal Risico 8 genaamd). U bezorgt dan een print van deze aangifte aan de werknemer.

U brengt de werkuitkering in mindering van het te betalen nettoloon en betaalt slechts het saldo.

De berekening van het bedrag van de werkuitkering?

Het bedrag van de werkuitkering per kalendermaand verkrijgt u door het basisbedrag (500 euro) te vermenigvuldigen met een breuk waarvan:

 • de noemer gelijk is aan het aantal uren dat een voltijdse werknemer per week werkt (hierna de factor S genaamd), vermenigvuldigd met 4;
 • de teller gelijk is aan het aantal uren waarvoor loon verschuldigd is tijdens de periode van de arbeidsovereenkomst gelegen in de beschouwde kalendermaand.

De werkuitkering wordt per ononderbroken arbeidsovereenkomst (zonder wijziging van de factor S) berekend tot 4 cijfers na de komma. Er gebeurt geen intermediaire afronding. Pas na optelling van de bedragen wordt afgerond : indien het derde cijfer na de komma minstens 5 is, wordt het tweede cijfer met een eenheid verhoogd; indien het derde cijfer na de komma minder dan 5 is, wordt het weggelaten.

Voorbeeld:

Een werknemer is in de loop van de maand april 2010 als volgt tewerkgesteld. De factor S bedraagt 38. Het basisbedrag van de werkuitkering is 500 euro.

Hij is tewerkgesteld in het kader van drie arbeidsovereenkomsten:

 • vanaf 5 tot en met 7 april 2010: 21,8 uren loon zijn verschuldigd;
 • vanaf 13 tot en met 14 april 2010: 14,2 uren loon zijn verschuldigd;
 • vanaf 27 april tot en met 4 mei 2010: 45,6 uren loon zijn verschuldigd.

Opgelet: u brengt de uren loon voor 3 en 4 mei (15,2 uren loon) niet in rekening voor de maand april. Blijven over: de uren voor 27 tot 30 april: 30,4 uur.

Berekening van de werkuitkering:

 • 5 tot 7 april:

(500 x 21,8) / (38 x 4) = 71,71052 = 71,7105 euro

 • 13 tot 14 april:

(500 x 14,2) / (38 x 4) = 46,71052 = 46,7105 euro

 • 27 tot 30 april:

(500 x 30,4) / (38 x 4) = 100,0000 euro

TOTAAL = 218,4210 = 218,42 euro

Meer inlichtingen?

Meer inlichtingen over de aanvraag en afgifte van een werkkaart en het aanvragen van een werkuitkering kunt u krijgen:

 • indien de werknemer woont in de Duitstalige Gemeenschap: bij de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). Zie ook de RVA-website: www.rva.be;

Meer inlichtingen over de doelgroepverminderingen kunt u krijgen bij:

 • De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Victor Hortaplein 11, 1060 Brussel (tel. 02 509 31 11) (website: www.onssrszlss.fgov.be).