Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Delen

De instapstage

Infoblad

E60

Laatste update
01-01-2017

De zesde staatshervorming

Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 naar het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap overgedragen werden. (zie www.vdab.be, www.actiris.be, www.brussel-economie-werk.be, www.forem.be,  http://emploi.wallonie.be, www.ifapme.be, www.adg.be).

Er werd evenwel een overgangsfase voorzien tijdens dewelke RVA deze bevoegdheid voorlopig verder blijft uitoefenen. De RVA blijft dus op grond van het continuïteitsbeginsel, belast met de uitvoering van deze materie tot op het tijdstip waarop het Gewest operationeel in staat is om deze bevoegdheid uit te oefenen.

De bestaande regelgeving en procedures blijven van kracht tot deze gewijzigd worden door een Gewest of door de Duitstalige Gemeenschap. 

Het Brussels Hoofdstedelijke Gewest heeft de bepalingen inzake de instapstage afgeschaft met ingang vanaf 1.1.2017. Dit infoblad is niet meer van toepassing op stageovereenkomsten afgesloten met Actiris die ingaan vanaf 1.1.2017.

Wat is een instapstage?

Een instapstage is een stage die een laag- of middengeschoolde jongere, hierna stagiair genoemd, kan volgen in een onderneming, bij een VZW of bij een overheidsdienst, hierna stagegever genoemd. Via de instapstage kan de stagiair kennis maken met de arbeidsmarkt.

De bedoeling van de maatregel is de verlaging van de jeugdwerkloosheid. Zo wordt de maatregel in Vlaanderen ingepast in het `Jeugdwerkplan'

De instapstage duurt minstens 3 en hoogstens 6 maanden. De instapstage moet voltijds zijn. De RVA betaalt een stage-uitkering. De stagegever betaalt een premie.

Wie komt in aanmerking als stagegever?

Als stagegever komt in aanmerking, de vertegenwoordiger van elke onderneming, vereniging zonder winstoogmerk of administratieve overheid.

Wie komt in aanmerking als stagiair?

Om een instapstage te volgen moet de jongere aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • bij de aanvang van de instapstage ingeschreven zijn als niet-werkend werkzoekend bij de bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB, FOREM of ADG) en zich nog in de beroepsinschakelingstijd bevinden. Het feit dat de kandidaat een leefloon ontvangt tijdens de beroepsinschakelingstijd is geen beletsel om in aanmerking te komen als stagiair;
 • midden- of laaggeschoold zijn. Middengeschoold is de jongere die ten hoogste een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs heeft. Laaggeschoold is de jongere die  geen diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs heeft.
  Let op: de bevoegde Gemeenschap of het Waals Gewest kan de doelgroep beperken. Aldus zullen in Vlaanderen enkel de laaggeschoolden in aanmerking komen;
 • positief meewerken aan de begeleidingsacties van de bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB, FOREM, of ADG).

Elke stagiair kan een of meer instapstages doorlopen voor een totale duur van hoogstens 6 maanden.

Aan welke voorwaarden moet de instapstage voldoen?

 • Er wordt een overeenkomst gesloten tussen de stagiair, de stagegever en de bevoegde dienst voor beroepsopleiding (VDAB, FOREM, of ADG).
 • De instapstage kan ten vroegste aanvangen na de zesde maand (vanaf de156ste dag) van de beroepsinschakelingstijd en uiterlijk op de laatste dag (310de) van de beroepsinschakelingstijd.
 • de instapstage is voltijds (eventuele opleiding inbegrepen);
 • de duur van de instapstage bedraagt minstens 3 en hoogstens 6 maanden. Binnen deze grenzen kan de duur van de instapstage vrij bepaald worden door de bevoegde Gemeenschap of het Waals Gewest. De helft van de duur van de stage kan doorgaan buiten de onderneming in een door de bevoegde dienst voor beroepsopleiding aanvaard opleidings- of begeleidingsproject.

Opmerking: de stagiair moet alleen in Dimona aangegeven worden (en dus niet in de DmfA) met de nieuwe code 'type werknemer': TRI (TRansition Internship).

Waaruit bestaat de vergoeding van de stagiair?

De maandelijkse vergoeding

De stagiair krijgt een maandelijkse vergoeding van 200 euro. Deze vergoeding is ten laste van de stagegever en is enkel verschuldigd voor de uren die de stagiair effectief ten dienste staat van de stagegever.

Voor de berekening van de maandelijkse vergoeding vermenigvuldigt u het aantal uren effectieve aanwezigheid in de beschouwde maand met 200 en deelt u het resultaat door het theoretisch aantal uren in de beschouwde maand.

De vergoeding is niet onderworpen aan sociale bijdragen (geen DMFA-aangifte vereist).

Deze vergoeding is onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing (11,11 %). Het bedrag moet vermeld worden op de fiche 281.18 (code 271).

De stage-uitkering

De stagiair ontvangt, naast de maandelijkse vergoeding, tevens een stage-uikering van 26,82 euro per dag. Deze stage-uitkering is ten laste van de RVA en wordt uitbetaald door de uitbetalingsinstelling van de stagiair. De stage-uitkering wordt niet betaald in geval van ongewettigde afwezigheid. Ze wordt in principe wel betaald in geval van afwezigheid van de stagiair wegens ziekte, verlof, sluiting van de onderneming wegens jaarlijkse vakantie of tijdelijke werkloosheid, behalve indien de instapstage formeel werd geschorst (in overleg met de VDAB, Forem of ADG).

Het dagbedrag van 26,82 euro kan verhoogd worden vanaf het tijdstip waarop de stagiair (na het verstrijken van de beroepsinschakelingstijd van 12 maanden) voldoet aan de voorwaarden om aanspraak te maken op inschakelingsuitkeringen en dit voor zover het dagbedrag van deze inschakelingsuitkering hoger is dan het voormelde dagbedrag van 26,82 euro.

Meer info over de stage-uitkering en de door de stagiair te vervullen formaliteiten om deze te bekomen kan u terugvinden in het infoblad-werknemer `De instapstage?" T142.

Het aanwezigheidsattest C98

Om de stage-uitkering te kunnen ontvangen moet de stagiair een aanwezigheidsattest C98 indienen bij zijn uitbetalingsinstelling.

Dit aanwezigheidsattest wordt door u, op het einde van elke kalendermaand, ingevuld (vak B), ondertekend en aan de stagiair overhandigd. U vermeldt er de dagen op van ongewettigde afwezigheid alsook de periodes tijdens dewelke de instapstage formeel werd geschorst.

Het formulier kan u downloaden van de website www.rva.be > documentatie > formulieren > per nummer > C98.

Waar kunt u meer info vinden?

De arbeidsbemiddelingsdiensten en de diensten voor beroepsopleiding kunnen meer info verschaffen over:

 • het aanbieden van stageplaatsen;
 • het sluiten van de overeenkomst en het te gebruiken model;
 • het verloop van de instapstage;
 • de eventuele onkostenvergoeding;
 • de verzekeringsaspecten.

Het betreft de volgende instellingen:

 • VDAB - Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding, Keizerslaan 11, 1000 Brussel, www.vdab.be, Servicelijn 0800/30.700 ;
 • FOREM - Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, Bd Tirou 104, 6000 Charleroi, www.leforem.be ;
 • ADG - Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Vennbahnstrasse 4/2, 4780 Sankt Vith, www.adg.be ;