Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Delen

Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA)

Infoblad

G2

Laatste update
22-03-2017

De zesde staatshervorming

Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

Sedert 1 januari 2016 zijn het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk gewest bevoegd voor de PWA-materie.

Voor meer inlichtingen:

Waals Gewest:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Voor wat het Vlaams Gewest (www.vdab.bewww.werk.be) en de Duitstalige Gemeenschap (http://www.adg.behttp://www.dglive.be) betreft, is er nog altijd een overgangsfase van toepassing tijdens dewelke de RVA voorlopig die bevoegdheid verder blijft uitoefenen. De RVA blijft dus, krachtens het continuïteitsbeginsel, belast met de uitvoering van die materie tot op het tijdstip waarop het Vlaams Gewest en de Duitstalige Gemeenschap operationeel in staat zullen zijn om die bevoegdheid uit te oefenen.

De bevoegdheid om uitkeringen te betalen, wordt niet overgedragen aan de gewesten en blijft toegewezen aan de RVA, in samenwerking met de uitbetalingsinstellingen.

Wat is een PWA?

Een PWA is een vereniging zonder winstoogmerk (VZW) opgericht door de gemeente of door een groep van gemeenten. Diverse activiteiten waaraan niet tegemoet gekomen wordt door het reguliere arbeidscircuit mogen onder bepaalde voorwaarden worden uitgevoerd in het kader van het PWA.

Wie kan een beroep doen op de diensten van het PWA?

Privé-personen, lokale overheden (gemeenten, OCMW's), VZW's en andere niet-commerciële verenigingen, onderwijsinstellingen en land- of tuinbouwbedrijven, kunnen activiteiten laten uitoefenen door PWA-werknemers.

Wie komt in aanmerking om in het PWA te werken?

 • uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die sinds 2 jaar (of 6 maand vanaf 45 jaar) werkloos zijn
 • uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die in de loop van de 36 maanden voorafgaand aan hun inschrijving in een PWA gedurende minstens 24 maanden werden vergoed
 • personen die het leefloon of financiële sociale bijstand van het OCMW genieten, en die ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende.

Welke zijn de toegelaten activiteiten?

Elke categorie van gebruikers is opgenomen in een modellijst met toegelaten activiteiten.

Deze lijst van toegelaten activiteiten is verschillend voor elk PWA. U kunt op eenvoudig verzoek een exemplaar bekomen op het PWA-kantoor van uw gemeente.

Bij privé-personen:

 • Kleine onderhouds- en herstellingswerken aan de woning van de gebruiker die door professionelen worden geweigerd omwille van hun gering belang.
 • Bewaken en verzorgen van huisdieren, in afwezigheid van de eigenaars (bijv. tijdens de vakantie), indien er in de buurt geen dierenpension is.
 • Hulp voor klein tuinonderhoud.
 • Hulp voor de opvang of de begeleiding van kinderen, zieken, bejaarden of gehandicapten (o.m. kinderopvang bij de gebruiker thuis, boodschappen doen voor bejaarden).
 • Hulp bij het vervullen van administratieve formaliteiten.
 • Thuishulp met huishoudelijk karakter: is niet toegelaten behalve voor gebruikers die hun inschrijving in het PWA wensen te hernieuwen, dit indien zij op 1 maart 2004 in het bezit waren van een geldig gebruikersformulier voor het verrichten van de activiteit thuishulp met huishoudelijk karakter.

Opmerking:

 • deze activiteit mag enkel uitgevoerd worden door een PWA-werknemer die op 1 maart 2004 verbonden was door een PWA-arbeidsovereenkomst. Hij moet deze activiteit ook daadwerkelijk (minstens 1 uur) uitgeoefend hebben in de voorafgaande 18 maanden.
 • En indien de PWA-werknemer op 1 juli 2009 tenminste 50 jaar of ouder is.

Opmerking:

 • De PWA-werknemer die op 1 juli 2009 een blijvende graad van arbeidsongeschiktheid heeft van tenminste 33% kan de activiteit “thuishulp met huishoudelijk karakter” verder blijven uitoefenen.

Bij lokale overheden:

Hulp bij tijdelijke of uitzonderlijke taken die door recente maatschappelijke evoluties ontstaan zijn of sterk toegenomen zijn en die niet door het gewone personeel of in het gewone arbeidscircuit kunnen worden verricht.

(o.a. occasionele hulp in de gemeentelijke bibliotheek, hulp bij het begeleiden van sociaal zwakkeren, hulp bij het beschermen van het leefmilieu en bij het tegemoetkomen aan buurtnoden, regelen van het verkeer aan scholen; taken betreffende preventie en veiligheid zoals stadswachter – gemachtigde opzichter.

Bij VZW's en andere niet-commerciële verenigingen:

Taken die door hun aard, hun omvang of door hun occasionele aard gewoonlijk door vrijwilligers worden verricht, en die niet tot het dagelijks beheer behoren. Het moet gaan om taken die niet door het gewone personeel of in het gewone arbeidscircuit kunnen verricht worden.

(bijv. Administratieve hulp in geval van uitzonderlijke activiteiten, hulp bij de organisatie en tijdens het verloop van verschillende evenementen, hulp voor het onderhoud van sportterreinen en kleedkamers, steward).

Bij onderwijsinstellingen:

Taken die door hun aard, hun omvang of door hun occasionele aard normaal door vrijwilligers worden verricht, en die niet door het gewone personeel of in het gewone arbeidscircuit kunnen verricht worden (o.a. vóór- en naschoolse kinderopvang, hulp bij de organisatie van naschoolse activiteiten, hulp bij het begeleiden van kinderen naar activiteiten, hulp bij het begeleiden van de schoolbus).

In de land- en tuinbouwsector:

 • In verband met de tuinbouwsector : alle activiteiten die behoren tot de sector, met uitzondering van de champignonteelt en van het aanplanten en onderhoud van parken en tuinen;
 • In verband met de landbouwsector: seizoensgebonden activiteiten toegestaan in piekperiodes, bijvoorbeeld het planten en oogsten. Het besturen van machines en het gebruik van chemische producten zijn uitgesloten.

Welke formaliteiten moet u vervullen?

Om u in te schrijven

U moet een gebruikersformulier 1A (indien u een privé-persoon bent) of 1B (voor de andere gebruikers) invullen bij het PWA van de gemeente waar de activiteit zal worden uitgevoerd.

Op dit formulier beschrijft u de activiteit die u wenst te laten uitvoeren. Het PWA geeft u de toelating indien de aangevraagde activiteit deel uitmaakt van de lijst met goedgekeurde activiteiten, en stuurt of overhandigt u een geldig exemplaar van uw gebruikersformulier.

Het PWA zal u voor de aangevraagde activiteit een kandidaat sturen. U kan ook zelf aan de PWA-beambte de naam meedelen van een PWA-werknemer die bereid is de activiteit bij u te verrichten.

Om de prestaties van de PWA-werknemers te betalen

De PWA-werknemers worden betaald met PWA-cheques. Voor elk gepresteerd of begonnen uur overhandigt u een PWA-cheque aan de werknemer op het moment dat hij de activiteit beëindigt of ten laatste op de dag van de maand waarin de prestaties werden geleverd.

Het aantal uren dat een PWA-werknemer maximaal mag presteren bedraagt 630 uur per kalenderjaar.

Het maximum aantal te presteren uren per kalendermaand hangt af van het type gebruiker en van de aard van de activiteit, nl.

 • voor de volgende activiteiten bedraagt het maximum aantal uren per kalendermaand 45 uren:
  • ten behoeve van natuurlijke personen;
   • thuishulp met huishoudelijk karakter (voor de PWA-werknemers die deze activiteit nog mogen uitoefenen);
   • hulp voor het verrichten van administratieve formaliteiten.
  • ten behoeve van de lokale overheden;
  • ten behoeve van verenigingen zonder winstoogmerk en andere niet-commerciële verenigingen.
 • voor de volgende activiteiten bedraagt het maximum aantal uren per kalendermaand 70 uren:
  • ten behoeve van natuurlijke personen;
   • de bewaking of begeleiding van zieken of kinderen;
   • hulp voor klein tuinonderhoud;
   • activiteiten ten behoeve van onderwijsinstellingen.
 • voor de volgende activiteit bedraagt het maximum aantal uren per kalendermaand 150 uren:
  • seizoens- en gelegenheidsgebonden activiteiten in de land- en tuinbouwsector .

Voor u als gebruiker is het aantal activiteitsuren niet beperkt. U kan beroep doen op meerdere PWA-werknemers.

Indien de PWA-werknemer verplaatsingskosten heeft, kan het PWA eisen dat u deze gedeeltelijk of volledig terugbetaalt.

Hoeveel kost het u?

De PWA-beambte vermeldt op uw gebruikersformulier uw toelatingsnummer, het bedrag van het eventuele inschrijvingsrecht (maximum 7,45 EUR/jaar) evenals de aanschafprijs van de PWA-cheque.

De aanschafprijs van deze cheques kan variëren per PWA en eventueel op basis van het type van de gevraagde activiteit. Vanaf 01.01.2009 varieert de prijs van 5,95 EUR tot 7,45 EUR in schijven van 0,25 EUR.

Opmerking: indien u een geldig gebruikersformulier hebt waarop een lagere prijs vermeld is (lager dan 5,95 EUR), kan u verder PWA-cheques bestellen tegen het vermelde bedrag zolang de geldigheidsduur van uw gebruikersformulier niet verstreken is.

Voor de land- en tuinbouwsector bedraagt de aanschafprijs 6,20 EUR en voor stadswachtactiviteiten 5,95 EUR (zie ook Opmerking hier boven).

De PWA-cheques kunnen op naam zijn (d.w.z. op uw naam opgesteld) of naamloos. Enkel de PWA-cheques op naam geven recht op een belastingvoordeel. Het maximumbedrag waarop de belastingvermindering voor PWA-cheques van toepassing is, is vanaf 1 juli 2013 beperkt tot 1.380 EUR  (920 EUR niet geïndexeerd) per persoon per jaar. Het voordeel blijft onveranderd op 30 procent van de betaalde cheque. Voor 2013 is er wel voorzien in een uitzondering voor de uitgaven gedaan voor 1 juli 2013 waardoor voor deze uitgaven de belastingvermindering nog geldt tot 2.720 EUR (1.810 EUR niet geïndexeerd).

En wat met de PWA-werknemer? De PWA-arbeidsovereenkomst en het PWA-prestatieformulier

Vooraleer het werk aan te vatten, moet de PWA-werknemer in het bezit zijn van een geldig prestatieformulier (PWA-formulier 4) dat door het PWA wordt afgeleverd. Hij moet ook in het bezit zijn van een PWA-arbeidsovereenkomst gesloten tussen de PWA-werknemer en het PWA als werkgever.

Is de PWA-werknemer verzekerd?

Indien de PWA-werknemer tijdens zijn werkzaamheden onopzettelijk schade aanricht, zal de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid deze schade vergoeden.

De PWA-werknemer is eveneens verzekerd tegen arbeidsongevallen.

Welke veiligheidsmaatregelen dient u te nemen?

Met de ondertekening van het gebruikersformulier verbindt u zich ertoe:

 • in goede staat verkerende instrumenten of materieel ter beschikking te stellen van de PWA-werknemer;
 • ervoor te zorgen dat het werk in degelijke omstandigheden wordt uitgevoerd op het gebied van veiligheid en gezondheid van de PWA-werknemer. Gevaarlijke werken mogen niet verricht worden.

Wenst u meer informatie?

Voor meer informatie omtrent de werking van het PWA kunt u terecht op het PWA-kantoor van uw gemeente. U vindt ook meer informatie op www.pwa-cheque-rva.be.