Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Delen

Mag u voogd zijn van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen?

Infoblad

T104

Laatste update
01-06-2017

Inleiding

Het uitoefenen van maximum 2 voogdijschappen per kalenderjaar heeft geen enkele invloed op de werkloosheidsuitkeringen. Het uitoefenen van meer dan 2 voogdijschappen per kalenderjaar kan invloed hebben op de werkloosheidsuitkeringen. Deze invloed verschilt naargelang de  voogdijschappen in de loop van het kalenderjaar achtereenvolgend of  tegelijkertijd wordt uitgeoefend.

U bent uitkeringsgerechtigde werkloze en u oefent een voogdij uit over 1 of 2 minderjarigen per kalenderjaar?

U moet geen enkele aangifte doen bij de RVA, u kunt uw activiteit verrichten wanneer u wilt en u mag uw voogdijvergoedingen integraal cumuleren met uw werkloosheidsuitkeringen.

Voorbeelden:

  • Een werknemer is voogd van minderjarige A sedert 3 januari. Op 5 februari wordt hij ook voogd van minderjarige B. Op 8 mei dient hij een aanvraag om werkloosheidsuitkeringen in. Hij moet niets aangeven bij zijn uitbetalingsinstelling en dit, zolang hij in de loop van het kalenderjaar geen voogd wordt van een derde minderjarige (zie volgend punt);
  • Een werkloze wordt voogd van minderjarige A vanaf 15 februari. Op 7 maart wordt hij ook voogd van minderjarige B. Hij moet geen enkele aangifte doen bij zijn uitbetalingsinstelling.

U bent uitkeringsgerechtigde werkloze en u oefent een voogdij uit over meer dan 2 minderjarigen per kalenderjaar?

U moet u aanmelden bij uw uitbetalingsinstelling en met de documenten C1 en C1A (beschikbaar bij deze instelling) aangifte doen van het feit dat u een voogdij uitoefent over meer dan 2 minderjarige vreemdelingen per kalenderjaar.

U moet deze aangifte doen ofwel op het ogenblik dat u werkloosheidsuitkeringen aanvraagt, ofwel van zodra u, in de loop van hetzelfde kalenderjaar, een voogdij begint uit te oefenen over een 3de minderjarige.

De voorwaarden voor het uitoefenen van uw activiteit als voogd met behoud van uitkeringen, evenals de tekst die u op formulier C1A moet vermelden, hangen af van het feit of u tegelijkertijd voogd bent van maximum 2 minderjarigen of van meer dan 2 minderjarigen (zie verder).

U oefent uw voogdij uit over maximum 2 minderjarigen tegelijkertijd?

U moet geen enkele bijzondere voorwaarde vervullen om uw activiteit als voogd uit te oefenen.

U moet op het formulier C1A verklaren dat u voogd bent van meer dan 2 minderjarige vreemdelingen per kalenderjaar, maar dat u niet meer dan 2 voogdijschappen tegelijkertijd verricht.

Uw voogdijvergoedingen zijn cumuleerbaar met uw werkloosheidsuitkeringen, maar op beperkte wijze.

Het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering zal verminderd worden met het gedeelte van het bedrag van het daginkomen van de voogdijvergoeding dat hoger ligt dan 13,98 euro (geïndexeerd bedrag).

Indien u het globale netto-jaarinkomen van uw acitiviteit als voogd door 312 deelt, bekomt u het dagbedrag van de inkomsten van deze activiteit. Indien dit dagbedrag hoger is dan 13,98 euro, zal het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering verminderd worden met het gedeelte van de inkomsten boven 13,98 euro.

Bijvoorbeeld, indien het dagelijkse netto-inkomen van uw activiteit als voogd 15 euro bedraagt, zal het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering verminderd worden met het verschil tussen 15 en 13,98.

U moet elk jaar een kopie van uw aanslagbiljet indienen, dat u toegezonden wordt door uw fiscale administratie, ten bewijze van uw inkomsten.

U bent voogd van meer dan 2 minderjarigen tegelijkertijd?

In dat geval, moet u, om uw activiteit als voogd verder uit te oefenen met behoud van (eventueel verminderde, ten gevolge van de regeling inzake cumul van het vorige punt) werkloosheidsuitkeringen 2 voorwaarden vervullen:

  • u moet uw activiteit als voogd al sinds minstens drie maanden uitgeoefend hebben tijdens uw betrekking als loontrekkende die uw uitkeringsaanvraag onmiddellijk voorafgaat;
  • het aantal tegelijkertijd uitgeoefende voogdijschappen mag niet hoger zijn dan het hoogste aantal dat uitgeoefend werd (gedurende minstens 1 dag) in de loop van de voormelde periode van 3 maanden.

Op het formulier C1A moet u aangifte doen van de datum waarop u het statuut van voogd voor het eerst hebt gekregen, van het feit dat u voogd bent van meer dan 2 minderjarige vreemdelingen in het kalenderjaar en moet u het maximum aantal voogdijschappen vermelden dat u tegelijkertijd hebt uitgeoefend gedurende minstens 1 dag, in de loop van de 3 maanden tewerkstelling als loontrekkende die uw uitkeringsaanvraag voorafgaan.

Tijdens uw werkloosheid mag u tegelijkertijd niet meer voogdijschappen uitoefenen dan het maximum aantal dat u op het formulier C1 hebt vermeld.

Indien u het aantal voogdijschappen dat u tegelijkertijd uitoefent toch uitbreidt tijdens uw werkloosheid, moet u een nieuw formulier C1A invullen, waarop u het nieuwe aantal voogdijschappen vermeldt die u tegelijkertijd uitoefent en zult u uitgesloten worden van het recht op werkloosheidsuitkeringen tijdens de periode van uitbreiding. Indien u later terugkeert naar uw oorspronkelijke maximum aantal voogdijschappen of naar een lager aantal, kunt opnieuw het recht op werkloosheidsuitkeringen vragen. U moet dan opnieuw een formulier C1A invullen met vermelding van het nieuwe aantal voogdijschappen dat u tegelijkertijd uitoefent.

In geval u een nieuwe uitkeringsaanvraag indient als gevolg van een werkhervatting als loontrekkende gedurende ten minste 3 maanden, tijdens dewelke u een aantal voogdijschappen tegelijkertijd uitoefent dat hoger is dan het aantal dat eerder werd aangegeven, kan dit hoger aantal met een nieuw formulier C1A worden aangegeven en wordt dit hoger aantal het nieuwe aantal maximum voogdijschappen.

Indien u de 1ste voorwaarde niet vervult, zult u uitgesloten worden van het recht op uitkeringen gedurende heel de periode tijdens dewelke u voogd bent van meer dan 2 minderjarigen tegelijkertijd.

Voorbeelden:

  • Een werknemer is voogd van minderjarige A vanaf 9 januari. Van 7 februari tot 23 mei is hij voogd van minderjarige B. Van 9 februari tot 25 april is hij voogd voor minderjarige C. Vanaf 6 maart is hij voogd van minderjarige D en op 29 juni dient hij een aanvraag om werkloosheidsuitkeringen in. Hij moet zijn activiteit als voogd aangeven bij zijn uitbetalingsinstelling want hij oefent zijn 4de voogdijschap van het kalenderjaar uit. Hij zal zijn activiteit als voogd kunnen uitoefenen tijdens zijn werkloosheid, maar zal geen voogd kunnen zijn van meer dan 4 minderjarigen tegelijkertijd want het is het maximum aantal voogdijschappen dat hij tegelijkertijd heeft uitgeoefend in de loop van de 3 maanden tewerkstelling als loontrekkende (29 maart tot 28 juni) die de uitkeringsaanvraag voorafgaan;
  • Een werknemer is voogd van minderjarige A vanaf 3 januari. Van 15 januari tot 4 april is hij voogd van minderjarige B. Van 23 januari tot 15 mei is hij voogd voor minderjarige C. Van 2 februari tot 3 maart is hij voogd van minderjarige D. Op 6 september dient hij een aanvraag om werkloosheidsuitkeringen in. Hij moet zijn activiteit als voogd aangeven bij zijn uitbetalingsinstelling want hij oefent zijn 4de voogdijschap van het kalenderjaar uit. Hij zal zijn activiteit als voogd kunnen uitoefenen tijdens zijn werkloosheid, maar zal geen voogd kunnen zijn van meer dan 2 minderjarigen tegelijkertijd want hij heeft niet tenminste 3 voogdijschappen tegelijkertijd uitgeoefend tijdens de 3 maanden tewerkstelling als loontrekkende (6 juni tot 5 september) die de uitkeringsaanvraag voorafgaan.

Uitzondering: indien u bent vrijgesteld van de voorwaarde uw activiteit reeds te hebben uitgeoefend tijdens een tewerkstelling in loondienst gedurende de 3 maanden die voorafgaan aan de uitkeringsaanvraag (bijvoorbeeld op basis van een vrijstelling als oudere werkloze zoals in werking vóór 2015 – informeer u bij uw uitbetalingsinstelling) kan u uw werkloosheidsuitkeringen blijven genieten, ongeacht het aantal voogdijschappen dat u tegelijkertijd uitoefent. Het bedrag van de uitkering zal eventueel verminderd worden ten gevolge van de regel inzake cumul (zie vorig punt).