Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Delen

Hebt u recht op een verminderingskaart herstructureringen in het kader van de faling, sluiting of vereffening van uw onderneming?

Infoblad

T115

Laatste update
01-10-2017

De zesde staatshervorming

Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

De informatie in dit infoblad heeft wat de vermindering van werkgeversbijdragen betreft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 naar het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap overgedragen werden. (zie www.vdab.be, www.actiris.be, www.brussel-economie-werk.be, www.leforem.be, http://emploi.wallonie.be, www.ifapme.be, www.adg.be).

De bestaande regelgeving en procedures blijven van kracht tot deze gewijzigd worden door een Gewest of door de Duitstalige Gemeenschap.

Wat is een verminderingskaart herstructureringen in het kader van de faling, sluiting of vereffening van uw onderneming?

Een verminderingskaart herstructureringen in het kader van een faling, sluiting of vereffening is een attest dat:

 • u kan krijgen wanneer u ontslagen bent ten gevolge van de faling, sluiting of de vereffening van het bedrijf waar u werkte;
 • en in geval van werkhervatting bij een nieuwe werkgever onder voorwaarden het recht kan openen op voordelen voor uzelf en voor uw nieuwe werkgever.

Van wie krijgt u een verminderingskaart herstructureringen in het kader van de faling, sluiting of vereffening van uw onderneming? 

De volgende tabel geeft een overzicht van wie een verminderingskaart kan afleveren

Ligging van de vestigingseenheid waar u werkte 

Datum van de verbreking van uw arbeidsovereenkomst

Vlaams Gewest

Duitstalige Gemeenschap

Waals Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vóór 01.01.2016

RVA (1)

RVA (1)

RVA (1)

RVA (1)

Na 31.12.2015 en vóór 01.01.2017

RVA (1)

RVA (1)

 • RVA (2)
 • FOREM (3)
 •  RVA (2)
 • Actiris (3)

Na 31.12.2016 en vóór 01.07.2017

RVA (2) (4)

RVA (1)

 • RVA (2)
 • FOREM (3)
 •  RVA (2)
 • Actiris (3)

Na 30.06.2017 en
vóór 01.10.2017

RVA (2) (4)

RVA (1)

RVA (2) (5)

 • RVA (2)
 • Actiris (3)

Na 30.09.2017

RVA (2) (4)

RVA (1)

RVA (2) (5)

RVA (2)(6)

 

(1) De verminderingskaart van de RVA opent onder voorwaarden het recht op RSZ-voordelen voor de werknemer én de nieuwe werkgever.

(2) De verminderingskaart van de RVA opent onder voorwaarden het recht op RSZ-voordelen voor de werknemer.

(3) De verminderingskaart van Actiris of FOREM opent onder voorwaarden het recht op RSZ-voordelen voor de nieuwe werkgever.

(4) Vlaanderen heeft de RSZ-voordelen voor de nieuwe werkgever afgeschaft vanaf 01.01.2017. Er wordt voor een nieuwe tewerkstelling in Vlaanderen vanaf 01.01.2017 dan ook geen verminderingskaart gegeven met de RSZ-werkgeversvoordelen.

(5)  Wallonië heeft de RSZ-voordelen voor de nieuwe werkgever afgeschaft vanaf 01.07.2017. Er wordt vanaf 01.07.2017 dan ook geen verminderingskaart meer gegeven met de RSZ-werkgeversvoordelen. 

(6)  Brussel heeft de RSZ-voordelen voor de nieuwe werkgever afgeschaft vanaf 01.10.2017. Er wordt vanaf 01.10.2017 dan ook geen verminderingskaart meer gegeven met de RSZ-werkgeversvoordelen.

Hoe krijgt u van de RVA een verminderingskaart herstructureringen in het kader van de faling, sluiting of vereffening van uw onderneming?

Om deze kaart te krijgen, zijn er twee mogelijkheden:

 • ofwel dient u een aanvraag om uitkeringen in, via uw uitbetalingsinstelling, bij het voor uw woonplaats bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA. In dat geval zal het bevoegde werkloosheidsbureau op basis van het door u ingediende formulier C4 nagaan of u aan de voorwaarden voldoet en u spontaan een verminderingskaart opsturen;
 • ofwel dient u geen dergelijke aanvraag in. In dat geval kunt u zich met uw C4 aanbieden bij het bevoegde werkloosheidsbureau om de verminderingskaart te vragen.

De verminderingskaart is geldig gedurende 6 maanden, gerekend van datum tot datum, volgend op de verbreking van uw arbeidsovereenkomst.

U kunt steeds een duplicaat van deze kaart vragen aan het werkloosheidsbureau dat de oorspronkelijke kaart heeft toegestuurd.

Welke voordelen opent de verminderingskaart van de RVA voor u?

Voor bepaalde tewerkstellingsperiodes gelegen tijdens de geldigheidsperiode van de kaart krijgt u een vermindering van uw persoonlijke bijdragen aan de sociale zekerheid.

Deze vermindering bedraagt 133,33 euro per maand indien u een volledige maand voltijds werkt. Indien u geen volledige maand voltijds werkt of indien u deeltijds werkt, wordt dit bedrag proportioneel verminderd. Indien u arbeider bent, wordt dit bedrag vermenigvuldigd met 1,08.

Bijgevolg ontvangt u tijdens die tewerkstellingsperiodes een hoger nettoloon.

De werkgever moet daar rekening mee houden bij de berekening van uw nettoloon. Toon hem dus zeker de kaart.

Het betreft enkel de tewerkstellingsperiodes bij een nieuwe werkgever die gelegen zijn in de periode die:

 • aanvangt op de dag dat u uw eerste tewerkstelling aanvat tijdens de geldigheidsperiode van de verminderingskaart herstructureringen
 • en eindigt op de laatste dag van het tweede kwartaal volgend op dit waarin u het werk hervat hebt.

Het recht op de bijdragevermindering hangt tot slot af van uw refertemaandloon, dit is het brutomaandloon dat u zou verdienen indien u voltijds werkt. Het refertemaandloon mag niet boven een bepaald grensbedrag liggen, afhankelijk van uw leeftijd (< 30 of > 30) op de datum van indiensttreding. Voor de grensbedragen neemt u contact op met de RSZ.

Welke voordelen opent de verminderingskaart van de RVA voor uw nieuwe werkgever(s)?

Het gaat in dit hoofdstuk uitsluitend over de verminderingskaart die de RVA bezorgt aan:

Voor elke tewerkstellingsperiode aangevat tijdens de geldigheidsperiode van die kaart kan de nieuwe werkgever, onder bepaalde voorwaarden en conform de bevoegde gewestelijke regelgeving, aanspraak maken op een vermindering van werkgeversbijdragen aan de RSZ. Op de verminderingskaart vindt uw werkgever meer uitleg over dit voordeel.

 

Opgelet: verschillende gewesten hebben de RSZ-voordelen voor de werkgever afgeschaft. Dat betekent dat uw werkgever vanaf een bepaald ogenblik de voordelen niet meer zal krijgen, zelfs al hebt u nog een geldige verminderingskaart.

Dit hangt af van twee zaken:

 • In welk Gewest is uw nieuwe werkgever gevestigd?
 • Wanneer treedt u in dienst bij de nieuwe werkgever?

Opgelet: de gewesten beperken de voordelen zelfs voor lopende tewerkstellingen.

Dit blijkt uit het volgende schema

Ligging van de vestigingseenheid waar u in dienst treedt

Datum waarop u in dienst treedt

Vlaams Gewest

Duitstalige Gemeenschap

Waals Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vóór 01.01.2017

RSZ-voordelen tot maximaal 31.12.2018

RSZ-voordelen tot de normale einddatum

RSZ-voordelen tot maximaal 30.06.2020

 

RSZ-voordelen tot maximaal 31.12.2018

Na 31.12.2016 en
vóór 01.07.2017

Geen RSZ-voordelen

RSZ-voordelen tot de normale einddatum

RSZ-voordelen tot maximaal 30.06.2020

RSZ-voordelen tot maximaal 31.12.2018

Na 30.06.2017 en
vóór 01.10.2017

Geen RSZ-voordelen

RSZ-voordelen tot de normale einddatum

Geen RSZ-voordelen

RSZ-voordelen tot maximaal 31.12.2018

Na 30.09.2017

Geen RSZ-voordelen

RSZ-voordelen tot de normale einddatum

Geen RSZ-voordelen

Geen RSZ-voordelen

Waar kunt u meer info vinden?

Bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid?

Bij deze dienst kunt u terecht voor de grensbedragen en alle vragen in verband met de RSZ-bijdrageverminderingen.

Contact:

 • De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Victor Hortaplein 11, 1060 Brussel
  (tel. 02 509 31 11) (website: www.onssrszlss.fgov.be)