Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Delen

Hebt u recht op een verminderingskaart herstructureringen in het kader van de faling, sluiting of vereffening van uw onderneming?

Infoblad

T115

Laatste update
23-02-2017

De zesde staatshervorming

Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

De informatie in dit infoblad heeft wat de vermindering van werkgeversbijdragen betreft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 naar het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap overgedragen werden. (zie www.vdab.be, www.actiris.be, www.brussel-economie-werk.be, www.leforem.be, http://emploi.wallonie.be, www.ifapme.be, www.adg.be).

De bestaande regelgeving en procedures blijven van kracht tot deze gewijzigd worden door een Gewest of door de Duitstalige Gemeenschap.

Wat is een verminderingskaart herstructureringen in het kader van de faling, sluiting of vereffening van uw onderneming?

Een verminderingskaart herstructureringen in het kader van een faling, sluiting of vereffening is een attest dat:

 • u kan krijgen wanneer u ontslagen bent ten gevolge van de faling, sluiting of de vereffening van het bedrijf waar u werkte;
 • en in geval van werkhervatting bij een nieuwe werkgever onder voorwaarden het recht kan openen op voordelen voor uzelf en voor uw nieuwe werkgever.

Van wie krijgt u een verminderingskaart herstructureringen in het kader van de faling, sluiting of vereffening van uw onderneming? 

De volgende tabel geeft een overzicht van wie een verminderingskaart kan afleveren

Ligging van de vestigingseenheid waar u werkte

Datum van de verbreking van uw arbeidsovereenkomst

Vlaams Gewest

Duitstalige Gemeenschap

Waals Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vóór 01.01.2016

RVA (1)

RVA (1)

RVA (1)

RVA (1)

Na 31.12.2015 en vóór 01.01.2017

RVA (1)

RVA (1)

 • RVA (2)
 • FOREM (3)
 •  RVA (2)
 • Actiris (3)

Na 31.12.2016

RVA (2) (4)

RVA (1)

 • RVA (2)
 • FOREM (3)
 • RVA (2)
 • Actiris (3)

(1) De verminderingskaart van de RVA opent onder voorwaarden het recht op RSZ-voordelen voor de werknemer én de nieuwe werkgever.

(2) De verminderingskaart van de RVA opent onder voorwaarden het recht op RSZ-voordelen voor de werknemer.

(3) De verminderingskaart van Actiris of FOREM opent onder voorwaarden het recht op RSZ-voordelen voor de nieuwe werkgever.

(4) Vlaanderen heeft de RSZ-voordelen voor de nieuwe werkgever afgeschaft vanaf 01.01.2017. Er wordt voor een nieuwe tewerkstelling in Vlaanderen vanaf 01.01.2017 dan ook geen verminderingskaart gegeven met de RSZ-werkgeversvoordelen en er zijn dus géén RSZ-voordelen voor die werkgever. Uitzondering: u ontvangt van de RVA nog een kaart met de werknemers- én werkgeversvoordelen indien u aantoont dat u in een ander dan het Vlaamse Gewest begint te werken.

Hoe krijgt u van de RVA een verminderingskaart herstructureringen in het kader van de faling, sluiting of vereffening van uw onderneming?

Om deze kaart te krijgen, zijn er twee mogelijkheden:

 • ofwel dient u een aanvraag om uitkeringen in, via uw uitbetalingsinstelling, bij het voor uw woonplaats bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA. In dat geval zal het bevoegde werkloosheidsbureau op basis van het door u ingediende formulier C4 nagaan of u aan de voorwaarden voldoet en u spontaan een verminderingskaart opsturen;
 • ofwel dient u geen dergelijke aanvraag in. In dat geval kunt u zich met uw C4 aanbieden bij het bevoegde werkloosheidsbureau om de verminderingskaart te vragen.

De verminderingskaart is geldig gedurende 6 maanden, gerekend van datum tot datum, volgend op de verbreking van uw arbeidsovereenkomst.

U kunt steeds een duplicaat van deze kaart vragen aan het werkloosheidsbureau dat de oorspronkelijke kaart heeft toegestuurd.

Welke voordelen opent de verminderingskaart van de RVA voor u?

Voor bepaalde tewerkstellingsperiodes gelegen tijdens de geldigheidsperiode van de kaart krijgt u een vermindering van uw persoonlijke bijdragen aan de sociale zekerheid.

Deze vermindering bedraagt 133,33 euro per maand indien u een volledige maand voltijds werkt. Indien u geen volledige maand voltijds werkt of indien u deeltijds werkt, wordt dit bedrag proportioneel verminderd. Indien u arbeider bent, wordt dit bedrag vermenigvuldigd met 1,08.

Bijgevolg ontvangt u tijdens die tewerkstellingsperiodes een hoger nettoloon.

De werkgever moet daar rekening mee houden bij de berekening van uw nettoloon. Toon hem dus zeker de kaart.

Het betreft enkel de tewerkstellingsperiodes bij een nieuwe werkgever die gelegen zijn in de periode die:

 • aanvangt op de dag dat u uw eerste tewerkstelling aanvat tijdens de geldigheidsperiode van de verminderingskaart herstructureringen
 • en eindigt op de laatste dag van het tweede kwartaal volgend op dit waarin u het werk hervat hebt.

Het recht op de bijdragevermindering hangt tot slot af van uw refertemaandloon, dit is het brutomaandloon dat u zou verdienen indien u voltijds werkt. Het refertemaandloon mag niet boven een bepaald grensbedrag liggen, afhankelijk van uw leeftijd (< 30 of > 30) op de datum van indiensttreding. Voor de grensbedragen neemt u contact op met de RSZ.

Welke voordelen opent de verminderingskaart van de RVA voor uw nieuwe werkgever(s)?

Het gaat in dit hoofdstuk uitsluitend over de verminderingskaart die de RVA bezorgt aan:

 • een werknemer van wie de arbeidsovereenkomst verbroken werd vóór 01.01.2016;
 • een werknemer van wie de arbeidsovereenkomst verbroken werd na  31.12.2015, maar vóór 01.01.2017, en die tewerkgesteld was in een vestigingseenheid gelegen in het Vlaamse Gewest of in de Duitstalige Gemeenschap.
 • een werknemer van wie de arbeidsovereenkomst verbroken werd na 31.12.2016, en die tewerkgesteld was in een vestigingseenheid gelegen in de Duitstalige Gemeenschap.

Het gaat dus om de verminderingskaart die het recht op RSZ-voordelen opent voor zowel de werknemer als voor de nieuwe werkgever.

Voor elke tewerkstellingsperiode aangevat tijdens de geldigheidsperiode van die kaart kan de nieuwe werkgever, onder bepaalde voorwaarden en conform de bevoegde gewestelijke regelgeving, aanspraak maken op een vermindering van werkgeversbijdragen aan de RSZ, namelijk:

Vermindering van werkgeversbijdragen aan de RSZ

U bent op de datum van de indiensttreding:

Uw werkgever heeft recht op: (1)

minder dan 45 jaar

 • 1.000 euro per kwartaal
  vanaf de indiensttreding t.e.m. het 4e kwartaal volgend

minstens 45 jaar

 • 1.000 euro per kwartaal
  vanaf de indiensttreding t.e.m. het 4e kwartaal volgend
 • 400 euro per kwartaal
  vanaf het 5e t.e.m. 20e kwartaal volgend

(1) indien u voltijds werkt. Indien u geen volledig kwartaal voltijds werkt of indien u deeltijds werkt, wordt dit bedrag proportioneel verminderd.

Het recht op deze bijdragevermindering hangt af van uw refertekwartaalloon, dit is het brutokwartaalloon dat u zou verdienen indien u voltijds werkt. Het refertekwartaalloon mag niet boven een bepaald grensbedrag liggen, afhankelijk van uw leeftijd (< 30 of > 30) op de datum van indiensttreding. Voor de grensbedragen neemt u contact op met de RSZ.

De werkgever moet de kaart niet terugsturen naar de RVA of RSZ/DIBISS. Hij moet de vermindering van de bijdragen zelf wel vermelden op de driemaandelijkse RSZ-aangifte. De RVA maakt van zijn kant de gegevens vermeld op de kaart op elektronische wijze over aan de RSZ/DIBISS.

Opgelet: is uw nieuwe werkgever gevestigd in het Vlaams Gewest?

Vlaanderen heeft de RSZ-bijdragevermindering voor werkgevers afgeschaft vanaf 1 januari 2017.

Als u vanaf 1 januari 2017 wordt aangeworven door een werkgever in het Vlaams Gewest, heeft die werkgever géén recht meer op RSZ-voordelen, zelfs niet als u op dat moment toch nog een geldige verminderingskaart hebt.

Bent u nog aangeworven door een werkgever in het Vlaams Gewest vóór 1 januari 2017, dan kan de werkgever de RSZ-bijdrageverminderingen nog krijgen tot uiterlijk 31 december 2018. De voordelen worden met andere woorden in de tijd beperkt.   

Waar kunt u meer info vinden?

Bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid?

Bij deze dienst kunt u terecht voor de grensbedragen en alle vragen in verband met de RSZ-bijdrageverminderingen.

Contact:

 • De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Victor Hortaplein 11, 1060 Brussel
  (tel. 02 509 31 11) (website: www.onssrszlss.fgov.be);
 • De Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels,
  Jozef-II-straat 47, 1000 Brussel (tel. 02 239 12 11) (website: www.dibiss.fgov.be).

Bij ACTIRIS

Bij deze dienst kunt u terecht voor vragen over de verminderingskaart die zij uitreiken en de  eventuele RSZ-verminderingen die de kaart opent voor de nieuwe werkgever.

Contact:

Departement Tewerkstellingsprogramma's
Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel
Telefoon: 02/563.34.99
E-mail: regionalisation.outplacement@actiris.be

Bij FOREM

Bij deze dienst kunt u terecht voor vragen over de verminderingskaart die zij uitreiken en de  eventuele RSZ-verminderingen die de kaart opent voor de nieuwe werkgever.

Contact:

Dienst Activering
Boulevard Tirou 104, 6000 Charleroi
Telefoon: 0800 93 947
E-mail: activations.employeurs@forem.be