Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Delen

Het tijdskrediet - Toepasbare reglementeringen

Infoblad

T139

Laatste update
01-01-2015

Het tijdskrediet bevat verschillende aspecten:

 • het recht op tijdskrediet bij de werkgever, dat wil zeggen het recht op de schorsing of de vermindering van de prestaties;
 • het recht op onderbrekingsuitkeringen die tijdens het tijdskrediet kunnen worden toegekend door de RVA;
 • de regels met betrekking tot de inhoudingen op de eventuele bijkomende vergoedingen betaald bovenop de onderbrekingsuitkeringen;
 • de regels met betrekking tot de eventuele gelijkstelling van de periodes tijdskrediet voor het pensioen.

Bijgevolg is de reglementering samengesteld uit verschillende rechtsbronnen. 

Wat is het toepassingsgebied van het tijdskrediet?

Het tijdskrediet is enkel van toepassing voor de loontrekkenden tewerkgesteld bij een werkgever uit de privésector.

Voor de toepassing van de wetgeving inzake tijdskrediet zijn de werkgevers uit de privésector diegenen die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 05.12.1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.

Zo valt u onder het toepassingsgebied van deze wet, indien u:

 • werknemer bent in een onderneming (nv, bvba, enz.);
 • werknemer bent in een vzw;
 • niet-gesubsidieerd contractueel personeelslid bent van het vrij onderwijs;
 • werknemer bent van een gemengde intercommunale voor gas- en elektriciteitsdistributie;
 • werknemer bent van de gewestelijke en plaatselijke openbare vervoersmaatschappijen = tram, bus en metro (MIVB, De Lijn of TEC);
 • personeelslid bent van de vrije universiteiten (KUL, VUB, UCL, ULB, KUB, enz.) met uitzondering van het academisch personeel van de Vlaamse Gemeenschap;
 • personeelslid bent van "Brussels Airport company" (luchthaven Brussel-Nationaal, Zaventem), van "Brussels South Airport-Security" (luchthaven Brussel-Zuid, Charleroi) en van "Liège Airport-Security" (luchthaven van Luik-Bierset);
 • personeelslid bent van een sociale huisvestingsmaatschappij.
 • …...

Deze lijst is niet exhaustief.

De RVA is niet bevoegd om te bepalen of uw werkgever onder het toepassingsgebied valt van de wet van 05.12.1968. Voor meer informatie hierover kunt u zich wenden tot de "Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen" van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg: http://www.werk.belgie.be.

Opmerking voor de werknemers van de openbare sector

Indien u werkt in de openbare sector (een administratie of een dienst die ervan afhangt, de rechterlijke orde, enz.), in het onderwijs en de PMS-centra of in een autonoom overheidsbedrijf (Belgacom, B-Post, NMBS en Belgocontrol), is de reglementering van het tijdskrediet niet op u van toepassing.

U kunt de informatie die voor u belangrijk is, terugvinden in de andere infobladen van de RVA. U vindt ze op website van de RVA, in de verschillende RVA-kantoren en bij de afdeling tijdskrediet van het hoofdbestuur van de RVA.

Welke reglementering geldt op het niveau van de werkgever?

De bepalingen van toepassing op de werkgever werden door de sociale partners (werkgeversfederaties en vakbonden) overeengekomen in de Nationale Arbeidsraad.

Zij bepalen:

 • de toegangsbeginselen en -voorwaarden om recht te hebben op tijdskrediet;
 • de minimum- en maximumduur van de verschillende vormen van tijdskrediet (algemeen stelsel met en zonder motief, eindeloopbaanstelsel);
 • de regels inzake aanvraag, uitoefening, uitstel en stopzetting van het tijdskrediet;
 • de regels inzake organisatie;
 • de waarborgen omtrent de uitoefening van het recht.

Die bepalingen staan in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nr. 103 van 27.06.2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen.

De cao nr. 103 werd bindend verklaard door het Koninklijk Besluit van 25.08.2012, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31.08.2012.

Datum van inwerkingtreding

De cao nr. 103 is van toepassing op alle aanvragen om tijdskrediet waarvoor de schriftelijke verwittiging aan de werkgever werd overgemaakt vanaf 01.09.2012.

Opmerking!

Het federale regeerakkoord van 09.10.2014 heeft geen impact op de bepalingen van de cao nr. 103.
Bijgevolg zijn de regels betreffende de toegangsvoorwaarden voor het verkrijgen van het tijdskrediet bij de werkgever niet veranderd op 01.01.2015.

Overgangsmaatregelen

Vóór de inwerkingtreding van de cao nr. 103 werden de bepalingen van toepassing voor de werkgever geregeld door de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nr. 77bis van 19.12.2001, tot vervanging van de cao nr. 77 van 14.02.2001 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.

De bepalingen van de cao nr. 77bis blijven van toepassing:

 • op alle eerste aanvragen en alle aanvragen tot verlenging van het tijdskrediet waarvan de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever werd overgemaakt vóór 01.09.2012;
 • voor de werknemers van 50 jaar of ouder die reeds een tijdskrediet in het eindeloopbaanstelsel genoten vóór 01.09.2012 en die een eerste aanvraag tot verlenging indienen bij hun werkgever na 31.08.2012;
 • voor de werknemers die vóór 01.09.2012 een 1/2-tijds tijdskrediet of een tijdskrediet 1/5 genoten in het algemeen stelsel en die na 31.08.2012 een tijdskrediet aanvragen in het eindeloopbaanstelsel vanaf 50 jaar, op voorwaarde dat:
  • hierover een overeenkomst is gesloten tussen de werknemer en de werkgever;
  • de werkgever schriftelijk werd geïnformeerd vóór 28.11.2011;
  • het tijdskrediet eindeloopbaan onmiddellijk volgt op het tijdskrediet in het algemeen stelsel en dat het om dezelfde vorm van vermindering van prestaties gaat (1/2-tijds of 1/5).

De sectorale of ondernemings-cao's, de arbeidsreglementen en de akkoorden in toepassing van de cao nr. 77bis blijven van kracht:

 • voor wat betreft de verlenging van de stelsels van volledig of 1/2-tijds tijdskrediet na 12 maanden in het algemeen stelsel, om een bijkomend recht op volledig of op 1/2-tijds tijdskrediet te openen gedurende 36 maanden, overeenkomstig de bepalingen van de cao nr. 103;
 • voor wat betreft de categorieën werknemers die uitgesloten zijn van het recht op tijdskrediet, de modaliteiten voor de organisatie van het werk in geval van aanvraag van 1/5 tijdskrediet, de modaliteiten die afwijken van de drempel van 5% gelijktijdige afwezigheden en het voorkeurs- en planningsmechanisme van de afwezigheden, voor de toepassing van de cao nr. 103.

Welke reglementering geldt op het niveau van de RVA?

Toekenning van de onderbrekingsuitkeringen

De bepalingen die van toepassing zijn op het niveau van de RVA hebben betrekking op de toekenning van de onderbrekingsuitkeringen en op de regels die daaruit voortvloeien (maximale vergoedbaarheidsduur, aanvraagprocedure, cumulatie met andere activiteiten en/of inkomsten, voorwaarde m.b.t. de woonplaats enz).

Zij zijn voorzien in:

 • de wet van 10.08.2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven;
 • het Koninklijk Besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van de wet van 10.08.2001, zoals gewijzigd door:
 • het Koninklijk Besluit van 08.06.2007 (Belgisch Staatsblad: 15.06.2007 -  – IW 01.06.2007);
 • het Koninklijk Besluit van 21.02.2010 (Belgisch Staatsblad: 01.03.2010 -  – IW 01.03.2010);
 • het Koninklijk Besluit van 28.12.2011 (Belgisch Staatsblad: 30.12.2011 -  – IW 01.01.2012);
 • het Koninklijk Besluit van 25.08.2012 (Belgisch Staatsblad: 31.08.2012 -  – IW 01.09.2012);
 • het Koninklijk Besluit van 30.12.2014 (Belgisch Staatsblad: 31.12.2014 -  IW: 01.01.2015). 

Bepalingen die geldig zijn vanaf 01.01.2015 (‘nieuwe reglementering’ genoemd)

De werknemers die vanaf 01.01.2015 voor het eerst onderbrekingsuitkeringen aanvragen:

 • ofwel in toepassing van de bepalingen van het tijdskrediet, voorzien door de cao nr. 77bis (in het kader van de overgangsmaatregelen die bij de vorige vraag werden uitgelegd);
 • ofwel in toepassing van de bepalingen van het tijdskrediet, voorzien door de cao nr. 103.

vallen onder het toepassingsgebeid van de nieuwe reglementering voorzien door het Koninklijk Besluit van 12.12.2001, zoals gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 30.12.2014, in werking getreden op 01.01.2015.

De bepalingen van die nieuwe reglementering vloeien voort uit het federaal regeerakkoord van 09.10.2014.Ze voorzien dat het tijdskrediet zonder motief wordt toegekend zonder onderbrekingsuitkeringen en dat de toegangsleeftijd voor toekenning van onderbrekingsuitkeringen in het eindeloopbaanstelsel wordt opgetrokken naar 60 jaar, of 55 jaar in geval van een aantal voorziene uitzonderingen.

De nieuwe reglementering is ook van toepassing op alle werknemers die onderbrekingsuitkeringen vragen die geen ononderbroken verlenging zijn onder dezelfde vorm van onderbreking of vermindering van de prestaties en in hetzelfde systeem van tijdskrediet als een uitkeringsperiode die al liep op 31.12.2014.

Behoud van de bepalingen die van kracht waren tussen 01.09.2012 en 31.12.2014 (‘vroegere reglementering’ genoemd)

De regels voor het toekennen van onderbrekingsuitkeringen voorzien door het Koninklijk Besluit van 12.12.2001, zoals gewijzigd door het KB van 25.08.2012 (Belgisch Staatsblad van 31.08.2012 – IW 01.09.2012) blijven van toepassing op:

 • aanvragen tot verlengingen van tijdskrediet die al liepen vóór 01.01.2015. 

NB: onder verlenging moet een hernieuwing worden verstaan van het tijdskrediet van datum tot datum, in dezelfde vorm van onderbreking of vermindering van prestaties (voltijds, halftijds of 1/5) en in hetzelfde systeem (zonder motief, met motief of eindeloopbaan).

 • de eerste uitkeringsaanvragen die zouden vallen onder een van de hieronder uitgelegde overgangsmaatregelen.

Er zijn drie overgangsbepalingen voorzien. 

 • Overgangsmaatregel betreffende alle aanvragen om onderbrekingsuitkeringen in het kader van tijdskrediet (zonder motief en eindeloopbaanstelsel)

De vroegere reglementering blijft van toepassing op alle eerste aanvragen om onderbrekingsuitkeringen waarvoor de ingangsdatum van het tijdskrediet zich situeert vóór 01.07.2015 en voor zover:

  • de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever dateert van vóór 01.01.2015;
  • de RVA uw aanvraagformulier om onderbrekingsuitkeringen heeft ontvangen vóór 01.04.2015.

Die voorwaarden zijn cumulatief!Als aan die voorwaarden voldaan is, zal het recht op onderbrekingsuitkeringen worden toegekend op basis van de reglementering die geldig was vóór 01.01.2015.

 • Specifieke overgangsmaatregel voor de werknemers in het eindeloopbaanstelsel, tewerkgesteld in een onderneming in herstructurering of in moeilijkheden

De vroegere reglementering blijft van toepassing op alle eerste aanvragen om onderbrekingsuitkeringen in het eindeloopbaanstelsel van tijdskrediet voor de werknemers van minstens 50 jaar die zijn tewerkgesteld in een onderneming die erkend is als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden, voor zover:

  • de onderneming heeft aangetoond dat haar aanvraag tot erkenning gedaan wordt in het kader van een herstructureringsplan en het mogelijk maakt ontslagen te vermijden;
  • de onderneming heeft aangetoond dat haar aanvraag tot erkenning het mogelijk maakt het aantal werknemers die overstappen naar het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag te beperken;
  • de datum van inwerkingtreding van de erkenning van de onderneming als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden vóór 09.10.2014 is gelegen.

Als aan die voorwaarden voldaan is, wordt het recht op onderbrekingsuitkeringen toegekend op basis van de reglementering die geldig was vóór 01.01.2015.

 • Specifieke overgangsmaatregel voor de werknemers in het eindeloopbaanstelsel die al tijdskrediet genoten en van wie de vermindering van de prestaties tijdelijk werd onderbroken

De vroegere reglementering blijft van toepassing op de werknemers van minstens 50 jaar die reeds vóór 01.01.2015 onderbrekingsuitkeringen genoten in het kader van een tijdskrediet eindeloopbaan en van wie het tijdelijk werd onderbroken:

  • ofwel omwille van een voltijdse werkhervatting; 
  • ofwel omwille van ziekte;
  • ofwel omwille van het nemen van thematisch verlof (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of palliatief verlof).

Als het tijdskrediet eindeloopbaan dat werd verkregen in toepassing van de vroegere reglementering werd stopgezet omwille van één van die redenen, wordt bij een nieuwe aanvraag in 2015 het recht op uitkeringen opnieuw toegekend op basis van de reglementering die geldig was vóór 01.01.2015.

Inhoudingen op de bijkomende vergoedingen

In bepaalde gevallen betaalt de werkgever of een sectoraal fonds een of meerdere bijkomende vergoedingen bovenop de onderbrekingsuitkeringen toegekend door de RVA. Die vergoedingen kunnen het voorwerp vormen van inhoudingen.

De bepalingen daarover zijn opgenomen in het Koninklijk Besluit van 29.03.2010 tot uitvoering van het hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27.12.2006 houdende diverse bepalingen, betreffende socialezekerheidsbijdragen en inhoudingen verschuldigd op brugpensioenen, op aanvullende vergoedingen bij sommige socialezekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen.

Welke reglementering is van toepassing op de gelijkstelling van het tijdskrediet voor het pensioen?

Op voorwaarde dat tijdens het tijdskrediet onderbrekingsuitkeringen werden toegekend, kan de periode die het voorwerp vormt van de schorsing of de vermindering van prestaties eventueel worden gelijkgesteld voor het pensioen.

De bepalingen die in dat verband gelden staan in de artikelen 122 tot 126 van hoofdstuk 5 van de wet van 28.12.2011 houdende diverse bepalingen.

Belangrijke opmerking

De gelijkstelling voor het pensioen van de periodes tijdskrediet is geen bevoegdheid van de RVA.

Indien u daarover vragen hebt (toepassing van de reglementering, ...), moet u contact opnemen met de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP).

RVP: Zuidertoren te 1060 BRUSSEL // Dienst regularisatie loopbaanonderbreking / tijdskrediet – Tel.: 02.529.27.67 (Nederlandstalige infolijn) of 02.529.27.65 (Franstalige infolijn) - Internet: http://www.onprvp.fgov.be.

Wenst u meer informatie over het tijdskrediet?

Indien u uw werkgever schriftelijk op de hoogte hebt gebracht van uw wil om tijdskrediet te bekomen vanaf 01.09.2012, kunt u de volgende infobladen voor werknemers raadplegen:

 • Indien u valt onder het toepassingsgebied van de nieuwe reglementering betreffende de toekenning van onderbrekingsuikteringen (zie de vraag ‘Welke reglementering geldt op het niveau van de RVA?’):
  • Het tijdskrediet - Algemeen stelsel - cao nr. 103 – Nieuwe reglementering;
  • Het tijdskrediet eindeloopbaan - cao nr. 103 – Nieuwe reglementering;
 • Indien u valt onder het toepassingsgebied van de vroegere reglementering betreffende de toekenning van onderbrekingsuikteringen (zie de vraag ‘Welke reglementering geldt op het niveau van de RVA?’):
  • Het tijdskrediet - Algemeen stelsel - cao nr. 103 – Vroegere reglementering;
  • Het tijdskrediet eindeloopbaan - cao nr. 103 –Vroegere reglementering.

Indien u uw werkgever schriftelijk op de hoogte hebt gebracht van uw wil om tijdskrediet te bekomen vóór 01.09.2012 of indien uw aanvraag door de cao nr. 77bis wordt geregeld (zie de vraag ‘Welke reglementering is van toepassing op het niveau van de werkgever?- Overgangsmaatregelen’), kunt u de volgende infobladen voor werknemers raadplegen:

  • Het tijdskrediet - algemeen stelsel - cao nr. 77bis.