Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Delen

Hoelang hebt u recht op inschakelingsuitkeringen?

Infoblad

T156

Laatste update
01-01-2018

Waarover gaat dit infoblad?

Indien u afgestudeerd bent kunt u, onder bepaalde voorwaarden, uitkeringen genieten wanneer u werkloos bent. Deze uitkeringen worden inschakelingsuitkeringen genoemd.

U hebt recht op inschakelingsuitkeringen gedurende een periode van maximum 36 maanden (krediet). Deze periode kan verlengd worden. Na deze periode kunt u een additioneel recht van 6 bijkomende maanden verkrijgen.

Dit infoblad geeft meer uitleg over de berekening van de duur van het recht op  inschakelingsuitkeringen, de verlenging van deze periode en de toekenning van een additioneel recht.

Gedurende hoeveel tijd hebt u recht op de inschakelingsuitkeringen?

Het recht op de inschakelingsuitkeringen is beperkt in de tijd. U hebt recht op inschakelingsuitkeringen gedurende een periode van maximum 36 maanden (krediet).

Hoe wordt het krediet van 36 maanden berekend?

Het krediet van 36 maanden wordt berekend van datum tot datum, vanaf de dag waarop het recht op de inschakelingsuitkeringen voor de eerste keer werd toegekend. Voor de berekening van het krediet wordt evenwel geen rekening gehouden met de periode vóór 1 januari 2012, tijdens dewelke u eventueel wachtuitkeringen hebt genoten. Dat betekent dat het krediet van 36 maanden ten vroegste begint te lopen vanaf 1 januari 2012.

Indien u wordt beschouwd als werknemer met gezinslast, als alleenwonende of als bevoorrecht samenwonende (omdat uw partner of echtgenoot enkel over een vervangingsinkomen beschikt), wordt voor de berekening van het krediet van 36 maanden ook geen rekening gehouden met de periode die voorafgaat aan de maand die volgt op uw 30ste verjaardag. Dat betekent dat het krediet van 36 maanden in dit geval begint vanaf de maand die volgt op uw 30ste verjaardag en dat u dus recht hebt op de inschakelingsuitkeringen tot de laatste dag van de maand van uw 33ste verjaardag.

Kan het krediet van 36 maanden verlengd worden?

Sommige gebeurtenissen van na 31 december 2011, die gelegen zijn of die begonnen zijn tijdens de initiële periode van 36 maanden, verlengen het krediet van 36 maanden.

Het gaat om de volgende gebeurtenissen:

 • een voltijdse tewerkstelling als loontrekkende;
 • het verrichten van een beroep dat niet onderworpen is aan de sociale zekerheid van de loontrekkenden (bijv. een zelfstandige activiteit of een tewerkstelling als ambtenaar);
 • een betrekking als deeltijdse werknemer met behoud van rechten zonder inkomensgarantie-uitkering;
 • een periode waarin u onderbrekingsuitkeringen geniet ingevolge een loopbaanonderbreking of een loopbaanvermindering;
 • de samenwoonst in het buitenland met een Belgische militair die tewerkgesteld is in het kader van de stationering van de Belgische ordestrijdkrachten;
 • het hervatten van studies met volledig leerplan zonder uitkeringen;
 • een ononderbroken periode van werkhervatting als deeltijdse werknemer met behoud van rechten met inkomensgarantie-uitkering, gedurende ten minste zes maanden en mits een arbeidsregeleing van ten minste één derde van een voltijdse tewerkstelling (in sommige bedrijfstakken volstaat een tewerkstelling van één vierde van een voltijdse tewerkstelling).

De voormelde gebeurtenissen verlengen het krediet van 36 maanden.

Voorbeeld:

U geniet inschakelingsuitkeringen sinds 1 september 2012. U kunt dus in principe inschakelingsuitkeringen genieten tot 31 augustus 2015. Indien u tewerkgesteld bent in een voltijdse dienstbetrekking als loontrekkende van 1 februari 2013 tot 30 oktober 2013 (9 maanden), zal uw recht op inschakelingsuitkeringen verlengd worden tot 31 mei 2016.

Kan ik het krediet van 36 maanden verder uitputten na een onderbreking van de inschakelingsuitkeringen?

Het krediet van 36 maanden loopt verder tijdens periodes tijdens welke u geen inschakelingsuitkeringen ontvangt (bv omwille van arbeid, ziekte,....).

Zolang echter het (eventueel verlengde) krediet van 36 maanden niet volledig verlopen is, kunt u, na een onderbreking van uw volledige werkloosheid, verder inschakelingsuitkeringen genieten en het saldo van het krediet van 36 maanden uitputten, op voorwaarde dat u op de datum van uw uitkeringsaanvraag nog steeds toelaatbaar bent tot het recht op inschakelingsuitkeringen, ofwel omdat u de leeftijd van 25 jaar nog niet hebt bereikt, ofwel omdat u een vrijstelling van wachttijd geniet (zie infoblad T39 "Hebt u recht op uitkeringen na een volledige onderbreking van de werkloosheid?").

Situaties waarin u het recht op inschakelingsuitkering behoudt na afloop van het (eventueel verlengde) krediet van 36 maanden?

U geniet een vrijstelling

Indien u op het ogenblik dat het (eventueel verlengde) krediet van 36 maanden afloopt, een vrijstelling omdat u een beroepsopleiding, studies of een opleiding volgt of omdat u tewerkgesteld bent in het buitenland als coöperant in het kader van een erkend project van ontwikkelingssamenwerking geniet van de verplichtingen om ingeschreven te zijn als werkzoende en  om beschikbaar te zijn van de arbeidsmarkt, kunt u verder inschakelingsuitkeringen genieten tot op het einde van deze vrijstelling.

U werkt als deeltijdse werknemer met behoud van rechten en u geniet een inkomensgarantie-uitkering 

Indien u op het ogenblik dat het (eventueel verlengde) krediet van 36 maanden afloopt, werkt als deeltijdse werknemer met behoud van rechten met inkomsengarantie-uikering, kunt u dit recht op de inkomensgarantie-uikering behouden tot het einde van de deeltijdse tewerkstelling.

U volgt een specifiek of aangepast traject georganiseerd of erkend door de regionale tewerkstellingsdienst

Indien u op het ogenblik dat het (eventueel verlengde) krediet van 36 maanden afloopt een specifiek of aangepast traject volgt dat georganiseerd wordt of erkend is door de regionale tewerkstellingsdienst (VDAB, Forem, Actiris, ADG), dan kunt u verder inschakelingsuitkeringen genieten tot 31 december 2019 en dit op voorwaarde dat u positief meewerkt aan dit traject.

Het specifieke of aangepaste traject moet u zijn aangeboden;

 • ofwel omdat de regionale tewerkstellingsdienst u beschouwt als werkzoekende met acute of chronische ernstige medische, mentale, psychische of psychiatrische problemen, eventueel gecombineerd met sociale problemen;
 • ofwel omdat de erkende geneesheer van de RVA, bij u een blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 33% heeft vastgesteld.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om opnieuw recht te hebben op de inschakelingsuitkeringen na afloop van het krediet van 36 maanden?

Wanneer het krediet van 36 maanden is uitgeput, kunt u opnieuw inschakelingsuitkeringen genieten gedurende een bijkomende periode van 6 maanden (additioneel recht), berekend van datum tot datum, indien u op de datum van uw nieuwe uitkeringsaanvraag tegelijkertijd voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 • u voldoet nog steeds aan de toelatingsvoorwaarden tot het recht op de inschakelingsuitkeringen, ofwel omdat u de leeftijd van 25 jaar nog niet hebt bereikt, ofwel omdat u een vrijstelling van wachttijd geniet (zie infoblad T39 "Hebt u recht op uitkeringen na een volledige onderbreking van de werkloosheid?");
 • u bewijst 156 arbeids- of gelijkgestelde dagen tijdens de periode van 24 maanden die voorafgaat aan uw uitkeringsaanvraag (de vergoede ziekte- of invaliditeitsdagen als volledig werkloze of als werknemer verlengen de referteperiode van 24 maanden).

  Enkel de arbeidsdagen als loontrekkende (voltijds of deeltijds) worden in aanmerking genomen. Op voorwaarde dat zij gelegen zijn binnen de voormelde referteperiode van 24 maanden, kunnen de arbeidsdagen als loontrekkende verschillende keren in aanmerking genomen worden om een additioneel recht van 6 maanden te openen. Zij kunnen eveneens in aanmerking genomen worden indien zij reeds aanleiding gegeven hebben tot een verlenging van het krediet van 36 maanden.

  Worden niet in aanmerking genomen als gelijkgestelde dagen, de vergoede dagen volledige werkloosheid alsook de vergoede ziekte- en invaliditeitsdagen als volledig werkloze of als werknemer. De dagen bevallingsrust als volledig werkloze of als werknemer worden daarentegen wel in aanmerking genomen.

U mag uw nieuwe uitkeringsaanvraag om een additioneel recht te bekomen ofwel onmiddellijk na afloop van het (eventueel verlengde) krediet van 36 maanden indienen, ofwel later.

Indien u op het ogenblik dat het additoneel recht van 6 maanden afloopt, een vrijstelling geniet omdat u een beroepsopleiding, studies of een opleiding volgt of omdat u tewerkgesteld bent in het buitenland als coöperant in het kader van een erkend project van ontwikkelingssamenwerking, kunt u verder inschakelingsuitkeringen genieten tot op het einde van deze vrijstelling.