Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Delen

Loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand

Infoblad

T18

Laatste update
24-06-2016

Wat is verlof voor medische bijstand?

Het betreft een thematisch verlof, dat wil zeggen een volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die u de mogelijkheid biedt uw arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen om bijstand te verlenen aan een gezinslid of een familielid tot de tweede graad, dat lijdt aan een zware ziekte.

Als zware ziekte wordt beschouwd, elke ziekte of medische ingreep die de behandelende geneesheer als zodanig beoordeelt en waarvoor hij meent dat elke vorm van sociale, familiale of mentale bijstand noodzakelijk is voor het herstel.

Zowel uw bloed- als uw aanverwanten worden beschouwd als familieleden. Gezinsleden zijn de personen met wie u samenwoont.

Opmerking: in de privésector mag medische bijstand niet worden verward met tijdskrediet voor het motief. Raadpleeg infoblad  T150 voor meer informatie over het tijdskrediet met motief.

Medische bijstand aan een minderjarig kind dat gehospitaliseerd is

Het verlof voor medische bijstand aan een gehospitaliseerd minderjarig kind biedt de mogelijkheid om uw prestaties volledig te schorsen gedurende een week (aansluitend verlengbaar met een bijkomende week) om een minderjarig kind tijdens of net na zijn hospitalisatie wegens een zware ziekte bij te staan of te verzorgen.

NB: Voor de toepassing van deze maatregel dient te worden verstaan onder minderjarig kind, een kind jonger dan 18 jaar.

Opgelet! Het verlof voor medische bijstand aan een gehospitaliseerd minderjarig kind beantwoordt aan afwijkende regels (zie hierna).

Wie kan gebruik maken van de medische bijstand aan een gehospitaliseerd minderjarig kind?

Sinds 01.11.2012 is het verlof voor medische bijstand aan een gehospitaliseerd minderjarig kind toegankelijk voor:

 • werknemers van de privésector (ondernemingen, vzw's, enz.);
 • statutaire en contractuele personeelsleden van de lokale en provinciale besturen en van de diensten die ervan afhangen (OCMW's, openbare ziekenhuizen die van de OCMW's afhangen, enz.).

Sinds 01.08.2013 is dit verlof eveneens toegankelijk voor de personeelsleden:

 • van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, op voorwaarde dat de bevoegde overheid deze maatregel in haar eigen reglementering heeft voorzien;
 • van de besturen van de Federale Overheid en de diensten die ervan afhangen (Politie, enz.);
 • van de gewestelijke en gemeenschapsbesturen en de diensten die ervan afhangen (instelling van openbaar nut, enz.), op voorwaarde dat de bevoegde overheid deze maatregel in haar eigen reglementering heeft voorzien;
 • van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan;
 • van de autonome overheidsbedrijven (Belgacom, de NMBS, B-Post en Belgocontrol);
 • van de Belgische Technische Coöperatie.

Welke reglementering is van toepassing?

De toepasselijke reglementering hangt af van de sector waarin u tewerkgesteld bent.

 • Het koninklijk besluit van 10.08.98 is van toepassing op de werknemers van de privésector en op de personeelsleden van de lokale en provinciale besturen, d.w.z.:
  • De werknemers tewerkgesteld bij een werkgever die onder de toepassing valt van de wet van 05.12.1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. Het betreft:
   • de werknemers van de privésector;
   • de werknemers van gemengde ondernemingen;
   • de niet-gesubsidieerde contractuele personeelsleden van het vrij onderwijs;
   • het personeel van de vrije universiteiten;
   • de werknemers van de gemengde intercommunales voor gas- en elektriciteitsvoorziening;
   • de werknemers van gewestelijke en plaatselijke openbare vervoersmaatschappijen = tram, bus en metro.
   • Het contractueel en statutair personeel van de lokale en provinciale besturen.
 • Het koninklijk besluit van 07.05.1999 is van toepassing op de werknemers van de openbare sector, d.w.z.:
 • De werknemers die onderworpen zijn aan een statuut behalve:
  • de personeelsleden van het onderwijs;
   • de personeelsleden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers tewerkgesteld onder het statuut van medewerker van de erkende politieke fracties of onder het statuut van administratief medewerker van de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
  • Het contractueel personeel van de openbare dienst.
 • Het koninklijk besluit van 12.08.1991 is van toepassing op de vastbenoemde of definitief aangeworven personeelsleden in het onderwijs en de CLB-centra van de Gemeenschappen.
 • Het koninklijk besluit van 10.06.2002 is van toepassing op de statutaire en contractuele personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven, d.w.z. de Post, Belgacom, de NMBS en Belgocontrol.
 • Het KB van 16.11.2009 houdende toekenning aan de personeelsleden van de Belgische Technische Coöperatie van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid.

Wie kan loopbaanonderbreking genieten in het kader van de medische bijstand?

De meeste werknemers kunnen genieten van de loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand.

Indien u echter in de openbare sector, in het onderwijs of in een autonoom overheidsbedrijf werkt, neemt u best contact op met uw personeelsdienst om na te gaan of de overheid waarvan u afhangt, de verschillende hierna genoemde mogelijkheden reglementair heeft voorzien onder de vraag "Welke vormen van loopbaanonderbreking zijn er mogelijk in het kader van het verlof voor medische bijstand?".

Wie kan het verlof voor medische bijstand aan een gehospitaliseerd minderjarig kind bekomen?

De mogelijkheid om dit verlof te krijgen staat open:

 • voor de werknemer die ouder is in de eerste graad van het zwaar zieke kind en met het kind samenwoont;
 • voor de werknemer die samenwoont met het zwaar zieke kind en belast is met zijn dagelijkse opvoeding.

Wanneer de twee voormelde categorieën werknemers geen gebruik kunnen maken van het verlof voor medische bijstand aan een gehospitaliseerd minderjarig kind, wordt deze mogelijkheid uitgebreid:

 • naar de werknemer die ouder is in de eerste graad van het zwaar zieke kind en niet met het kind samenwoont;
 • OF wanneer deze laatste in de onmogelijkheid verkeert om dit verlof te nemen, naar elk familielid van het kind tot de tweede graad.

Welke vormen van loopbaanonderbreking zijn mogelijk in het kader van de medische bijstand?

Er zijn drie vormen van verlof voor medische bijstand:

Volledige onderbreking

Ongeacht uw uurrooster (voltijds of deeltijds), kunt u uw arbeidsprestaties volledig onderbreken.

De 1/2-tijdse gedeeltelijke onderbreking

Indien u in een uurrooster werkt dat minstens gelijk is aan ¾ van een voltijdse betrekking, kunt u uw prestaties verminderen tot een halftijdse betrekking.

De 1/5 de gedeeltelijke onderbreking

Indien u voltijds werkt, kunt u uw prestaties verminderen met 1/5.

Bijzonder geval van bijstand aan een gehospitaliseerd minderjarig kind

Het verlof voor medische bijstand aan een gehospitaliseerd minderjarig kind bestaat enkel in de vorm van een volledige onderbreking van de prestaties. De loopbaanvermindering tot een ½-tijdse betrekking of met 1/5de is niet voorzien voor de medische bijstand aan een gehospitaliseerd minderjarig kind.

Kan de loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand u geweigerd worden?

Privésector en lokale en provinciale besturen

Deze vorm van loopbaanonderbreking kan u niet geweigerd worden.

Uitzonderingen voor kmo's

Indien uw werkgever echter deel uitmaakt van de privésector en minder dan 10 werknemers tewerkstelt, is de ½-tijdse of 1/5de onderbreking echter geen recht. U hebt er dus de instemming van uw werkgever voor nodig.

Bovendien zouden werkgevers van ondernemingen uit de privésector die maximum 50 werknemers tewerkstellen, omwille van organisatorische redenen, het gebruik van dit recht kunnen weigeren aan werknemers die reeds 6 maanden volledige onderbreking of 12 maanden gedeeltelijke onderbreking hebben genoten.

Uitzonderingen: wanneer u het verlof voor medische bijstand vraagt voor een minderjarig kind dat gehospitaliseerd is omwille van een zware ziekte of voor een van uw kinderen jonger dan 16 jaar dat u uitsluitend en effectief ten laste hebt, mag de werkgever het verlof voor medische bijstand niet weigeren omwille van organisatorische redenen.

Openbare sector en onderwijs

Dit thematisch verlof kan u niet geweigerd worden indien de overheid of de Gemeenschap (voor het onderwijs) waarvan u afhangt, deze reglementair heeft voorzien.

Autonome overheidsbedrijven

Indien u een contractueel personeelslid bent in een autonoom overheidsbedrijf, neemt u best contact op met uw personeelsdienst om na te gaan of de onderneming de reglementering die geldt voor de statutaire personeelsleden ook toepasbaar heeft verklaard voor de contractuelen.

De volledige onderbreking

Wat is de duur van de volledige onderbreking?

Per zwaar zieke patiënt:

U kunt uw prestaties volledig onderbreken per periode van minimum 1 maand tot maximum 3 maanden.

De periodes van volledige onderbreking, bekomen in het kader van de medische bijstand, kunnen al dan niet opeenvolgend verlengd worden tot maximum 12 maanden.

Uitzonderingen

Voor de alleenwonende werknemers die medische bijstand verlenen aan hun kind van maximum 16 jaar

De maximumduur van de volledige onderbreking kan verlengd worden tot maximum 24 maanden, indien:

 • Het verlof voor medische bijstand gevraagd wordt voor een kind dat maximum 16 jaar oud is dat u uitsluitend of hoofdzakelijk ten laste hebt.
 • En indien u alleenstaande bent, dit wil zeggen indien u uitsluitend en effectief samenwoont met één of meer van uw kinderen ten laste.

Deze twee voorwaarden moeten tegelijkertijd vervuld zijn.

Indien u verlof aanvraagt voor een minderjarig kind dat gehospitaliseerd is
 • In afwijking op de minimumduur van een maand per aanvraag, kunt u uw prestaties gedurende één week (dit wil zeggen 7 opeenvolgende dagen) volledig schorsen - periode die vervolgens verlengbaar is voor een bijkomende week - om een minderjarig kind, tijdens of net na zijn hospitalisatie omwille van een zware ziekte bij te staan of te verzorgen.
 • Indien u onmiddellijk aansluitend op het verlof dat u hebt genomen voor medische bijstand aan een gehospitaliseerd minderjarig kind wegens een zware ziekte, een medische bijstand wenst aan te vragen voor hetzelfde kind, dan is de minimumduur van 1 maand volledige schorsing niet van toepassing
Opmerking

De duur van het verlof voor een gehospitaliseerd minderjarig kind (maximum 2 keer een week) wordt afgetrokken van de maximumduur van 12 maanden volledige onderbreking in het kader van het verlof voor medische bijstand.

Op welke uitkering hebt u recht?

Om de bedragen van de uitkeringen te kennen: zie “Barema's” - 2.2 Thematische verloven - Andere sectoren.

De 1/2-tijdse of 1/5de gedeeltelijke onderbreking

Welke vormen van gedeeltelijke loopbaanonderbreking kunt u nemen?

U kunt uw prestaties verminderen met 1/5 of tot een halftijdse betrekking.

Indien u uw prestaties wenst te verminderen met 1/5, moet u voltijds tewerkgesteld zijn.

Indien u uw prestaties wenst te verminderen tot een halftijdse betrekking, moet u minstens 3/4 tewerkgesteld zijn.

Wat is de duur van de gedeeltelijke loopbaanonderbreking?

Per zwaar zieke patiënt kunt u uw prestaties verminderen met 1/5 of tot een ½-tijdse betrekking per periode van minimum 1 maand tot maximum 3 maanden.

De periodes van 1/2-tijdse of 1/5de onderbreking, bekomen in het kader van de medische bijstand, kunnen al dan niet opeenvolgend verlengd worden tot maximum 24 maanden.

Uitzondering

De maximumduur van de gedeeltelijke onderbreking kan verlengd worden tot maximum 48 maanden, indien:

 • Het verlof voor medische bijstand gevraagd wordt voor een kind dat maximum 16 jaar oud is dat u uitsluitend of hoofdzakelijk ten laste hebt.
 • U alleenstaande bent, dit wil zeggen indien u uitsluitend en effectief samenwoont met één of meer van uw kinderen ten laste.

Deze twee voorwaarden moeten tegelijkertijd vervuld zijn.

Op welke uitkering hebt u recht?

Om de bedragen van de uitkeringen te kennen: zie “Barema's” - 2.2 Thematische verloven - Andere sectoren.

Is de maximumduur van de volledige onderbreking cumuleerbaar met die van de gedeeltelijke onderbreking?

Neen. De maximumduur van 12 (of 24) maanden volledige onderbreking en die van 24 (of 48) maanden 1/2-tijdse of 1/5de onderbreking zijn niet cumuleerbaar.

Indien u wenst over te stappen van een volledige onderbreking naar een gedeeltelijke onderbreking of omgekeerd, moet u ervan uitgaan dat een maand volledige onderbreking gelijk is aan 2 maanden gedeeltelijke onderbreking, 1/2-tijds of 1/5de

Voorbeelden:

 • indien u reeds 6 maanden 1/5de of 1/2-tijdse onderbreking hebt genomen, komt deze periode overeen met 3 maanden volledige onderbreking. In deze situatie kunt u nog 18 maanden 1/5-de of 1/2-tijdse onderbreking of 9 maanden volledige onderbreking bekomen (of het dubbele indien u alleen woont en de medische bijstand aanvraagt voor uw kind van maximum 16 jaar);
 • indien u reeds 5 maanden volledige onderbreking hebt genomen, komt deze periode overeen met 10 maanden 1/2-tijdse of 1/5de onderbreking. In deze situatie kunt u nog 7 maanden volledige onderbreking of 14 maanden 1/5de of 1/2-tijdse onderbreking bekomen (of het dubbele indien u alleen woont en de medische bijstand aanvraagt voor uw kind van maximum 16 jaar);

Welke zijn de voorwaarden om het recht op medische bijstand te bekomen?

U hebt recht op een volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking indien u een attest voorlegt van de behandelende geneesheer van het zwaar zieke gezinslid of familielid, waaruit blijkt dat u verklaart bereid te zijn deze persoon bij te staan of te verzorgen.

Opgelet! In het geval van medische bijstand aan een minderjarig kind dat gehospitaliseerd is omwille van een zware ziekte moet u eveneens een attest verstrekken van het ziekenhuis, waaruit blijkt dat het kind waarvoor u het verlof hebt gevraagd gehospitaliseerd is.

Welke formaliteiten moet u vervullen?

1. Ten opzichte van uw werkgever/administratie:

U moet uw werkgever /uw administratie bij elke aanvraag verwittigen via een aangetekende brief of door overhandiging van een schrijven (waarvan het dubbel wordt ondertekend door de werkgever als ontvangstbewijs) waarin u de begin- en einddatum vermeldt van de periode waarvoor u een volledige of gedeeltelijke onderbreking aanvraagt in het kader van de medische bijstand.

De behandelende geneesheer van het zwaar zieke gezinslid of familielid (tot de tweede graad) dient te verklaren dat u bereid bent de zwaar zieke persoon bij te staan of te verzorgen. Hiervoor is een vakje voorzien op het formulier voor de uitkeringsaanvraag.

Indien u deel uitmaakt van de privésector of van een lokaal of provinciaal bestuur, moet u uw werkgever minstens 7 dagen vóór de datum waarop u uw loopbaanonderbreking voor medische bijstand wil aanvatten, op de hoogte brengen. De werkgever kan een andere termijn aanvaarden voor deze verwittiging.

Uitzondering in geval van medische bijstand aan een gehospitaliseerd minderjarig kind

Wanneer het verlof wordt gevraagd voor medische bijstand aan een minderjarig kind dat gehospitaliseerd is wegens een zware ziekte, kan afgeweken worden van de minimale verwittigingstermijn van 7 dagen, indien de werknemer de werkgever - zo snel mogelijk- een attest bezorgt van de behandelende geneesheer, waarin het onvoorziene karakter van de hospitalisatie expliciet wordt vermeld.

De werknemer voegt bij de schriftelijke verwittiging bovendien:

 • een attest van de behandelende geneesheer van het zwaar zieke kind waaruit blijkt dat de werknemer bereid is om het zwaar zieke kind bij te staan / te verzorgen;
 • en een attest van het ziekenhuis waaruit blijkt dat het kind gehospitaliseerd is.

Opmerking: de verschillende attesten die afgeleverd moeten worden, zijn opgenomen in het formulier voor de uitkeringsaanvraag.

Behalve in geval van verlof voor medische bijstand aan een gehospitaliseerd minderjarig kind, beschikt de werkgever over de mogelijkheid om het verlof uit te stellen omwille van redenen die verband houden met de goede werking van de dienst of de onderneming, heeft de werkgever de mogelijkheid het verlof uit te stellen. Indien de werkgever de ingangsdatum van de onderbreking wil uitstellen, moet hij binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw kennisgeving schriftelijk reageren. De duur van het uitstel bedraagt 7 dagen.

Indien u deel uitmaakt van de openbare sector of van een autonoom overheidsbedrijf, gaat uw recht in op de 1ste dag van de week die volgt op deze tijdens dewelke u uw werkgever hebt verwittigd en hem het formulier voor de uitkeringsaanvraag, waarop de verklaring van de geneesheer vermeld staat, hebt overhandigd. Uw werkgever kan een kortere termijn aanvaarden.

In geval van verlenging moet u opnieuw de voormelde procedure volgen.

2. Ten opzichte van de RVA

Welk formulier gebruiken?

U moet onderbrekingsuitkeringen aanvragen door middel van het:

 • Formulier C61 SV indien u deel uitmaakt van de privésector, de openbare sector of de sector van het onderwijs;
 • Formulier C61 OB-SV indien u deel uitmaakt van het personeel van een autonoom overheidsbedrijf (Belgacom, de Post, de NMBS en Belgocontrol).

Als u in de privésector werkt of als u statutair of contractueel personeelslid bent bij een federale administratie of bij een dienst die daarvan afhangt (parastataal, federale of lokale politie ...) kunt u uw aanvraag online invullen en via internet naar de RVA sturen (zie verder).

Hoe en waarheen verstuurt u het formulier?

In geval van een aanvraag op een papieren formulier

U kunt het formulier downloaden via de website van de RVA: www.rva.be.

Nb: indien u geen toegang heeft tot internet of indien u niet over een printer beschikt, kunt u het formulier vragen bij het RVA-kantoor dat bevoegd is voor uw woonplaats of bij de "afdeling Reglementering loopbaanonderbreking/tijdskrediet" van het hoofdbestuur van de RVA. Op eenvoudig telefonisch verzoek, zal u een exemplaar van het formulier worden verstuurd.

Zodra u het formulier heeft gekregen, moet u deel 1, bestemd voor de werknemer, invullen en moet uw werkgever deel 2 invullen.

Als het ingevuld en ondertekend is, moet het formulier aangetekend worden verzonden naar de "dienst Loopbaanonderbreking/tijdskrediet" van het RVA-kantoor van uw woonplaats.

De RVA aanvaardt eveneens verzendingen bij gewone brief, maar in geval van betwisting zal de bewijslast van de indiening van de aanvraag bij u liggen.

NB: Woont u in een land dat behoort tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, dan dient u het formulier in bij de dienst Loopbaanonderbreking van het RVA-kantoor van het ambtsgebied waar de technische bedrijfseenheid van de onderneming of de overheid die u tewerkstelt, is gevestigd.

De gegevens van de verschillende RVA-kantoren zijn beschikbaar op onze website en op de laatste pagina van de formulieren.

Indien u uw aanvraag doet via het internet 

Als u werkt bij een werkgever van de privésector (onderneming, vzw ...) of als u statutair of contractueel personeelslid bent bij een federale administratie of bij een dienst die daarvan afhangt (parastataal, federale of lokale politie ...), kunt u uw aanvraag online invullen via de portaalsite van de sociale zekerheid: https://www.socialsecurity.be.

In dat geval, moet de werkgever verplicht als eerste zijn deel van het formulier invullen en het via internet aan de RVA bezorgen.

NB: het gedeelte van het formulier dat door de werkgever moet worden ingevuld, staat in de lijst "Arbeidsrelaties" van het tabblad "Onderneming" van de portaalsite van de sociale zekerheid.

Slechts na die eerste stap zult u uw deel van de aanvraag kunnen invullen. Daartoe moet u:

 • het formulier invullen op het pdf-document dat door de toepassing wordt gecreëerd: in dat geval moet u het afdrukken, invullen en via de post versturen naar het RVA-kantoor bevoegd voor uw woonplaats (of bij het RVA-kantoor waarvan uw werkgever afhangt, als u in het buitenland gedomicilieerd bent).
 • het invullen via de onlinedienst van de portaalsite van de sociale zekerheid: https://www.socialsecurity.be (in het luik "burger" van die website, onder het tabblad "Dossier Loopbaanonderbreking en tijdskrediet") en het via internet overmaken aan de RVA;
Uw "eBox" moet worden geactiveerd als u uw deel van de aanvraag online indient.

De "eBox" is de onlinedienst van de sociale zekerheid. Het is een persoonlijke en beveiligde mailbox waarmee elke burger op een gecentraliseerde manier officiële documenten kan ontvangen van de verschillende diensten van de sociale zekerheid, waaronder de RVA.

De "eBox" is beschikbaar op de website https://www.mysocialsecurity.be. Om hem te activeren, moet u enkel uw e-mailadres meedelen. Vervolgens zult u per mail worden verwittigd zodra een mededeling beschikbaar is in uw "eBox". Om in te loggen en de documenten die beveiligd werden doorgestuurd te raadplegen, moet u zich enkel aanmelden met uw elektronische identiteitskaart (ook "eID" genoemd) of met een "burgertoken".

Indien u uw deel van de aanvraag verlof voor medische bijstand via internet indient, worden alle aan de RVA meegedeelde gegevens opgeslagen in een algemeen pdf-document dat dient als ontvangstbewijs. Dat pdf-document wordt naar uw "eBox" verstuurd.

Het is dus onontbeerlijk om uw "eBox" te activeren als u uw deel van de aanvraag via internet wil indienen.

NB: U vindt meer informatie over de "eBox" op de website: https://www.mysocialsecurity.be.

Bewaren van bewijzen

Het attest van de behandelende geneesheer van uw zwaar zieke gezins- of familielid (en, eventueel, het bewijs van de hospitalisatie van het minderjarige kind) moet worden voorgelegd aan uw werkgever.

Ze moeten niet worden bijgevoegd als bijlage bij de aanvraag die via internet wordt overgemaakt. U moet echter die stukken wel bewaren, want de RVA kan ze bij u opvragen.

Opgelet: Als u, in geval van controle, de vereiste attesten niet kunt voorleggen aan de RVA of als die attesten niet conform de reglementering zijn, zal een beslissing kunnen worden genomen tot herziening, en desgevallend tot terugvordering van de aan u reeds betaalde onderbrekingsuitkeringen.

Binnen welke termijn moet u het formulier naar de RVA sturen?

U moet het formulier ten laatste 2 maanden na de aanvangsdatum van het verlof voor medische bijstand opsturen.

Wat gebeurt er wanneer u het formulier te laat opstuurt?

Als rechthebbende op uitkeringen toegekend door de RVA, bent u verantwoordelijk voor het tijdig indienen van het aanvraagformulier.

Als het formulier naar de RVA wordt gestuurd na de termijn van 2 maanden die volgt op de aanvangsdatum van de onderbreking, wordt het recht op uitkeringen pas geopend vanaf de datum van verzending van het formulier

Wat doet u indien u een vernieuwing van het verlof aanvraagt?

Zolang de maximumduur per zwaar zieke patiënt niet is bereikt, kunt u een nieuwe periode van verlof voor medische bijstand bekomen (al dan niet aansluitend op de initieel gevraagde periode). Hiertoe moet elke nieuwe aanvraag of aanvraag tot verlenging ingediend worden op dezelfde wijze en binnen dezelfde termijn als een eerste aanvraag. Met andere woorden, u moet dezelfde procedure volgen als deze die hiervoor beschreven is.

Indien u alleen woont en bovenop de 12 maanden volledige onderbreking of de 24 maanden gedeeltelijke onderbreking een nieuwe periode verlof voor medische bijstand aanvraagt om uw zwaar zieke kind van maximum 16 jaar bij te staan, moet uw formulier vergezeld zijn van een attest uitgereikt door het gemeentebestuur, waaruit blijkt dat u uitsluitend en effectief met één of meerdere kinderen samenwoont.

Waar moet u wonen tijdens de loopbaanonderbreking?

Tijdens de periodes van loopbaanonderbreking moet u wonen:

 • in België;
 • in een ander land van de Europese economische ruimte (dit wil zeggen de 28 landen van de Europese Unie + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein);
 • in Zwitserland.

Uitzondering

Indien u uw echtgeno(o)t(e) of uw wettelijk samenwonende volgt die tijdelijk en beroepshalve voor rekening van zijn/haar werkgever naar een land vertrekt dat gelegen is buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, dan mag u voor de duur van deze opdracht daar gedomicilieerd zijn.

Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de samenlevingsvorm van 2 personen (ongeacht de aard van de verhouding en het geslacht) die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats.

In dat geval moet u een attest van de werkgever van uw echtgeno(o)t(e) of van de werkgever van uw wettelijk samenwonende toevoegen, waaruit blijkt dat de professionele opdracht niet vereist dat u zich definitief in het buitenland vestigt.

Als u uw wettelijk samenwonende volgt, moet u eveneens een bewijs van wettelijke samenwoning voegen bij uw uitkeringsaanvraag.

Waar mogen de onderbrekingsuitkeringen betaald worden?

De betaling van de onderbrekingsuitkeringen kan verricht worden per circulaire cheque of bankoverschrijving.

In het geval van een bankoverschrijving, kan de betaling verricht worden op een financiële rekening in:

 • België;
 • een land dat behoort tot de gemeenschappelijke betalingsruimte voor de euro, of SEPA ( = Single Euro Payments Area).

NB: Het gaat om de volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk ( inclusief Guadeloupe, Martinique, Frans Guyana en Réunion), Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief Azoren en Madeira), Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief Canarische Eilanden, Ceuta en Mellila), Tsjechië, Verenigd Koninkrijk (inclusief Gibraltar en Noord-Ierland), Zweden, Zwitserland.

Welke inkomsten kunnen worden gecumuleerd met de uitkering toegekend in het kader van de medische bijstand?

De onderbrekingsuitkering kan onder bepaalde voorwaarden gecumuleerd worden met de inkomsten van ofwel de uitoefening van een politiek mandaat, ofwel een nevenactiviteit als loontrekkende die u reeds uitoefende gedurende minstens 3 maanden voorafgaand aan uw loopbaanonderbreking.

In geval van volledige loopbaanonderbreking mag de uitkering worden gecumuleerd met de inkomsten van de uitoefening van een zelfstandige activiteit gedurende een maximumperiode van een jaar. In geval van verminderde prestaties is deze cumulatie niet mogelijk.

Indien u werkt bij een autonoom overheidsbedrijf en statutair bent

U kunt de onderbrekingsuitkeringen cumuleren met een mandaat als gemeenteraadslid of raadslid van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, met uitsluiting van ieder ander politiek mandaat.

U kunt ze eveneens cumuleren met de inkomsten van een nevenactiviteit als loontrekkende, op voorwaarde dat u die al minstens gedurende de 12 maanden vóór het ingaan van de loopbaanonderbreking / de vermindering van de arbeidsprestaties, hebt uitgeoefend.

In geval van volledige loopbaanonderbreking kunt u de uitkeringen cumuleren met de inkomsten van een nevenactiviteit als zelfstandige, indien u die al uitoefende gedurende de 12 maanden vóór de onderbreking. In dit laatste geval is de cumulatie gedurende een maximumperiode van één jaar toegelaten.

Zijn de onderbrekingsuitkeringen cumuleerbaar met een pensioen?

Principe 

U kunt de onderbrekingsuitkeringen niet cumuleren met een pensioen.

Worden voor de toepassing van deze bepaling als een pensioen aangemerkt de ouderdoms-, rust-, anciënniteits-, of overlevingspensioenen, en andere als dusdanig geldende voordelen, toegekend :

 • door of krachtens een Belgische of buitenlandse wet;
 • door een Belgische of een buitenlandse instelling van sociale zekerheid, een openbaar bestuur, een openbare instelling of een instelling van openbaar nut.

Uitzondering in geval van overlevingspensioen 

Sinds 01.02.2015, kunnen de uitkeringen worden gecumuleerd met een overlevingspensioen gedurende een (al dan niet opeenvolgende) periode van maximaal 12 kalendermaanden.

Die periode van 12 maanden moet worden verminderd met het aantal maanden waarin een overlevingspensioen (zonder het genot van uitkeringen) reeds werd gecumuleerd met werkloosheidsuitkeringen en/of uitkeringen in het kader van arbeidsongeschiktheid.

Wat doet de directeur van het RVA-kantoor?

De directeur van het RVA-kantoor:

 • kent u het recht op onderbrekingsuitkeringen toe en stuurt u het document C 62 waarop uw persoonlijke gegevens, het soort onderbreking, het bedrag van uw uitkeringen en de betrokken periode vermeld staan. Elke maand, na vervallen termijn, betaalt de RVA uw uitkering per circulaire cheque of per overschrijving;
 • of weigert u de onderbrekingsuitkeringen en deelt u zijn beslissing mee via het formulier C62 dat u aangetekend wordt toegestuurd.

Indien u in de privésector werkt en uw aanvraag online heeft ingediend, wordt de beslissing C62 automatisch naar uw "eBox" verstuurd.

Indien u uw aanvraag via de post heeft verstuurd, kunt u vragen om uw beslissing C62 in uw "eBox" te ontvangen. Als u dat niet doet, zal u het via de post krijgen.

 • NB: de "eBox" is de onlinedienst van de sociale zekerheid. Het is een persoonlijke en beveiligde mailbox waarmee elke burger op een gecentraliseerde manier officiële documenten kan ontvangen, waaronder documenten van de RVA. De "eBox" is beschikbaar op de website www.mysocialsecurity.be.

Kunt u de beslissing van de RVA betwisten?

Ja, u kunt in beroep gaan tegen de beslissing van de RVA bij de bevoegde arbeidsrechtbank.

Voor meer informatie over de te volgen procedure, kunt u het infoblad "Beroep tegen de beslissing van de RVA inzake loopbaanonderbreking / tijdskrediet" raadplegen.

Dit infoblad is beschikbaar op onze website, in de verschillende RVA-kantoren en bij de infodienst tijdskrediet van het Hoofdbestuur van de RVA.

Hoe kunt u uw dossier opvolgen?

U kunt uw dossier raadplegen op de portaalsite van de sociale zekerheid https://www.socialsecurity.be, rubriek "Onlinediensten" via De sociaal verzekerde / Dossier loopbaanonderbreking / Raadpleging.

Om toegang te hebben moet u beschikken over een burgertoken of een elektronische identiteitskaart. Wilt u dat token aanvragen of informatie krijgen over de elektronische identiteitskaart, dan kunt u terecht op dezelfde site.

NB: Via een link vanop de website van de RVA www.rva.be, rubriek "Loopbaanonderbreking" / "Raadpleeg uw dossier", kunt u eveneens toegang krijgen tot de portaalsite van de sociale zekerheid om uw dossier op te volgen.

Dankzij de toepassing E-LO, kunt u de volgende zaken online raadplegen:

 • de vooruitgang van uw dossier;
 • de beslissing C62 in geval van toekenning van uitkeringen;
 • het bedrag van de uitkeringen;
 • de betaaldatum;
 • de historiek van de uitkeringen;
 • de belastingsfiche;
 • de periodes onderbreking/tijdskrediet die u reeds genoten hebt.

U kunt ook het formulier C62 (het formulier tot toekenning van een loopbaanonderbreking ) dat op u van toepassing is, raadplegen en afdrukken indien de beslissing positief is. Sommige administraties kunnen u dit formulier C62 immers vragen om voordelen te bekomen.

Wanneer verliest u uw recht op onderbrekingsuitkeringen?

Uw recht op onderbrekingsuitkeringen gaat verloren:

 • aan het einde van de maximum vergoedbaarheidstermijn of aan het einde van de termijn vermeld in de overeenkomst met uw werkgever, behalve indien deze termijn wordt verlengd na onderling akkoord;
 • vanaf de dag waarop u het werk hervat bij dezelfde of bij een andere werkgever;
 • vanaf de dag waarop uw arbeidsovereenkomst eindigt;
 • vanaf de dag waarop u een pensioen ontvangt;

Uitzondering: de onderbrekingsuitkeringen zijn wel cumuleerbaar met een pensioen van de openbare sector wanneer u tewerkgesteld bent als statutair personeelslid in de openbare sector met uitsluiting van het onderwijs en de plaatselijke en provinciale besturen;

 • vanaf de dag waarop u een ander politiek mandaat uitoefent dan gemeenteraadslid of OCMW-raadslid (in geval van tewerkstelling bij een autonoom overheidsbedrijf);
 • vanaf de dag waarop u een zelfstandige activiteit aanvat tijdens een periode van gedeeltelijke loopbaanonderbreking;
 • vanaf de dag waarop u een zelfstandige activiteit aanvat tijdens een periode van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking (in geval van tewerkstelling bij een autonoom overheidsbedrijf);
 • vanaf de dag waarop u gedurende meer dan 12 maanden een volledige loopbaanonderbreking cumuleert met een zelfstandige activiteit;
 • vanaf de dag waarop u een nevenactiviteit in loondienst aanvat;
 • vanaf de dag waarop u het aantal uren van uw nevenactiviteit in loondienst uitbreidt.

Wanneer worden uw onderbrekingsuitkeringen teruggevorderd?

Alle onrechtmatig geïnde onderbrekingsuitkeringen worden teruggevorderd, onder meer:

 • wanneer uw effectieve periode van loopbaanonderbreking met uitkeringen niet de minimumduur van 1 maand bereikt;

NB: indien u omwille van uitzonderlijke omstandigheden de minimumduur van 1 maand niet hebt gerespecteerd, kunt u een gemotiveerde aanvraag indienen tot verzaking aan de terugvordering van de uitkeringen. U moet deze aanvraag opsturen naar de directeur van het RVA-kantoor, die ze zal overmaken aan de administrateur-generaal. De administrateur-generaal kan afzien van de terugvordering van de uitkeringen, indien hij de omstandigheden als uitzonderlijk beschouwt.

 • wanneer u het RVA-kantoor niet vooraf schriftelijk op de hoogte brengt van het aanvatten of uitbreiden van een nevenactiviteit of van het uitoefenen van een zelfstandige activiteit.

Komen de periodes van loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand in aanmerking voor de berekening van de totale duur van de loopbaanonderbreking of van het «tijdskrediet»?

NEEN, er wordt geen rekening gehouden met de periodes van loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand om voor de berekening van de maximumduur van de loopbaanonderbreking of van het «tijdskrediet» die u in het totaal kunt genieten in de loop van uw loopbaan.

Bent u tijdens de periode van loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand beschermd tegen ontslag?

Zowel bij volledige als bij gedeeltelijke loopbaanonderbreking bent u beschermd tegen ontslag.

Deze bescherming gaat in op de dag van het akkoord of, indien u gebruik maakt van een recht, op de dag van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever. Ze eindigt 3 maanden na de loopbaanonderbreking.

Tijdens deze beschermde periode mag uw werkgever uw arbeidsovereenkomst niet eenzijdig beëindigen, tenzij om dringende of voldoende redenen.

Als voldoende reden wordt beschouwd een door de rechter als zodanig erkende reden waarvan de aard en de oorzaak vreemd zijn aan de loopbaanonderbreking.

Geeft uw werkgever toch een opzegging wanneer u in volledige onderbreking bent, dan kan de opzeggingstermijn pas beginnen lopen na het einde van uw volledige onderbreking. De opzeggingstermijn kan daarentegen wel beginnen lopen tijdens een periode van ½-tijdse of 1/5de onderbreking.

In geval van onmiddellijke verbreking van de overeenkomst (zonder het presteren van de opzegging), is de verbrekingsvergoeding gelijk aan de duur van de opzeggingstermijn (berekend alsof de werknemer zijn prestaties niet verminderd had) en in functie van het laatste loon (d.w.z. op grond van het verschuldigd loon voor verminderde prestaties).

Ontslaat uw werkgever u tijdens de beschermde periode zonder dringende of voldoende reden, dan moet hij u - bovenop de normale opzeggings- of verbrekingsvergoeding - een forfaitaire vergoeding betalen die gelijk is aan 6 maanden loon op grond van het verminderd loon in geval van vermindering van de prestaties.

Bij ontslag moet u onmiddellijk en schriftelijk het bevoegde RVA-kantoor verwittigen.

Welke invloed hebben de onderbrekingsuitkeringen op uw belastingen?

De onderbrekingsuitkering is belastbaar. Fiscaal gezien wordt zij beschouwd als een vervangingsinkomen.

Inhouding van bedrijfsvoorheffing

Alle onderbrekingsuitkeringen zijn onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing sinds 01.01.2004.

Door deze inhouding aan de bron daalt het bedrag van uw onderbrekingsuitkering maar het voordeel daarvan is dat u minder belastingen zal moeten bijbetalen na de definitieve berekening ervan.

De bedrijfsvoorheffing die ingehouden wordt op uw uitkering bedraagt:

 • 10,13% indien u in volledige loopbaanonderbreking bent;
 • 17,15% indien u in 1/2-tijdse of 1/5de onderbreking bent.

Eventuele vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing

Indien u een Franse grensarbeider bent of indien u een Franse fiscale inwoner bent met de Franse nationaliteit en u uw loon ontvangt van een Belgische openbare werkgever, kunt u vrijstelling bekomen van de bedrijfsvoorheffing.

Indien u tijdens de loopbaanonderbreking dit statuut verliest, dient u het RVA-kantoor te verwittigen omdat u dan geen recht meer heeft op de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing.

Voor meer informatie hieromtrent kunt u het infoblad "Kunt u vrijgesteld worden van de bedrijfsvoorheffing ingehouden op de onderbrekingsuitkeringen" raadplegen.

Fiscale fiche

Met de fiche 281.18, waarop het totaal van de ontvangen uitkeringen vermeld staat en, in voorkomend geval, het totaal van de bedrijfsvoorheffing ingehouden tijdens het belastingjaar kunt u uw belastingsaangifte invullen.

In geval van laattijdige betaling, zullen de ontvangen sommen vermeld staan op de fiche 281.18 van het jaar van de betaling.

Vanaf 2015 (inkomsten 2014) zal die fiche niet meer op papier worden verstuurd.
U kunt de fiche raadplegen in uw "eBox" (zie hierna) of via uw dossier "loopbaanonderbreking/tijdskrediet", alsook via "Tax-on-web/My Minfin".

Als u toch nog een papieren exemplaar van uw fiscale fiche wenst te ontvangen, dan kunt u dat vragen aan het RVA-kantoor dat bevoegd is voor uw woonplaats.

Wat is de "eBox"?

De "eBox" is de onlinedienst van de sociale zekerheid. Het is een persoonlijke en beveiligde mailbox waarmee elke burger op een gecentraliseerde manier officiële documenten kan ontvangen van de verschillende diensten van de sociale zekerheid, waaronder de RVA.

De "eBox" is beschikbaar op de website https://www.mysocialsecurity.be. Om hem te activeren, moet u enkel uw e-mailadres meedelen. Vervolgens zult u per mail worden verwittigd zodra een mededeling beschikbaar is in uw "eBox". Om in te loggen en de documenten die beveiligd werden doorgestuurd te raadplegen, moet u zich enkel aanmelden met uw elektronische identiteitskaart (ook "eID" genoemd) of met een "burgertoken".

Bijkomende inlichtingen?

Voor alle bijkomende vragen over de invloed van de onderbrekingsuitkeringen op de berekening van uw belastingen, dient u zich te wenden tot uw belastingsadministratie.

U vindt de gegevens van de belastingsadministratie waarvan u afhangt in het telefoonboek of op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën: http://www.minfin.fgov.be.

Welke invloed heeft de loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand op uw pensioen?

Voor alle vragen betreffende de gelijkstelling van periodes van loopbaanonderbreking voor de toekenning van het pensioen, dienen werknemers van de privésector en contractuele personeelsleden van de besturen zich tot de Federale Pensioendienst (FPD) te wenden.

FPD: Zuidertoren te 1060 BRUSSEL - Tel 1765 (gratis nummer). Internet: http://www.onprvp.fgov.be of http://www.mypension.be.

Hebt u recht op een aanmoedigingspremie?

In sommige gevallen en onder bepaalde voorwaarden betaalt de Vlaamse Gemeenschap, bovenop de uitkering van de RVA, een aanmoedigingspremie.

U vindt alle nuttige informatie omtrent voormelde Vlaamse aanmoedigingspremies op de website van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: http://www.werk.be.

Voor inlichtingen en voorwaarden belt u het gratis nummer van de Vlaamse Infolijn 1700 of neemt u contact op via e-mail: aanmoedigingspremie@vlaanderen.be.

Bestaan er andere vormen van loopbaanonderbreking naast deze voorzien in het kader van het verlof voor medische bijstand?

Ja. Naast het verlof voor medische bijstand kunt u uw prestaties onderbreken of verminderen in het kader van andere thematische verloven of van een tijdskrediet (in de privésector) of een gewone loopbaanonderbreking (in de openbare sector).

De thematische verloven

De thematische verloven zijn specifieke vormen van loopbaanonderbreking die inspelen op specifieke behoeften. Naast het verlof voor medische bijstand bestaan er nog twee andere thematische verloven:

 • het palliatief verlof; het biedt u de mogelijkheid om bijstand te verlenen aan een persoon die aan een ongeneeslijke ziekte lijdt en terminaal is;
 • het ouderschapsverlof; het biedt u de mogelijkheid om te zorgen voor uw kind(eren) jonger dan 12 jaar (of jonger dan 21 jaar, in geval van een handicap van minstens 66%).

Het tijdskrediet in de privésector

Naast de thematische verloven hebt u, indien u in de privésector werkt, ook de mogelijkheid om een tijdskrediet te bekomen.

Het tijdskrediet kan aangevraagd worden:

 • zonder motief en zonder uitkeringen
 • en/of omwille van één van de motieven bepaald door de reglementering en met uitgeringen
  • Het tijdskrediet kan gevraagd worden omwille van de volgende motieven
   • om te zorgen voor zijn kind dat jonger is dan 8 jaar;
   • om zorg of medische bijstand te verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2de graad;
   • om palliatieve zorgen te verstrekken;
   • om een erkende opleiding te volge;
   • om te zorgen voor zijn zwaar ziek minderjarig kind;
   • om te zorgen voor zijn gehandicapt kind jonger dan 21 jaar.

Opgelet! De toelatingsvoorwaarden, de duur, de aanvraagprocedure en het bedrag van de onderbrekingsuitkeringen in geval van tijdskrediet met motief zijn verschillend van diegene voorzien in het kader van het verlof voor medische bijstand. Zie onze FAQ

De gewone loopbaanonderbreking in de openbare sector

Naast de thematische verloven hebt u, indien u in de openbare sector werkt (dit wil zeggen in een autonoom overheidsbedrijf, in een administratie of een dienst die ervan afhangt of in het onderwijs) ook de mogelijkheid om een gewone loopbaanonderbreking te bekomen.

De gewone loopbaanonderbreking kan om eender welk motief gevraagd worden.

Opgelet! De toelatingsvoorwaarden, de duur en het bedrag van de uitkeringen voor de gewone loopbaanonderbreking verschillen van diegene voorzien in het kader van het verlof voor medische bijstand. Bovendien:

 • variëren in de administraties en de diensten die ervan afhangen de regels, naargelang van de bevoegde overheid (federale, regionale, communautaire overheid ...);
 • variëren in het onderwijs en de PMS-centra de regels, naargelang van de bevoegde gemeenschap (Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap).

Bijkomende informatie

Indien u meer informatie wenst over het palliatief verlof, het ouderschapsverlof, het tijdskrediet of de gewone loopbaanonderbreking in de openbare sector, kunt u hierover verschillende infobladen raadplegen. U vindt ze op onze website: www.rva.be.

Kunt u een verlof voor medische bijstand bekomen tijdens een ouderschapsverlof, een tijdskrediet of een gewone loopbaanonderbreking?

Indien u reeds een ouderschapsverlof, een tijdskrediet (in de privésector) of een gewone loopbaanonderbreking (in de openbare sector) geniet, is het mogelijk dat u tijdens de lopende periode een verlof voor medische bijstand nodig hebt indien een gezins- of familielid tot de 2de graad ernstig ziek is.

Voorbeelden:

 • u geniet een 1/2-tijds ouderschapsverlof van 8 maanden voor uw kind jonger dan 12 jaar en tijdens deze periode wordt uw kind gehospitaliseerd ingevolge een zware ziekte en moet u uw prestaties gedurende een week volledig schorsen om tijdens het ziekenhuisverblijf of net er na bij uw kind te blijven.
 • u geniet een 1/5de onderbreking voor een periode van 5 jaar (in het kader van een tijdskrediet zonder motief in de privésector of een gewone loopbaanonderbreking in de openbare sector) en tijdens deze periode heeft een gezinslid dat aan een zware ziekte lijdt een maand voltijdse medische bijstand nodig;

In dergelijke hypothesen moet u de volledige of gedeeltelijke onderbreking die u reeds geniet vroegtijdig stopzetten, om het verlof voor medische bijstand te kunnen aanvragen.

Voor de vroegtijdige stopzetting van de lopende periode hebt u de toestemming van uw werkgever nodig. Deze toestemming moet betrekking hebben op het principe en op de datum van de vroegtijdige beëindiging. Indien de werkgever akkoord gaat dat u uw ouderschapsverlof, uw tijdskrediet of uw gewone loopbaanonderbreking stopzet, moet u het RVA-kantoor waarvan u afhangt hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

Tegelijkertijd moet u uw aanvraag om verlof voor medische bijstand indienen, volgens de procedure die hiertoe is voorzien (zie de vraag: "Welke formaliteiten moet u vervullen?").

Indien u na het verlof voor medische bijstand opnieuw een ouderschapsverlof, een tijdskrediet of een gewone loopbaanonderbreking wenst te genieten, moet u een nieuwe aanvraag in die zin indienen.

Bijzonder geval van medische bijstand aan een gehospitaliseerd minderjarig kind tijdens een ouderschapsverlof

Indien u een ouderschapsverlof geniet en een verlof voor medische bijstand wenst te bekomen omwille van de hospitalisatie van een zwaar ziek minderjarig kind, moet u het ouderschapsverlof vroegtijdig stopzetten, met de toestemming van uw werkgever (zie de hiervoor beschreven procedure).

Indien het ouderschapsverlof echter wordt stopgezet in de loop van de verplichte periode van één maand, voorzien in geval van volledig ouderschapsverlof of van 2 maanden in geval van 1/2-tijds ouderschapsverlof, of van 5 maanden in geval van 1/5de ouderschapsverlof, verliest u het saldo van deze periode niet. De RVA gaat er immers van uit dat de niet-naleving van de gevraagde periode van ouderschapsverlof het gevolg is van een specifieke omstandigheid (de hospitalisatie van het kind) en erkent daarom overmacht.

Indien u na de medische bijstand aan het gehospitaliseerde minderjarige kind opnieuw ouderschapsverlof wil genieten, moet u hiertoe een nieuwe aanvraag indienen. In dat geval kan het saldo van de aangevatte en niet-beëindigde periode ouderschapsverlof worden gevraagd, op voorwaarde dat:

 • alle voorwaarden eigen aan het ouderschapsverlof nageleefd worden (leeftijdsvoorwaarde van het kind, enz.) op het ogenblik dat de nieuwe aanvraag wordt ingediend;
 • en u in hetzelfde type van ouderschapsverlof blijft als hetgeen u vroegtijdig had stopgezet (volledig, 1/2-tijds of 1/5de ouderschapsverlof).

Bijkomende informatie

Voor meer informatie hierover kunt u het infoblad T19 raadplegen over het ouderschapsverlof en, meer bepaald, de vraag "Wat gebeurt er met het ouderschapsverlof wanneer u de gevraagde periode niet naleeft?".