Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Delen

Het palliatief verlof

Infoblad

T20

Laatste update
24-06-2016

Wat is loopbaanonderbreking in het kader van het palliatief verlof?

Het gaat om een thematisch verlof dit wil zeggen een volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die u de mogelijkheid biedt uw arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen om palliatieve zorgen te verstrekken.

Onder palliatieve verzorging verstaat men elke vorm van bijstand (medische, sociale, administratieve en psychologische) en van verzorging van ongeneeslijk zieke personen die zich in een terminale fase bevinden.

Opmerking: In de privésector mag palliatief verlof niet worden verward met tijdskrediet voor het motief.  Raadpleeg infoblad T150 voor meer informatie over het tijdskrediet met motief.

Welke reglementering is van toepassing?

De toepasselijke reglementering hangt af van de sector waarin u tewerkgesteld bent.

 • Het koninklijk besluit van 02.01.1991 is van toepassing:
  • op de werknemers tewerkgesteld bij een werkgever die onder de toepassing valt van de wet van 05.12.1968 betreffende de cao's en de paritaire comités. Het betreft:
   • de werknemers van de privésector;
   • de werknemers van gemengde ondernemingen;
   • de niet-gesubsidieerde contractuele personeelsleden van het vrij onderwijs ;
   • het personeel van de vrije universiteiten;
   • de werknemers van de gemengde intercommunales voor gas- en elektriciteitsvoorziening;
   • de werknemers van gewestelijke en plaatselijke openbare vervoersmaatschappijen= tram, bus en metro.
  • op de contractuele en statutaire personeelsleden van de lokale en provinciale besturen;
  • op de personeelsleden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers tewerkgesteld onder het statuut van medewerker van de erkende politieke fracties of onder het statuut van administratief medewerker van de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
  • op de contractuele personeelsleden van het onderwijs;
  • op de contractuele personeelsleden van de openbare diensten.
 • Het koninklijk besluit van 07.05.1999 is van toepassing op de statutaire personeelsleden van de openbare diensten;
 • Het koninklijk besluit van 12.08.1991 is van toepassing op de vastbenoemde of definitief aangeworven personeelsleden in het onderwijs en de CLB-centra van de gemeenschappen;
 • Het koninklijk besluit van 10.06.2002 is van toepassing op de statutaire en contractuele personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven, d.w.z. de Post, Belgacom, de NMBS en Belgocontrol.

Wie kan genieten van een loopbaanonderbreking in het kader van het palliatief verlof?

De meeste werknemers kunnen genieten van een loopbaanonderbreking in het kader van het palliatief verlof.

Indien u werkt in de openbare sector of in een autonoom overheidsbedrijf, neemt u best contact op met uw personeelsdienst om na te gaan of de overheid waarvan u afhangt de verschillende hierna vermelde mogelijkheden reglementair heeft voorzien.

Welke vormen van loopbaanonderbreking zijn mogelijk in het kader van het palliatief verlof?

Ongeacht de sector waarin u tewerkgesteld bent, kunt u:

 • hetzij uw prestaties volledig schorsen gedurende 1 maand (verlengbaar met 1 maand);
 • hetzij uw prestaties verminderen gedurende 1 maand (verlengbaar met 1 maand).

U kunt maximum 2 attesten indienen per patiënt.

Kan de loopbaanonderbreking in het kader van de palliatieve verzorging u geweigerd worden?

Privésector en lokale en provinciale besturen

Deze vorm van loopbaanonderbreking kan u niet geweigerd worden.

Openbare sector en onderwijs

Dit thematisch verlof kan u niet geweigerd worden indien de overheid waarvan u afhangt, dit reglementair heeft voorzien.

Autonome overheidsbedrijven

Indien u een contractueel personeelslid bent van een autonoom overheidsbedrijf, neemt u best contact op met uw personeelsdienst om na te gaan of de mogelijkheid bestaat.

De volledige loopbaanonderbreking

Wat is de duur van de volledige loopbaanonderbreking?

Ongeacht uw uurrooster (voltijds of deeltijds), kunt u uw prestaties volledig onderbreken gedurende 1 maand, verlengbaar met 1 maand per patiënt.

Op welke uitkering hebt u recht?

Om de vermindering van uw inkomsten te compenseren, ontvangt u een vergoeding van de overheid. Het gaat om een maandelijkse uitkering toegekend door de RVA. Die uitkering is forfaitair.

Om de bedragen van de uitkeringen te kennen: zie “Barema's” - 2.2 Thematische verloven - Andere sectoren.

De gedeeltelijke loopbaanonderbreking

Welke vormen van gedeeltelijke loopbaanonderbreking kunt u nemen?

U kunt uw prestaties verminderen met 1/5 of tot een halftijdse betrekking.

Indien u uw prestaties wenst te verminderen met 1/5, moet u voltijds tewerkgesteld zijn.

Indien u uw prestaties wenst te verminderen tot een halftijdse betrekking, moet u minstens 3/4 tewerkgesteld zijn.

Wat is de duur van de gedeeltelijke loopbaanonderbreking?

U kunt uw prestaties gedeeltelijk onderbreken gedurende 1 maand, verlengbaar met 1 maand per patiënt.

Op welke uitkering hebt u recht?

Om de vermindering van uw inkomsten te compenseren, ontvangt u een vergoeding van de overheid. Het gaat om een maandelijkse uitkering toegekend door de RVA. Deze uitkering is forfaitair.

Om de bedragen van de uitkeringen te kennen: zie “Barema's” - 2.2 Thematische verloven - Andere sectoren.

Welke zijn de voorwaarden om het recht op palliatief verlof te bekomen?

U hebt recht op een loopbaanonderbreking in het kader van het palliatief verlof, indien u een attest voorlegt van de behandelende geneesheer van de patiënt waaruit blijkt dat u bereid bent om palliatieve verzorging te verstrekken.

Welke formaliteiten moet u vervullen?

Ten opzichte van uw werkgever/administratie:

U moet uw werkgever / uw administratie een aanvraagformulier voor onderbrekingsuitkeringen overhandigen waarin de behandelende geneesheer van de persoon die palliatieve verzorging nodig heeft verklaart dat u bereid bent palliatieve verzorging te verstrekken aan deze persoon. Hiervoor is een vakje voorzien op het aanvraagformulier. De identiteit van de patiënt moet niet vermeld worden.

Uw recht gaat in op de 1ste dag van de week die volgt op de week tijdens dewelke u het attest aan uw werkgever hebt overhandigd. Uw werkgever kan een kortere termijn aanvaarden.

In geval van verlenging, moet u voormelde procedure opnieuw volgen.

Bij overlijden van de patiënt vóór het einde van uw loopbaanonderbreking, kunt u in loopbaanonderbreking blijven tot de voorziene datum of het werk al eerder hervatten.

Ten opzichte van de RVA

Welk formulier gebruikt u?

U moet onderbrekingsuitkeringen aanvragen door middel van het:

 • Formulier C61 SV indien u deel uitmaakt van de privésector, de openbare sector of de sector van het onderwijs;
 • Formulier C61 OB-SV indien u deel uitmaakt van het personeel van een autonoom overheidsbedrijf (Belgacom, de Post, de NMBS en Belgocontrol).

Als u in de privésector werkt of als u statutair of contractueel personeelslid bent bij een federale administratie of bij een dienst die daarvan afhangt (parastataal, federale of lokale politie ...) kunt u uw aanvraag online invullen en via internet naar de RVA sturen (zie verder).

Hoe en waarheen verstuurt u het formulier?

In geval van een aanvraag op een papieren formulier

U stuurt het behoorlijk ingevuld, aangetekend, terug naar de dienst Loopbaanonderbreking van het RVA-kantoor van het ambtsgebied van uw woonplaats.

NB: indien u geen toegang heeft tot internet of indien u niet over een printer beschikt, kunt u het formulier vragen bij het RVA-kantoor dat bevoegd is voor uw woonplaats of bij de afdeling "Reglementering loopbaanonderbreking/tijdskrediet" van het hoofdbestuur van de RVA. Op eenvoudig telefonisch verzoek, zal u een exemplaar van het formulier worden verstuurd.

Zodra u het formulier heeft gekregen, moet u deel 1, bestemd voor de werknemer, invullen en moet uw werkgever deel 2 invullen.

Zodra het ingevuld en ondertekend is, moet het formulier aangetekend worden verzonden naar de "dienst Loopbaanonderbreking/tijdskrediet" van het RVA-kantoor van uw woonplaats

De RVA aanvaardt eveneens verzendingen bij gewone brief, maar in geval van betwisting valt de bewijslast van de indiening van de aanvraag dan op u.

Indien u het formulier zelf afgeeft in het bevoegde RVA-kantoor, vraag dan zeker een ontvangstbewijs.

Woont u in ander een land van de Europese Economische Ruimte dan België of in Zwitserland, dan moet u dit formulier indienen bij de Dienst loopbaanonderbreking van het RVA-kantoor bevoegd voor de technische bedrijfseenheid of de administratie waar u werkt.

De gegevens van de verschillende RVA-kantoren staan op de website van de RVA en op de laatste bladzijde van de aanvraagformulieren. U kunt ze ook krijgen bij de Informatiedienst loopbaanonderbreking van het hoofdbestuur van de RVA.

Indien u uw aanvraag doet via het internet 

Als u werkt bij een werkgever uit de privésector (onderneming, vzw ...) of als u statutair of contractueel personeelslid bent bij een federale administratie of bij een dienst die daarvan afhangt (parastataal, federale of lokale politie ...), kunt u uw aanvraag online invullen via de portaalsite van de sociale zekerheid : https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/elo/index.htm

In dat geval, moet de werkgever verplicht als eerste zijn deel van het formulier invullen en het via internet aan de RVA bezorgen.

NB: het gedeelte van het formulier dat door de werkgever moet worden ingevuld, staat in de lijst "Arbeidsrelaties" van het tabblad "Onderneming" van de portaalsite van de sociale zekerheid.

Slechts na die eerste stap kunt u uw deel van de aanvraag invullen. Daartoe moet u:

 • het formulier invullen op het pdf-document dat door de toepassing wordt gecreëerd: daartoe moet u het afdrukken, invullen en via de post versturen naar het RVA-kantoor bevoegd voor uw woonplaats (of bij het RVA-kantoor waarvan uw werkgever afhangt, als u in het buitenland gedomicilieerd bent).
 • het invullen via de onlinedienst van de portaalsite van de sociale zekerheid: https://www.socialsecurity.be. (in het luik "burger" van die website, onder het tabblad "Dossier Loopbaanonderbreking en tijdskrediet") en het via internet overmaken aan de RVA;
Uw "eBox" moet worden geactiveerd als u uw deel van de aanvraag online indient.

De "eBox" is de onlinedienst van de sociale zekerheid. Het is een persoonlijke en beveiligde mailbox waarmee elke burger op een gecentraliseerde manier officiële documenten kan ontvangen van de verschillende diensten van de sociale zekerheid, waaronder de RVA.

De "eBox" is beschikbaar op de website https://www.mysocialsecurity.be. Om hem te activeren, moet u enkel uw e-mailadres meedelen. Vervolgens zult u per mail worden verwittigd zodra een mededeling beschikbaar is in uw "eBox". Om in te loggen en de documenten die beveiligd werden doorgestuurd te raadplegen, moet u zich enkel aanmelden met uw elektronische identiteitskaart (ook "eID" genoemd) of met een "token".

Indien u uw deel van de aanvraag verlof voor medische bijstand via internet indient, worden alle aan de RVA meegedeelde gegevens opgeslagen in een algemeen pdf-document dat dient als ontvangstbewijs. Dat pdf-document wordt naar uw "eBox" verstuurd.

Het is dus onontbeerlijk om uw "eBox" te activeren als u uw deel van de aanvraag via internet wil indienen.

NB: U vindt meer informatie over de "eBox" op de website: https://www.mysocialsecurity.be.

Bewaren van bewijzen

Het attest van de geneesheer van de patiënt die palliatieve zorgen krijgt, moet worden voorgelegd aan uw werkgever.

Het moet niet worden toegevoegd aan de aanvraag die via internet wordt overgemaakt. U moet dat bewijs echter wel bewaren, want de RVA kan u vragen het hem te bezorgen.

Opgelet: Als u, in geval van controle, de vereiste attesten niet kunt voorleggen aan de RVA of als die attesten niet conform de reglementering zijn, zal een beslissing kunnen worden genomen tot herziening, en desgevallend tot terugvordering van de aan u reeds betaalde onderbrekingsuitkeringen.

Binnen welke termijn moet u het formulier naar de RVA sturen?

U moet het formulier ten vroegste 6 maanden vóór de begindatum van de onderbreking en ten laatste 2 maanden na de begindatum van de onderbreking opsturen.

Zolang de maximumduur niet is bereikt, kunt u een verlenging van uw loopbaanonderbreking verkrijgen of een nieuwe aanvraag indienen.

Opmerking: elke nieuwe aanvraag of vraag tot verlenging, moet in dezelfde vormen en termijnen worden ingediend als een eerste aanvraag.

Wat gebeurt er indien u het formulier te laat opstuurt?

Als rechthebbende op uitkeringen toegekend door de RVA, bent u ervoor verantwoordelijk om het aanvraagformulier binnen de reglementaire termijn in te dienen.

Als het formulier naar de RVA wordt gestuurd na de termijn van 2 maanden die volgt op de aanvangsdatum van de onderbreking, wordt het recht op uitkeringen pas geopend vanaf de datum van verzending van het formulier.

Waar moet u wonen tijdens de loopbaanonderbreking?

Tijdens de periodes van loopbaanonderbreking moet u wonen:

 • in België;
 • in een ander land van de Europese economische ruimte (dit wil zeggen de 28 landen van de Europese Unie + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein);
 • in Zwitserland.

Uitzondering

Indien u uw echtgeno(o)t(e) of uw wettelijk samenwonende volgt die tijdelijk en beroepshalve voor rekening van zijn/haar werkgever naar een land vertrekt dat gelegen is buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, dan mag u voor de duur van deze opdracht daar gedomicilieerd zijn.

Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de samenlevingsvorm van 2 personen (ongeacht de aard van de verhouding en het geslacht) die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats.

In dat geval moet u een attest van de werkgever van uw echtgeno(o)t(e) of van de werkgever van uw wettelijk samenwonende toevoegen, waaruit blijkt dat de professionele opdracht niet vereist dat u zich definitief in het buitenland vestigt.

Als u uw wettelijk samenwonende volgt, moet u eveneens een bewijs van wettelijke samenwoning voegen bij uw uitkeringsaanvraag.

Waar mogen de onderbrekingsuitkeringen betaald worden?

De betaling van de onderbrekingsuitkeringen kan verricht worden per circulaire cheque of bankoverschrijving.

In het geval van een bankoverschrijving, kan de betaling verricht worden op een financiële rekening in:

 • België;
 • een land dat behoort tot de gemeenschappelijke betalingsruimte voor de euro, of SEPA ( = Single Euro Payments Area).

NB: Het gaat om de volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk ( inclusief Guadeloupe, Martinique, Frans Guyana en Réunion), Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief Azoren en Madeira), Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief Canarische Eilanden, Ceuta en Mellila), Tsjechië, Verenigd Koninkrijk (inclusief Gibraltar en Noord-Ierland), Zweden, Zwitserland.

Welke inkomsten zijn cumuleerbaar met de uitkering toegekend in het kader van het palliatief verlof?

De onderbrekingsuitkering kan onder bepaalde voorwaarden gecumuleerd worden met de inkomsten van ofwel de uitoefening van een politiek mandaat, ofwel een nevenactiviteit als loontrekkende die u reeds uitoefende gedurende minstens 3 maanden voorafgaand aan uw loopbaanonderbreking.

In geval van volledige loopbaanonderbreking mag de uitkering worden gecumuleerd met de inkomsten van de uitoefening van een zelfstandige activiteit gedurende een maximumperiode van een jaar. In geval van verminderde prestaties is deze cumulatie niet mogelijk.

Indien u bij een autonoom overheidsbedrijf werkt en statutair bent

U kunt de onderbrekingsuitkeringen cumuleren met een mandaat als gemeenteraadslid of raadslid van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, met uitsluiting van elk ander politiek mandaat. U kunt deze ook cumuleren met de inkomsten uit een nevenactiviteit als loontrekkende, op voorwaarde dat deze gedurende minstens 12 maanden vóór het ingaan van de loopbaanonderbreking/verminderde prestaties werd uitgeoefend.

In geval van volledige loopbaanonderbreking kunt u de uitkeringen cumuleren met de inkomsten uit een nevenactiviteit als zelfstandige, indien u die minstens gedurende de 12 maanden vóór de onderbreking hebt uitgeoefend. In dit laatste geval is de cumulatie toegelaten gedurende een periode van maximum één jaar.

Zijn de onderbrekingsuitkeringen cumuleerbaar met een pensioen? 

Principe 

U kunt de onderbrekingsuitkeringen niet cumuleren met een pensioen.

Worden voor de toepassing van deze bepaling als een pensioen aangemerkt de ouderdoms-, rust-, anciënniteits-, of overlevingspensioenen, en andere als dusdanig geldende voordelen, toegekend :

 • door of krachtens een Belgische of buitenlandse wet;
 • door een Belgische of een buitenlandse instelling van sociale zekerheid, een openbaar bestuur, een openbare instelling of een instelling van openbaar nut.

Uitzondering in geval van overlevingspensioen 

Sinds 01.02.2015, kunnen de uitkeringen worden gecumuleerd met een overlevingspensioen gedurende een (al dan niet opeenvolgende) periode van maximaal 12 kalendermaanden.

Die periode van 12 maanden moet worden verminderd met het aantal maanden waarin een overlevingspensioen (zonder het genot van uitkeringen) reeds werd gecumuleerd met werkloosheidsuitkeringen en/of uitkeringen in het kader van arbeidsongeschiktheid.

Wat doet de directeur van het RVA-kantoor?

De directeur van het RVA-kantoor:

 • kent u het recht op onderbrekingsuitkeringen toe en stuurt u de beslissing C62 waarop uw persoonlijke gegevens, het soort onderbreking, het bedrag van uw uitkeringen en de betrokken periode vermeld staan. Elke maand, na vervallen termijn, betaalt de RVA uw uitkering per circulaire cheque of per overschrijving;
 • weigert u de onderbrekingsuitkeringen en deelt u zijn beslissing mee via de beslissing C62 die u aangetekend wordt toegestuurd.

Indien u in de privésector werkt en uw aanvraag online heeft ingediend, zal de beslissing C62 automatisch naar uw "eBox" worden verstuurd.

Indien u uw aanvraag via de post heeft verstuurd, kunt u vragen om uw beslissing C62 in uw "eBox" te ontvangen. Als u dat niet doet, zal u ze via de post krijgen.

 • NB: de "eBox" is de onlinedienst van de sociale zekerheid. Het is een persoonlijke en beveiligde mailbox waarmee elke burger op een gecentraliseerde manier officiële documenten kan ontvangen, waaronder documenten van de RVA. De "eBox" is beschikbaar op de website https://www.mysocialsecurity.be.

Kunt u de beslissing van de RVA betwisten?

Ja, u kunt in beroep gaan tegen de beslissing van de RVA bij de bevoegde arbeidsrechtbank.

Voor meer informatie over de te volgen procedure, kunt u het infoblad "Beroep tegen de beslissing van de RVA inzake loopbaanonderbreking / tijdskrediet" raadplegen.

Dit infoblad is beschikbaar op onze website, in de verschillende RVA-kantoren en bij de infodienst tijdskrediet van het Hoofdbestuur van de RVA.

Hoe kunt u uw dossier opvolgen?

U kunt uw dossier raadplegen op de portaalsite van de sociale zekerheid https://www.socialsecurity.be, rubriek "Onlinediensten" via De sociaal verzekerde / Dossier loopbaanonderbreking / Raadpleging.

Om toegang te hebben moet u beschikken over een token of een elektronische identiteitskaart. Wilt u dat token aanvragen of informatie krijgen over de elektronische identiteitskaart, dan kunt u terecht op dezelfde site.

NB: Via een link vanop de website van de RVA http://www.rva.be., rubriek "Loopbaanonderbreking" / "Raadpleeg uw dossier", kunt u eveneens toegang krijgen tot de portaalsite van de sociale zekerheid om uw dossier op te volgen.

Dankzij de toepassing E-LO, kunt u de volgende zaken online raadplegen:

 • de vooruitgang van uw dossier;
 • de beslissing C62 tot toekenning van uitkeringen;
 • het bedrag van de uitkeringen;
 • de betaaldatum;
 • de historiek van de uitkeringen;
 • de belastingsfiche;
 • de periodes onderbreking/tijdskrediet die u reeds genoten hebt.

U kunt ook het formulier C62 (het formulier tot toekenning van een loopbaanonderbreking ) dat op u van toepassing is, raadplegen en afdrukken indien de beslissing positief is. Sommige administraties kunnen u dit formulier C62 immers vragen om voordelen te bekomen.

Wanneer verliest u uw recht op onderbrekingsuitkeringen?

Uw recht op onderbrekingsuitkeringen gaat verloren:

 • aan het einde van de maximum vergoedbaarheidstermijn of aan het einde van de termijn vermeld in de overeenkomst met uw werkgever, behalve indien deze termijn wordt verlengd na onderling akkoord;
 • vanaf de dag waarop u het werk hervat bij dezelfde of bij een andere werkgever;
 • vanaf de dag waarop uw arbeidsovereenkomst eindigt;
 • vanaf de dag waarop u een pensioen ontvangt;

Uitzondering: de onderbrekingsuitkeringen zijn wel cumuleerbaar met een pensioen van de openbare sector wanneer u tewerkgesteld bent als statutair personeelslid in de openbare sector met uitsluiting van het onderwijs en de plaatselijke en provinciale besturen;

 • vanaf de dag waarop u een ander politiek mandaat uitoefent dan gemeenteraadslid of OCMW-raadslid (in geval van tewerkstelling bij een autonoom overheidsbedrijf);
 • vanaf de dag waarop u een zelfstandige activiteit aanvat tijdens een periode van gedeeltelijke onderbreking;
 • vanaf de dag waarop u een zelfstandige activiteit aanvat tijdens een periode van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking (in geval van tewerkstelling bij een autonoom overheidsbedrijf);
 • vanaf de dag waarop u gedurende meer dan 12 maanden een volledige loopbaanonderbreking cumuleert met een zelfstandige activiteit;
 • vanaf de dag waarop u een nevenactiviteit in loondienst aanvat;
 • vanaf de dag waarop u het aantal uren van uw nevenactiviteit in loondienst uitbreidt.

Wanneer worden uw onderbrekingsuitkeringen teruggevorderd?

Alle onrechtmatig geïnde onderbrekingsuitkeringen worden teruggevorderd, onder meer:

 • wanneer uw effectieve periode van loopbaanonderbreking met uitkeringen niet de minimumduur van één maand bereikt;

NB: indien u omwille van uitzonderlijke omstandigheden deze minimumduur niet hebt gerespecteerd, kunt u een gemotiveerde aanvraag indienen tot verzaking aan de terugvordering van de uitkeringen. U moet deze aanvraag opsturen naar de directeur van het RVA-kantoor, die ze zal overmaken aan de administrateur-generaal. De administrateur-generaal kan afzien van de terugvordering van de uitkeringen, indien hij de omstandigheden als uitzonderlijk beschouwt.

 • wanneer u het RVA-kantoor niet vooraf schriftelijk op de hoogte brengt van het aanvatten of uitbreiden van een nevenactiviteit of van het uitoefenen van een zelfstandige activiteit.

Komen de periodes van loopbaanonderbreking in het kader van het palliatief verlof in aanmerking voor de berekening van de totale duur van de loopbaanonderbreking of van het «tijdskrediet»?

NEEN, er wordt geen rekening gehouden met de periodes van loopbaanonderbreking in het kader van het palliatief verlof voor de berekening van de maximumduur van de loopbaanonderbreking of van het «tijdskrediet» die u in het totaal kunt genieten tijdens uw loopbaan.

Bent u tijdens het palliatief verlof beschermd tegen ontslag?

Zowel bij volledige als bij gedeeltelijke loopbaanonderbreking bent u beschermd tegen ontslag.

Deze bescherming gaat in op de dag van het akkoord of, indien u gebruik maakt van een recht, op de dag van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever. Ze eindigt 3 maanden na de loopbaanonderbreking.

Tijdens deze beschermde periode mag uw werkgever uw arbeidsovereenkomst niet eenzijdig beëindigen, tenzij om dringende of voldoende redenen.

Als voldoende reden wordt beschouwd een door de rechter als zodanig erkende reden waarvan de aard en de oorzaak vreemd zijn aan de loopbaanonderbreking.

Ontslag wegens conventioneel brugpensioen geldt onder meer als voldoende reden.

Geeft uw werkgever toch een opzegging wanneer u in volledige onderbreking bent, dan kan de opzeggingstermijn pas beginnen lopen na het einde van uw volledige onderbreking. De opzeggingstermijn kan daarentegen wel beginnen lopen tijdens een periode van vermindering van de prestaties tot een halftijdse betrekking of met een vijfde.

In geval van onmiddellijke verbreking van de overeenkomst (zonder het presteren van de opzegging), is de verbrekingsvergoeding gelijk aan de duur van de opzeggingstermijn (berekend alsof de werknemer zijn prestaties niet verminderd had) en in functie van het laatste loon (d.w.z. op grond van het verschuldigd loon voor verminderde prestaties).

Ontslaat uw werkgever u tijdens de beschermde periode zonder dringende of voldoende reden, dan moet hij u - bovenop de normale opzeggings- of verbrekingsvergoeding - een forfaitaire vergoeding betalen die gelijk is aan 6 maanden loon op grond van het verminderd loon in geval van vermindering van de prestaties.

Bij ontslag moet u onmiddellijk en schriftelijk het bevoegde RVA-kantoor verwittigen.

Welke invloed hebben de onderbrekingsuitkeringen op uw belastingen?

De onderbrekingsuitkering is belastbaar. Fiscaal gezien wordt zij beschouwd als een vervangingsinkomen.

Inhouding van bedrijfsvoorheffing

Alle onderbrekingsuitkeringen zijn onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing sinds 01.01.2004.

Door deze inhouding aan de bron daalt het bedrag van uw onderbrekingsuitkering maar het voordeel daarvan is dat u minder belastingen zal moeten bijbetalen na de definitieve berekening ervan.

De bedrijfsvoorheffing die ingehouden wordt op uw uitkering bedraagt:

 • 10,13% indien u in volledige loopbaanonderbreking bent;
 • 17,15% indien u uw prestaties verminderd hebt.

Eventuele vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing

Indien u een Franse grensarbeider bent of indien u een Franse fiscale inwoner bent met de Franse nationaliteit en u uw loon ontvangt van een Belgische openbare werkgever, kunt u vrijstelling bekomen van de bedrijfsvoorheffing.

Indien u tijdens de loopbaanonderbreking dit statuut verliest, dient u het RVA-kantoor te verwittigen omdat u dan geen recht meer heeft op de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing.

Voor meer informatie hieromtrent kunt u het infoblad "Kunt u vrijgesteld worden van de bedrijfsvoorheffing ingehouden op de onderbrekingsuitkeringen" raadplegen.

Fiscale fiche

Met de fiche 281.18, waarop het totaal van de ontvangen uitkeringen vermeld staat en, in voorkomend geval, het totaal van de bedrijfsvoorheffing ingehouden tijdens het belastingjaar kunt u uw belastingsaangifte invullen.

In geval van laattijdige betaling, zullen de ontvangen sommen vermeld staan op de fiche 281.18 van het jaar van de betaling.

Vanaf 2015 (inkomsten 2014) zal die fiche niet meer op papier worden verstuurd.
U kunt de fiche raadplegen in uw "eBox" (zie hierna) of via uw dossier "loopbaanonderbreking/tijdskrediet", alsook via "Tax-on-web/My Minfin".

Als u toch nog een papieren exemplaar van uw fiscale fiche wenst te ontvangen, dan kunt u dat vragen aan het RVA-kantoor dat bevoegd is voor uw woonplaats.

Wat is de "eBox"?

De "eBox" is de onlinedienst van de sociale zekerheid. Het is een persoonlijke en beveiligde mailbox waarmee elke burger op een gecentraliseerde manier officiële documenten kan ontvangen van de verschillende diensten van de sociale zekerheid, waaronder de RVA.

De "eBox" is beschikbaar op de website www.mysocialsecurity.be. Om hem te activeren, moet u enkel uw e-mailadres meedelen. Vervolgens zult u per mail worden verwittigd zodra een mededeling beschikbaar is in uw "eBox". Om in te loggen en de documenten die beveiligd werden doorgestuurd te raadplegen, moet u zich enkel aanmelden met uw elektronische identiteitskaart (ook "eID" genoemd) of met een "token".

Bijkomende inlichtingen?

Voor alle bijkomende vragen over de invloed van de onderbrekingsuitkeringen op de berekening van uw belastingen, dient u zich te wenden tot uw belastingsadministratie.

U vindt de gegevens van de belastingsadministratie waarvan u afhangt in het telefoonboek of op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën: http://www.financien.belgium.be.

Welke invloed heeft het palliatief verlof op uw pensioen?

De werknemers uit de privésector en de contractuele personeelsleden van de besturen

Voor alle vragen betreffende de gelijkstelling van periodes van loopbaanonderbreking voor de toekenning van het pensioen, dienen werknemers van de privésector en contractuele personeelsleden van de besturen zich tot de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) te wenden.

RVP: Zuidertoren te 1060 BRUSSEL - Tel 1765 (gratis nummer). Internet: http://www.onprvp.fgov.be of http://www.mypension.be.

De statutaire personeelsleden van de besturen

Voor alle bijkomende vragen over de toelaatbaarheid van periodes van loopbaanonderbreking voor het pensioen, dienen de statutaire personeelsleden van de besturen en van de diensten die er van afhangen evenals de personeelsleden van het onderwijs die onderworpen zijn aan een statuut zich te wenden tot de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS).

De PDOS heeft een brochure uitgegeven met als titel "Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector", met de regels die van toepassing zijn op de loopbaanonderbreking. De brochure is beschikbaar op de website: www.pdos.fgov.be

Voor meer info kan u terecht op het gratis nummer van de PDOS: 1765.

Hebt u recht op een aanmoedigingspremie?

In sommige gevallen en onder bepaalde voorwaarden betaalt de Vlaamse Gemeenschap, bovenop de uitkering van de RVA, een aanmoedigingspremie.

U vindt alle nuttige informatie omtrent voormelde Vlaamse aanmoedigingspremies op de website van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: http://www.werk.be.

Voor inlichtingen en voorwaarden belt u het gratis nummer van de Vlaamse Infolijn 1700 of neemt u contact op via e-mail: aanmoedigingspremie@vlaanderen.be.

Bestaan er andere vormen van loopbaanonderbreking naast deze voorzien in het kader van het palliatief verlof?

Ja. Naast het palliatief verlof kunt u uw prestaties onderbreken of verminderen in het kader van andere thematische verloven of van een tijdskrediet (in de privésector) of een gewone loopbaanonderbreking (in de openbare sector).

De thematische verloven

De thematische verloven zijn specifieke vormen van loopbaanonderbreking om te voldoen aan precieze behoeften. Naast het palliatief verlof bestaan er ook nog twee andere thematische verloven:

 • het verlof voor medische bijstand: dat maakt het u mogelijk om te zorgen voor een zwaar ziek familielid tot de 2de graad of een zwaar ziek gezinslid;
 • het ouderschapsverlof: dat maakt het u mogelijk om te zorgen voor uw kind(eren) jonger dan 12 jaar (of jonger dan 21 jaar, in geval van een handicap van minstens 66%).

Het tijdskrediet in de privésector

Naast de thematische verloven heeft u, indien u in de privésector werkt, ook de mogelijkheid om een tijdskrediet te bekomen.

Het tijdskrediet kan aangevraagd worden:

 • zonder motief (dat wil zeggen voor om het even welke reden) en zonder uitkeringen
 • en/of voor een van de motieven bepaald door de reglementering met uitkeringen
  • Het tijdskrediet kan gevraagd worden voor de volgende motieven:
   • om te zorgen voor zijn kind dat jonger is dan 8 jaar;
   • om zorg of medische bijstand te verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid tot de 2de graad;
   • om palliatieve zorgen te verstrekken;
   • om een erkende opleiding te volgen;
   • om te zorgen voor zijn zwaar ziek minderjarig kind;
   • om te zorgen voor zijn gehandicapt kind jonger dan 21 jaar.

OPGELET! De toelatingsvoorwaarden, de duur, de aanvraagprocedure en het bedrag van de onderbrekingsuitkeringen met motief zijn verschillend van diegene voorzien in het kader van het palliatief verlof.

De gewone loopbaanonderbreking in de openbare sector

Naast de thematische verloven heeft u, indien u in de openbare sector werkt (dat wil zeggen in een autonoom overheidsbedrijf, in een administratie of een dienst die ervan afhangt of in het onderwijs) ook de mogelijkheid om een gewone loopbaanonderbreking te bekomen.

De gewone loopbaanonderbreking kan voor om het even welk motief worden gevraagd.

OPGELET! De toelatingsvoorwaarden, de duur en het bedrag van de uitkeringen voor de gewone loopbaanonderbreking verschillen van diegene voorzien in het kader van het palliatief verlof. Bovendien:

 • variëren in de administraties en de diensten die ervan afhangen de regels, naargelang van de bevoegde overheid (federale, regionale, communautaire overheid ...);
 • variëren in het onderwijs en de PMS-centra de regels, naargelang van de bevoegde gemeenschap (Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap).

Bijkomende informatie

Indien u meer informatie wenst over het ouderschapsverlof, het verlof voor medische bijstand, het tijdskrediet (in de privésector) of de gewone loopbaanonderbreking (in de openbare sector), kunt u daarover de verschillende infobladen raadplegen. U vindt ze op onze website: http://www.rva.be.