Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Delen

PWA-werknemers

Infoblad

T22

Laatste update
22-03-2017

De zesde staatshervorming

Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

Sedert 1 januari 2016 zijn het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk gewest bevoegd voor de PWA-materie.

Voor meer inlichtingen:

Waals Gewest:

De uitbetaling van de PWA-cheques gebeurt nog steeds door de uitbetalingsinstelling.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

De uitbetaling van de PWA-cheques gebeurt nog steeds door de uitbetalingsinstelling.

Voor wat het Vlaams Gewest (www.vdab.bewww.werk.be) en de Duitstalige Gemeenschap (http://www.adg.behttp://www.dglive.be) betreft, is er nog altijd een overgangsfase van toepassing tijdens dewelke de RVA voorlopig die bevoegdheid verder blijft uitoefenen. De RVA blijft dus, krachtens het continuïteitsbeginsel, belast met de uitvoering van die materie tot op het tijdstip waarop het Vlaams Gewest en de Duitstalige Gemeenschap operationeel in staat zullen zijn om die bevoegdheid uit te oefenen.

De bevoegdheid om uitkeringen te betalen, wordt niet overgedragen aan de gewesten en blijft toegewezen aan de RVA, in samenwerking met de uitbetalingsinstellingen.

OPMERKING IN VERBAND MET “PROCEDURE ACTIVERING ZOEKGEDRAG NAAR WERK”

Sinds 1 januari 2016 zijn het de VDAB voor het Vlaams Gewest, de FOREM voor het Waals Gewest en de ADG voor de Duitstalige Gemeenschap, die de beschikbaarheid van de werklozen van hun ambtsgebied zullen controleren. Voor meer gedetailleerde informatie over de controleprocedure die wordt toegepast in de gewesten, kunt u de website raadplegen van het bevoegde gewest (www.vdab.be of  www.leforem.be of www.adg.be .

Sinds 1 januari 2017 controleert Actiris, voor de werklozen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen, de beschikbaarheid van de werklozen.

Voor meer gedetailleerde informatie over de controleprocedure die wordt toegepast in de gewesten, kunt u de website raadplegen van het bevoegde gewest (www.vdab.be of  www.leforem.be of www.actiris.be of www.adg.be).

De eventuele sancties die worden beslist, worden voortaan door de gewestinstellingen betekend aan de werklozen en terzelfder tijd meegedeeld aan de RVA. De rol van de RVA beperkt zich tot het meedelen van die beslissingen aan de uitbetalingsinstellingen. De bevoegdheid voor het uitbetalen van de uitkeringen wordt immers niet overgedragen naar de gewesten en blijft toevertrouwd aan de RVA, in samenwerking met de uitbetalingsinstellingen.

Heb ik het recht om te werken in het PWA?

U bent uitkeringsgerechtigd volledig werkloos

U bent jonger dan 45 jaar

Om in het kader van een PWA te werken, dient u:

 • ofwel, uitkeringsgerechtigd volledig werkloos te zijn en sinds minstens 2 jaar inschakelingsuitkeringen of werkloosheidsuitkeringen genieten;
 • ofwel, uitkeringsgerechtigd volledig werkloos te zijn en in de 36 maanden voorafgaand aan uw inschrijving in het PWA, gedurende minstens 24 maanden inschakelingsuitkeringen of werkloosheidsuitkeringen genoten te hebben.

U bent 45 jaar of ouder

Om in het kader van een PWA te werken, dient u:

 • ofwel, uitkeringsgerechtigd volledig werkloos te zijn en sinds minstens 6 maanden inschakelingsuitkeringen of werkloosheidsuitkeringen genieten;
 • ofwel, uitkeringsgerechtigd volledig werkloos te zijn en in de 36 maanden voorafgaand aan uw inschrijving in het PWA, gedurende minstens 24 maanden inschakelingsuitkeringen of werkloosheidsuitkeringen genoten te hebben.

U bent niet uitkeringsgerechtigd volledig werkloos

U kunt eveneens in een PWA werken indien u het leefloon geniet of recht hebt op financiële bijstand van het OCMW en ingeschreven bent als niet werkende werkzoekende.

Hoe kan ik mij inschrijven in het PWA?

Waar kan ik terecht?

Indien u aan de voormelde voorwaarden voldoet, moet u zich inschrijven in het PWA van uw gemeente vooraleer u PWA-activiteiten kunt verrichten. Bij de inschrijving zal u een PWA-inschrijvingsbewijs worden overhandigd.

Moet ik een PWA-arbeidsovereenkomst ondertekenen?

Vooraleer uw arbeidsprestaties aan te vatten, ondertekent u een arbeidsovereenkomst met het PWA dat uw werkgever zal zijn. Het is op deze basis dat het PWA u de nodige prestatieformulieren zal bezorgen (formulier PWA 4). U vult deze zelf in op het ogenblik dat u prestaties verricht in het kader van het PWA.

Hoe wordt de PWA-arbeidsovereenkomst beëindigd?

Deze overeenkomst kan worden beëindigd middels een opzegging van 7 dagen. Indien u een betrekking vindt in het gewone arbeidscircuit, kunt u de PWA-arbeidsovereenkomst zonder opzeg en vergoeding beëindigen.

Kan ik terugkeren naar het PWA na een tewerkstelling in het kader van de dienstencheques en/of een andere tewerkstelling?

Indien u na afloop van de tewerkstelling opnieuw uitkeringsgerechtigd bent, kunt u terugkeren naar het PWA indien de volgende voorwaarden tegelijkertijd vervuld zijn:

 • u moet op 1 maart 2004 verbonden zijn geweest met een PWA-arbeidsovereenkomst;
 • u moet de activiteit “thuishulp met huishoudelijk karakter” daadwerkelijk bij een gebruiker hebben uitgeoefend in de loop van de 18 kalendermaanden die voorafgaan aan de maand waarin u de activiteiten wil verrichten;
 • u was op 1 juli 2009 50 jaar of ouder, of u heeft een blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 33%;
 • u was na 1 maart 2004 niet verbonden door een arbeidsovereenkomst gedurende een ononderbroken periode van acht maanden of meer;
 • U voldoet nog altijd aan de voorwaarden om in het PWA te werken. Eén van deze voorwaarden heeft betrekking op het statuut van de PWA-werknemer. U moet uitkeringsgerechtigd volledig werkloos (UVW) en onvrijwillig werkloos zijn.

U bent onvrijwillig werkloos wanneer uw betrekking eindigt indien:

 • uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur op de voorziene einddatum afloopt;
 • uw vervangingsovereenkomst eindigt door de terugkeer van de vervangen persoon;
 • uw arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt beëindigd en u hieraan geen schuld heeft;
 • u uw arbeidsovereenkomst beëindigt, wanneer uw betrekking als niet passend kan worden beschouwd of indien u een wettige reden kunt aanvoeren.

De beoordeling van het onvrijwillige karakter van de werkloosheid, valt onder de bevoegdheid van de directeur van het werkloosheidsbureau.

Toch wordt de terugkeer naar het PWA-stelsel ambtshalve één keer aanvaard, indien de overgang naar het systeem van de dienstencheques niet bevredigend is. In dat geval zal uw ontslag van een passende dienstbetrekking in het kader van een arbeidsovereenkomst dienstencheques ambsthalve één keer aanvaard worden; u blijft uitkeringsgerechtigd en zal kunnen terugkeren naar het PWA-systeem (onder de hierboven vermelde voorwaarden).

Dit belet niet dat de directeur van het werkloosheidsbureau een beslissing kan nemen omwille van vrijwillige werkloosheid, bijvoorbeeld indien de werkgever de tewerkstelling heeft stopgezet omwille van dringende redenen.

Welke activiteiten kan ik uitvoeren in het PWA?

Een modellijst vermeldt de toegelaten activiteiten per categorie van gebruikers.

Deze lijst van toegelaten activiteiten is verschillend voor elk PWA. U kunt op eenvoudig verzoek een exemplaar verkrijgen op het PWA-kantoor van uw gemeente.

Welke zijn de toegelaten activiteiten bij privé-personen?

 • Kleine onderhouds- en herstellingswerken aan de woning van de gebruiker die door professionelen worden geweigerd omwille van hun gering belang;
 • Bewaken en verzorgen van huisdieren, in afwezigheid van de eigenaars (bijv. tijdens de vakantie), indien er in de buurt geen dierenpension is;
 • Hulp voor klein tuinonderhoud;
 • Hulp voor de opvang of de begeleiding van kinderen, zieken, bejaarden of gehandicapten (o.m. kinderopvang bij de gebruiker thuis, boodschappen doen voor bejaarden);
 • Hulp bij het vervullen van administratieve formaliteiten;
 • Thuishulp met huishoudelijk karakter: De activiteit van thuishulp met huishoudelijk karakter
  • mag enkel worden verricht door PWA-werknemers die op 1 maart 2004 verbonden waren door een PWA-arbeidsovereenkomst en die de vermelde activiteit effectief (minstens 1 uur) bij een gebruiker verricht hebben in de loop van de voorafgaande periode van 18 kalendermaanden (deze periode kan verlengd worden in geval van arbeidsongeschiktheid of overmacht);
  • en indien de PWA-werknemer op 1 juli 2009 tenminste 50 jaar of ouder is;

Opmerking:

De PWA-werknemer die op 1 juli 2009 een blijvende graad van arbeidsongeschiktheid heeft van tenminste 33% kan de activiteit “thuishulp met huishoudelijk karakter” verder blijven uitoefenen.

 • Dezelfde voorwaarden zijn van toepassing wanneer u terugkeert naar het PWA-systeem;
 • Bovendien mag deze activiteit enkel verricht worden bij gebruikers die natuurlijke personen zijn en die op 1 maart 2004 in het bezit waren van een geldig gebruikersformulier voor de uitvoering van voornoemde activiteit. Na deze datum kunnen deze gebruikers hun inschrijving nog steeds hernieuwen;

Welke zijn de toegelaten activiteiten bij lokale overheden?

Hulp bij tijdelijke of uitzonderlijke taken die door recente maatschappelijke evoluties ontstaan zijn of sterk toegenomen zijn en die niet door het gewone personeel of in het gewone arbeidscircuit kunnen worden verricht.

(o.a. occasionele hulp in de gemeentelijke bibliotheek, hulp bij het begeleiden van sociaal zwakkeren, hulp bij het beschermen van het leefmilieu en bij het tegemoetkomen aan buurtnoden, het verkeer regelen aan scholen).

Welke zijn de toegelaten activiteiten bij VZW's en andere niet-commerciële verenigingen?

Taken die door hun aard, hun omvang of door hun occasionele aard gewoonlijk door vrijwilligers worden verricht, en die niet tot het dagelijks beheer behoren. Het moet gaan om taken die niet door het gewone personeel of in het gewone arbeidscircuit kunnen verricht worden.

(bijv. administratieve hulp in geval van uitzonderlijke activiteiten, hulp bij de organisatie en tijdens het verloop van verschillende evenementen, hulp voor het onderhoud van sportterreinen en kleedkamers, steward).

Welke zijn de toegelaten activiteiten bij onderwijsinstellingen?

Taken die door hun aard, hun omvang of door hun gelegenheidskarakter normaal door vrijwilligers worden verricht, en die niet door het gewone personeel of in het gewone arbeidscircuit kunnen verricht worden (o.a. vóór- en naschoolse kinderopvang, hulp bij de organisatie van buitenschoolse activiteiten, hulp bij het begeleiden van kinderen naar activiteiten, hulp bij het begeleiden van de schoolbus).

Welke zijn de toegelaten activiteiten in de land- en tuinbouwsector?

 • In verband met de tuinbouwsector : alle activiteiten die behoren tot de sector, met uitzondering van de champignonteelt en van het aanplanten en onderhoud van parken en tuinen;
 • In verband met de landbouwsector: seizoensgebonden activiteiten toegestaan in piekperiodes, bijvoorbeeld het planten en oogsten. Het besturen van machines en het gebruik van chemische producten zijn uitgesloten.

Hoeveel uren mag ik werken in het kader van het PWA?

Het maximum aantal uren dat u mag presteren per kalenderjaar bedraagt 630 uur.

Het maximum aantal te presteren uren per kalendermaand hangt af het type gebruiker en de aard van de activiteit, nl.

 • voor de volgende activiteiten bedraagt het maximum aantal uren per kalendermaand 45 uren:
  • ten behoeve van natuurlijke personen;
  • thuishulp met huishoudelijk karakter (voor de PWA-werknemers die deze activiteit nog mogen uitoefenen;
  • hulp voor het verrichten van administratieve formaliteiten;
  • ten behoeve van de lokale overheden (activiteiten beantwoordend aan de noden waaraan niet tegemoet gekomen wordt door de reguliere arbeidscircuits, inzonderheid ingevolge het tijdelijke en exceptionele karakter van de nood of ingevolge het feit dat deze nood door recente maatschappelijke evoluties ontstaan of merkelijk toegenomen is);
  • ten behoeve van verenigingen zonder winstoogmerk en andere niet-commerciële verenigingen (activiteiten die door hun aard of hun omvang of door hun occasioneel karakter gewoonlijk verricht worden door vrijwilligers, inzonderheid de activiteiten van personen die hulp verlenen ter gelegenheid van sociale, culturele, sportieve, caritatieve of levensbeschouwlijke manifestaties).
 • voor de volgende activiteiten bedraagt het maximum aantal uren per kalendermaand 70 uren:
  • ten behoeve van natuurlijke personen;
  • de bewaking of begeleiding van zieken of kinderen;
  • hulp voor klein tuinonderhoud;
  • activiteiten ten behoeve van onderwijsinstellingen.
 • voor de volgende activiteit bedraagt het maximum aantal uren per kalendermaand 150 uren:
  • seizoens- en gelegenheidsgebonden activiteiten in de land- en tuinbouwsector.

De PWA-werknemer die een toegelaten activiteit uitoefent, kan op basis van de nieuwe formulering deze activiteit aanvullen met andere activiteiten voor zover voor elke activiteit het maximaal toegelaten aantal uren per kalendermaand niet overschreden wordt. In totaal mag per kalenderjaar het maximum aantal activiteitsuren (630 uren) niet overschreden worden.

Voorbeeld 1:

Een PWA-werknemer werkt 40 uren per maand voor een gemeentebestuur. In diezelfde maand kan hij dus nog bijkomende activiteiten uitvoeren tot maximaal 30 uren, dit voor de bewaking of begeleiding van zieken of kinderen, hulp voor tuinonderhoud en/of activiteiten ten behoeve van onderwijsinstellingen.

Voorbeeld 2:

Een PWA-werknemer werkt 120 uren in het kader van seizoens- en gelegenheidsgebonden activiteiten in de land- en tuinbouwsector. In diezelfde maand kan hij dus nog bijkomende activiteiten uitvoeren tot maximaal 30 uren per maand, dit bijvoorbeeld voor activiteiten ten behoeve van lokale overheden of ten behoeve van onderwijsinstellingen.

In uitzonderlijke gevallen en in het algemeen belang (bijv. overstromingen,…) kan de Minister afwijkingen toestaan op de voorziene uurgrenzen per maand (45, 70 en 150 uren) en ook op de jaargrens van 630 uren.

 

Activiteit

Activiteit 

Grens

A

Natuurlijke personen: thuishulp (beperkte doelgroep!)

Natuurlijke personen: administratieve formaliteiten

Lokale overheden

Verenigingen

45 uren/maand

B

Stadswacht

 • 53 uren/maand
 • 636 uren/jaar in geval van uitsluitende tewerkstelling als stadswachter in het betreffende kalenderjaar

C

Natuurlijke personen: opvang van zieken en kinderen

Natuurlijke personen: klein tuinonderhoud

Scholen

 • 70 uren/maand
 • 630 uren/jaar

D

Tuinbouw

 • 150 uren/maand
 • 630 uren/jaar

 

 

Combinatie van activiteiten

Combinatie van activiteiten

Bijkomende grenzen na totalisatie

B

+ A

 • 53 uren/maand
 • 630 uren/jaar

C

+ A en/of B

 • 70 uren/maand
 • 630 uren/jaar

D

+ A en/of B en/of C

 • 150 uren/maand
 • 630 uren/jaar

 

Wat zal mijn vergoeding zijn?

U wordt betaald met door de gebruikers aangekochte PWA-cheques. Voor elk gepresteerd of begonnen uur overhandigt de gebruiker u een PWA-cheque op het moment waarop u de activiteit beëindigt of ten laatste op de laatste dag van de maand waarin de prestaties werden geleverd.

U blijft uw wachtuitkering of werkloosheidsuitkering genieten.

U ontvangt daarenboven een belastingsvrij bedrag van 4,10 EUR per gepresteerd uur.

U kunt dus tot 184,50 EUR per maand verdienen (voor 45 arbeidsuren), bovenop uw werkloosheidsuitkeringen.

Deze vergoeding wordt betaald via uw uitbetalingsinstelling van de werkloosheidsuitkeringen (vakbond of HVW), waar u uw prestatieformulieren en de PWA-cheques indient die u van de gebruiker hebt ontvangen.

Welke zijn mijn voordelen als ik in het PWA werk?

Wat zal mijn statuut zijn?

U blijft genieten van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, kinderbijslag, … en u behoudt dezelfde pensioenrechten als een vergoede werkloze.

Ben ik beschermd door de wetten op de arbeidsbescherming?

U bent beschermd door de wetten en reglementen inzake arbeidsbescherming, zondagsrust, nachtwerk, veiligheid en gezondheid, …

Worden mijn verplaatsingsonkosten vergoed?

Ja, u hebt recht op een tussenkomst in uw verplaatsingsonkosten van minstens 0,15 EUR/km indien u meer dan 5 km moet afleggen om bij uw gebruiker te geraken. Deze tussenkomst is ten laste van het PWA of van de gebruiker.

Ben ik gedekt door specifieke verzekeringen?

Tijdens het verrichten van PWA-werkzaamheden, bent u gedekt door een verzekering « arbeidsongevallen » en een verzekering « burgerlijke aansprakelijkheid ». De verzekering « arbeidsongevallen » dekt u in geval van een ongeval op weg naar en van het het werk of op de plaats van uw werk. De verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid” dekt u indien onopzettelijk schade veroorzaakt aan de gebruiker of aan zijn goederen of aan derden.

Kan ik vrijstellingen genieten?

 

Gewone

Mini
(geldt enkel voor PWA-werknemers gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk gewest)

 • Ontvangst verwittingsbrief vóór 1 juli 2014 verzonden in het kader van de procedure voor activering van het zoekgedrag naar werk
 • 180 uur PWA / gedurende de 6 maanden die de aanvraag voorafgaan
 • Aanvraag vrijstelling C79 A

6 maanden na de referteperiode (hernieuwbaar)

Tijdens een tewerkstelling als Stadswachter

Maxi

 • Geen voorwaarden
 • Aanvraag vrijstelling C79 A

Tijdens de tewerkstelling

Met 33 % blijvende arbeidsongeschiktheid

Maxi

 • 180 uur PWA / gedurende de 6 maanden die de aanvraag voorafgaan
 • Aanvraag vrijstelling C79 A

6 maanden na de referteperiode (hernieuwbaar)

U bent een PWA-WERKNEMER

VRIJSTELLING

Voorwaarden en formaliteiten

Gedekte periode

Van welke verplichtingen bent u vrijgesteld gedurende uw vrijstelling?

Geniet u de MAXI-vrijstelling, dan:

 • bent u niet verplicht een passende dienstbetrekking te aanvaarden;
 • moet niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt;
 • moet niet ingeschreven zijn als werkzoekende;
 • geniet u een vrijstelling van de toepassing van de procedure inzake controle van de beschikbaarheid (Voor bijkomende informatie hierover, zie verder "Mijn werk in het PWA en de procedure inzake controle van de beschikbaarheid").

Mijn werk in het PWA en de procedure inzake controle van de beschikbaarheid

Als u in het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in de Duitstalige Gemeenschap woont, wordt de procedure voor de controle van de beschikbaarheid die wordt toegepast door de gewestinstelling (VDAB, FOREM, ACTIRIS of ADG) enkel geschorst indien u de PWA-vrijstelling verkrijgt die wordt toegekend op basis van 180 uur PWA-activiteiten tijdens de 6 maanden die de aanvraag voorafgaan en u bovendien een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 33% bewijst.

Tijdens de periode van de vrijstelling zult u niet worden opgeroepen door de VDAB, de FOREM ACTIRIS of de ADG voor een evaluatie van uw zoektocht naar werk.