Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Delen

PWA-werknemer - Stadswachter

Infoblad

T24

Laatste update
22-03-2017

De zesde staatshervorming

Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

Sedert 1 januari 2016 zijn het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk gewest bevoegd voor de PWA-materie.

Voor meer inlichtingen:

Waals Gewest:

De uitbetaling van de PWA-cheques gebeurt nog steeds door de uitbetalingsinstelling.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

De uitbetaling van de PWA-cheques gebeurt nog steeds door de uitbetalingsinstelling.

Voor wat het Vlaams Gewest (www.vdab.be, www.werk.be) en de Duitstalige Gemeenschap (http://www.adg.be, http://www.dglive.be) betreft, is er nog altijd een overgangsfase van toepassing tijdens dewelke de RVA voorlopig die bevoegdheid verder blijft uitoefenen. De RVA blijft dus, krachtens het continuïteitsbeginsel, belast met de uitvoering van die materie tot op het tijdstip waarop het Vlaams Gewest en de Duitstalige Gemeenschap operationeel in staat zullen zijn om die bevoegdheid uit te oefenen.

De bevoegdheid om uitkeringen te betalen, wordt niet overgedragen aan de gewesten en blijft toegewezen aan de RVA, in samenwerking met de uitbetalingsinstellingen.

OPMERKING IN VERBAND MET “PROCEDURE ACTIVERING ZOEKGEDRAG NAAR WERK”

Sinds 1 januari 2016 zijn het de VDAB voor het Vlaams Gewest, de FOREM voor het Waals Gewest en de ADG voor de Duitstalige Gemeenschap, die de beschikbaarheid van de werklozen van hun ambtsgebied zullen controleren.

Sinds 1 januari 2017 controleert Actiris, voor de werklozen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen, de beschikbaarheid van de werklozen.

Voor meer gedetailleerde informatie over de controleprocedure die wordt toegepast in de gewesten, kunt u de website raadplegen van het bevoegde gewest (www.vdab.be of  www.leforem.be of www.adg.be).

De eventuele sancties die worden beslist, worden voortaan door de gewestinstellingen betekend aan de werklozen en terzelfder tijd meegedeeld aan de RVA. De rol van de RVA beperkt zich tot het meedelen van die beslissingen aan de uitbetalingsinstellingen. De bevoegdheid voor het uitbetalen van de uitkeringen wordt immers niet overgedragen naar de gewesten en blijft toevertrouwd aan de RVA, in samenwerking met de uitbetalingsinstellingen. 

Welke activiteiten kan ik uitvoeren in het PWA als stadswachter?

Het gaat om activiteiten die tegemoetkomen aan de behoeften van de plaatselijke overheden die een veiligheids- of preventiecontract hebben gesloten met de Minister van Binnenlandse Zaken, dat een luik stadswacht omvat. Het gaat meer bepaald over activiteiten die verband houden met de preventie en de veiligheid, beschreven in dit soort overeenkomst en voorafgaandelijk goedgekeurd door de Minister van Binnenlandse zaken.

Deze activiteiten moeten het voorwerp vormen van een overeenkomst gesloten tussen de stad of de gemeente en het PWA.

Deze activiteiten, die tot dan toe nog niet door de gemeenten waren verricht, zijn zeer verscheiden. Meestal gaat het om in de tijd en in omvang beperkte activiteiten, die moeilijk te organiseren zijn in het reguliere arbeidscircuit.

Het gaat om activiteiten die verband houden met de veiligheid en de preventie in brede zin :

  • preventie van fietsdiefstallen, preventie van autodiefstallen en bewaking van geparkeerde wagens;
  • toezicht in de wijken, aanpak van de omgevingsfactoren die de veiligheid in vervallen wijken beïnvloeden;
  • waken over de verkeersveiligheid in de omgeving van scholen;
  • aanwezigheid in het openbaar vervoer (controleren en informeren van de passagiers met de bedoeling het onveiligheidsgevoel te beperken);
  • aanwezigheid in gebouwengroepen (opdracht van toezicht en contact), problemen melden aan de gemeentelijke overheid, de burger sensibiliseren en oriënteren naar de bevoegde diensten van de stad of de gemeente...

Hoeveel uren mag ik als stadswachter werken in het kader van het PWA?

Als stadswachter (preventie- en veiligheidspersoneel) kunt u gemiddeld 53 uur per maand presteren.

Wanneer u in de loop van de betrokken maand minder dan 53 uur presteert omwille van een arbeidsongeschiktheid, moet u de ontbrekende uren in de loop van de volgende maanden presteren.

In uitzonderlijke gevallen en in het algemeen belang (bijv. overstromingen,...) kan de Minister afwijkingen toestaan op deze beperking van het aantal uren.

Wat is mijn vergoeding?

Als stadswachter wordt u betaald door middel van PWA-cheques gekocht door de stad of door de gemeente. Ten laatste op de laatste dag van de maand tijdens dewelke de prestaties werden verricht, ontvangt u een boekje met 53 PWA-cheques van uw stadswachtcoördinator of de gemeentelijke verantwoordelijke.

U blijft uw werkloosheidsuitkering ontvangen.

U ontvangt daarenboven een belastingvrij bedrag van 4,10 EUR per gepresteerd uur. In principe ontvangt u dus elke maand een bedrag van 217,30 EUR bovenop uw werkloosheidsuitkeringen.

Deze vergoeding wordt betaald door uw uitbetalingsinstelling van de werkloosheidsuitkeringen (vakbond of HVW) waar u in principe elke maand een volledig boekje met 53 PWA-cheques, ontvangen van de stad of de gemeente, indient.

Voor maanden waarin u geen enkele prestatie hebt verricht omwille van arbeidsongeschiktheid, zal u geen boekje met PWA-cheques ontvangen.

Welke zijn mijn voordelen als ik als stadswachter in het PWA werk?

Wat is mijn statuut?

U blijft genieten van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, kinderbijslag, ... en blijft rechten opbouwen voor het pensioen net zoals toen u uitkeringsgerechtigd werkloze was en nog niet actief in het PWA.

Ben ik beschermd door de wetten op de arbeidsbescherming?

U bent beschermd door de wetten en reglementen inzake arbeidsbescherming, zondagsrust, nachtwerk, veiligheid en gezondheid, ...

Worden mijn verplaatsingsonkosten vergoed?

Ja, u hebt recht op een tussenkomst in uw verplaatsingsonkosten van minstens 0,15 EUR/km indien u meer dan 5 km moet afleggen om bij uw gebruiker te geraken. Deze tussenkomst is ten laste van het PWA of van de gebruiker.

Ben ik gedekt door specifieke verzekeringen?

Tijdens het verrichten van werkzaamheden als stadswachter, bent u gedekt door een verzekering « arbeidsongevallen » en een verzekering « burgerlijke aansprakelijkheid ». De verzekering « arbeidsongevallen » dekt u in geval van een ongeval op weg naar het werk of op de plaats van uw werk. De verzekering "burgerlijke aansprakelijkheid" dekt u indien u onopzettelijk schade veroorzaakt aan de gebruiker of aan zijn goederen of aan derden.

Kan ik vrijstellingen genieten?

U kunt via uw uitbetalingsinstelling (vakbond of HVW) en door middel van formulier C 79A een vrijstelling aanvragen van inschrijving als werkzoekende, van het aanvaarden van een passende dienstbetrekking en van beschikbaarheid.

U zal vanaf dan vrijgesteld zijn van deze verplichtingen gedurende de maanden waarin u als stadswachter werkt.

Wanneer uw tewerkstelling als stadswachter afloopt, moet u zich herinschrijven als werkzoekende, dit wil zeggen, u opnieuw gedragen als een effectieve werkzoekende en een passende dienstbetrekking aanvaarden.

Mijn werk als stadswachter in het PWA en de procedure inzake de controle van de beschikbaarheid

De procedure van de controle van de beschikbaarheid wordt geschorst indien u de vrijstelling PWA-PVP geniet.

Dat betekent dat u tijdens de periode van de vrijstelling niet zult worden opgeroepen door de VDAB, de FOREM, ACTIRIS of de ADG voor een evaluatie van uw zoektocht naar werk.