Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Delen

Welke zijn de voorwaarden om recht te hebben op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ?

Infoblad

T3

Laatste update
01-01-2014

Voorafgaande opmerking

Het brugpensioen verandert van naam vanaf 01.01.2012. Er zal voortaan sprake zijn van “het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag”. Deze benaming zal afgekort worden in “SWT”.

Algemene voorwaarden

U moet ontslagen worden

De werkgever bij wie u tewerkgesteld bent, moet u ontslaan. Dit houdt in dat de werkgever u een opzeggingstermijn betekent of de arbeidsovereenkomst verbreekt mits betaling van een opzeggingsvergoeding.

U kan dus geen aanspraak maken op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag indien u zelf ontslag neemt, indien een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur beëindigd wordt wegens het verstrijken van de termijn, of bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst wegens overmacht.

Een collectieve arbeidsovereenkomst moet bestaan en op u van toepassing zijn

U moet recht hebben op een bedrijfstoeslag bij de werkloosheidsuitkeringen op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) gesloten op ondernemingsvlak, op het niveau van een paritair comité (bedrijfstak) of op het niveau van de Nationale Arbeidsraad.

U moet voldoen aan alle voorwaarden voorzien in deze CAO, en meer bepaald de leeftijd bereikt hebben die de CAO vereist.

U moet recht hebben op werkloosheidsuitkeringen

U moet voldoen aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden inzake het recht op werkloosheidsuitkeringen. Meer bepaald moet u 624 arbeidsdagen in loondienst bewijzen in de loop van de laatste 42 maanden.

De inschrijving in een tewerkstellingscel in geval van stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag na collectief ontslag

Indien u uw SWT aanvraagt op basis van de erkenning van uw werkgever als zijnde in herstructurering of in moeilijkheden en ten gevolge van een collectief ontslag, moet u gedurende 6 maanden ingeschreven gebleven zijn in de tewerkstellingscel die uw werkgever heeft opgericht of in een tewerkstellingscel waaraan uw werkgever deelneemt.

U bent vrijgesteld van deze inschrijving indien u minstens 58 jaar oud bent of indien u 38 jaar beroepsverleden bewijst:

 • hetzij op het einde van de periode gedekt door uw opzeggingsvergoeding;
 • hetzij op het einde van uw opzegtermijn (zonder rekening te houden met de eventuele verlengingen van deze opzeg).

Leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden

Naast de algemene voorwaarden moet u nog voldoen aan specifieke leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden.

U moet een bepaald beroepsverleden bewijzen (anciënniteitsvoorwaarde)

Het aantal jaren beroepsverleden dat u moet bewijzen, hangt af van de leeftijd waarop u met SWT gaat en van de CAO die op u van toepassing is.

Voor de vervulling van de anciënniteitsvoorwaarde houdt men rekening met:

 • alle dagen van arbeid in loondienst;
 • gelijkgestelde dagen, zoals vergoede ziektedagen, dagen van tijdelijke werkloosheid,…;
 • andere gelijkgestelde periodes, zoals:
  • de periodes van militaire dienst;
  • de tewerkstellingsperiodes als ambtenaar (onder bepaalde voorwaarden);
  • de periodes van deeltijdse tewerkstelling (deze periodes worden gelijkgesteld voor een beperkte duur);
  • de periodes van volledige loopbaanonderbreking voor de opvoeding van een kind, het verzorgen van een zieke of het volgen van sommige opleidingen (deze periodes worden gelijkgesteld voor een beperkte duur);
  • de periodes van volledige werkloosheid (deze periodes worden gelijkgesteld voor een beperkte duur).

U kan “vooraf“ een berekening van het beroepsverleden bekomen door het gepaste formulier C17-Beroepsverleden in te dienen bij een uitbetalingsinstelling van uw keuze (de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen of een uitbetalingsinstelling van een vakbond: ABVV, ACLVB of ACV). Wat de procedure en de indieningstermijnen betreft, kunt u zich wenden tot de uitbetalingsinstelling.

U moet de vereiste leeftijd bereikt hebben

Vanaf welke leeftijd is het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag mogelijk?

De leeftijd vanaf wanneer u met SWT kan gaan, hangt af van de CAO die op u van toepassing is.

Hieronder vindt u een tabel met de mogelijke leeftijdsgrenzen en het aantal jaren beroepsverleden die u in elk van die gevallen moet aantonen.

ALGEMENE STELSELS

CAO

Minimumleeftijd

Minimum vereist beroepsverleden in 2014

Minimum vereist beroepsverleden in 2015

CAO 17 (van toepassing in alle bedrijven van de privé-sector)

 • 60 jaar
 • mannen 35 jaar
 • vrouwen 28 jaar
 • mannen 40 jaar
 • vrouwen 31 jaar

De anciënniteitsvoorwaarde wordt strenger in 2015. Indien u , in 2014, minstens 60 jaar en minstens 35 jaar beroepsverleden hebt bereikt (voor een mannelijke werknemer) of 28 jaar beroepsverleden (voor een vrouwelijke werknemer), kunt u na 01.01.2015 met SWT vertrekken onder de voorwaarden die in 2014 golden.

CAO op sectoraal of ondernemingsvlak die ofwel gesloten en neergelegd is vóór 1 januari 2012, ofwel gesloten is na 31 december 2011, maar een ononderbroken verlenging uitmaakt van een CAO gesloten en neergelegd vóór 1 januari 2012.

 • 58 jaar
 • mannen 38 jaar
 • vrouwen 38 jaar
 • stelsel is niet meer van toepassing

Het stelsel is niet meer van toepassing in 2015. Indien u, in 2014, onder een CAO, minstens 58 jaar en minstens 38 jaar beroepsverleden hebt bereikt, kunt u na 01.01.2015 met SWT vertrekken onder de voorwaarden die in 2014 golden.

CAO op sectoraal of ondernemingsvlak die voor het eerst gesloten is na 31 december 2011

 • 60 jaar
 • mannen 40 jaar
 • vrouwen 38 jaar
 • stelsel is niet meer van toepassing

 

SPECIFIEKE STELSELS

CAO op sectoraal of ondernemingsvlak

 • 58 jaar
 • 35 jaar waaronder zwaar beroep (4)

CAO 105 (van toepassing in alle bedrijven van de privé-sector en geldig tot 31.12.2014)

 • 58 jaar
 • 35 jaar voor de mindervaliden en de personen met ernstige lichamelijke problemen

CAO op sectoraal of ondernemingsvlak

 • 57 jaar (3)
 • 38 jaar

CAO 92 (van toepassing in alle bedrijven van de privé-sector en verlengd tot 31.12.2015)

 • 56 jaar
 • 40 jaar

CAO op sectoraal vlak (verlengd tot 31.12.2012)

 • 56 jaar
 • 33 jaar waarvan 20 jaar nachtarbeid (1)

CAO voor onderneming in moeilijkheden

 • Vanaf 53 jaar
 • 20 jaar of 10 jaar in de sector

CAO voor onderneming in herstructurering

 • Vanaf 55 jaar
 • 20 jaar of 10 jaar in de sector

(1) in de bouwsector moet de werknemer 33 jaar beroepsverleden bewijzen en een attest van de arbeidsgeneesheer voorleggen dat hij zijn beroepsactiviteiten niet meer kan verderzetten

(2) …...

(3) dit systeem zal op 01.01.2015 verdwijnen. …

(4) 5 jaar in de laatste 10 jaar of 7 jaar in de laatste 15 jaar in een zwaar beroep.

Wanneer moet de vereiste leeftijd bereikt zijn?

U moet u de vereiste leeftijd hebben bereikt:

 • indien u het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag aanvraagt op basis van de erkenning van uw werkgever als zijnde in herstructurering of in moeilijkheden en ten gevolge van een collectief ontslag, dan moet u de vereiste leeftijd bereikt hebben uiterlijk op de datum van de aankondiging van het collectief ontslag;
 • in de overige gevallen, uiterlijk op de laatste dag van uw arbeidsovereenkomst.