Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Delen

Wanneer kunt u vergoed worden als vrijwillig deeltijdse werknemer?

Infoblad

T34

Laatste update
15-09-2014

Wat zijn de voorwaarden om voor de eerste maal toegelaten te worden tot het recht op uitkeringen als vrijwillig deeltijdse werknemer?

U bent vrijwillig deeltijdse werknemer indien u:

 • deeltijds werkt. Een tewerkstelling is deeltijds indien de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur lager is dan deze die geldt voor voltijdse werknemers in de onderneming of indien het loon niet overeenstemt met dat voor een volledige week werk in de onderneming.

EN

 • indien u NIET voldoet aan de vereiste voorwaarden om te worden beschouwd als deeltijdse werknemer met behoud van rechten, of als deeltijdse werknemer gelijkgesteld met een voltijdse werknemer.

Principe

U wordt toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen als vrijwillig deeltijdse werknemer indien u:

EN indien u het bewijs levert van:

Welke dagen (of halve dagen) worden in aanmerking genomen?

 • Arbeidsdagen in een beroep in loondienst (arbeidsprestaties verricht door een zelfstandige tellen niet mee); met een bezoldiging die volgens de wetgeving als voldoende wordt beschouwd; waarop inhoudingen voor de sociale zekerheid, sector werkloosheid inbegrepen, werden verricht.
 • Sommige dagen worden gelijkgesteld met arbeidsdagen, bijvoorbeeld door het ziekenfonds vergoede ziektedagen en door vakantiegeld gedekte dagen.

Hoe worden die dagen berekend?

Het aantal in aanmerking te nemen halve dagen verkrijgt u door het aantal arbeidsuren verricht tijdens de deeltijdse tewerkstelling te vermenigvuldigen met 6/S (S = het gemiddelde wekelijkse aantal arbeidsuren voor een voltijdse tewerkstelling in dezelfde functie). Vervolgens vermenigvuldigt u het verkregen resultaat met 2.

Per kwartaal kunnen gemiddeld maximum 78 halve dagen in rekening worden gebracht.

Indien u voltijds heeft gewerkt, dan stemt 1 arbeidsdag overeen met 1 halve dag.

Een voltijdse tewerkstelling gedurende een volledig kwartaal stemt overeen met gemiddeld 78 halve arbeidsdagen per kwartaal.

Voorbeeld:
Indien het gemiddelde wekelijkse aantal uren voor een voltijdse tewerkstelling 38 uren per week bedraagt, dan stemmen 8 weken deeltijdse tewerkstelling van 19/38 overeen met:

8 weken x 19 uren = 152 uren gewerkte uren

152 uren x 6/38 = 24 X 2 = 48 halve dagen die voor deze deeltijds tewerkstelling in rekening worden gebracht.

Hoeveel halve arbeidsdagen moet u bewijzen?

Aantal te bewijzen halve arbeidsdagen

Leeftijd

Minimum aantal te bewijzen halve arbeidsdagen in loondienst en referteperiode

Jonger dan 36 jaar

 • hetzij 312 halve dagen tijdens de 27 maanden die aan uw aanvraag voorafgaan
 • hetzij 468 halve dagen tijdens de 39 maanden die aan uw aanvraag voorafgaan
 • hetzij 624 halve arbeidsdagen tijdens de 48 maanden die aan uw aanvraag voorafgaan

Van 36 tot 49 jaar

 • hetzij 468 halve dagen tijdens de 39 maanden die aan uw aanvraag voorafgaan
 • hetzij 624 halve dagen tijdens de 48 maanden die aan uw aanvraag voorafgaan
 • hetzij 234 halve dagen binnen de 39 maanden + 1.560 halve dagen binnen de 10 jaar die aan die 39 maanden voorafgaan
 • hetzij 312 halve dagen binnen de 39 maanden + voor iedere halve dag die ontbreekt om aan 468 halve dagen te geraken, 8 halve dagen binnen de 10 jaar die aan die 39 maanden voorafgaan

Vanaf 50 jaar

 • hetzij 624 halve dagen tijdens de 48 maanden die aan uw aanvraag voorafgaan
 • hetzij 312 halve dagen binnen de 48 maanden die aan uw aanvraag voorafgaan en 1.560 halve dagen binnen de 10 jaar die aan die 48 maanden voorafgaan
 • hetzij 416 halve dagen binnen de 48 maanden die aan uw aanvraag voorafgaan + voor iedere halve dag die ontbreekt om tot 624 halve dagen te geraken, 8 halve dagen binnen de 10 jaar die aan die 48 maanden voorafgaan

De referteperiode van 27, 39 of 48 maanden kan onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen worden verlengd.

Wat zijn de voorwaarden om toegelaten te worden tot het recht op uitkeringen als vrijwillig deeltijdse werknemer als u reeds werkloosheidsuitkeringen ontvangen hebt?

Indien u wordt vergoed - zelfs een halve dag - door de werkloosheid, dan kunt u opnieuw tot het recht op uitkeringen worden toegelaten - in principe als vrijwillig deeltijds werknemer - zonder nogmaals arbeidsdagen te moeten bewijzen wanneer u een nieuwe uitkeringsaanvraag indient en u zich inschrijft als werkzoekende ten laatste drie jaar na uw laatst vergoede dag. Deze periode van 3 jaar kan soms worden verlengd.

Hoe wordt de vrijwillig deeltijdse werknemer vergoed?

Tijdens de arbeidsovereenkomst

In principe heeft u geen recht op werkloosheidsuitkeringen tijdens de arbeidsovereenkomst, behalve:

 • in geval van tijdelijke werkloosheid (meer info vindt u in de infobladen betreffende de ‘Tijdelijke werkloosheid');
 • in geval van werkhervatting in een deeltijdse betrekking
  • ofwel kunt u onder bepaalde voorwaarden bovenop uw loon een uitkering ontvangen van de RVA. Deze uitkering, de inkomensgarantie-uitkering genoemd, beoogt u een globaal inkomen te garanderen (loon + uitkering) dat:
   • minstens gelijk is aan uw werkloosheidsuitkering indien uw deeltijdse betrekking maximum 1/3de van een voltijdse betrekking bedraagt;
   • hoger is dan uw werkloosheidsuitkering indien uw deeltijdse betrekking 1/3de van een voltijdse betrekking overschrijdt .

Wil u meer weten over de voorwaarden, de berekening van de inkomensgarantie-uitkering en de te vervullen formaliteiten lees dan het infoblad T70 "“Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering?".

 • ofwel wordt het aantal halve werkloosheidsuitkeringen waarop u recht had voor de werkhervatting verminderd met 2 halve uitkeringen per gewerkte dag (u maakt verder gebruik van de papieren of elektronische controlekaart waarop u elke arbeidsprestatie aanduidt).

Op het einde van de arbeidsovereenkomst

U wordt vergoed volgens een specifieke regeling. U zult halve werkloosheidsuitkeringen ontvangen voor uw gewone activiteitsuren. Het aantal halve uitkeringen dat u per week ontvangt, wordt berekend als volgt:

(wekelijks aantal deeltijdse arbeidsuren x 12 ) / wekelijks aantal voltijdse arbeidsuren in dezelfde functie

Het bedrag van de halve uitkering wordt berekend op basis van het gemiddeld dagloon, dat voor de vrijwillig deeltijdse werknemer gelijk is aan het gemiddeld uurloon vermenigvuldigd met de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van een voltijdse werknemer in een gelijkaardige functie, gedeeld door 6.

Wil u meer weten over uw verplichtingen tijdens uw werkloosheid lees dan het infoblad T52 "“Wat zijn uw verplichtingen tijdens uw werkloosheid?".”