Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Delen

U bent een uitkeringsgerechtigd werkloze en u wenst een beroepsopleiding te volgen?

Infoblad

T58

Laatste update
17-06-2016

De zesde staatshervorming

Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 naar het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap overgedragen werden. (zie www.vdab.be, www.actiris.be, www.brussel-economie-werk.be, www.forem.be,  http://emploi.wallonie.be, www.ifapme.be, www.adg.be).

Er werd evenwel een overgangsfase voorzien tijdens dewelke RVA deze bevoegdheid voorlopig verder blijft uitoefenen. De RVA blijft dus op grond van het continuïteitsbeginsel, belast met de uitvoering van deze materie tot op het tijdstip waarop het Gewest operationeel in staat is om deze bevoegdheid uit te oefenen. De bevoegdheid om de uitkeringen uit te betalen wordt niet overgedragen aan de Gewesten en blijft toegewezen aan de RVA, in samenwerking met de uitbetalingsinstellingen.

De bestaande regelgeving en procedures blijven van kracht tot deze gewijzigd worden door een Gewest of door de Duitstalige Gemeenschap

Wat verandert er ?

In het kader van de zesde staatshervorming nemen

 • Vanaf 1 januari 2016:
  • het Waalse Gewest,
  • de Duitstalige Gemeenschap,
 • Vanaf 1 maart 2016:
  • het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

hun bevoegdheden op die hen werden overgedragen met betrekking tot de vrijstellingen.

Woont u in het Vlaamse Gewest dan verandert er momenteel niets wat betreft de beroepsopleiding op zich. Voor de beroepsopleidingen die eindigen na 30.4.2016 kan evenwel geen premie meer toegekend worden (zie ‘Wat moet u doen op het einde van de vrijstelling).

 

U woont in

U wenst inlichtingen omtrent de voorwaarden
om de vrijstelling te bekomen en de
  aanvraagprocedure, kunt u contact opnemen met:

U wenst inlichtingen omtrent de gevolgen
van de vrijstelling
(bedrag van de uitkeringen, controlekaart),
kunt u contact opnemen met:

Vlaams Gewest

Uw uitbetalingsinstelling

Uw uitbetalingsinstelling

Brussels-Hoofdstedelijk Gewest

 • Uw uitbetalingsinstelling
 • ACTIRIS

Uw uitbetalingsinstelling

Duitstalige Gemeenschap

 • Uw uitbetalingsinstelling
 • ADG

Uw uitbetalingsinstelling

Waals Gewest

 • Uw uitbetalingsinstelling
 • FOREM

Uw uitbetalingsinstelling

Indien u in het Vlaams Gewest woont: hoe de vrijstelling verkrijgen?

Wat is een beroepsopleiding?

Een beroepsopleiding is een opleiding, voorzien in een overeenkomst afgesloten tussen uzelf en de bevoegde dienst voor beroepsopleiding (VDAB ).

Het kan gaan om :

 • een door de VDAB georganiseerde of gesubsidieerde beroepsopleiding;
 • een individuele beroepsopleiding in een onderneming of in een onderwijsinrichting, erkend door de VDAB en aanvaard door de directeur van het werkloosheidsbureau.

Welke zijn de voorwaarden om deze vrijstelling te bekomen?

Opdat de vrijstelling toegekend zou worden, moet u volledig werkloos zijn en werkloosheids- of inschakelingsuitkeringen ontvangen.

De opleiding moet tijdens de week en overdag gevolgd worden.

Met deze vrijstelling kunt u tijdens de opleiding verder uw inschakelings- of werkloosheidsuitkeringen ontvangen ten laste van de RVA.

Indien u een beroepsopleiding volgt tijdens de week na 17 uur of op zaterdag:

 • zal de vrijstelling niet toegekend worden
 • kunt u toch verder uitkeringen genieten indien u de verplichtingen die opgelegd worden aan de werklozen verder naleeft (onder andere ingeschreven blijven als werkzoekende en beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt).

Wat moet u doen om die vrijstelling te verkrijgen?

Bij de aanvang van de opleiding, meldt u zich aan bij uw uitbetalingsinstelling (HVW of vakbond) met een exemplaar van de overeenkomst voor beroepsopleiding afgeleverd door de dienst bevoegd voor beroepsopleiding (VDAB)

De uitbetalingsinstelling zal uw dossier samenstellen en uw vrijstellingsaanvraag aan het werkloosheidsbureau bezorgen.

Indien de vrijstelling geweigerd wordt, kunt u, binnen 3 maanden, bij de arbeidsrechtbank een beroep instellen tegen deze beslissing.

Welk ook het Gewest is waar u woont: wat zijn de gevolgen van de toekenning van de vrijstelling?

Van welke verplichtingen bent u vrijgesteld gedurende uw opleiding?

Indien u de vrijstelling geniet:

 • mag u een aangeboden dienstbetrekking weigeren;
 • moet u niet meer beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt;
 • moet u niet actief naar werk zoeken;
 • worden de voordelen toegekend in het kader van de opleiding niet beschouwd als een loon en kunnen met werkloosheidsuitkeringen gecumuleerd worden.

De vrijstelling belet de toepassing van de sancties voor de niet-naleving van deze verplichtingen niet indien de feiten vóór de aanvang van de vrijstelling gebeurden.

Welke verplichtingen moet u naleven gedurende de vrijstelling?

U moet zonder arbeid en zonder loon zijn

U bent niet vergoedbaar tijdens de periode waarin u nog recht hebt op loon (bijvoorbeeld verbrekingsvergoeding, vakantiegeld,...).

U kunt geen werkloosheidsuitkeringen genieten:

 • voor de dagen waarop u voor eigen rekening een activiteit verricht die u enig financieel voordeel kan opbrengen (activiteit die niet beperkt is tot het gewone beheer van het eigen bezit);
 • voor de dagen waarop u een activiteit verricht voor een derde waarvoor u enig loon of materieel voordeel ontvangt dat tot uw levensonderhoud of dat van uw gezin kan bijdragen.

U blijft een papieren controlekaart C3A of een elektronische controlekaart bijhouden

Het is van belang de richtlijnen op de controlekaart aandachtig te lezen. U moet onder meer het vakje van uw controlekaart zwart maken alvorens het werk te beginnen (zelfs op een zaterdag, een zondag of een feestdag). De niet-naleving van deze verplichtingen kan aanzienlijke sancties met zich brengen.

Op het einde van elke kalendermaand moet u :

 • uw controlekaart C3A indienen bij uw uitbetalingsinstelling of de gegevens van uw elektronische controlekaart bevestigen;
 • en het aanwezigheidsattest (bij voorkeur het formulier C98) indienen bij uw uitbetalingsinstelling. Dit attest wordt u afgeleverd ofwel door de dienst bevoegd voor beroepsopleiding (VDAB, Bruxelles Formation, FOREM of ADG) ofwel door de onderneming of de onderwijsinrichting waar u de beroepsopleiding volgt.

U moet arbeidsgeschikt zijn

De werknemer die arbeidsongeschikt is (meer dan 66% arbeidsongeschiktheid) kan geen werkloosheidsuitkeringen genieten.

In geval van ziekte zal u vergoed worden door uw ziekenfonds. In dit geval dient u binnen 48 uur een medisch getuigschrift naar uw ziekenfonds te sturen.

U moet in België verblijven

Om uitkeringen te genieten moet u uw gewone verblijfplaats in België hebben en effectief in België verblijven. Tijdens de vrijstellingsperiode mag u evenwel gedurende maximum 3 maanden in het buitenland verblijven om een stage te volgen die deel uitmaakt van het opleidingsprogramma.

Voor de werklozen van de Duitstalige gemeenschap die ingeschreven zijn bij het ADG bestaan er eveneens mogelijkheden om opleidingen te volgen in Duitsland. Voor informatie hierover kunt u het ADG contacteren.

Wat moet u doen op het einde van de vrijstelling?

Op het einde van de beroepsopleiding moet de verantwoordelijke van de opleiding u een formulier C91 afgeven.

U moet zich met dit formulier aanmelden bij uw uitbetalingsinstelling.

Op het einde van de vrijstelling moet u zich niet opnieuw inschrijven als werkzoekende, behalve als de opleiding gevolgd wordt door een door de werkloosheid niet-vergoede periode van minstens 28 dagen.

Indien u reeds één jaar werkloos was bij de aanvang van een voltijdse beroepsleiding (dwz indien u zich in de tweede vergoedingsperiode bevond) die zes maanden duurt, ontvangt u voor de laatste maand van de beroepsopleiding een eenmalige toeslag van 247,89 euro. Deze premie zal u ambtshalve worden toegekend.

Deze premie wordt niet meer toegekend indien u in het Vlaams Gewest woont en de beroepsopleiding eindigt na 30.4.2016.

Deze premie wordt niet meer toegekend indien u in de Duitstalige Gemeenschap woont en de beroepsopleiding eindigt na 30.6.2016.

Indien u, aan het einde van de opleiding, onmiddellijk wordt aangeworven door de werkgever, en u geen recht hebt op de toeslag aan het einde van de opleiding, bewaart u het formulier C91 en moet u zich pas aanmelden bij uw uitbetalingsinstelling met dat formulier op het moment dat uw tewerkstelling afloopt.