Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Delen

U bent een uitkeringsgerechtigd werkloze en u wenst studies, een opleiding of een stage te volgen?

Infoblad

T58

Laatste update
01-10-2017

De zesde staatshervorming

Waarover gaat dit infoblad?

Wie tijdens zijn werkloosheid wil studeren of een opleiding of stage wil volgen en zijn werkloosheidsuitkeringen wenst te behouden, dient vrijgesteld te worden van een aantal verplichtingen.

In dit infoblad leest u:

 • waar u de vrijstelling kan bekomen;
 • wat de gevolgen zijn van de vrijstelling op uw verplichtingen als werkloze;
 • wat de mogelijke gevolgen zijn van de vrijstelling op het bedrag van uw werkloosheidsuitkeringen;
 • wat u moet doen na afloop van uw studie, opleiding of stage.

Over welke studies, opleidingen en stages gaat het?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 • de beroepsopleiding: een opleiding voorzien in een overeenkosmt afgesloten tussen uzelf en de bevoegde dienst voor beroepsopleiding (VDAB, Forem, Bruxelles Formation of ADG);
 • studies met volledig leerplan: studies ingericht, gesubsidieerd of erkend door een Gemeenschap en gevolgd in het secundair onderwijs of in het hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten);
 • de opleiding tot zelfstandige: de opleidingen georganiseerd door SYNTRA, het IFAPME of Service formation PME (SFPME), die voorbereiden op het uitoefenen van een leidinggevende functie in een kleine of middelgrote onderneming, op het opleiden van gekwalificeerde medewerkers van de KMO's of op het uitoefenen van een zelfstandig beroep;
 • de alternerende opleiding: opleidingen in de zin van de geldende reglementering inzake leerovereenkomsten;
 • de voorbereiding op een zelfstandige activiteit d.m.v. een overeenkomst met een activiteitencoöperatie;
 • elke andere studie, opleiding of stage.

Waar kan u de vrijstelling bekomen?

Ingevolge de zesde staatshervorming is de bevoegdheid inzake de toekenning van een vrijstelling voor het volgen van studies, een opleiding of een stage overgeheveld van de RVA naar het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.

Deze bevoegdheidsoverdracht werd effectief overgenomen

 • vanaf 1 januari 2016 door:
  • het Waalse Gewest,
  • de Duitstalige Gemeenschap,
 • vanaf 1 maart 2016 door:
  • het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • vanaf 1 januari 2017 door
  • het Vlaamse Gewest.
Afhankelijk van uw woonplaats dient u zich te richten tot de hiernavolgende instanties:

U woont in

U wenst inlichtingen omtrent de voorwaarden
om de vrijstelling te bekomen en de aanvraagprocedure,
kunt u contact opnemen met:

U wenst inlichtingen omtrent de gevolgen van de
vrijstelling (bedrag van de uitkeringen, controlekaart),
kunt u contact opnemen met:

Vlaanderen

Uw uitbetalingsinstelling

VDAB

Uw uitbetalingsinstelling

Brussel

ACTIRIS

Uw uitbetalingsinstelling

een Duitstalige gemeente

Uw uitbetalingsinstelling

ADG

Uw uitbetalingsinstelling

Wallonië

Uw uitbetalingsinstelling

FOREM

Uw uitbetalingsinstelling

 

Van welke verplichtingen wordt u vrijgesteld?

Indien u een vrijstelling hebt bekomen voor het volgen van studies, een opleiding of een stage bent u vrijgesteld van bepaalde verplichtingen als werkzoekende. De inhoud van de vrijstelling hangt af van uw woonplaats. 

 • Woont u in Vlaanderen
  • moet u ingeschreven blijven als werkzoekende;
  • bent u onderworpen aan specifieke regels inzake de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt (voor meer info: www.vdab.be /vrijstellingen),
  • mag u een aangeboden dienstbetrekking weigeren;
  • moet u niet actief naar werk zoeken.
 • Woont u in Brussel, Wallonië of in een Duitstalige gemeente
  • moet u niet meer ingeschreven blijven als werkzoekende volgt
  • mag u een aangeboden dienstbetrekking weigeren;
  • moet u niet actief naar werk zoeken.

Wat zijn de financiële gevolgen van de vrijstelling?

Tijdens de studie, opleiding of stage die u volgt en waarvoor u een vrijstelling werd toegekend, blijft u verder werkloosheidsuitkeringen genieten.

Bijkomend financieel voordeel voor sommige opleidingen

 • Indien u een vrijstelling hebt bekomen voor het volgen van een voltijdse beroepsopleiding:
  • dan blijft het bedrag van uw uitkeringen behouden en zal dus niet dalen door de degressiviteit
  • woont u in Wallonië en was u bij de aanvang van de voltijdse beroepsopleiding reeds één jaar werkloos, dan ontvangt u voor de laatste maand van de beroepsopleiding een eenmalige toeslag van 247,89 euro, op voorwaarde dat de beroepsopleiding minstens 6 maanden duurde én aanving vóór 01.07.2017.
 • Indien u een vrijstelling hebt bekomen voor het volgen van:
  • studies met volledig leerplan die voorbereiden op een knelpuntberoep
  • de opleiding tot zelfstandige
  • de voorbereiding tot een zelfstandige activiteit d.m.v. een activiteitencoöperatie

zal het bedrag van uw uitkeringen als volgt behouden blijven:

  • indien u in de eerste vergoedingsperiode zit, wordt de degressiviteit toegepast tot u de eerste fase van de tweede periode bereikt. Vanaf dan blijft het bedrag van uw uitkeringen behouden.
  • zit u in de eerste fase van de tweede periode of in een latere fase, dan blijft het bedrag van uw uitkeringen behouden.

   Dat betekent dat het bedrag van uw uitkeringen tijdens uw studies niet verder zal dalen door de degressiviteit.

   Dit voordeel wordt u automatisch toegekend.

  • Indien u slaagt, en indien u verder werkloosuitkeringen ontvangt, kunt u dit voordelige bedrag vanaf het einde van uw vrijstelling nog gedurende een periode van 6 maanden "bonus 6 maanden" behouden.

   U vraagt deze bonus aan door een formulier C114-Bonus in te dienen bij uw uitbetalingsinstelling.

Mag u de voordelen toegekend tijdens de studie, opleiding of stage cumuleren met uw uitkeringen?

 • Gaat het om een opleiding die geen alternerende opleiding is dan worden de voordelen toegekend in het kader van de opleiding of de stage worden niet beschouwd als een loon en kunnen met werkloosheidsuitkeringen gecumuleerd worden.
 • De vergoeding die u ontvangt ten laste van uw werkgever tijdens de alternerende opleiding mag worden gecumuleerd met het genot van werkloosheidsuitkeringen, maar slechts in beperkte mate.

  Het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering zal worden verminderd met het gedeelte van het nettobedrag van de dagelijkse vergoeding dat 7,92 euro (geïndexeerd bedrag) overschrijdt.

  Indien u het maandelijkse bedrag van uw vergoeding deelt door 26, krijgt u het dagbedrag van die vergoeding.

  Voorbeeld: U krijgt een stagevergoeding van €650 per maand, zijnde €25 per dag.

  Uw werkloosheidsuitkering bedraagt € 33,39 per dag (alleenwonende).

  Uw verminderde uitkering bedraagt: 33,39 - (25 – 7,92) = 16,31 €

Het gebruik van de controlekaart

Niettegenstaande u een studie, opleiding of stage volgt met een vrijstelling, dient u steeds een controlekaart bij te houden.

U kan gebruik maken van een papieren controlekaart (beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling).

 • Woont u in Vlaanderen dan gebruikt u de gewone controlekaart C3A.
 • Woont in Brussel, in Wallonië of in een Duitstalige gemeente en volgt u
  • een beroepsopleiding dan gebruikt u de gewone controlekaart C3A,
  • in de andere gevallen gebruikt u de controlekaart C3C.

U kan ook gebruik maken van de elektronische controlekaart. Deze is beschikbaar via de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be/burger), die eveneents toegankelijk is via de websites van de uitbetalingsinstellingen.

Het is van belang de richtlijnen op de controlekaart aandachtig te lezen. U moet onder meer het vakje van uw controlekaart zwart maken als u aan het werk bent buiten het kader van de studie, opleiding of stage waarvoor u vrijgesteld bent, zelfs al werkt u op een zaterdag, een zondag of een feestdag. U dient tevens melding te maken van ziekte. De niet-naleving van deze verplichtingen kan aanzienlijke sancties met zich brengen.

Op het einde van de maand dient u uw papieren controlekaart in bij uw uitbetalingsinstelling. Gebruikt u een elektronische controlekaart dan dient u op het einde van de maand de gegevens te bevestigen.

Het aanwezigheidsattest

 • Woont u in Vlaanderen dan dient u over geen aanwezigheidsattest te beschikken.
 • Woont u in Brussel, in Wallonië of in een Duitstalige gemeente en heeft u een vrijstelling voor het volgen van
  • Studies met volledig leerplan dan dient u over geen aanwezigheidsattest te beschikken;
  • Andere studies dan studies met volledig leerplan dan dient u  op het einde van de maand, samen met de controlekaart een aanwezigheidsattest in te dienen bij uw uitbetalingsinstelling. Dit attest wordt u afgeleverd ofwel door de dienst bevoegd voor beroepsopleiding, ofwel door de onderneming of de onderwijsinstelling waar u de studies, opleiding of stage volgt.

Wat moet u doen op het einde van de vrijstelling?

 • Woont u in Vlaanderen of Brussel dan moet u zich op het einde van de vrijstelling niet opnieuw inschrijven als werkzoekende, behalve als de opleiding gevolgd wordt door een niet-vergoede werkloosheidsperiode van minstens 28 dagen.

  Volgde u een beroepsopleiding dan ontvangt u op het einde van de opleiding een formulier C91. U moet zich met dit formulier aanmelden bij uw uitbetalingsinstelling.

 • Woont u in Brussel, in Wallonië of in een Duitstalige gemeente en

  • volgde u een beroepsopleiding dan ontvangt u op het einde van de opleiding een formulier C91. U moet zich met dit formulier aanmelden bij uw uitbetalingsinstelling. U hoeft zich niet opnieuw in te schrijven als werkzoekende;

  • volgde u een andere opleiding dan een beroepsopleiding dan dient u zich op het einde van de opleiding opnieuw in te schrijven als werkzoekende bij de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling.

   Maakte u gebruik van een papieren controlekaart C3C, dan biedt u zich aan bij uw uitbetalingsinstelling die u een andere controlekaart zal geven.

Wat zijn de gevolgen indien u een studie, opleiding of stage volgt zonder dat u hiervoor een vrijstelling hebt bekomen?

 • Indien u de hierna volgende studies volgt zonder dat u hiervoor een vrijstelling hebt bekomen dan verliest u het recht op werkloosheidsuitkeringen:
  • studies met volledig leerplan;
  • de opleiding tot zelfstandige;
  • de alternerende opleiding;
  • de voorbereiding op een zelfstandige activiteit d.m.v. een overeenkomst met een activiteitencoöperatie.
 • Indien u een andere studie of stage volgt zonder dat u hiervoor een vrijstelling hebt bekomen, dan bent u van geen enkele verplichting als werkzoekende vrijgesteld.
  • u moet ingeschreven zijn en blijven als werkzoekende;
  • u moet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt;
  • u moet actief naar werk zoeken;
  • u mag geen aangeboden dienstbetrekking weigeren.