Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Delen

U wil een opleiding tot zelfstandige volgen?

Infoblad

T59

Laatste update
01-03-2016

De zesde staatshervorming

Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 naar het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap overgedragen werden. (zie www.vdab.be, www.actiris.be, www.brussel-economie-werk.be, www.forem.be, http://emploi.wallonie.be, www.ifapme.be, www.adg.be).

Er werd evenwel een overgangsfase voorzien tijdens dewelke RVA deze bevoegdheid voorlopig verder blijft uitoefenen. De RVA blijft dus op grond van het continuïteitsbeginsel, belast met de uitvoering van deze materie tot op het tijdstip waarop het Gewest operationeel in staat is om deze bevoegdheid uit te oefenen. De bevoegdheid om de uitkeringen uit te betalen wordt niet overgedragen aan de Gewesten en blijft toegewezen aan de RVA, in samenwerking met de uitbetalingsinstellingen.

De bestaande regelgeving en procedures blijven van kracht tot deze gewijzigd worden door een Gewest of door de Duitstalige Gemeenschap

Wat verandert er?

In het kader van de zesde staatshervorming nemen

 • Vanaf 1 januari 2016:
  • het Waalse Gewest,
  • de Duitstalige Gemeenschap,
 • Vanaf 1 maart 2016:
  • het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

hun bevoegdheden op die hen werden overgedragen met betrekking tot de vrijstellingen.

Woont u in het Vlaamse Gewest, dan verandert er momenteel niets.

 

U woont in

U wenst inlichtingen omtrent de voorwaarden om de vrijstelling te bekomen en de aanvraagprocedure, kunt U contact nemen met:

U wenst inlichtingen omtrent de gevolgen van de vrijstelling (bedrag van de uitkeringen, controlekaart) , kunt U contact nemen met:

Vlaams Gewest

Uw uitbetalingsinstelling

Uw uitbetalingsinstelling

Brussels-Hoofdstedelijk Gewest

 • Uw uitbetalingsinstelling
 • ACTIRIS

Uw uitbetalingsinstelling

Duitstalige Gemeenschap

 • Uw uitbetalingsinstelling
 • ADG

Uw uitbetalingsinstelling

Waals Gewest

 • Uw uitbetalingsinstelling
 • FOREM

Uw uitbetalingsinstelling

ACTIRIS – Directie beschikbaarheid
Dienst Vrijstellingen
Koningsstraat 145 (4de  verdieping) – 1000 Brussel
www.actiris.be

Arbeitsamt der DG (ADG):
Service Dispenses
Hütte 79 - 4700 Eupen
Tél: +32 87 638900 - Fax: +32 87 557085
www.adg.be/dispenses
E-Mail:
dispenses@adg.be

Le FOREM  - Service Dispenses
www.leforem.be/dispenses
E-Mail:
dispenses@forem.be 

Indien u in het Vlaams Gewest woont: hoe de vrijstelling verkrijgen?

Welke opleidingen worden bedoeld?

Het gaat hier om de opleidingen georganiseerd door SYNTRA.

Betreft het een alternerende opleiding in de zin van de geldende reglementering inzake leerovereenkomsten moet u een vrijstelling krijgen van de RVA om een dergelijke opleiding te kunnen volgen met behoud van de werkloosheidsuitkeringen. Over deze vrijstelling vindt u de nodige uitleg in het infoblad “U wil een alternerende opleiding volgen” nr. T 155.

Welke zijn de voorwaarden om de vrijstelling te krijgen?

U kunt deze vrijstelling krijgen indien u volledig werkloos bent en u:

 • ofwel sinds ten minste 2 jaar studies of een leertijd voleindigd hebt en minimum 312 uitkeringen genoten hebt (= één jaar uitkeringen) tijdens de 2 jaar die het begin van de opleiding voorafgaan;
 • ofwel minimum 624 uitkeringen genoten hebt (= 2 jaar uitkeringen) tijdens de 4 jaar die het begin van de opleiding voorafgaan.

Indien u niet aan deze voorwaarden voldoet, mag u deze opleiding zonder vrijstelling niet volgen met behoud van de werkloosheidsuitkeringen.

Wat moet u doen om deze vrijstelling te krijgen?

Vooraleer u de opleiding aanvat, moet u een formulier C92 laten invullen door de verantwoordelijke van de opleiding en dit formulier via uw uitbetalingsinstelling indienen bij het werkloosheidsbureau.

In geval van laattijdige aanvraag, wordt de vrijstelling in principe pas toegekend vanaf de ontvangstdatum door het werkloosheidsbureau.

Indien u geslaagd bent voor het opleidingsjaar, kunt u een vrijstelling aanvragen voor het volgende jaar door middel van een nieuw formulier C92.

Indien de vrijstelling geweigerd wordt, kunt u binnen de 3 maanden bij de Arbeidsrechtbank in beroep gaan tegen deze beslissing.

Voor hoelang krijgt u de vrijstelling?

De vrijstelling wordt toegekend voor de duur van de opleiding, met inbegrip van de vakantieperiodes, maar wordt beperkt tot één jaar. Zij kan verlengd worden wanneer u geslaagd bent voor het opleidingsjaar en de opleiding het volgende jaar verderzet. U kan deze vrijstelling slechts één keer genieten.

Welk ook het Gewest is waar u woont: wat zijn de gevolgen van de toekenning van de vrijstelling?

Van welke verplichtingen bent u vrijgesteld gedurende uw vrijstelling?

Indien u de vrijstelling geniet:

 • mag u een voorgestelde dienstbetrekking weigeren;
 • moet u niet meer beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt;
 • moet u niet meer ingeschreven zijn en blijven als werkzoekende;
 • moet u niet actief naar werk zoeken;
 • worden de voordelen toegekend in het kader van de opleiding niet beschouwd als een loon en mag u ze cumuleren met werkloosheidsuitkeringen, tenzij u tewerkgesteld bent in het kader van een arbeidsovereenkomst of met het statuut van zelfstandig werknemer.

De vrijstelling belet niet dat er een sanctie wordt toegepast voor het niet-naleven van deze verplichtingen indien de feiten dateren van vóór de aanvang van de vrijstelling.

Bijkomend voordeel

Zolang u de vrijstelling geniet, zal het bedrag van uw uitkeringen als volgt behouden blijven:

 • indien u in de eerste vergoedingsperiode zit, wordt de degressiviteit toegepast tot u de eerste fase van de tweede periode bereikt. Vanaf dan blijft het bedrag van uw uitkeringen behouden,
 • zit u in de eerste fase van de tweede periode of in een latere fase, dan blijft het bedrag van uw uitkeringen behouden.

Dat betekent dat het bedrag van uw uitkeringen tijdens uw studies niet verder zal dalen door de degressiviteit.

Dit voordeel wordt u automatisch toegekend.

Indien u slaagt, kunt u dit voordelige bedrag vanaf het einde van uw vrijstelling nog gedurende een periode van 6 maanden "bonus 6 maanden" behouden.

U vraagt de bonus aan door een nieuw formulier C114-Bonus in te dienen.

Opgelet! Dankzij het voordeel hebt u genoten van de tijdelijke fixering van het bedrag van uw uitkeringen. Dat betekent dat het bedrag van uw uitkeringen na de "bonus 6 maanden" hetzelfde zal zijn als het bedrag dat u zou ontvangen indien het voordeel u niet was toegekend.

U vindt meer informatie over de degressiviteit in het infoblad T136 "Hervorming van de werkloosheidsverzekering vanaf november 2012" dat u kunt vinden op de website www.rva.be of bij uw uitbetalingsinstelling.

Welke verplichtingen moet u naleven tijdens de vrijstelling?

U moet zonder arbeid en loon zijn

U bent niet vergoedbaar tijdens de periode waarin u nog recht hebt op loon (bijvoorbeeld de verbrekingsvergoeding, het vakantiegeld,...).

U kunt geen werkloosheidsuitkeringen genieten:

 • voor de dagen waarop u voor eigen rekening een activiteit uitoefent die gewoonlijk tegen betaling wordt verricht;
 • voor de dagen waarop u, voor rekening van een derde, een activiteit verricht waarvoor u enig loon of materieel voordeel ontvangt.

U moet een papieren controlekaart - C3C - of een elektronische controlekaart bijhouden

De papieren controlekaart C3C is beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling. De elektronische controlekaart is beschikbaar via de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be/burger), die eveneens toegankelijk is via de websites van de uitbetalingsinstellingen.

Het is belangrijk de instructies op de controlekaart aandachtig te lezen. U moet onder meer het vakje van uw controlekaart zwart maken alvorens het werk aan te vatten (zelfs op een zaterdag, zondag of feestdag). Indien u deze verplichtingen niet naleeft, riskeert u een zware sanctie.

U moet elke maand een aanwezigheidsattest (bij voorkeur het formulier C98) indienen bij uw uitbetalingsinstelling, als bewijs van het volgen van de activiteiten. Indien u een papieren controlekaart gebruikt, voegt u dit attest bij deze controlekaart. Voor de maanden juli en augustus moet u geen attest indienen.

Elke dag van ongewettigde afwezigheid of arbeidsongeschiktheid leidt tot het verlies van een werkloosheidsuitkering. De vrijstelling kan worden ingetrokken indien u de activiteiten opgelegd door het opleidingsprogramma niet regelmatig volgt.

U moet arbeidsgeschikt zijn

De werknemer die arbeidsongeschikt is (meer dan 66% ongeschiktheid) kan geen werkloosheidsuitkeringen genieten.

In geval van ziekte, hospitalisatie, ... zult u vergoed worden door uw ziekenfonds. In dat geval dient u binnen de 48 uur een medisch getuigschrift naar uw ziekenfonds te sturen.

U moet in België verblijven

Om uitkeringen te genieten moet u uw gewone verblijfplaats hebben in België en er effectief verblijven.

Wat moet u doen op het einde van de vrijstelling?

Op het einde van de vrijstelling moet u:

 • zich aanmelden bij uw uitbetalingsinstelling die u een andere controlekaart zal geven;
 • zich binnen 8 dagen als werkzoekende laten inschrijven bij de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling.

Wat als je niet aan de voorwaarden voldoet om de vrijstelling te krijgen?

U mag een opleiding volgen met behoud van de werkloosheidsuitkeringen indien het een opleiding betreft:

 • waarvan de lessen, activiteiten en stage hoofdzakelijk 's avonds (na 17 uur) en/of op zaterdag doorgaan.
 • of die hoofdzakelijk overdag doorgaat en waarvan het totale aantal uren van de lessen, activiteiten en stage gemiddeld minder dan 20 uur per week bedraagt.

U moet wel beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt en ingeschreven blijven als werkzoekende.