Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Delen

U wil studies met een volledig leerplan hervatten?

Infoblad

T60

Laatste update
16-06-2016

De zesde staatshervorming

Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 naar het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap overgedragen werden. (zie www.vdab.bewww.actiris.be, www.brussel-economie-werk.be, www.forem.be, http://emploi.wallonie.be, www.ifapme.be, www.adg.be).

Er werd evenwel een overgangsfase voorzien tijdens dewelke RVA deze bevoegdheid voorlopig verder blijft uitoefenen. De RVA blijft dus op grond van het continuïteitsbeginsel, belast met de uitvoering van deze materie tot op het tijdstip waarop het Gewest operationeel in staat is om deze bevoegdheid uit te oefenen. De bevoegdheid om de uitkeringen uit te betalen wordt niet overgedragen aan de Gewesten en blijft toegewezen aan de RVA, in samenwerking met de uitbetalingsinstellingen.

De bestaande regelgeving en procedures blijven van kracht tot deze gewijzigd worden door een Gewest of door de Duitstalige Gemeenschap.

Wat verandert?

In het kader van de zesde staatshervorming nemen

 • Vanaf 1 januari 2016:
  • het Waalse Gewest
  • de Duitstalige Gemeenschap
 • Vanaf 1 maart 2016:
  • het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

hun bevoegdheden op die hen werden overgedragen met betrekking tot de vrijstellingen.

Woont u in het Vlaamse Gewest, dan verandert er momenteel niets.

 

U woont in

U wenst inlichtingen omtrent de voorwaarden om de vrijstelling te bekomen en de aanvraagprocedure, kunt U contact opnemen met:

U wenst inlichtingen omtrent de gevolgen van de vrijstelling (bedrag van de uitkeringen, controlekaart), kunt U contact opnement met:

Vlaams Gewest

 • Uw uitbetalingsinstelling

Uw uitbetalingsinstelling

Brussels-Hoofdstedelijk Gewest

 • Uw uitbetalingsinstelling
 • ACTIRIS

Uw uitbetalingsinstelling

Duitstalige Gemeenschap

 • Uw uitbetalingsinstelling
 • ADG

Uw uitbetalingsinstelling

Waals Gewest

 • Uw uitbetalingsinstelling
 • FOREM

Uw uitbetalingsinstelling

ACTIRIS – Directie beschikbaarheid
Dienst Vrijstellingen
Koningsstraat 145 (4de  verdieping) – 1000 Brussel
www.actiris.be

Arbeitsamt der DG (ADG):
Service Dispenses
Hütte 79 - 4700 Eupen
Tél: +32 87 638900 - Fax: +32 87 557085
www.adg.be/dispenses
E-Mail: 
dispenses@adg.be

Le FOREM  - Service Dispenses
www.leforem.be/dispenses
E-Mail: 
dispenses@forem.be

Indien u in het Vlaams Gewest woont: hoe de vrijstelling verkrijgen?

Voor welke studies kunt u deze vrijstelling krijgen?

De studies moeten tot het onderwijs met volledig leeplan behoren. Het gaat om studies ingericht, gesubsidieerd of erkend zijn door een Gemeenschap en gevolgd in het secundair onderwijs of het hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten).

Opgelet, u kunt geen vrijstelling krijgen om in het buitenland studies "met volledig leerplan" te volgen.

Wanneer moet u de studies volgen?

De vrijstelling wordt enkel toegekend voor studies die tijdens de week en overdag gevolgd worden.

Indien u studies met een volledig leerplan volgt tijdens de week na 17 uur of op zaterdag:

 • zal de vrijstelling niet toegekend worden
 • kunt u verder uitkeringen genieten indien u de verplichtingen opgelegd aan de werklozen verder blijft naleven (onder meer, ingeschreven blijven als werkzoekende en besschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt).

Wie kan deze vrijstelling krijgen?

U kunt deze vrijstelling krijgen indien u:

 • uitkeringsgerechtigd volledig werkloos bent;
 • op de officiële begindatum van het eerste school- (of academie-)jaar van de studiecyclus waarvoor u de vrijstelling aanvraagt, uw studies of leertijd sedert ten minste 2 jaar beëindigd hebt;
 • minstens 312 uitkeringen (= één uitkeringsjaar) genoten hebt in de loop van de 2 jaar die voorafgaan aan de officiële begindatum van het eerste school- (of academie-) jaar van de studiecyclus.
 • Indien u niet ten minste 312 uitkeringen hebt genoten, kunt u toch een vrijstelling krijgen om dergelijke studies aan te vatten, op voorwaarde dat het om studies gaat die voorbereiden op een knelpuntberoep.
  Consulteer hiervoor het infoblad nr. T103(Nederlandstalige lijst), beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling, bij het werkloosheidsbureau of op de site www.rva.be.
 • als regelmatig leerling ingeschreven bent (niet als vrij ingeschreven leerling);
 • studies hervat van een gelijkwaardig of hoger niveau dan de studies die u al gevolgd hebt, ofwel van een lager niveau op voorwaarde dat deze studies deel uitmaken van het hoger (al dan niet universitair) onderwijs;
 • geen einddiploma hebt behaald van het hoger onderwijs (behalve indien de directeur van het werkloosheidsbureau uitzonderlijk een afwijking toestaat).

Voor hoelang krijgt u de vrijstelling?

De vrijstelling wordt toegekend voor de duur van een schooljaar, met inbegrip van de vakanties. Zij kan worden verlengd indien u slaagt in de examens van het schooljaar. Zij kan ingetrokken worden indien blijkt dat u de activiteiten opgelegd door het programma niet regelmatig volgt. De vrijstelling geldt ook voor een tijdelijk verblijf in het buitenland indien u daar een stage verricht in het kader van de studies.

U kan deze vrijstelling slechts één keer genieten.

Wat moet u doen om deze vrijstelling te krijgen?

Vooraleer u uw studies aanvat, moet u een formulier C93 laten invullen door de onderwijsinstelling en dit formulier via uw uitbetalingsinstelling indienen bij het werkloosheidsbureau. Indien u meerdere jaren studeert, moet u elk jaar een nieuwe aanvraag indienen.

Indien de vrijstelling geweigerd wordt, kunt u binnen de 3 maanden bij de Arbeidsrechtbank in beroep gaan tegen deze beslissing.

Welk ook het Gewest is waar u woont: wat zijn de gevolgen van de toekenning van de vrijstelling?

Van welke verplichtingen bent u vrijgesteld gedurende uw vrijstelling?

Indien u de vrijstelling geniet:

 • mag u een voorgestelde dienstbetrekking weigeren;
 • moet u niet meer beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt;
 • moet u niet meer ingeschreven zijn als werkzoekende;
 • moet u niet actief naar werk zoeken.

De vrijstelling belet niet dat er een sanctie wordt toegepast voor het niet-naleven van deze verplichtingen indien de feiten dateren van vóór de aanvang van de vrijstelling.

Bijkomend voordeel wanneer u een vrijstelling krijgt voor het volgen van studies die voorbereiden op een knelpuntberoep

Zolang u de vrijstelling geniet, zal het bedrag van uw uitkeringen als volgt behouden blijven:

 • indien u in de eerste vergoedingsperiode zit, wordt de degressiviteit toegepast tot u de eerste fase van de tweede periode bereikt. Vanaf dan blijft het bedrag van uw uitkeringen behouden,
 • zit u in de eerste fase van de tweede periode of in een latere fase, dan blijft het bedrag van uw uitkeringen behouden.

Dat betekent dat het bedrag van uw uitkeringen tijdens uw studies niet verder zal dalen door de degressiviteit.

Dit voordeel wordt u automatisch toegekend.

Indien u slaagt, en indien u verder werkloosuitkeringen ontvangt, kunt u dit voordelige bedrag vanaf het einde van uw vrijstelling nog gedurende een periode van 6 maanden "bonus 6 maanden" behouden.

U vraagt de bonus aan door een nieuw formulier C114-Bonus in te dienen.

U vindt meer informatie over de degressiviteit in het infoblad T136 "Hervorming van de werkloosheidsverzekering vanaf november 2012" dat u kunt vinden op de website www.rva.be of bij uw uitbetalingsinstelling.

Welke verplichtingen moet u naleven tijdens de vrijstelling?

U moet zonder arbeid en loon zijn

U bent niet vergoedbaar tijdens de periode waarin u nog recht hebt op loon (bijvoorbeeld de verbrekingsvergoeding, het vakantiegeld,...).

U kunt geen werkloosheidsuitkeringen genieten:

 • voor de dagen waarop u voor eigen rekening een activiteit verricht die ingeschakeld kan worden in het economisch ruilverkeer van goederen en diensten en die niet beperkt is tot het gewone beheer van het eigen bezit;
 • voor de dagen waarop u een activiteit verricht voor een derde waarvoor u enig loon of materieel voordeel ontvangt dat tot uw levensonderhoud of dat van uw gezin kan bijdragen.

U moet een papieren controlekaart - C3C - of een elektronische controlekaart bijhouden

De papieren controlekaart C3C is beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling. De elektronische controlekaart is beschikbaar via de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be/burger), die eveneens toegankelijk is via de websites van de uitbetalingsinstellingen.

Het is belangrijk dat u de aanwijzingen op de controlekaart aandachtig leest. U moet onder meer het vakje van uw controlekaart zwart maken alvorens het werk aan te vatten (zelfs op een zaterdag, zondag of feestdag). Indien u deze verplichtingen niet naleeft, riskeert u zware sancties.

U moet arbeidsgeschikt zijn

De werknemer die arbeidsongeschikt is (meer dan 66% ongeschiktheid) kan geen werkloosheidsuitkeringen genieten.

In geval van ziekte zult u vergoed worden door uw ziekenfonds. In dat geval dient u binnen de 48 uur een medisch getuigschrift naar uw ziekenfonds te sturen.

U moet in België verblijven

Om uitkeringen te genieten moet u uw gewone verblijfplaats hebben in België en er effectief verblijven tenzij u tijdelijk in het buitenland verblijft om een stage te volgen in het kader van uw studies.

Voor de werklozen van de Duitstalige gemeenschap die ingeschreven zijn bij het ADG bestaan er eveneens mogelijkheden om opleidingen te volgen in Duitsland. Voor informatie hierover kunt u het ADG contacteren.

Wat moet u doen op het einde van de vrijstelling?

Op het einde van de vrijstelling moet u:

 • indien u een papieren controlekaart gebruikt, zich aanmelden bij uw uitbetalingsinstelling die u een andere controlekaart zal geven;
 • zich binnen 8 dagen als werkzoekende laten inschrijven bij de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling.