Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Delen

U wil andere studies of opleidingen volgen?

Infoblad

T61

Laatste update
01-03-2016

De zesde staatshervorming

Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 naar het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap overgedragen werden. (zie www.vdab.bewww.actiris.be, www.brussel-economie-werk.be, www.forem.be, http://emploi.wallonie.be, www.ifapme.be, www.adg.be).

Er werd evenwel een overgangsfase voorzien tijdens dewelke RVA deze bevoegdheid voorlopig verder blijft uitoefenen. De RVA blijft dus op grond van het continuïteitsbeginsel, belast met de uitvoering van deze materie tot op het tijdstip waarop het Gewest operationeel in staat is om deze bevoegdheid uit te oefenen. De bevoegdheid om de uitkeringen uit te betalen wordt niet overgedragen aan de Gewesten en blijft toegewezen aan de RVA, in samenwerking met de uitbetalingsinstellingen.

De bestaande regelgeving en procedures blijven van kracht tot deze gewijzigd worden door een Gewest of door de Duitstalige Gemeenschap.

Wat verandert?

In het kader van de zesde staatshervorming nemen

 • Vanaf 1 januari 2016:
  • het Waalse Gewest
  • de Duitstalige Gemeenschap
 • Vanaf 1 maart 2016:
  • het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

hun bevoegdheden op die hen werden overgedragen met betrekking tot de vrijstellingen.

Woont u in het Vlaamse Gewest, dan verandert er momenteel niets.

 

U woont in

U wenst inlichtingen omtrent de voorwaarden om de vrijstelling te bekomen en de aanvraagprocedure, kunt U contact opnemen met:

U wenst inlichtingen omtrent de gevolgen van de vrijstelling (bedrag van de uitkeringen, controlekaart), kunt U contact opnement met:

Vlaams Gewest

 • Uw uitbetalingsinstelling

Uw uitbetalingsinstelling

Brussels-Hoofdstedelijk Gewest

 • Uw uitbetalingsinstelling
 • ACTIRIS

Uw uitbetalingsinstelling

Duitstalige Gemeenschap

 • Uw uitbetalingsinstelling
 • ADG

Uw uitbetalingsinstelling

Waals Gewest

 • Uw uitbetalingsinstelling
 • FOREM

Uw uitbetalingsinstelling

ACTIRIS – Directie beschikbaarheid
Dienst Vrijstellingen
Koningsstraat 145 (4de  verdieping) – 1000 Brussel
www.actiris.be

Arbeitsamt der DG (ADG):
Service Dispenses
Hütte 79 - 4700 Eupen
Tél: +32 87 638900 - Fax: +32 87 557085
www.adg.be/dispenses
E-Mail:
dispenses@adg.be

Le FOREM  - Service Dispenses
www.leforem.be/dispenses
E-Mail:
dispenses@forem.be

Indien u in het Vlaams Gewest woont: hoe de vrijstelling verkrijgen?

Voor welke studies en opleidingen kunt u deze vrijstelling krijgen?

Het gaat om opleidingen of studies die:

 • hoofdzakelijk tijdens de week en overdag (vóór 17u) doorgaan;
 • geen beroepsopleidingen zijn die georganiseerd worden door de VDAB.
 • geen studies met volledig leerplan zijn die door een Gemeenschap worden ingericht of gesubsidieerd (in dat geval moet u het formulier C93 gebruiken);
 • geen alternerende opleidingen zijn in de zin van de geldende reglementering inzake leerovereenkomsten (in dat geval moet u het formulier C94.7 gebruiken);
 • geen andere opleidingen georganiseerd door SYNTRA zijn (in dat geval moet u het formulier C92 gebruiken).

Voor deze opleidingen bestaan er specifieke vrijstellingen.

Het gaat om alle andere studies of opleidingen die de directeur van het werkloosheidsbureau aanvaardt. De directeur houdt bij zijn beslissing rekening met uw leeftijd, de studies die u al hebt gevolgd, uw bekwaamheden, uw beroepsverleden, de duur van uw werkloosheid, de aard van de opleiding en de mogelijkheden die ze biedt op de arbeidsmarkt.

Voor bepaalde opleidingen die door de VDAB worden voorgesteld en die zijn voorzien in uw individueel actieplan, wordt de vrijstelling automatisch toegekend.

In principe krijgt u geen vrijstelling indien de lessen of de activiteiten van het opleidingsprogramma minder dan 4 weken of gemiddeld minder dan 20 uur per week duren.U kan deze opleidingen volgen zonder vrijstelling.

Kunt u de vrijstelling krijgen voor een opleiding in het buitenland?

U kunt deze vrijstelling eveneens krijgen om een opleiding of een stage te volgen in het buitenland.

In dat geval bent u eveneens vrijgesteld van de verplichting om uw gewone verblijfplaats in België te hebben en effectief in België te verblijven.

De vrijstelling wordt toegekend voor een maximumperiode van 3 maanden per kalenderjaar.

Om zijn beslissing te nemen, houdt de directeur van het werkloosheidsbureau ook rekening met de mogelijkheden om een gelijkaardige stage of opleiding te volgen in België.

Wie kan deze vrijstelling krijgen?

U kunt deze vrijstelling krijgen als u volledig werkloos bent en indien u aantoont dat deze opleiding uw kansen verhoogt om u op de arbeidsmarkt te herintegreren.

Welk ook het Gewest is waar u woont: wat zijn de gevolgen van de toekenning van de vrijstelling?

Van welke verplichtingen bent u vrijgesteld gedurende uw vrijstelling?

Indien u de vrijstelling geniet:

 • mag u een voorgestelde dienstbetrekking weigeren;
 • moet u niet meer beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt;
 • moet u niet meer ingeschreven zijn als werkzoekende;
 • moet u niet actief naar werk zoeken;
 • worden de toegekende voordelen in principe niet beschouwd als een loon en mag u ze cumuleren met uw werkloosheidsuitkeringen (behalve als het bijvoorbeeld gaat om een studiebeurs waarop inhoudingen worden verricht voor de sociale zekerheid).

De vrijstelling belet niet dat er een sanctie wordt toegepast voor het niet-naleven van deze verplichtingen indien de feiten dateren van vóór de aanvang van de vrijstelling.

Welke verplichtingen moet u naleven gedurende de vrijstelling ?

U moet zonder arbeid en loon zijn

U bent niet vergoedbaar tijdens de periode waarin u nog recht hebt op loon (bijvoorbeeld de verbrekingsvergoeding, het vakantiegeld,...).

U kunt geen werkloosheidsuitkeringen genieten:

 • voor de dagen waarop u voor eigen rekening een activiteit verricht die ingeschakeld kan worden in het economisch ruilverkeer van goederen en diensten en die niet beperkt is tot het gewone beheer van het eigen bezit;
 • voor de dagen waarop u een activiteit verricht voor een derde waarvoor u enig loon of materieel voordeel ontvangt dat tot uw levensonderhoud of dat van uw gezin kan bijdragen.

U moet een papieren controlekaart - C3C - of een elektronische controlekaart bijhouden

De papieren controlekaart C3C is beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling. De elektronische controlekaart is beschikbaar via de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be/burger), die eveneens toegankelijk is via de websites van de uitbetalingsinstellingen.

Het is belangrijk dat u de aanwijzingen op de controlekaart aandachtig leest. U moet onder meer het vakje van uw controlekaart zwart maken alvorens het werk aan te vatten (zelfs op een zaterdag, zondag of feestdag). Indien u deze verplichtingen niet naleeft, riskeert u zware sancties.

U moet elke maand een aanwezigheidsattest (bij voorkeur het formulier C 98) indienen bij uw uitbetalingsinstelling, als bewijs van het volgen van de activiteiten. Indien u een papieren controlekaart gebruikt, voegt u dit attest bij deze controlekaart. Voor de maanden juli en augustus moet u geen attest indienen.

U moet arbeidsgeschikt zijn

De werknemer die arbeidsongeschikt is (meer dan 66% ongeschiktheid) kan geen werkloosheidsuitkeringen genieten.

In geval van ziekte zult u vergoed worden door uw ziekenfonds. In dat geval dient u binnen de 48 uur een medisch getuigschrift naar uw ziekenfonds te sturen.

U moet in België verblijven

Om uitkeringen te genieten moet u uw gewone verblijfplaats hebben in België en er effectief verblijven.

Voor de werklozen van de Duitstalige gemeenschap die ingeschreven zijn bij het ADG bestaan er eveneens mogelijkheden om opleidingen te volgen in Duitsland. Voor informatie hierover kunt u het ADG contacteren.

Wat moet u doen op het einde van de vrijstelling?

Op het einde van de vrijstelling moet u:

 • indien u een papieren controlekaart gebruikt, zich aanmelden bij uw uitbetalingsinstelling die u een andere controlekaart zal geven;
 • zich binnen 8 dagen als werkzoekende laten inschrijven bij de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling.