Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Delen

U bent minstens 50 jaar en u wenst te werken in een ontwikkelingsland?

Infoblad

T62

Laatste update
28-03-2018

Wie kan deze vrijstelling verkrijgen?

U kan deze vrijstelling verkrijgen als u een werkloze van ten minste 50 jaar bent.

Om deze vrijstelling te verkrijgen, moet u:

 • minimum 312 uitkeringen hebben genoten in de loop van de 18 maanden vóór de aanvraag.
 • minimum 25 jaar gekwalificeerd beroepsverleden als loontrekkende bewijzen.

U kan deze vrijstelling niet verkrijgen indien u voor een N.G.O als coöperant tewerkgesteld was gedurende de 5 jaar vóór de aanvraag voor vrijstelling.

Voor welke activiteit wordt deze vrijstelling toegekend?

Indien u een vrijstelling verkrijgt, kunt u naar het buitenland gaan in een ontwikkelingsland (als dusdanig erkend door de O.E.S.O). met het doel uw beroepservaring vrijwillig ten dienste van dit land te stellen.

De activiteit moet verricht worden:

 • ofwel in het kader van een door de Minister van Tewerkstelling en Arbeid aanvaarde overeenkomst;
 • ofwel een ontwikkelingssamenwerkingsproject dat enerzijds werd voorgesteld door een NGO die erkend is door de bevoegde minister en dat anderzijds door diezelfde minister werd goedgekeurd.

Hoelang duurt de vrijstelling?

Deze vrijstelling wordt toegestaan voor de gevraagde duur met een maximum van 12 maanden.

U kan een verlenging vragen indien u een nieuwe aanvraag indient vóór het einde van de 12 maanden.

Van welke verplichtingen bent u vrijgesteld gedurende uw verblijf in het buitenland?

Indien u de vrijstelling geniet:

 • mag u een voorgestelde dienstbetrekking weigeren;
 • moet u niet meer beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt;
 • moet u niet meer ingeschreven zijn als werkzoekende;
 • moet u geen controlekaart meer in uw bezit hebben;
 • moet u niet meer in België verblijven tijdens de periode van vrijstelling;
 • moet u niet meer actief zoeken naar werk.

U bent 50 jaar geworden en derhalve zult u niet worden geschorst van het recht op uitkeringen voor langdurige werkloosheid.

U bent eveneens vrijgesteld van de verplichting arbeidsgeschikt te zijn. U kunt dus uitkeringen blijven genieten als u arbeidsongeschikt bent tijdens de periode van vrijstelling.

Indien u de bovengenoemde verplichtingen niet hebt nageleefd vóór het begin van de vrijstelling, kunt u gesanctioneerd worden. De sanctie zal echter ingaan na het einde van de vrijstelling. U zult daarom uitkeringen blijven ontvangen tijdens de periode van vrijstelling.

Wat moet u doen om die vrijstelling te verkrijgen?

U moet zich aanmelden bij uw uitbetalingsinstelling om een formulier C 97 A in te vullen. De aanvraag om vrijstelling zal een verklaring van de bevoegde Belgische, buitenlandse of internationale autoriteit of een verklaring van de N.G.O moeten bevatten.

De N.G.O. moet dus het volgende voegen:

 • ofwel de documenten die bewijzen dat de overeenkomst werd aanvaard door de minister van Tewerkstelling en Arbeid,
 • ofwel de documenten die enerzijds de erkenning van de NGO bewijzen door de minister die bevoegd is voor ontwikkelingssamenwerking en anderzijds de goedkeuring bewijzen van het coöperatieproject door diezelfde minister.

Als de vrijstelling toegekend wordt, kunt u uitkeringen blijven genieten gedurende uw verblijf in het buitenland.

Indien de vrijstelling geweigerd wordt, kunt u, binnen 3 maanden, voor de arbeidsrechtbank een beroep instellen tegen deze beslissing.

Welke verplichtingen moeten nageleefd worden gedurende de vrijstelling?

Zonder arbeid en zonder loon zijn

U bent niet vergoedbaar tijdens de periode waarin u nog recht hebt op loon (bijvoorbeeld verbrekingsvergoeding, vakantiegeld,...).

Gedurende de vrijstelling mag u geen andere commerciële of professionele activiteit uitoefenen.

U moet per aangetekende brief uw uitbetalingsinstelling kennis geven van de dagen waarop u een andere activiteit hebt uitgeoefend dan deze waarvoor u in het buitenland bent.

Uitoefenen van de activiteit

De activiteit waarvoor u een vrijstelling verkregen hebt, moet u werkelijk uitoefenen.

Woonplaats

Gedurende uw verblijf in het buitenland moet u uw domiciliëring in België behouden.

Wat moet u doen op het einde van de vrijstelling?

Op het einde van de vrijstelling moet u:

 • zich in het bezit stellen van een papieren of een elektronische controlekaart.

De papieren controlekaart is beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling. De elektronische controlekaart is beschikbaar via de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be/burger), die eveneens toegankelijk is via de websites van de uitbetalingsinstellingen.

 • zich binnen 8 dagen als werkzoekende laten inschrijven bij de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling.

In geval van vroegtijdig einde van de activiteit, moet u het werkloosheidsbureau hiervan op de hoogte brengen per aangetekende brief.