Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Delen

U bent een jonge werkzoekende en u wenst te werken in een ontwikkelingsland?

Infoblad

T63

Laatste update
22-02-2017

Wie kan deze vrijstelling verkrijgen?

U kan deze vrijstelling verkrijgen als u een volledig werkloze bent die wachtuitkeringen geniet.

Voor welke activiteit wordt deze vrijstelling toegekend?

Deze vrijstelling wordt toegestaan om naar het buitenland te gaan in een ontwikkelingsland, dat als dusdanig door de OESO erkend is. De activiteit moet worden verricht in het kader van een project van ontwikkelingssamenwerking voorgesteld door een NGO en erkend door de bevoegde Minister.

De activiteit moet worden uitgevoerd in het kader van:

 • ofwel een door de minister van Tewerkstelling en Arbeid aanvaarde overeenkomst;
 • ofwel een ontwikkelingssamenwerkingsproject dat enerzijds werd voorgesteld door een NGO die erkend is door de bevoegde minister en dat anderzijds door diezelfde minister werd goedgekeurd.

Hoelang duurt de vrijstelling?

Deze vrijstelling wordt toegestaan voor een duur van minimum 4 maanden en maximum 12 maanden. Deze vrijstelling wordt slechts één keer toegestaan, maar kan verlengd worden voor zover de maximale duur van 12 maanden nog niet bereikt is.

Van welke verplichtingen bent u vrijgesteld gedurende uw verblijf in het buitenland?

Indien u de vrijstelling geniet:

 • mag u een voorgestelde dienstbetrekking weigeren;
 • moet u niet meer beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt;
 • moet u niet meer als werkzoekende ingeschreven zijn en blijven;
 • moet u geen controlekaart meer in uw bezit hebben;
 • moet u niet meer in België verblijven tijdens de periode van vrijstelling.

U bent eveneens vrijgesteld van de verplichting arbeidsgeschikt te zijn. U kunt dus uitkeringen blijven genieten als u arbeidsongeschikt bent tijdens de periode van vrijstelling.

Indien u deze verplichtingen niet hebt nageleefd vóór het begin van de vrijstelling, kunt u gesanctioneerd worden. De sanctie zal echter ingaan na het einde van de vrijstelling. U zult daarom uitkeringen blijven ontvangen tijdens de periode van vrijstelling.

Gedurende deze stage van ontwikkelingssamenwerking blijft u uw gewone wachtuitkeringen ontvangen.

U bent verzekerd tegen ongevallen, arbeidsongevallen en voor repatriëring, ook in geval van ziekte.

Wat moet u doen om die vrijstelling te verkrijgen?

U moet:

 • met de NGO van uw keuze een stuurovereenkomst sluiten voor een bepaald project.
 • een opleiding van beperkte duur bij de DGOS volgen (zie adres onderaan dit infoblad),.
 • zich aanmelden bij uw uitbetalingsinstelling om een formulier C 97 B in te vullen. Dit formulier moet eveneens ingevuld worden door de NGO.

Als de vrijstelling toegekend wordt, kunt u uitkeringen blijven genieten gedurende uw verblijf in het buitenland.

Indien de vrijstelling geweigerd wordt, kunt u, binnen 3 maanden, voor de arbeidsrechtbank een beroep instellen tegen deze beslissing.

Welke verplichtingen moeten nageleefd worden gedurende de vrijstelling?

Zonder arbeid en zonder loon zijn

Gedurende de vrijstelling mag u geen andere commerciële of professionele activiteit uitoefenen.

U moet per aangetekende brief uw uitbetalingsinstelling kennis geven van de dagen waarop u een andere activiteit hebt uitgeoefend dan deze waarvoor u in het buitenland bent.

Uitoefenen van de activiteit

De activiteit waarvoor u een vrijstelling verkregen hebt, moet u werkelijk uitoefenen.

Woonplaats

U moet een woonplaats in België behouden tijdens de duur van de vrijstelling.

Wat moet u doen aan het einde van de vrijstelling?

Op het einde van de vrijstelling moet u:

 • zich in het bezit stellen van een papieren of een elektronische controlekaart.

De papieren controlekaart is beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling. De elektronische controlekaart is beschikbaar via de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be/burger), die eveneens toegankelijk is via de websites van de uitbetalingsinstellingen.

 • zich binnen 8 dagen als werkzoekende laten inschrijven bij de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling.

In geval van vroegtijdig einde van de activiteit, moet u het werkloosheidsbureau hiervan op de hoogte brengen per aangetekende brief.

Voor meer inlichtingen m.b.t. deze vrijstelling-stage kunt u terecht bij de “Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking" (DGOS) dat deze opleiding organiseert (Karmelietenstraat 15 in 1000 Brussel - tel. 02 501 81 11 – www.dgic.be).