Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Delen

Mag u vrijwilligerswerk verrichten tijdens uw stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag?

Infoblad

T7

Laatste update
22-01-2015

Welk vrijwilligerswerk wordt toegelaten?

U mag vrijwilligerswerk verrichten voor:

  • een organisatie: een vereniging zonder winstoogmerk, een openbare dienst; een instelling van openbaar nut, een door een Gemeenschap georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling, een cultureel centrum, een jeugdtehuis; een kerkfabriek...
  • ...;
  • een privé-persoon (familiehulp of vriendendienst).

U mag eveneens een sportactiviteit beoefenen als amateur-sportbeoefenaar.

Indien het gaat om een artistieke activiteit lees dan het infoblad “Wat is de invloed van een artistieke activiteit op uw volledige werkloosheid?” nr. T53. Dit kunt u vinden bij uw uitbetalingsinstelling of bij het werkloosheidsbureau van de RVA of u kan het downloaden van de website www.rva.be.

Welk vrijwilligerswerk wordt niet toegelaten?

Het - zelfs vrijwillig en gratis - verlenen van hulp in de beroepsactiviteit van een bloed- of aanverwant of een andere privé-persoon (bv. de hulp verleend in een handelszaak of ten voordele van een handelsvennootschap) wordt door de RVA nooit aanvaard als een onbezoldigde activiteit.

Het werk – zelfs onbezoldigd - voor rekening van een werkgever of een handelsvennootschap wordt door de RVA nooit aanvaard als een cumuleerbare onbezoldigde activiteit.

Welke formaliteiten moet u vervullen?

Indien u voor een privé-persoon of een organisatie vrijwilligerswerk uitoefent, moet u hiervan aangifte doen bij uw uitbetalingsinstelling.

Hiervoor meldt u zich aan bij uw uitbetalingsinstelling (H.V.W. of vakbond) vóór de aanvang van het vrijwilligerswerk en doet u voorafgaandelijk aangifte door middel van het formulier:

  • C45A (in geval van activiteit voor een privé-persoon);
  • C45B (in geval van activiteit voor een organisatie).

Deze formulieren zijn ter beschikking bij uw uitbetalingsinstelling. U kan ze ook downloaden van www.rva.be. Ze moeten door u en door de derde (privé-persoon of de betrokken organisatie) die u tewerk stelt, worden ingevuld en op het werkloosheidsbureau toekomen vóór de aanvang van de activiteit.

U moet opnieuw voorafgaandelijk een aangifte doen, wanneer de frequentie of de aard van de activiteit wijzigt.

Algemene toelating gegeven door de RVA

De RVA kan ook op algemene wijze erin toestemmen dat een organisatie werklozen met bedrijfstoeslag op vrijwillige basis tewerkstelt. Deze procedure kan gebruikt worden indien de organisatie is gevestigd in verschillende delen van het land, of indien de vrijwilligers wonen in verschillende werkloosheidsregio's. De aanvraag (formulier C45F) moet door de organisatie worden gestuurd naar het Hoofdbestuur van de RVA (Keizerslaan 7 te 1000 Brussel).

Algemene toelating met vrijstelling van individuele aangifte

In dit geval hoeft u geen enkele formaliteit te vervullen, noch ten opzichte van uw uitbetalingsinstelling noch ten opzichte van het werkloosheidsbureau (u hoeft dus geen C45B in te dienen).

U kan het vrijwilligerswerk uitoefenen binnen de grenzen van de algemene toelating (vraag inlichtingen bij de organisatie die u tewerkstelt, met name in verband met de geldigheidsduur van de algemene toelating).

Algemene toelating zonder vrijstelling van individuele aangifte

In dit geval vermeldt u het algemeen toelatingsnummer op het formulier C45B dat u indient via uw uitbetalingsinstelling.

De beslissing van de werkloosheidsdirecteur

(Dit heeft enkel betrekking op u als u een formulier C45A of C45B moet indienen).

De directeur van het werkloosheidsbureau zal, op grond van de gegevens van het formulier, de cumul van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag met de uitoefening van het vrijwilligerswerk toestaan of weigeren.

De toelating kan met name geweigerd worden wanneer:

  • de activiteit niet of niet langer de kenmerken vertoont van een activiteit die gewoonlijk door vrijwilligers wordt verricht
  • of wanneer de activiteit uw beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt aanzienlijk vermindert.

Binnen welke termijn moet de directeur beslissen?

De directeur van het werkloosheidsbureau beschikt over een termijn van 12 werkdagen om een beslissing te nemen. Eens deze termijn verstreken, dan wordt de directeur geacht akkoord te gaan met de uitoefening van het vrijwilligerswerk voor onbepaalde duur.

Een latere beslissing van weigering of beperking is mogelijk, maar heeft in principe slechts uitwerking voor de toekomst.

In afwachting van de beslissing van de directeur mag u reeds het vrijwilligerswerk waarvan u aangifte heeft gedaan uitoefenen.

Voor welke tijdsduur geldt de toelating van de directeur?

De toelating wordt in principe voor onbeperkte duur gegeven. De directeur kan echter beslissen de toelating te geven voor een periode van 12 maanden, die kan worden verlengd op voorwaarde dat er opnieuw voorafgaandelijk een aangifte wordt gedaan.

Mag u bepaalde voordelen ontvangen in het kader van uw onbezoldigde activiteit?

Op voorwaarde dat de onbezoldigde activiteit werd aangegeven, mag u de werkloosheidsuitkeringen cumuleren met vergoedingen toegekend in het kader van de activiteiten die u als vrijwilliger verricht. Deze vergoedingen moeten toegekend zijn ter terugbetaling van uw onkosten.

Het kan gaan om:

  • ofwel een vergoeding tot terugbetaling van uw werkelijke onkosten
  • ofwel een forfaitaire vergoeding in zoverre de fiscale administratie die beschouwt als een niet-belastbaar voordeel. Hiervoor mag de vergoeding niet hoger liggen dan 32,71 euro per dag en 1.308,38 euro in totaal per jaar (bedragen geldig voor 2015). Er zijn specifieke bedragen vastgelegd voor activiteiten voor rekening van bepaalde sportclubs (vraag inlichtingen bij de fiscale administratie).

Een forfaitaire vergoeding tot terugbetaling van de onkosten moet steeds aangegeven worden bij de RVA, ofwel door de vereniging of instelling die u tewerkstelt (algemene toelatingsprocedure) ofwel door uzelf (individuele aangifte C45B).

Wat moet u doen als de RVA de cumul van uw onbezoldigde activiteit met het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag aanvaardt ?

Indien de RVA de cumul van uw onbezoldigde activiteit met het genot van de uitkeringen aanvaardt, moet u geen enkele formaliteit vervullen wanneer u de onbezoldigde activiteit uitoefent.

Wat moet u doen als de RVA de cumul van uw onbezoldigde activiteit met het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag weigert?

Indien de RVA de cumul van uw onbezoldigde activiteit met uw stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag weigert of indien u een forfaitaire vergoeding ontvangt die de toegelaten bedragen overschrijdt, moet u deze niet cumuleerbare activiteit aangeven. Indien u een controlekaart bezit, moet u het overeenstemmende vakje op uw controlekaart zwart maken vooraleer de activiteit aan te vatten. Indien u ervoor kiest geen controlekaart te bezitten, moet u elke niet-cumuleerbare activiteit aangeven bij uw uitbetalingsinstelling, vooraleer u ze aanvat, via een aangifteformulier C99 waarvan u een exemplaar kunt krijgen bij uw uitbetalingsinstelling. U bewaart dan het ontvangstbewijs van het door de uitbetalingsinstelling ingevulde formulier C99 tot op het einde van de volgende maand.

Voor deze dagen (en eventueel voor de zaterdag) ontvangt u geen uitkeringen.

Indien de RVA de cumul van uw onbezoldigde activiteit met de werkloosheidsuitkeringen weigert, kunt u binnen 3 maanden tegen deze beslissing in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank.