Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Delen

Hoe wordt het Handvest van de Sociaal Verzekerde toegepast in de werkloosheidsverzekering?

Infoblad

T84

Laatste update
09-09-2010

Waarom bijzondere bepalingen in de werkloosheidsverzekering?

Het handvest van de sociaal verzekerde wil aan de sociaal verzekerde een betere bescherming waarborgen in zijn contacten met de instellingen van sociale zekerheid, die, van hun kant, als specifieke taak hebben de de sociaal verzekerde te informeren over zijn rechten en plichten en hem daarmee de mogelijkheid te bieden zijn rechten ten volle uit te oefenen.

Om beter rekening te houden met de respectievelijke rol van de uitbetalingsinstellingen en de RVA was het nodig bijzondere bepalingen in de werkloosheidsreglementering op te nemen.

Anderzijds werden sommige bepalingen van de werkloosheidsreglementering (inzonderheid die in verband met de behandelingstermijn van een uitkeringsaanvraag) niet aangepast omdat zij de sociaal verzekerde een betere bescherming verzekeren (kortere behandelingstermijnen) dan wat voorzien is door het handvest van de sociaal verzekerde.

Welke zijn de bijzondere bepalingen?

De bijzondere bepalingen die in de werkloosheidsreglementering worden opgenomen, betreffen voornamelijk:

  • de verplichting voor de uitbetalingsinstelling om aan de werkloze die een uitkeringsaanvraag indient of die aangifte doet van een wijzigende gebeurtenis, informatiedocumenten te bezorgen over de te vervullen voorwaarden om uitkeringen te genieten, over de berekeningswijze en het bedrag ervan, over de na te leven formaliteiten en over de behandelingsprocedure van het dossier;
  • de verplichting voor de uitbetalingsinstelling om een ontvangstbewijs af te geven aan de werkloze wanneer deze laatste een uitkeringsaanvraag indient of documenten die bij zijn dossier moeten worden gevoegd;
  • de verplichting voor de uitbetalingsinstelling om aan de werkloze de positieve beslissingen mee te delen die over hem werden genomen door de RVA;
  • de verplichting voor de RVA om de werkloze schriftelijk in te lichten wanneer een beslissing tot uitsluiting en/of terugvordering over hem wordt genomen;
  • de verplichting voor de uitbetalingsinstelling om aan de werkloze (via het bankrekeninguittreksel) maandelijks inlichtingen te verstrekken over de betaling van de uitkeringen die werd uitgevoerd;
  • de mogelijkheid voor de werkloze om bij zijn uitbetalingsinstelling meer informatie te bekomen over de betaling van de uitkeringen die werd uitgevoerd en de mogelijkheid dat hij eveneens een beroep kan instellen bij de directeur van het werkloosheidsbureau van de RVA indien hij deze betaling aanvecht;
  • de verplichting voor de uitbetalingsinstelling om de werkloze schriftelijk in te lichten wanneer hij sommen moet terugbetalen die niet door de RVA werden aanvaard tijdens de verificatie van de uitgaven;
  • de regels die van toepassing zijn in geval van herziening van een beslissing van de RVA; deze regels werden aangevuld en verduidelijkt rekening houdend met het handvest van de sociaal verzekerde en bieden nu een grotere rechtszekerheid aan de werkloze.