Delen

Wijzigingen van de reglementering tijdskrediet en de thematische verloven, aangekondigd voor 2017

Designed by Victor217 / Freepik - http://www.freepik.com
23-12-2016

Wat betreft de werknemers van de privésector, hebben de pers en sommige vakorganisaties wijzigingen aangekondigd van de reglementering:

  • tijdskrediet: afschaffing van het tijdskrediet zonder motief, uitbreiding van het recht op tijdskrediet met motief “zorg” tot 51 maanden (in plaats van 36 maanden);
  • ouderschapsverlof: nieuwe mogelijkheid om de prestaties te verminderen met 1/10;
  • verlof voor medische bijstand: opening van het recht voor het verlof voor medische bijstand voor de zwaar zieke ouders en kinderen van de wettelijk samenwonende partner van de werknemer.

Op 20.12.2016 hebben de sociale partners de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter gesloten.

Betreffende het tijdskrediet

Deze overeenkomst voorziet nieuwe bepalingen over het tijdskrediet. Zij zal in werking treden op hetzelfde ogenblik als het koninklijk besluit dat de uitkeringen regelt en uiterlijk op 01.04.2017.

De nieuwe bepalingen zijn van toepassing op alle eerste aanvragen en verlengingsaanvragen waarvoor de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever gebeurde na de datum van inwerkingtreding (uiterlijk op 01.04.2017).

Daarentegen blijven alle eerste aanvragen en verlengingsaanvragen, waarvoor de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever gebeurde voor de datum van inwerkingtreding (uiterlijk op 01.04.2017) onder het toepassingsgebied van de huidige reglementering. De betrokken werknemers:

  • kunnen dus nog een tijdskrediet zonder motief en zonder onderbrekingsuitkeringen bekomen;
  • blijven dus onderworpen aan de maximale duur van 36 maanden tijdskrediet met motief “zorg of opleiding” à het is dus nog niet mogelijk om 51 maanden onderbrekingsuitkeringen te bekomen.

Betreffende het ouderschapsverlof en het verlof voor medische bijstand

Het gaat momenteel om ontwerpen. De RVA kan nog niet antwoorden op vragen die worden gesteld over die toekomstige wijzigingen.

Zodra we meer informatie hebben over de reglementaire wijzigingen, zullen wij u die meedelen. 

Een RVA-kantoor zoeken