Woordenlijst

A

Aanschafprijs

Nominale waarde van de PWA-cheques die door de gebruiker moeten worden aangekocht om de PWA-werknemers te vergoeden.

Activa
Het Activaplan is een tewerkstellingsmaatregel, bedoeld om het inschakelen van langdurig werkzoekenden in het normale arbeidscircuit te bevorderen. Dit gebeurt door aan de werknemer een werkuitkering toe te kennen (als loonsubsidie) en aan de werkgever een vermindering van zijn RSZ-bijdragen.
Activering van de werkloosheidsuitkeringen
Uitkeringen ten laste van de RVA worden als loonsubsidie gebruikt in het kader van de wedertewerkstelling van voornamelijk langdurige werklozen.
Activering van het zoekgedrag naar werk
De activering van het zoekgedrag naar werk (ook wel DISPO genoemd) is het geheel van acties die de RVA onderneemt ten aanzien van de werkloze, om zijn inspanningen om werk te vinden, te evalueren. Het heeft als voornaamste doel de werkloze actief op te volgen en te ondersteunen in zijn zoektocht naar werk.
Activiteit voor een derde
Het leveren van professionele prestaties onder andermans gezag, in principe tegen een loon of een materieel voordeel dat kan bijdragen in het levensonderhoud.
Activiteit voor eigen rekening
Het leveren van professionele prestaties onder eigen gezag als zelfstandige of het verrichten van belangrijke activiteiten in het eigen privéleven.
Alleenwonende
Een alleenwonende is een persoon die effectief alleen woont en zich bovendien niet in een situatie bevindt waarin hij wordt beschouwd als een werknemer met gezinslast (bv. omdat hij onderhoudsgeld dient te betalen).
Alternerende opleiding
Een alternerende opleiding is een opleiding die bestaat uit een theoretische en eventueel een algemeen vormende opleiding, aangevuld met een praktijkopleiding in een onderneming. De opleiding kadert in het onderwijs met beperkt leerplan of in een gelijkwaardige erkende vorming.
Arbeidsdagen
Arbeidsdagen zijn dagen waarop arbeid wordt gepresteerd in een beroep in loondienst, waarvoor een loon wordt betaald waarop inhoudingen worden verricht voor de sociale zekerheid, sector werkloosheid. Bepaalde dagen worden met arbeidsdagen gelijkgesteld.
Artistieke activiteit
Een artistieke activiteit bestaat uit de creatie en/of de uitvoering of interpretatie van artistiek werk. Daarmee wordt een werk bedoeld in de audiovisuele of beeldende kunsten, de muziek, de literatuur, de podiumkunsten, het theater of de choreografie.

B

Bemiddelingsdiensten
Elk gewest heeft een instelling die verantwoordelijk is voor de arbeidsbemiddeling van werkzoekenden. Het gaat om VDAB in het Vlaamse Gewest, FOREM in het Waalse Gewest, ACTIRIS in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ADG voor de Duitstalige Gemeenschap. Werklozen moeten er in principe ingeschreven zijn om uitkeringen te kunnen ontvangen.
Beroepsinkomen
Hiermee worden alle inkomsten bedoeld die iemand verkrijgt door de uitoefening van een beroepsactiviteit als zelfstandige of in loondienst. De duur van de activiteit of het bedrag van het inkomen is niet van belang. Het is ook niet relevant of het een puur financieel voordeel betreft dan wel een voordeel in natura. De gezinstoestand van een werkloze wordt beïnvloed door het beroepsinkomen van een persoon waarmee de werkloze samenwoont.
Beroepsinschakelingstijd (nieuw begrip voor wachttijd)
Vooraleer een jonge werkloze inschakelingsuitkeringen kan krijgen op grond van zijn studies, moet hij een beroepsinschakelingstijd doorlopen van 310 dagen. Deze is samengesteld uit dagen waarop de jongere is ingeschreven als werkzoekende, en andere gelijkgestelde dagen (bv. arbeidsdagen).
Beroepsopleiding
Een door de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling georganiseerde of gesubsidieerde beroepsopleiding of een individuele beroepsopleiding in een onderneming of in een onderwijsinrichting, erkend door de gewestelijke dienst voorarbeidsbemiddeling en aanvaard door de directeur van het werkloosheidsbureau van de RVA.
Beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt
Beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt houdt in dat een werkloze bereid is om passende dienstbetrekkingen te aanvaarden. Hij mag geen onterechte voorwaarden stellen die de kansen op tewerkstelling beperken.
Bijberoep
Een bijberoep of nevenactiviteit is een beroep dat wordt verricht voor zichzelf of voor een ander, in principe in combinatie met een hoofdberoep. De werkloze kan dit bijberoep onder voorwaarden aanvatten of voortzetten tijdens de periode van werkloosheid met behoud van uitkeringen.
Brugpensioen / Werkloosheid met bedrijfstoeslag
Werkloosheid met bedrijfstoeslag (de nieuwe term voor brugpensioen) is een bijzonder systeem van werkloosheid. Een oudere werknemer die in de private sector wordt ontslagen, heeft onder voorwaarden recht op werkloosheidsuitkeringen die niet zullen verminderen in de tijd. Daarnaast heeft hij recht op een bedrijfstoeslag die wordt betaald door de ex-werkgever of een fonds voor bestaanszekerheid.

C

Carenzperiode
Een carenzperiode is een vaste periode waarin de werkloze geen recht heeft op een uitkering van de RVA. De duur van deze periode en de situatie waarin deze voorzien is, is reglementair bepaald en hangt niet af van een beoordeling door de RVA.

D

Deeltijds met behoud van rechten
Een deeltijdse werknemer met behoud van rechten is te beschouwen als een "onvrijwillig deeltijdse werknemer". Als hij bij de aanvang van zijn tewerkstelling voldoet aan alle toelaatbaarheidsvoorwaarden en toekenningsvoorwaarden om recht te hebben op uitkeringen als voltijdse werknemer, kan hij een aanvraag indienen om dit statuut te krijgen.
Deeltijdse werknemer
Een deeltijdse werknemer is een werknemer verbonden door een arbeidsovereenkomst voor een tewerkstelling die niet voltijds is. De normale arbeidsduur is dan niet gelijk aan de maximale arbeidsduur in de onderneming of het weekloon is niet gelijk aan het loon verschuldigd voor een volledige werkweek.
Degressiviteit
Werkloosheidsuitkeringen zijn degressief. Dat betekent dat het dagbedrag ervan na verloop van tijd zal zakken. Hoe snel en hoeveel het bedrag zal zakken, hangt onder meer af van de gezinstoestand, van de duur van de werkloosheid en van het beroepsverleden van de werkloze.
Dienstencheque
Een dienstencheque is een betaalbewijs dat een financiële tegemoetkoming van de overheid omvat. Het biedt particulieren de kans aan een erkende onderneming buurtwerken of -diensten te betalen, die worden verricht door een werknemer aangeworven met een arbeidsovereenkomst dienstencheques.
Doorstromingsprogramma
Een doorstromingsprogramma is een programma waarmee men langdurig werklozen wil laten doorstromen naar de gewone arbeidsmarkt. Dit gebeurt door hen eerst werkervaring te laten opdoen bij een niet-commerciële werkgever. De RVA betaalt een integratie-uitkering aan de werknemer als loonsubsidie; de werkgever krijgt RSZ-voordelen.

E

EVMI
Vrijwillige militaire inzet

G

Gebrek aan werk wegens economische oorzaken
Werkgebrek wegens economische oorzaken houdt in dat de werkgever ten gevolge van economische factoren, los van andere factoren zoals een gebrekkige organisatie, tijdelijk het bestaande arbeidsregime in de onderneming niet meer kan handhaven.
Gezinstoestand
De gezinstoestand wordt bepaald door het al dan niet vormen van een feitelijk gezin met andere personen en/of het financieel al dan niet instaan voor anderen. Een werkloze kan worden beschouwd als een alleenwonende, een samenwonende met gezinslast of een samenwonende zonder gezinslast.
Grensarbeiders
Een grensarbeider is een werknemer die werkt in een Europese lidstaat (de werkstaat genoemd) en woont in een andere Europese lidstaat (de woonstaat genoemd) naar waar hij in principe dagelijks of minstens eenmaal per week terugkeert.

H

Herinschakelingsuitkering
De herinschakelingsuitkering is een subsidie die de RVA betaalt aan een werkgever die een werknemer tewerkstelt in het kader van de tewerkstellingsmaatregel SINE (Sociale inschakelingseconomie) en die dient om een deel van het nettoloon van de werknemer te betalen.
Herstructurering
Een onderneming van de private sector is "in herstructurering" wanneer hij volgens een bepaalde procedure een collectief ontslag heeft aangekondigd. In het kader van werkloosheid met bedrijfstoeslag kan dit bovendien ook het geval zijn wanneer hij in het voorgaande jaar een bepaald percentage tijdelijke werkloosheid als gevolg van gebrek aan werk wegens economische oorzaken heeft gekend.

I

Inkomensgarantie-uitkering
De inkomensgarantie-uitkering is een uitkering die de RVA onder voorwaarden toekent aan een werkloze die het werk deeltijds hervat. De bedoeling is om een inkomen te garanderen dat minstens gelijk is aan de werkloosheidsuitkering die de werkloze zou krijgen bij volledige werkloosheid en eventueel hoger kan zijn.
Inschakelingsuitkeringen (de nieuwe term voor wachtuitkering)
Inschakelingsuitkeringen zijn forfaitaire uitkeringen die onder voorwaarden tijdelijk (in principe maximaal 3 jaar) worden toegekend aan jonge schoolverlaters die nog niet voldoende gewerkt hebben om het recht op werkloosheidsuitkeringen te openen. Zij moeten aan verschillende voorwaarden voldoen. Zo moeten ze onder meer eerst een beroepsinschakelingstijd (de vroegere wachttijd) van 310 dagen doorlopen.
Inschrijving als werkzoekende
De inschrijving als werkzoekende bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling is een voorwaarde om recht te hebben op werkloosheidsuitkeringen of inschakelingsuitkeringen, behalve uitzonderingen.
Integratie-uitkering
De integratie-uitkering is een uitkering die de RVA betaalt aan langdurig werklozen in een doorstromingsprogramma. De uitkering dient als loonsubsidie, aangezien de werkgever de uitkering kan aftrekken van het nettoloon.

J

Jeugdvakantie
Jeugdvakantie is een bijkomende vakantie die onder voorwaarden kan worden toegekend aan jongeren die nog geen volledig recht hebben op betaalde vakantie, omdat ze nog niet voldoende lang hebben gewerkt. Tijdens de periode van jeugdvakantie krijgen ze een uitkering.

K

Kinderopvangtoeslag
De kinderopvangtoeslag is een premie die de RVA onder voorwaarden gedurende 12 maanden toekent aan een alleenstaande ouder (met kinderen ten laste), die al minstens 3 maanden vergoed volledig werkloos is en het werk hervat als loontrekkende of als zelfstandige in hoofdberoep.
Knelpuntberoep
Een knelpuntberoep is een beroep waarvoor er een ernstig tekort aan arbeidskrachten bestaat. De opleidingen met volledig leerplan die op zo een beroep voorbereiden, komen voor op een lijst die de RVA jaarlijks opstelt. De werkloze kan de voorbereidende opleiding met behoud van uitkering volgen onder soepeler voorwaarden dan gewoonlijk.

L

Laatst verdiende loon
De RVA neemt het loon in aanmerking dat u hebt ontvangen gedurende uw laatste tewerkstelling van ten minste 4 aaneensluitende weken bij éénzelfde werkgever.
Leerkracht
Een leerkracht is een persoon die met een lesopdracht tewerkgesteld is in een onderwijsinstelling, opgericht door een Gemeenschap of erdoor gesubsidieerd.
Lock-out
Lockout houdt in dat één of meer werkgevers een groep werknemers beletten te werken waardoor ze tijdelijk werkloos worden.
Loopbaanonderbreking
Loopbaanonderbreking is een maatregel die de werknemers toelaat hun beroepsactiviteit volledig te onderbreken of hun arbeidsprestaties te verminderen, eventueel met toekenning van een uitkering.

M

Mobiliteitstoeslag
De mobiliteitstoeslag is een eenmalige premie die de RVA toekent aan een langdurig werkloze die een tewerkstelling als loontrekkende aanvat die omwille van de afstand en de duur van de verplaatsing of omwille van de totale afwezigheid van thuis geen passende dienstbetrekking is.

O

Onthaalouder
Een onthaalouder is een persoon die de opvang in gezinsverband verzekert van kinderen die door hun ouders worden gebracht. De onthaalouder is aangesloten bij een door de gemeenschap erkende dienst zonder met deze dienst verbonden te zijn met een arbeidsovereenkomst of te werken als zelfstandige.
Ontslagcompensatievergoeding
De ontslagcompensatievergoeding is een vergoeding die de RVA onder voorwaarden betaalt aan arbeiders die een arbeidsovereenkomst hebben van vóór 2014, ontslagen worden na 2013 en een voldoende lange anciënniteit hebben bij de werkgever. Deze vergoeding compenseert het verlies dat zij lijden omdat de nieuwe voordeliger opzegregels vanaf 2014 op hen nog niet volledig van toepassing zijn.
Ontslaguitkering
De ontslaguitkering is een uitkering die onder voorwaarden wordt toegekend aan een arbeider die na 31.12.2011 wordt ontslagen en gecombineerd kan worden met werkloosheidsuitkeringen.
Opvanguitkering
De opvanguitkering is een uitkering die de RVA onder voorwaarden toekent aan een onthaalouder van wie de inkomsten dalen omdat kinderen, die bij de onthaalouder  ingeschreven zijn, afwezig zijn omwille van redenen onafhankelijk van de wil van de onthaalouder.
Outplacement
Outplacement is het geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van een werkgever door een dienstverlener individueel of in groep worden verleend aan een werknemer. Het doel is de werknemer in staat te stellen zelf binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien.
Overbruggingsuitkeringen
Overbruggingsuitkeringen zijn uitkeringen die onder voorwaarden worden toegekend aan een tijdelijk werkloze jonge werknemer die deeltijds werkt in het kader van de deeltijdse leerplicht.
Overmacht
Overmacht is een plotse en onvoorzienbare gebeurtenis, buiten de wil van de werkgever en de werknemers, die het tijdelijk volledig onmogelijk maakt de arbeidsovereenkomst uit te voeren.
Overstappremie
De overstappremie is een eenmalige premie die de RVA onder voorwaarden toekent aan een oudere werknemer die op eigen verzoek bij zijn werkgever overstapt van zwaar werk naar lichter werk en daardoor inkomensverlies lijdt. Het bedrag van de premie en de duur ervan is afhankelijk van de leeftijd op de datum van de overstap.

P

Partner
In de zin van gezinssamenstelling: De partner is de persoon waarmee de werkloze een feitelijk gezin vormt. In de zin van een partner van de RVA: De partners van de RVA zijn de organisaties waarmee RVA samenwerkt of contacten heeft, zoals de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling (ADG, ACTIRIS, FOREM, VDAB), de uitbetalingsinstellingen (ABVV, ACLVB, ACV en HVW), de Belgische instellingen van sociale zekerheid voor werknemers (RSZ, RVP, …) en instellingen van andere landen of op internationaal niveau.
Pseudobrugpensioen (ontslagen oudere werknemers)
Pseudobrugpensioen is het stelsel waarin oudere werknemers, bovenop hun werkloosheidsuitkeringen als volledige werkloze, van hun ex-werkgever of een fonds aanvullende vergoedingen ontvangen, zonder werkloze met bedrijfstoeslag (voorheen: bruggepensioneerde) te zijn.
PWA
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap dat wordt opgericht onder de vorm van een VZW.
PWA-activiteiten
Activiteiten die binnen het kader van de PWA-reglementering door de PWA-werknemers bij de gebruikers mogen worden uitgevoerd.
PWA-arbeidsovereenkomst
Arbeidsovereenkomst die afgesloten wordt tussen de actieve PWA-werknemer en het PWA.
PWA-cheque
Betaalmiddel om de PWA- werknemers te vergoeden na het verrichten van PWA-activiteiten.

R

Referteperiode
De referteperiode is de periode waarin een werkloze voldoende arbeidsdagen of gelijkgestelde dagen moet bewijzen om toegelaten te worden tot het recht op werkloosheidsuitkeringen. De duur van de referteperiode is net als het aantal te bewijzen arbeidsdagen afhankelijk van de leeftijd.
Ruling
Een ruling is een procedure waarbij een persoon, in verband met een materie waar de RVA over een beoordelingsbevoegdheid beschikt, een situatie omschrijft en op voorhand vraagt welke beslissing de RVA in die exacte situatie zal nemen. De RVA is gebonden aan deze beslissing, als de feiten correct en volledig waren meegedeeld en de reglementering ongewijzigd is gebleven.

S

Samenwonen
Samenwonen betekent dat twee of meerdere personen samen onder hetzelfde dak wonen en gemeenschappelijk de belangrijkste huishoudelijke aangelegenheden regelen. Diegenen die tijdelijk om beroepsredenen een andere verblijfplaats hebben worden eveneens geacht samen te wonen.
Samenwonende
Een samenwonende is iemand die niet effectief alleen woont en niet aanzien kan worden als een werknemer met gezinslast.
Samenwonende met gezinslast
De samenwonende met gezinslast is de werkloze die aantoont dat hij bepaalde personen financieel ten laste heeft. Daardoor krijgt hij als werkloze een hoger dagbedrag. Dit kan bv. zijn omdat hij als alleenwonende onderhoudsgeld betaalt of omdat hij samenwoont met een kind waarvoor hij recht heeft op kinderbijslag of met een partner of familielid dat/die geen beroeps- of vervangingsinkomen heeft.
Seniorvakantie
Werknemers van minstens 50 jaar die het werk hervatten als loontrekkende na een periode van volledige werkloosheid of invaliditeit in het vorige jaar, hebben geen recht op 4 weken betaalde vakantie en krijgen daarom voor de ontbrekende dagen een uitkering.
SINE-tewerkstelling
Een SINE-tewerkstelling is een tewerkstelling van een langdurige en moeilijk te plaatsen werkloze in de sociale inschakelingseconomie. Die tewerkstelling wordt vergemakkelijkt door de werkgever RSZ-voordelen en een herinschakelingsuitkering toe te kennen waarmee hij een deel van het loon van de werknemer betaalt.
Slecht weer
Slecht weer houdt in dat de weersomstandigheden zo ongunstig zijn dat het werk, als een rechtstreeks gevolg van deze weersomstandigheden, onmogelijk kan worden uitgevoerd.
Sluiting ingevolge inhaalrust
Een onderneming met een regeling van arbeidsduurvermindering en toekenning van inhaalrustdagen, kan collectief sluiten door deze inhaalrustdagen te groeperen.
Sluiting ingevolge jaarlijkse vakantie
Een sluiting ingevolge jaarlijkse vakantie is een collectieve sluiting van een onderneming tijdens een afgesproken periode. Tijdens deze periode moeten de werknemers hun betaalde vakantiedagen uitputten.
Stadswachters
Stadswachters zijn werknemers die activiteiten inzake veiligheid en preventie verrichten om tegemoet te komen aan de behoeften van plaatselijke overheden. Dit kan gebeuren in het kader van een PWA of in het kader van het Activaplan.
Stagebonus
De stagebonus is een premie die onder voorwaarden wordt toegekend aan een werkgever die in het kader van een arbeidsovereenkomst of een opleidingsovereenkomst een jongere tewerkstelt of opleidt. Het betreft een jongere die onderwijs met beperkt leerplan volgt of een erkende vorming in het kader van de deeltijdse leerplicht.
Staking
Een staking is het collectief en georganiseerd neerleggen van het werk, zodat de arbeid niet wordt verricht zoals overeengekomen was, door een groep werknemers om de werking van de onderneming te blokkeren.
Startbaan(overeenkomst)
Een startbaanovereenkomst is een tewerkstelling van een werknemer jonger dan 26 jaar in het kader van een gewone arbeidsovereenkomst, een minstens halftijdse arbeidsovereenkomst in combinatie met een opleiding, of een leer-, stage- of inschakelingsovereenkomst.
Startbonus
De startbonus is een premie die wordt toegekend aan de jongere die nog geen 18 jaar is, een alternerende opleiding volgt en succesvol een praktische opleiding heeft gevolgd in een onderneming.
Startlening
Een startlening is een lening die onder voorwaarden door het Participatiefonds kan toegekend worden aan een werkloze die een zelfstandige activiteit wil beginnen.

T

Technische activiteit in de artistieke sector
Meewerken aan de voorbereiding, voorstelling, verspreiding of de uitvoering van bepaalde artistieke werken, door technici of personen in een ondersteunende functie.
Technische stoornis
Een tijdelijke en onverwachte gebeurtenis die zich voordoet in de onderneming waardoor het werk onderbroken dient te worden en die een weerslag heeft op de werking van de technische middelen van de onderneming.
Technische stoornis
Een technische stoornis is een tijdelijke en onvoorzienbare stoornis die betrekking heeft op de technische middelen van de onderneming. De stoornis doet zich in de onderneming voor omwille van een oorzaak verbonden aan het bedrijfsrisico, waardoor de arbeidsovereenkomst tijdelijk niet meer kan uitgevoerd worden.
Tijdelijk werkloze
Een tijdelijk werkloze is een werkloze die verbonden is door een arbeidsovereenkomst waarvan de uitvoering tijdelijk geschorst is en dit geheel of gedeeltelijk. Dit kan het gevolg zijn van werkgebrek omwille van economische oorzaken, slecht weer, overmacht, collectieve sluiting, staking, ...
Tijdskrediet
Loopbaanonderbreking voor de privé-sector.
Toekenningsvoorwaarden
De toekenningsvoorwaarden (of vergoedbaarheidsvoorwaarden) zijn de voorwaarden waaraan een werkloze, die voldeed aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden en dus werd toegelaten tot het recht op uitkeringen, moet voldoen tijdens de duur van zijn werkloosheid om effectief uitkeringen te kunnen genieten. Het gaat dan bijvoorbeeld om voorwaarden inzake beschikbaarheid, arbeidsgeschiktheid, het onvrijwillig zonder arbeid en loon zijn, …
Toelaatbaarheidsvoorwaarden
De toelaatbaarheidsvoorwaarden, ook wel toegangsvoorwaarden genoemd, zijn de voorwaarden die de werkloze moet vervullen om het recht op uitkeringen te openen. Voor werkloosheidsuitkeringen houdt dit in dat de werknemer een voldoende aantal arbeidsdagen bewijst; voor inschakelingsuitkeringen houdt dit onder meer in dat de jongere bepaalde studies heeft voleindigd en voldoende lang is ingeschreven geweest als werkzoekende.

U

Uitbetalingsinstellingen
Een uitbetalingsinstelling is een organisatie die de werklozen informeert, aanvragen om uitkeringen indient bij de RVA en instaat voor de betaling van werkloosheidsuitkeringen en andere vergoedingen. Er zijn 4 uitbetalingsinstellingen: ABVV, ACLVB, ACV en HVW.

V

Vergoedingsperiodes
De vergoedingsperiodes (drie in totaal) zijn de periodes waarin de werkloosheid wordt opgedeeld en die bepalen hoeveel de werkloosheidsuitkeringen bedragen. Tijdens elke periode en elke fase in elke periode gelden aparte regels om het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen te bepalen. Deze regels kunnen verschillen in functie van de gezinstoestand van de werkloze.
Verminderingskaart herstructureringen
Een verminderingskaart herstructurering is een attest dat de RVA geeft aan bepaalde ontslagen werknemers. Op basis van dat attest kunnen bij een werkhervatting onder voorwaarden RSZ-voordelen worden toegekend aan de werknemer en aan de nieuwe werkgever. Er is een kaart voor werknemers ontslagen in het kader van een herstructurering (na een collectief ontslag) en ingeschreven in een tewerkstellingscel en een kaart voor werknemers die ontslagen zijn als gevolg van een faling, sluiting of vereffening van de onderneming.
Vervangingsinkomen
Een vervangingsinkomen is een inkomen dat wordt toegekend aan iemand die geen beroepsinkomen meer heeft. De gezinstoestand van een werkloze wordt beïnvloed door het bedrag van het vervangingsinkomen van een persoon waarmee de werkloze samenwoont.
Volledig werkloze
Een volledig werkloze is iemand die niet verbonden is door een arbeidsovereenkomst. Een deeltijdse werknemer wordt voor de uren waarop hij gewoonlijk niet werkt ook als een volledig werkloze beschouwd.
Voltijdse tewerkstelling
Een tewerkstelling is voltijds als de normale contractuele arbeidsduur gelijk is aan de maximale arbeidsduur in de onderneming, en als het weekloon overeenstemt met het loon voor een volledige werkweek in het bedrijf.
Voorlopige uitkeringen
Voorlopige uitkeringen zijn werkloosheidsuitkeringen die de RVA onder voorwaarden toekent aan een werknemer die in geval van ontslag de opzegvergoeding waar hij recht op heeft, niet of slechts deels gekregen heeft. Deze worden toegekend voor de  periode die door deze opzegvergoeding gedekt zou moeten zijn.
Vreemde werknemer
De vreemde werknemer is een werknemer die de Belgische nationaliteit niet heeft. Om uitkeringen te kunnen genieten, moet de vreemde werknemer de wetgeving op het verblijf en tewerkstelling van vreemdelingen respecteren.
Vrijwillig deeltijds
Een vrijwillig deeltijdse werknemer is een deeltijdse werknemer die niet kan worden beschouwd als een deeltijdse werknemer met behoud van rechten of als een deeltijdse werknemer die gelijkgesteld wordt met een voltijdse werknemer.
Vrijwillige werkloosheid
Er is sprake van vrijwillige werkloosheid als de werkloze verantwoordelijk is voor zijn werkloosheid. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de werkloze zonder geldige reden het werk heeft verlaten, of ontslagen werd om dringende reden.
Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk is het uit vrije wil verrichten van een activiteit voor een privépersoon of voor een organisatie zonder een loon of een voordeel in natura te krijgen. De vrijwilliger krijgt enkel een onkostenvergoeding.

W

Wachttijd
De wachttijd is het aantal arbeids- en gelijkgestelde dagen dat een werkloze in functie van zijn leeftijd moet bewijzen, om toegelaten te worden tot het recht op werkloosheidsuitkeringen.
Werkhervattingstoeslag
De werkhervattingstoeslag is een vergoeding die onder voorwaarden wordt toegekend aan een oudere werkloze die het werk hervat en zal naar gelang van het beroepsverleden tijdelijk toegekend worden of voor de volledige duur van de werkhervatting.
Werkkaart
De werkkaart is een RVA-attest waaruit blijkt dat de werknemer voldoet aan de voorwaarden om aangeworven te kunnen worden in het kader van ACTIVA.
Werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) / Brugpensioen
Werkloosheid met bedrijfstoeslag (de nieuwe term voor brugpensioen) is een bijzonder systeem van werkloosheid. Een oudere werknemer die in de private sector wordt ontslagen, heeft onder voorwaarden recht op werkloosheidsuitkeringen die niet zullen verminderen in de tijd. Daarnaast heeft hij recht op een bedrijfstoeslag die wordt betaald door de ex-werkgever of een fonds voor bestaanszekerheid.
Werkloosheidsbureaus
Het werkloosheidsbureau is de plaatselijke afdeling van de RVA.
Werkloosheidsuitkeringen
Werkloosheidsuitkeringen zijn uitkeringen waarop de werkloze recht heeft na een voldoende periode van tewerkstelling in loondienst.
Werkuitkering
De werkuitkering is een uitkering die wordt betaald aan een werknemer die in het kader van Activa het werk hervat. De werkuitkering is een deel van het nettoloon.
Werkwinkel
De werkwinkel is een lokale samenwerking tussen de RVA, de VDAB, het OCMW en andere organisaties en biedt aan iedereen die op zoek is naar werk een plaats waar men terecht kan voor hulp, informatie en diensten.

Z

Zelfstandige
Een zelfstandige is iemand die voor eigen rekening een beroep uitoefent of professionele activiteiten verricht en daardoor niet valt onder de sociale zekerheid sector werkloosheid.