Loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven : tijdelijke schorsing en tijdelijke tewerkstelling in de zorgsector

T157

Laatste update : 1.01.2023

Om welke maatregelen gaat het?

De regering heeft in het kader van de coronacrisis een aantal tijdelijke en uitzonderlijke maatregelen genomen voor onder andere werknemers in loopbaanonderbrekingtijdskrediet of een thematisch verlof (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand, palliatief verlof of verlof voor mantelzorg). Die maatregelen zijn voorzien in de volgende     wetten:

 • de wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (BS 30.12.2020 – IW 01.10.2020)
 • de wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (BS 13.04.2021 – IW 15.02.2021 en 01.04.2021)
 • de wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (BS 29.07.2021 – IW 30.06.2021)
 • de wet van 14.02.2022 houdende invoering van diverse arbeidsrechtelijke maatregelen ten behoeve van de zorgsector en het onderwijs in het raam van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (BS 09.03.2022 – IW 01.01.2022)
 • de wet van 08.05.2022 houdende verlenging van diverse arbeidsrechtelijke maatregelen ten behoeve van de zorgsector en het onderwijs in het raam van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, met betrekking tot de schorsing van de door de werkgever gegeven opzeggingstermijn tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de oorlogssituatie in Oekraïne en met betrekking tot het scholingsbeding (BS 10.06.2022 – IW 01.04.2022 - 30.06.2022)

Er werden maatregelen genomen in het kader van het tekort aan arbeidskrachten in de zorgsector. Die moeten het werknemers mogelijk maken:

  • om hun volledige of gedeeltelijke onderbreking van de prestaties in de zorgsector tijdelijk te schorsen om hun activiteit bij hun werkgever in de oorspronkelijke arbeidsregeling te hervatten;
  • om tijdens hun loopbaanonderbreking een bijkomende activiteit in loondienst te beginnen om de zorgsector te ondersteunen.

Het is de bedoeling om ervoor te zorgen dat de werkgevers kunnen beschikken over voldoende werknemers om verder te kunnen blijven functioneren.

Die maatregelen zijn voorzien in de wet van 20.11.2022 houdende maatregelen aangaande de personeelsschaarste in de zorgsector (BS 30.11.2022 – IW 01.07.2022) en verlengd tot en met 31.03.2023 (Programmawet van 26.12.2022 – BS 30.12.2022 – IW 01.01.2023).

Geldigheidsduur

Tussen 01.10.2020 en 31.03.2021

De tijdelijke schorsing van de lopende onderbreking en de uitzonderlijke uitoefening van een nevenactiviteit zijn enkel mogelijk bij werkgevers van de zorgsector, het onderwijs en de centra voor contactopsporing.

Tussen 15.02.2021 en 30.09.2021

De uitzonderlijke uitoefening van een nevenactiviteit en de tijdelijke schorsing worden uitgebreid naar de instellingen of diensten die instaan voor de uitbating van de vaccinatiecentra (boven op de mogelijkheid die al bestond en bij werkgevers van de zorgsector, het onderwijs en de centra voor contactopsporing).

Tussen 01.04.2021 en 30.09.2021

Vanaf 01.04.2021 is een tijdelijke schorsing van de onderbreking mogelijk bij alle werkgevers, ongeacht de sector.

Tussen 01.01.2022 en 31.03.2022

Vanaf 01.01.2022 worden de centra voor contactopsporing en de vaccinatiecentra beschouwd als deel van de zorgsector.

De tijdelijke schorsing van de onderbreking is enkel mogelijk voor de werknemers die tewerkgesteld zijn bij een werkgever in de zorgsector of het onderwijs.

Tussen 01.04.2022 en 30.06.2022

De tijdelijke schorsing van de onderbreking is enkel mogelijk voor de werknemers die tewerkgesteld zijn bij een werkgever in de zorgsector of het onderwijs.

Tussen 01.07.2022 en 31.12.2022

De tijdelijke schorsing van de onderbreking en de tijdelijke tewerkstelling bij een andere werkgever zijn enkel mogelijk bij een werkgever in de zorgsector. De maatregelen zijn vanaf 1 juli 2022 niet meer geldig voor het onderwijs.

Tussen 01.01.2023 en 31.03.2023

De tijdelijke schorsing van de onderbreking en de tijdelijke tewerkstelling bij een andere werkgever bij een werkgever in de zorgsector zijn verlengd tot en met 31.03.2023.

Wie kan gebruikmaken van die maatregelen?

De maatregelen zijn van toepassing:

 • op werknemers uit de privésector met een thematisch verlof of een tijdskrediet met motief of landingsbaan;
 • op de contractuelen van de overheidssector (federale overheid, gewesten, gemeenschappen, lokale en provinciale administraties en onderwijs) met een thematisch verlof of een gewone loopbaanonderbreking;
 • op de statutairen van de federale overheid met een thematisch verlof of een gewone loopbaanonderbreking;
 • op de contractuelen en statutairen van de autonome overheidsbedrijven met een thematisch verlof of een gewone loopbaanonderbreking.

Opmerking voor de personeelsleden van de niet-federale overheidsdiensten

De statutairen van de gewesten, de gemeenschappen, de lokale en provinciale administraties en van het onderwijs kunnen slechts van die maatregelen gebruikmaken als de bevoegde overheid ze ook heeft opgenomen in haar reglementering.

Enkel de (contractuele en statutaire) personeelsleden van de administraties en de overheidsdiensten die afhangen van de Vlaamse overheid en die een thematisch verlof hebben, hebben recht op die maatregelen. Zij die in het stelsel van zorgkrediet zitten, hebben geen recht op die maatregelen, want dat stelsel valt onder de bevoegdheid van de Vlaamse Overheid.

Maatregel 1 = Tijdelijke schorsing van de lopende onderbreking

Van 01.01.2023 tot en met 31.03.2023 mag je met je werkgever uit de zorgsector overeenkomen om de volledige of gedeeltelijke onderbreking van je prestaties tijdelijk te schorsen.

Die schorsing kan bij een gewone loopbaanonderbreking in de openbare sector, bij tijdskrediet in de privésector of bij thematisch verlof bij je werkgever uit de zorgsector.

Door je lopende onderbreking te schorsen, kun je het werk in je oorspronkelijke arbeidsregeling hervatten.

Die maatregel geldt voor volledige en deeltijdse onderbrekingen en voor alle breuken van prestatieverminderingen.

Je behoudt een onderbrekingsuitkering voor de duur van de schorsing. Die bedraagt 75% van je bruto-uitkering.

Na die periode neem je automatisch je oorspronkelijke onderbreking weer op. Je kunt dus opnieuw je volledige of gedeeltelijke onderbreking nemen zoals vóór je schorsing.

Bovendien zal de periode van je schorsing automatisch worden toegevoegd aan je oorspronkelijke periode.

Opgelet: je kunt je onderbreking enkel schorsen voor een periode die ten laatste afloopt op 31.03.2023.

Voorbeeld: Je werkt in een ziekenhuis in de privésector en hebt daar 1/5 tijdskrediet met motief, van 01.07.2022 tot 31.03.2023. Gelet op het tekort aan arbeidskrachten in die sector, kom je met je werkgever overeen dat je je tijdskrediet schorst van 01.01.2023 tot en met 31.03.2023 om opnieuw voltijds aan de slag te gaan met behoud van 75% van je uitkering. Nadien ga je opnieuw 4/5 werken in het kader van je oorspronkelijke tijdskrediet. Dat tijdskrediet, dat oorspronkelijk was voorzien tot 31.03.2023, zal automatisch worden verlengd met de 3 maanden van je schorsing. Je tijdskrediet zal dus aflopen op 30.06.2023 in plaats van op 31.03.2023.

Maatregel 2 = tijdelijke uitoefening van een nevenactiviteit in loondienst

Ongeacht je werkgever, kun je tijdens je thematisch verlof, je gewone loopbaanonderbreking of je tijdskrediet uitzonderlijk een nevenactiviteit uitoefenen bij een andere werkgever uit de zorgsector.

Die maatregel is bedoeld om werkgevers van die sector die eventueel een tekort aan werkkrachten hebben, te ondersteunen. De maatregel is toegestaan tijdens een volledige of gedeeltelijke onderbreking, ongeacht de breuk van de prestatievermindering.

Tijdens de periode van je bijkomende tewerkstelling bij een werkgever uit de zorgsector behoud je een onderbrekingsuitkering. Die bedraagt 75% van je normale bruto-uitkering. Werk je geen volledige maand, dan zullen de onderbrekingsuitkeringen aan 75% pro rata worden berekend.

Die tijdelijke tewerkstelling bij een andere werkgever uit de zorgsector is slechts mogelijk tot 31.03.2023.

Wat verstaat men onder de zorgsector?

Het gaat om publieke of private werkgevers die werknemers tewerkstellen in:

 • diensten voor zorg (ziekenhuizen, universitaire ziekenhuizen ...);
 • diensten voor zorg, opvang en bijstand voor personen, voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen, met inbegrip van slachtoffers van intrafamiliaal geweld;

Voor de privésector vallen die diensten of organisaties onder de volgende paritaire comités:

 • 318: paritair subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp
 • 319: paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten
 • 330: paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten
 • 331: paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector
 • 332: paritair comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector
 • 322: paritair comité voor de uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, voor zover de uitzendkracht tewerkgesteld is bij een gebruiker uit een van de bovenvermelde paritaire comités

De vaccinatiecentra worden ook beschouwd als deel van de zorgsector. Het gaat om de private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de uitbating van vaccinatiecentra in het kader van de strijd tegen het coronavirus en dat voor alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitbating van een vaccinatiecentrum.

De centra voor contactopsporing worden ook beschouwd als deel van de zorgsector. Het gaat om de instellingen en centra die opsporen wie er in contact is gekomen met een besmet persoon, om hen gepast advies te kunnen geven.

Voor meer info: https://www.info-coronavirus.be/nl/contactopvolging/(link is external)

Voorbeeld

Voorbeeld: Je werkt bij de FOD Financiën en je bent daar in gewone halftijdse loopbaanonderbreking van 01.06.2022 tot en met 31.05.2023.

Om hulp te bieden, begin je tijdens je loopbaanonderbreking een nevenactiviteit in dienst van een dienst die instaat voor de uitbating van een vaccinatiecentrum, van 01.01.2023 tot en met 31.03.2023.

Je blijft tijdens die periode halftijds werken bij de FOD. Je halftijdse onderbreking loopt dus door zoals gepland en tijdens je periode van cumulatie, van 01.01.2023 tot en met 31.03.2023, krijg je een onderbrekingsuitkering van 75%.

Na die periode van cumulatie krijg je automatisch opnieuw je uitkering aan 100% van 1.03.2023 tot en met 31.05.2023.

Welke formaliteiten moet je vervullen bij de RVA?

Je moet voor beide maatregelen het meldingsformulier invullen dat je vindt op de website van de RVA.

Als je je onderbreking bij je werkgever uit de zorgsector schorst

1.     Het formulier invullen

In het formulier vermeld je de periode die je hebt afgesproken met je werkgever om je loopbaanonderbreking / tijdskrediet / thematisch verlof te schorsen.

Je schorsing mag niet begonnen zijn vóór 1 juli 2022 en mag niet later vallen dan 31.03.2023.

Voor elke nieuwe schorsing moet je een nieuw formulier invullen.

2.     Het formulier naar de RVA sturen

Je stuurt je formulier naar het RVA-kantoor dat bevoegd is voor je woonplaats, Contact | RVA. Dat doe je zodra je schorsing ingaat.

Antwoord van de RVA

Als antwoord op je formulier zal je een brief ontvangen waarin de schorsing, de duur en de nieuwe einddatum van je loopbaandonderbreking / tijdskrediet / thematisch verlof staat.

Opgelet: als je werkgever niet behoort tot de zorgsector, zal je een bief krijgen waarin staat dat de schorsing niet mogelijk is.

Opname na de schorsing

Na de schorsing wordt je loopbaanonderbreking / tijdskrediet / thematisch verlof automatisch hervat voor de resterende aanvankelijke duur. Je hoeft daarvoor geen formaliteiten in orde te brengen bij de RVA.

Je oorspronkelijke loopbaanonderbreking / tijdskrediet / thematisch verlof zal wel worden verlengd met dezelfde duur als de duur van de schorsing.

Als je een nevenactiviteit in loondienst aanvangt bij een werkgever uit de zorgsector

1.     Het formulier invullen

In het formulier vermeld je de periode waarin je bij een andere werkgever uit de zorgsector gaat werken.

Je tewerkstelling mag niet begonnen zijn vóór 01.07.2022 en moet ten laatste aflopen op 31.03.2023.

Voor elke nieuwe schorsing moet je een nieuw formulier invullen.

2.     Het formulier naar de RVA sturen

Je stuurt je formulier naar het RVA-kantoor dat bevoegd is voor je woonplaats, Contact | RVA Dat doe je zodra je tijdelijke tewerkstelling start.

Antwoord van de RVA

Als antwoord op je formulier zal je een brief ontvangen die de periode aangeeft waarin je onderbrekingsuitkeringen verminderd zijn tot 75%.

Opgelet: als de werkgever bij wie je tijdelijk werkt niet behoort tot de zorgsector, zal je een brief krijgen waarin staat dat je die activiteit niet mag uitoefenen bij die andere werkgever tijdens je onderbreking.

De RVA zal controles uitvoeren om na te gaan of de toekenningsvoorwaarden worden nageleefd.

Einde van je tewerkstelling

Na je tijdelijke tewerkstelling bij een werkgever uit de zorgsector hoef je niets meer te doen.

Je oorspronkelijke onderbreking blijft doorlopen en je krijgt opnieuw je volledige uitkering.

Bijkomende uren en overuren 

De principes uit het infoblad T56 zijn niet van toepassing op de werknemers die gebruikmaken van een van beide maatregelen tijdens de periode van 01.01.2023 tot en met 31.03.2023.