Loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven - Tijdelijke schorsing en tijdelijke tewerkstelling - noodmaatregelen om het tekort aan arbeidskrachten ten gevolge van de besmettingen met omikron te bestrijden

T27

Laatste update : 15.03.2022

Om welke maatregelen gaat het?

De regering heeft beslist om een aantal tijdelijke maatregelen te nemen voor werknemers in loopbaanonderbreking, tijdskrediet of een thematisch verlof (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand, palliatief verlof of verlof voor mantelzorg).

De maatregelen zijn voorzien in de wet van 14.02.2022 houdende diverse tijdelijke arbeidsrechtelijke noodmaatregelen om het tekort aan arbeidskrachten ten gevolge van de besmettingen met de omikronvariant te bestrijden (BS : 09.03.2022 – IW : 23.01.2022).

Die maatregelen worden ingevoerd om het de werknemers mogelijk te maken:

  1. om hun volledige of gedeeltelijke onderbreking van de prestaties tijdelijk te schorsen, om de activiteit te hervatten bij hun werkgever in de oorspronkelijke arbeidsregeling;
  2. om (tijdens een gedeeltelijke of volledige onderbreking van hun prestatie) een nevenactiviteit in loondienst te starten bij een andere werkgever.

Het is de bedoeling ervoor te zorgen dat de werkgevers kunnen beschikken over voldoende werknemers om verder te kunnen blijven functioneren. 

Geldigheidsduur

De maatregel is geldig van 23.01.2022 tot en met 28.02.2022.

Wie kan gebruikmaken van de maatregelen?

De maatregelen zijn van toepassing op alle werknemers behalve deze van de zorgsector en het onderwijs (privé en publiek): 

  • op werknemers uit de privésector met een thematisch verlof of een tijdskrediet met motief of landingsbaan;
  • op de contractuelen van de overheidssector (federale overheid, gewesten, gemeenschappen, lokale en provinciale administraties) met thematisch verlof of gewone loopbaanonderbreking;
  • op de statutairen van de federale overheid met thematisch verlof of gewone loopbaanonderbreking;
  • op de contractuelen en statutairen van de autonome overheidsbedrijven met thematisch verlof of gewone loopbaanonderbreking.

Opmerking voor de personeelsleden van de zorgsector en het onderwijs

Voor de werknemers uit de zorg en het onderwijs is een gelijkaardige regeling voorzien voor de periode van 01.01.2022 tot en met 31.03.2022. Meer informatie zie T157.

Opmerking voor de personeelsleden van de niet-federale overheidsdiensten

De statutairen van de gewesten, de gemeenschappen, de lokale en provinciale besturen kunnen die maatregelen slechts gebruiken als de bevoegde overheid ze ook heeft opgenomen in haar reglementering.

Enkel de (contractuele en statutaire) personeelsleden van de administraties en de overheidsdiensten die afhangen van de Vlaamse overheid en die een thematisch verlof hebben, hebben recht op die maatregelen.

Zij die in het stelsel van zorgkrediet zitten of in “gewone” loopbaanonderbreking bij een werkgever die valt onder het toepassingsgebied van het Vlaamse zorgkrediet, hebben geen recht op die maatregelen, want die stelsels vallen onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid.

Maatregel 1 = Tijdelijke schorsing van de lopende onderbreking

Van 23.01.2022 tot en met 28.02.2022 mag je met je werkgever (alle sectoren behalve de zorg en onderwijs) overeenkomen om de volledige of gedeeltelijke onderbreking van je prestaties tijdelijk te schorsen. Die schorsing kan bij een loopbaanonderbreking, tijdskrediet of een thematisch verlof.

Door je lopende onderbreking te schorsen, kun je het werk in je oorspronkelijke arbeidsregeling hervatten.

Die maatregel geldt voor de volledige en deeltijdse onderbrekingen en voor alle breuken van prestatieverminderingen.

Zolang je je onderbreking schorst, behoud je een onderbrekingsuitkering. Die bedraagt 75% van je normale bruto-uitkering.

Werk je geen volledige maand, dan zullen de onderbrekingsuitkeringen aan 75% pro rata worden berekend.

Na die periode neem je automatisch je oorspronkelijke onderbreking weer op zonder formaliteiten. Je kunt dus opnieuw je volledige of gedeeltelijke onderbreking nemen zoals vóór de schorsing. 

Bovendien zal de periode van je schorsing automatisch worden toegevoegd aan je oorspronkelijke periode.

Opgelet: je kunt je onderbreking enkel schorsen voor een periode tussen 23.01.2022 en die ten laatste afloopt op 28.02.2022.

Voorbeeld: Je werkt in een onderneming en hebt daar 1/5 tijdskrediet met motief, van 01.05.2020 tot en met 30.04.2022. Door de extra werklast als gevolg van het coronavirus, kom je met je werkgever overeen dat je je tijdskrediet schorst van 01.02.2022 tot en met 28.02.2022 om opnieuw voltijds aan de slag te gaan met behoud van 75% van je uitkering. Nadien ga je opnieuw 4/5 werken in het kader van je oorspronkelijke tijdskrediet. Dat tijdskrediet dat oorspronkelijk was voorzien tot en met 30.04.2022 zal automatisch worden verlengd met 1 maand van je schorsing. Je tijdskrediet zal dus aflopen op 31.05.2022 in plaats van op 30.04.2022.

Maatregel 2 = tijdelijke uitoefening van een nevenactiviteit in loondienst

Ongeacht wie de werkgever van je hoofdberoep is (behalve de zorgsector en het onderwijs), kun je tijdens je thematisch verlof, je tijdskrediet of je loopbaanonderbreking uitzonderlijk een bijkomende activiteit in loondienst uitoefenen bij een andere werkgever.

Die maatregel is bedoeld om werkgevers van die sectoren die eventueel een tekort aan werkkrachten hebben, te ondersteunen. De maatregel is toegestaan tijdens een volledige of gedeeltelijke onderbreking, ongeacht de breuk van de prestatievermindering.

Tijdens de periode van je bijkomende tewerkstelling bij een werkgever uit een van die sectorenbehoud je een onderbrekingsuitkering. Die bedraagt 75% van je normale bruto-uitkering.

Werk je geen volledige maand, dan zullen de onderbrekingsuitkeringen aan 75% pro rata worden berekend.

Die bijkomende tewerkstelling bij een andere werkgever van de vermelde sectoren is slechts mogelijk voor een periode tussen 23.01.2022 en die ten laatste afloopt op 28.02.2022.

Voorbeeld: je werkt bij een werkgever in de privésector en je bent daar in halftijds tijdskrediet van 01.04.2020 tot en met 31.03.2022.

Om hulp te bieden, begin je tijdens je gedeeltelijke onderbreking een nevenactiviteit bij een andere werkgever in de privésector van 28.01.2022 tot 28.02.2022. Tijdens die periode blijf je dus halftijds werken bij je werkgever en oefen je ook die nevenactiviteit uit. Je halftijdse onderbreking loopt dus door zoals gepland en tijdens je periode van cumulatie, van 28.01.2022 tot en met 28.02.2022 krijg je een onderbrekingsuitkering van 75%. 

Na afloop van die cumulaties krijg je automatisch opnieuw je volledige uitkering, dus van 01.03.2022 tot en met 31.03.2022.

Welke formaliteiten moet je vervullen bij de RVA?

Je moet voor beide maatregelen het meldingsformulier invullen dat je vindt op de website van de RVA.

Als je je onderbreking bij je werkgever schorst

1. Het formulier invullen

In het formulier vermeld je de periode die je hebt afgesproken met je werkgever om je loopbaanonderbreking / tijdskrediet/ thematisch verlof te schorsen.

Je schorsing mag enkel vallen tussen 23.01.2022 en 28.02.2022.

Voor elke nieuwe schorsing moet je een nieuw formulier invullen.

2. Het formulier naar de RVA sturen

Je stuurt je formulier naar het RVA-kantoor dat bevoegd is voor je woonplaats, Contact / RVA Dat doe je zodra je schorsing ingaat.

3. Antwoord van de RVA

Als antwoord op het formulier van mededeling dat je opstuurde, zal je een brief ontvangen waarin de schorsing, de duur en de nieuwe einddatum van je tijdskrediet/loopbaanonderbreking/thematisch verlof staat.

4. Opname na de schorsing

Na de schorsing wordt je loopbaanonderbreking / tijdskrediet/ thematisch verlof automatisch hervat voor de resterende aanvankelijke duur. Je hoeft daarvoor geen formaliteiten in orde te brengen bij de RVA.

Je oorspronkelijke loopbaanonderbreking / tijdskrediet/ thematisch verlof zal wel automatisch worden verlengd met dezelfde duur als de duur van de schorsing. Je moet hier niets voor doen.

Als je een bijkomende activiteit in loondienst aanvangt bij een andere werkgever

1. Het formulier invullen

Op het meldingsformulier vermeld je de periode waarin je bij een andere werkgever gaat werken.

Je tewerkstelling moet ten laatste aflopen op 28.02.2022.

Voor elke nieuwe tewerkstelling moet je een nieuw formulier invullen.

2. Het formulier verzenden

Je stuurt het formulier naar het RVA-kantoor dat bevoegd is voor je woonplaats. Dat doe je zodra je de tijdelijke tewerkstelling start.

3. Antwoord van de RVA

Als antwoord op het formulier van mededeling dat je opstuurde, zal je een brief ontvangen die de periode aangeeft tijdens dewelke je onderbrekingsuitkeringen verminderd zijn tot 75%.

Opgelet: indien de werkgever waarbij u tijdelijk tewerkgesteld deel uitmaakt van de zorgsector of het onderwijs, zal de RVA u eveneens een brief sturen voor u te informeren dat u deze activiteit niet kan aanvangen in het kader van deze maatregel. U kan echter vragen om te genieten van de andere tijdelijke maatregel. Voor meer details kan u T157 raadplegen.

4. Einde van je tewerkstelling

Na je tijdelijke tewerkstelling bij de andere werkgever, hoef je niets meer te doen.

Je oorspronkelijke onderbreking blijft doorlopen en je krijgt opnieuw je volledige uitkering. 

Bijkomende uren en overuren

De uiteengezette principes in het infoblad T56 zijn niet van toepassing voor de werknemers die gebruik maken van een van beide maatregelen tijdens de periode van 23.02.2022 tot en met 28.02.2022.