Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag?

T92

Laatste update : 1.11.2023

Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 naar het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap overgedragen werden. (zie www.vdab.be, www.actiris.be, www.brussel-economie-werk.be, www.forem.beemploi.wallonie.be,  www.ifapme.be, www.adg.be, www.werk.be).

Er werd evenwel een overgangsfase voorzien tijdens dewelke RVA deze bevoegdheid voorlopig verder blijft uitoefenen. De RVA blijft dus op grond van het continuïteitsbeginsel, belast met de uitvoering van deze materie tot op het tijdstip waarop het Gewest operationeel in staat is om deze bevoegdheid uit te oefenen.
De bestaande regelgeving en procedures blijven van kracht tot deze gewijzigd worden door een Gewest of door de Duitstalige Gemeenschap.

Waarover gaat het?

De werkhervattingstoeslag is een vergoeding, die wordt toegekend als aanvulling op het inkomen van de oudere werkloze die het werk hervat als loontrekkende of die zich vestigt als zelfstandige in hoofdberoep.

De werkhervattingstoeslag kan worden toegekend voor de ganse duur van de werkhervatting of kan beperkt zijn in tijd.

Wat verandert er in het kader van de zesde staatshervorming?

U woont in het Waalse Gewest (niet de Duitstalige Gemeenschap)?

Het Waalse Gewest schaft de regeling van de werkhervattingstoeslag af voor alle tewerkstellingen als loontrekkende of vestigingen als zelfstandige die aanvangen na 30.06.2017.

Is uw tewerkstelling als loontrekkende of vestiging als zelfstandige aangevat vóór 01.07.2017, dan kunt u de toeslag genieten:

 • tot het einde van de lopende tewerkstelling of vestiging indien de toeslag van onbepaalde duur is, maar in ieder geval beperkt tot 30.06.2020;
 • tot de normale einddatum indien de toeslag van bepaalde duur is, maar uiteraard ook beperkt tot de duur van de lopende tewerkstelling of vestiging.

U woont in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest?

Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest schaft de regeling van de werkhervattingstoeslag af voor alle tewerkstellingen als loontrekkende of vestigingen als zelfstandige die aanvangen na 30.09.2017.

Is uw tewerkstelling als loontrekkende of vestiging als zelfstandige aangevat vóór 01.10.2017, dan kunt u verder de toeslag genieten tot het einde van de lopende tewerkstelling of vestiging.

U woont in het Vlaamse Gewest?

Het Vlaamse Gewest schaft de regeling van de werkhervattingstoeslag af vanaf 15.03.2018. Alle aanvragen die binnenkomen na 14.03.2018 worden geweigerd, ongeacht de begindatum van de tewerkstelling of vestiging.

Ontving u de toeslag al, dan kunt u deze verder genieten tot het einde van de lopende tewerkstelling of vestiging.

U woont in de Duitstalige Gemeenschap?

Er verandert momenteel niets.

Aard van de werkhervatting?

Om recht te hebben op een werkhervattingstoeslag moet u opnieuw aan het werk gaan

 • ofwel in loondienst of als statutair personeelslid (leerkracht bijvoorbeeld);
 • ofwel als zelfstandige in hoofdberoep.

Welke voorwaarden dient u te vervullen om recht te hebben op de werkhervattingstoeslag?

Voorwaarden

Werkhervatting als loontrekkende of statutair personeelslid

Werkhervatting als zelfstandige in hoofdberoep

U woont in de Duitstalige Gemeenschap

U woont in de Duitstalige Gemeenschap

U moet uitkeringsgerechtigd volledig werkloze zijn.

Kunnen geen aanspraak maken op een werkhervattingstoeslag bij werkhervatting:

 • werklozen met bedrijfstoeslag (zelfs bij weigering van het stelsel of bij afstand van de bedrijfstoeslag)
 • werklozen die een aanvullende vergoeding als ontslagen bejaarde grensarbeider ontvangen (zelfs bij weigering van het stelsel of bij afstand van de bedrijfstoeslag)
 • werklozen die beschouwd worden als gezinshoofd omwille van hun statuut als havenarbeider, zeevisser, vislosser, vissorteerder of nachtarbeider.

U moet uitkeringsgerechtigd volledig werkloze zijn.

Kunnen geen aanspraak maken op een werkhervattingstoeslag bij werkhervatting:

 • werklozen met bedrijfstoeslag (zelfs bij weigering van het stelsel of bij afstand van de bedrijfstoeslag)
 • werklozen die een aanvullende vergoeding als ontslagen bejaarde grensarbeider ontvangen (zelfs bij weigering van het stelsel of bij afstand van de bedrijfstoeslag)
 • werklozen die beschouwd worden als gezinshoofd omwille van hun statuut als havenarbeider, zeevisser, vislosser, vissorteerder of nachtarbeider.

U moet

 • werkloos zijn;
 • minstens 55 jaar oud zijn op de laatste dag van de maand van de werkhervatting;
 • 20 jaar beroepsverleden als loontrekkende bewijzen. Deze voorwaarde geldt enkel voor de toekenning van de werkhervattingstoeslag van onbepaalde duur.

U moet

 • werkloos zijn;
 • minstens 55 jaar oud zijn op de laatste dag van de maand waarin u zich vestigt;
 • 20 jaar beroepsverleden als loontrekkende bewijzen. Deze voorwaarde geldt enkel voor de toekenning van de werkhervattingstoeslag van onbepaalde duur.

Werkhervatting bij de vroegere werkgever?

Indien u het werk hervat bij uw vroegere werkgever (of voor de groep waartoe uw vroegere werkgever behoort) binnen 6 maanden die volgen op uw laatste tewerkstelling bij hem in dienst, hebt u geen recht op de toeslag en dit, ongeacht het type overeenkomst die u met uw vroegere werkgever had (vervanging, interim, bepaalde duur,...)

Uitoefening van een zelfstandige activiteit voor de vroegere werkgever?

U moet zich ertoe verbinden geen enkele prestatie als zelfstandige te leveren ten voordele of voor rekening van uw vroegere werkgever (of van de groep waartoe uw vroegere werkgever behoort) en dit, tijdens de periode van 6 maanden die volgt op uw laatste tewerkstelling bij hem in dienst.

U moet in België verblijven

Om de toeslag te genieten, moet u uw gewone verblijfplaats hebben in België en er effectief verblijven (zie evenwel enkele bijzondere situaties hieronder).

U moet in België verblijven

Om de toeslag te genieten, moet u uw gewone verblijfplaats hebben in België en er effectief verblijven.

U mag de wettelijke pensioenleeftijd niet bereikt hebben en geen recht hebben op een volledig rustpensioen

U mag de wettelijke pensioenleeftijd niet bereikt hebben en geen recht hebben op een volledig rustpensioen

 

Hoelang wordt de werkhervattingstoeslag toegekend?

De werkhervattingstoeslag van onbepaalde duur

U woont in de Duitstalige Gemeenschap: de werkhervattingstoeslag van onbepaalde duur wordt toegekend voor een periode van 12 maanden. Deze periode kan telkens verlengd worden met 12 maanden en dit zolang de werkhervatting duurt.

U woont in het Vlaams Gewest: de werkhervattingstoeslag van onbepaalde duur wordt toegekend voor een periode van 12 maanden. Deze periode kan telkens verlengd worden met 12 maanden en dit zolang de huidige tewerkstelling of zelfstandige activiteit duurt.

U woont in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de werkhervattingstoeslag van onbepaalde duur wordt toegekend voor een periode van 12 maanden. Deze periode kan verlengd worden zolang de huidige tewerkstelling of zelfstandige activiteit duurt.

U woont in het Waals Gewest (niet Duitstalige Gemeenschap): de werkhervattingstoeslag van onbepaalde duur wordt toegekend voor een periode van 12 maanden. Deze periode kan telkens verlengd worden met 12 maanden en dit zolang de huidige tewerkstelling of zelfstandige activiteit duurt. De toeslagen worden evenwel niet langer toegekend na 30.06.2020.

De tijdelijke werkhervattingstoeslag

U woont in de Duitstalige Gemeenschap: de tijdelijke werkhervattingstoeslag wordt toegekend voor een periode van 12 maanden. Deze periode kan verlengd worden met periodes van 12 maanden. De totale periode kan nooit meer bedragen dan 36 maanden.

U woont in het Vlaams Gewest: de tijdelijke werkhervattingstoeslag wordt toegekend voor een periode van 12 maanden. Deze periode kan telkens verlengd worden met 12 maanden en dit zolang de huidige tewerkstelling of zelfstandige activiteit duurt. De totale periode kan nooit meer bedragen dan 36 maanden.

U woont in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de tijdelijke werkhervattingstoeslag wordt toegekend voor een periode van 12 maanden. Deze periode kan verlengd worden zolang de huidige tewerkstelling of zelfstandige activiteit duurt. De totale periode kan nooit meer bedragen dan 36 maanden.

U woont in het Waals Gewest (niet Duitstalige Gemeenschap): de tijdelijke werkhervattingstoeslag wordt toegekend voor een periode van 12 maanden. Deze periode kan telkens verlengd worden met 12 maanden en dit zolang de huidige tewerkstelling of zelfstandige activiteit duurt. De totale periode kan nooit meer bedragen dan 36 maanden.

Hoeveel bedraagt de toeslag?

De hieronder vermelde bedragen worden forfaitair bepaald en hangen niet af van het werkrooster (voltijds of deeltijds), noch van het loon of het soort contract (bepaalde duur; onbepaalde duur, vervangingscontract, interim, Activa,….).

De werkhervattingstoeslag van onbepaalde duur

De werkhervattingstoeslag van onbepaalde duur bedraagt 251,01 euro per maand.

De tijdelijke werkhervattingstoeslag

De tijdelijke werkhervattingstoeslag bedraagt:

 • gedurende de eerste 12 maanden 251,01 euro;
 • gedurende de daaropvolgende 12 maanden 167,34 euro;
 • gedurende de daaropvolgende 12 maanden 83,67 euro.

Wat moet u doen om de toeslag te krijgen?

U moet zich bij uw uitbetalingsinstelling aanmelden en er een aanvraag om een werkhervattingstoeslag indienen. De aanvraag gebeurt met een formulier C129bis.

De uitbetalingsinstelling stuurt uw aanvraag door naar de RVA.

Indien u het werk hervat als zelfstandige in hoofdberoep, moet u het bewijs van uw inschrijving bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen bij uw aanvraag voegen.

Uw aanvraag moet bij de RVA aankomen uiterlijk op de laatste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarvoor de toeslag wordt aangevraagd.

Voorbeeld: u hervat het werk op 1 september en vraagt de toeslag aan, uw aanvraag moet ten laatste op 30 november bij de RVA aankomen.

De toeslag zal u tijdens uw tewerkstelling worden toegekend voor een periode van 12 maanden die hernieuwbaar is.

Om verder de toeslag te genieten na deze periode van 12 maanden, dient u in de loop van de 11de maand uw toestand te bevestigen bij uw uitbetalingsinstelling.

De toeslag zal u opnieuw worden toegekend voor een nieuwe hernieuwbare periode van 12 maanden (voor zover u, in geval van de tijdelijke werkhervattingstoeslag, de totale periode van 36 maanden nog niet heeft uitgeput).

Indien de toeslag wordt geweigerd zal de RVA u dit schriftelijk meedelen. U kan binnen de 3 maanden na deze kennisgeving, een beroep instellen voor de Arbeidsrechtbank.

Wanneer moet u een nieuwe aanvraag indienen?

U moet een nieuwe aanvraag om een toeslag indienen bij uw uitbetalingsinstelling:

 • wanneer u verhuist naar het ambtsgebied van een ander werkloosheidsbureau.

  Let op: verhuist u naar een ander Gewest of een andere Gemeenschap dan kan dit invloed hebben op het verdere recht op de werkhervattingstoeslag  (Zie “Wat verandert er in het kader van de zesde staatshervorming?).

 • wanneer u aan het werk blijft maar van werkgever verandert (enkel indien u woont in de Duitstalige Gemeenschap, zoniet vervalt uw recht)
 • wanneer uw tewerkstelling onderbroken is en u opnieuw de toeslag wil genieten in het kader van een nieuwe werkhervatting (enkel indien u woont in de Duitstalige Gemeenschap, zoniet vervalt uw recht)
 • wanneer de zelfstandige activiteit wordt stopgezet en u opnieuw de toeslag wil genieten in het kader van een nieuwe vestiging als zelfstandige in hoofdberoep (enkel indien u woont in de Duitstalige Gemeenschap, zoniet vervalt uw recht).

Met welke uitkeringen is de toeslag niet cumuleerbaar?

De werkhervattingstoeslag mag, in de loop van eenzelfde maand, niet gecumuleerd worden met werkloosheidsuitkeringen en ziekte-uitkeringen als volledig werkloze, met de inkomensgarantie-uitkering van een deeltijds werknemer met behoud van rechten (de inkomensgarantie-uitkering die door de ziekteverzekering wordt toegekend aan de deeltijds werknemer die ongeschikt wordt mag ook niet gecumuleerd worden) en met onderbrekingsuitkeringen (in het kader van een loopbaanonderbreking of tijdskrediet).

Indien u het werk hervat in de loop van de maand, zorg er dan voor de toeslag aan te vragen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de werkhervatting, indien u voor deze maand waarin u het werk hervat werkloosheidsuitkeringen vraagt.

Enkele bijzondere situaties

U kunt verder de werkhervattingstoeslag ontvangen:

 • tijdens de periode gedekt door een verbrekingsvergoeding;
 • tijdens het opnemen van vakantie die valt gedurende de tewerkstelling of de uitputting van een vakantieperiode gedekt door vakantiegeld, onmiddellijk na het einde van het contract;
 • tijdens een ziekteperiode die tijdens de tewerkstelling valt (behalve indien u, als deeltijds werknemer, van de ziekteverzekering een inkomensgarantie-uitkering ontvangt);
 • indien u in België verblijft en in het buitenland werkt als grensarbeider;
 • indien u in het buitenland werkt en verblijft en de bijdragen voor de sociale zekerheid (RSZ) verder in België worden gestort.

Welke verplichtingen hebt u gedurende de werkhervatting?

U moet aangifte doen

 • van elke adreswijziging;
 • van elk beletsel om de toeslag toe te kennen (u verblijft niet meer in België, behalve in geval van detachering, u hebt recht op een volledig pensioen, uw tewerkstelling is afgelopen, u vraagt onderbrekingsuitkeringen aan (loopbaanonderbreking of tijdskrediet)).

U moet niet:

 • in het bezit zijn van een controlekaart;
 • aangeven dat uw gezinstoestand is gewijzigd.

Wat moet u doen in geval van stopzetting van de tewerkstelling of van de zelfstandige activiteit?

Bij stopzetting van de tewerkstelling of van de zelfstandige activiteit heeft u niet langer recht op de werkhervattingstoeslag.

Bijgevolg moet u uw uitbetalingsinstelling verwittigen van de stopzetting van uw tewerkstelling (onmiddellijk of op het einde van de periode gedekt door opzeggingsvergoeding) of van de stopzetting van uw zelfstandige activiteit (of van uw aansluiting bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen). Indien u een aanvraag om werkloosheidsuitkeringen indient of opnieuw een toeslag aanvraagt, geldt dat als verwittiging van de uitbetalingsinstelling.

Indien de stopzetting plaats vindt in de loop van de maand, dan heeft u voor deze lopende maand nog recht op de werkhervattingstoeslag, tenzij u voor deze maand ook werkloosheidsuitkeringen vraagt.

Heeft u nog recht op de gewone werkhervattingstoeslag indien u een nieuwe tewerkstelling als loontrekkende aanvat of indien u zich, na stopzetting, opnieuw als zelfstandige vestigt?

U woont in het Vlaams Gewest, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in het Waals Gewest (niet Duitstalige Gemeenschap)

Zodra uw huidige tewerkstelling of zelfstandige activiteit stopt, vervalt uw recht op de werkhervattingstoeslag. Bij een werkhervatting bij een andere werkgever of bij de aanvang van een nieuwe zelfstandige activiteit kan u geen werkhervattingstoeslag meer aanvragen. Ook indien u het werk hervat bij dezelfde werkgever na een onderbreking vervalt uw recht.

U woont in de Duitstalige Gemeenschap

U had in het verleden reeds recht op de werkhervattingstoeslag van onbepaalde duur?

Indien u van werkgever verandert of u vestigt zich, na stopzetting, opnieuw als zelfstandige in hoofdberoep, en u wenst verder de werkhervattingstoeslag te genieten in het kader van uw nieuwe tewerkstelling, moet u een nieuwe aanvraag om een werkhervattingstoeslag indienen.

Dat geldt ongeacht of u tussen de twee dienstbetrekkingen werkloosheidsuitkeringen aanvraagt of niet.

U had in het verleden reeds recht op een tijdelijke werkhervattingstoeslag?
U bewijst 20 jaar beroepsverleden als loontrekkende?

Indien u van werkgever verandert en u, gezien uw vorige tewerkstelling, nu 20 jaar beroepsverleden bewijst, dan kan u, voor zover u ook aan alle andere voorwaarden voldoet aanspraak maken op de werkhervattingstoeslag van onbepaalde duur.

U moet wel een nieuwe aanvraag tot het bekomen van de werkhervattingstoeslag indienen.

U bewijst nog geen 20 jaar beroepsverleden als loontrekkende?
U bevindt zich nog in een lopende periode van 36 maanden?

Indien u van werkgever verandert of zich, na stopzetting als zelfstandige, opnieuw als zelfstandige vestigt, u nog geen 20 jaar beroepsverleden bewijst en u zich nog bevindt in een lopende periode van 36 maanden, dan heeft u recht op de tijdelijke werkhervattingstoeslag gedurende de nog resterende periode.

U moet wel een nieuwe aanvraag tot het bekomen van de werkhervattingstoeslag indienen.

U bevindt zich niet meer in een lopende periode van 36 maanden?

Indien u van werkgever verandert of zich, na stopzetting als zelfstandige, opnieuw als zelfstandige vestigt, u nog geen 20 jaar beroepsverleden bewijst en u zich niet meer bevindt in een lopende periode van 36 maanden, dan kan u pas opnieuw aanspraak maken op de tijdelijke werkhervattingstoeslag indien er, tussen de laatste maand waarvoor de toeslag werd uitbetaald en het tijdstip dat u opnieuw het werk hervat, ten minste 24 kalendermaanden gelegen zijn en dit voor zover u ook aan alle andere voorwaarden voldoet.

U moet wel een nieuwe aanvraag indienen tot het bekomen van de werkhervattingstoeslag.