Tijdelijke werkloosheid wegens de coronapandemie, de oorlog in Oekraïne of de energiecrisis - regeling vanaf 01.07.2022

T3

Laatste update 01.12.2022

Waarom dit infoblad? 

Om u te informeren over de regelingen van tijdelijke werkloosheid die uw werkgever kan invoeren wegens de verspreiding van Covid-19 (het coronavirus), omwille van het conflict tussen Rusland en Oekraïne of omwille van de energiecrisis. 

Indien uw werkgever u niet langer kan tewerkstellen, kan hij u onder bepaalde voorwaarden tijdelijk werkloos stellen en kunt u in principe gedurende die periode, mits u bepaalde formaliteiten naleeft, een uitkering ontvangen van de RVA.  

De modaliteiten en formaliteiten wijzigen gedeeltelijk vanaf 01.07.2022 en de afwijkende regelingen vervallen vanaf 01.01.2023. Vanaf 01.10.2022 werd wel nog voorzien in een specifiek stelsel voor de economische werkloosheid in energie-intensieve bedrijven, dat behouden blijft tot 31.03.2023.

Welk vormen van tijdelijke werkloosheid? 

Afhangend van de situatie waarin u zich bevindt, bestaan er twee types tijdelijke werkloosheid waarop uw werkgever eventueel een beroep kan doen:

 • tijdelijke werkloosheid wegens overmacht;
 • tijdelijke werkloosheid op grond van economische oorzaken. 

Tot en met 30.06.2022 kon alle tijdelijke werkloosheid die verband hield met het coronavirus of het conflict tussen Rusland en Oekraïne beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Indien de tijdelijke werkloosheid niet het gevolg was van het coronavirus of het conflict tussen Rusland en Oekraïne, kon uw werkgever ook nog een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid op grond van economische oorzaken.    Vanaf 01.07.2022 zijn in alle situaties opnieuw de de klassieke systemen van tijdelijke werkloosheid van toepassing.

Het is steeds uw werkgever die beslist om u tijdelijk werkloos te stellen. 

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht 

Wat wordt verstaan onder “overmacht”? 

Overmacht veronderstelt een plotse, onvoorzienbare gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van de partijen, die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk volledig onmogelijk maakt. 

Vanaf 01.07.2022 wordt niet langer een soepele toepassing van het begrip “overmacht” aanvaard en kunnen dus niet meer alle situaties van tijdelijke werkloosheid die te wijten zijn aan het coronavirus of het conflict tussen Rusland en Oekraïne, worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. 

Voorbeelden 

Situaties waarin uw werkgever u nog wel tijdelijk werkloos wegens overmacht kan stellen, zijn:

 Uw werkgever is niet meer in de mogelijkheid u tewerk te stellen omdat hij ziek is als gevolg van een coronabesmetting. 

 U moet in quarantaine gaan omdat u besmet bent met het coronavirus maar niet ziek bent en niet kunt telewerken;

Tijdelijke werkloosheid omwille van de opvang van een kind 

Omdat het kind niet naar de school, het kinderdagverblijf, het opvangcentrum of de dienstverlening voor gehandicapten kan gaan
Wegens sluiting van de school, het kinderdagverblijf, het opvangcentrum of de dienstverlening voor hehandicapten

In de periode van 01.07.2022 tot en met 31.12.2022 hebt u een recht op afwezigheid van het werk en kunt u aanspraak maken op uitkeringen als tijdelijk werkloze wanneer u moet instaan voor de opvang van

 • een minderjarig kind waarmee u samenwoont en dat niet naar het kinderdagverblijf of school kan gaan;
 • een gehandicapt kind dat u ten laste hebt, ongeacht de leeftijd, dat niet naar een centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan;
 • een gehandicapt kind dat u ten laste hebt, ongeacht de leeftijd, dat een intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen geniet;

omdat dit kinderdagverblijf, school of centrum geheel of gedeeltelijk is gesloten, of omdat geheel of gedeeltelijk afstandsonderwijs is ingevoerd, als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken. 

Indien u gebruik wil maken van dit recht moet u daarvoor een door u en de verantwoordelijke van het kinderdagverblijf, de school, het opvangcentrum of de dienstverlening ondertekende aanvraag aan uw werkgever bezorgen. Uw werkgever kan deze tijdelijke werkloosheid niet weigeren. 

Wegens een kind dat in quarantaine is 

U hebt in de periode van 01.07.2022 tot en met 31.12.2022 eveneens een recht op afwezigheid van het werk en u kunt aanspraak maken op uitkeringen als tijdelijk werkloze indien u niet kunt werken omwille van de opvang van een minderjarig kind dat met u samenwoont omdat het kind in quarantaine is. U moet daarvoor een door u ondertekende aanvraag aan uw werkgever bezorgen. 

Omdat het kind niet naar het vakantiekamp of georganiseerde opvang in de zomervakantie kan gaan
Wegens de annulatie van een vakantiekamp of een georganiseerde buitenschoolse opvang in de zomervakantie

U kunt tijdens de zomervakantie aanspraak maken op uitkeringen als tijdelijk werkloze voor de opvang van een minderjarig kind waarmee u samenwoont omdat het vakantiekamp of de georganiseerde buitenschoolse opvang, volledig of gedeeltelijk wordt geannuleerd als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

U moet daarvoor een door u en de verantwoordelijke van het kamp of de opvang ondertekende aanvraag aan uw werkgever bezorgen.

Wegens een kind dat in quarantaine is

U heeft eveneens recht op uitkeringen als tijdelijk werkloze voor de opvang van een minderjarig kind waarmee u samenwoont omdat het kind niet op kamp of naar de georganiseerde buitenschoolse opvang in de zomervakantie kan gaan of het kamp of de georganiseerde buitenschoolse opvang in de zomervakantie niet kan verderzetten omwille van het feit dat het in quarantaine moet. U moet daarvoor een door u ondertekende aanvraag aan uw werkgever bezorgen.

Opgelet! Voor deze maatregelen voor de opvang van een kind geldt steeds dat voor eenzelfde periode slechts 1 persoon die met het kind samenwoont van deze mogelijkheden gebruik kan maken. 

Deze maatregelen worden na 31.12.2022 niet verlengd.

Wie kan tijdelijk werkloos wegens overmacht gesteld worden? 

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is van toepassing op

 • arbeiders en bedienden (in de privé- en in de openbare sector en in de non-profitsector);
 • uitzendkrachten tijdens de duur van hun uitzendarbeidsovereenkomst, voor zover door de situatie van overmacht de uitvoering van de arbeidsovereenkomst niet onmiddellijk definitief onmogelijk is geworden;
 • contractuele medewerkers binnen een onderwijsinstelling (administratief of toezichthoudend personeel ...);
 • leerlingen die een alternerende opleiding volgen. 

Wie kan niet tijdelijk wegens overmacht gesteld worden? 

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is niet van toepassing op:

 • statutaire ambtenaren;
 • studenten;
 • stagiairs (individuele beroepsopleiding, speciale leerovereenkomst voor de omscholing van mindervaliden).  

 Wat moet uw werkgever doen? 

In geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht vanaf 01.07.2022 moet uw werkgever een elektronische mededeling tijdelijke werkloosheid versturen naar de RVA, samen met de nodige bewijsstukken waaruit de overmacht blijkt. 

Daarnaast moet hij op het einde van de maand met een elektronische aangifte van sociaal risico (ASR) scenario 5 ‘Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden’ aangeven wanneer u tijdelijk werkloos werd gesteld wegens overmacht. 

Vanaf 01.01.2023 moet uw werkgever bovendien

 • indien u door deze werkgever voor een eerste maal tijdelijk werkloos wordt gesteld of indien u opnieuw tijdelijk werkloos wordt gesteld na een wijziging van de tewerkstellingsbreuk (factor Q/S), een elektronische aangifte van sociaal risico (ASR) scenario 2 ‘Aangifte vaststellen recht tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden’ afleveren;
 • u elke maand uiterlijk op de eerste effectieve werkloosheidsdag en voor het normale aanvangsuur van het werk in het bezit stellen van een controlekaart C3.2A (tenzij er in de onderneming gebruik zou worden gemaakt van de elektronische versie van de controlekaart C3.2A).

Tijdelijke werkloosheid op grond van economische oorzaken 

Wat wordt verstaan onder “economische oorzaken”? 

Indien uw werkgever u tijdelijk geen of slechts minder werk kan aanbieden omwille van een daling van zijn omzet, productie, klanten of aantal bestellingen ingevolge het coronavirus, ingevolge het conflict tussen Rusland en Oekraïne of ingevolge de energiecrisis mag hij, onder bepaalde voorwaarden, gebruik maken van het stelsel tijdelijke werkloosheid op grond van economische oorzaken. 

Voorbeeld:

Uw werkgever ervaart een daling van zijn bestellingen, door beperkende maatregelen opgelegd door de Belgische of een buitenlandse overheid; 

In geval van tijdelijke werkloosheid op grond van economische oorzaken, kan uw arbeidsovereenkomst tijdelijk volledig geschorst worden, of kan er een verminderd arbeidsregime ingevoerd worden. 

De modaliteiten daarvan verschillen naargelang u arbeider of bediende bent. Lees meer informatie hierover in de mededeling op de website (www.rva.be). 

Voor de periode van 01.10.2022 tot en met 31.03.2023 geldt een voor arbeiders en bedienden die tewerkgesteld zijn in energie-intensieve bedrijven identiek en specifiek stelsel van tijdelijke werkloosheid op grond van economische oorzaken. Lees hierover meer in de mededelingop de website (www.rva.be).

Wie kan tijdelijk werkloos op grond van economische oorzaken gesteld worden? 

Tijdelijke werkloosheid op grond van economische oorzaken is van toepassing op

 • arbeiders (in de privé- en de openbare sector en in de non-profitsector);
 • bedienden (in de privésector en in de non-profitsector);
 • uitzendkrachten: tewerkgesteld met doorlopende weekcontracten bij dezelfde gebruiker als:
  • ofwel het tijdelijk werkloos stellen wegens werkgebrek verenigbaar is met het motief van aanwerving en er een regeling van tijdelijke werkloosheid lopende is voor de vaste werknemers van de afdeling waarin de uitzendkracht is tewerkgesteld;
  • ofwel de uitzendkracht sinds ten minste 3 maanden is tewerkgesteld bij de gebruiker en er een regeling van tijdelijke werkloosheid lopende is voor de vaste werknemers van de afdeling waarin de uitzendkracht is tewerkgesteld.
 • leerlingen die een alternerende opleiding volgen. 

Wie kan niet tijdelijk werkloos op grond van economische oorzaken gesteld worden? 

Tijdelijke werkloosheid op grond van economische oorzaken is niet van toepassing op:

 • statutaire ambtenaren;
 • studenten;
 • stagiairs (individuele beroepsopleiding, speciale leerovereenkomst voor de omscholing van mindervaliden).   

Wat moet uw werkgever doen? 

Uw werkgever kan u slechts tijdelijk werkloos stellen op grond van economische oorzaken indien hij bepaalde wettelijk voorziene formaliteiten vervult (tijdige kennisgeving aan de RVA, maandelijkse mededeling van de eerste werkloosheidsdag aan de RVA ...). Indien uw werkgever die niet respecteert, heeft u in principe recht op loon.  

Indien uw werkgever een beroep wil doen op de specifieke regeling voor energie-intensieve bedrijven moet hij voorafgaand aan het invoeren van de tijdelijke werkloosheid bij de RVA een schriftelijke verklaring afleggen dat hij als energie-intensief bedrijf te beschouwen is. 

Indien u bediende bent moet uw werkgever voorafgaandelijk een aanvraag indienen waarin hij aantoont dat hij aan de preliminaire voorwaarden voldoet voor het invoeren van een regeling schorsing bedienden werkgebrek (dit wil zeggen gebonden zijn door een cao of ondernemingsplan en erkend moet zijn als onderneming in moeilijkheden). Deze preliminaire voorwaarden zijn niet van toepassing in het kader van de specifieke regeling voor de energie-intensieve bedrijven.

Daarnaast moet uw werkgever in alle gevallen op het einde van de maand met een elektronische aangifte van sociaal risico (ASR) scenario 5 ‘Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden’ aangeven wanneer u tijdelijk werkloos werd gesteld wegens overmacht. 

Vanaf 01.01.2023 moet uw werkgever bovendien

 • indien u door deze werkgever voor een eerste maal tijdelijk werkloos wordt gesteld of indien u opnieuw tijdelijk werkloos wordt gesteld na een wijziging van de tewerkstellingsbreuk (factor Q/S), een elektronische aangifte van sociaal risico (ASR) scenario 2 ‘Aangifte vaststellen recht tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden’ afleveren;
 • u elke maand uiterlijk op de eerste effectieve werkloosheidsdag en voor het normale aanvangsuur van het werk in het bezit stellen van een controlekaart C3.2A (tenzij er in de onderneming gebruik zou worden gemaakt van de elektronische versie van de controlekaart C3.2A).

Hebt u als tijdelijk werkloze recht op een uitkering? 

Toelaatbaarheidsvoorwaarden 

Als u vanaf 01.07.2022 tijdelijk werkloos wordt gesteld hebt u onmiddellijk recht op uitkeringen en moet u niet voldoen aan toelaatbaarheidsvoorwaarden. Dat betekent dat u, afhankelijk van uw leeftijd, tijdens een bepaalde periode (referteperiode) die de uitkeringsaanvraag onmiddellijk voorafgaat, niet een bepaald aantal arbeidsdagen in loondienst (wachttijd) moet bewijzen. 

Vergoedbaarheidsvoorwaarden 

Om effectief uitkeringen te ontvangen, moet u ook aan vergoedbaarheidsvoorwaarden voldoen. Dat betekent dat u voor de dagen waarop u uitkeringen aanvraagt bijvoorbeeld arbeidsgeschikt moet zijn, zonder loon moet zijn, geen vervangingsinkomen mag ontvangen of geen andere activiteit mag uitoefenen. Bepaalde van de afwijkende regels die van toepassing waren tot 30.06.2022 worden tijdelijk verder verlengd. 

Tot en met 31.12.2022 kan u zonder formaliteiten activiteiten als vrijwillige brandweerman, als vrijwilliger van de civiele bescherming en als vrijwillige ambulancier verrichten en de hiervoor ontvangen vergoedingen mogen verder gecumuleerd worden. 

Voor de periode van 01.07.2022 tot en met 31.12.2022 gelden voor de tijdelijke werkloze ook nog steeds volgende afwijkingen:

 • U kunt een bijkomstige activiteit (als zelfstandige of als loontrekkende) die u al uitoefende in de drie maanden voor u voor het eerst tijdelijk werkloos werd gesteld wegens het coronavirus tijdens uw werkloosheid verder blijven uitoefenen. Die activiteit moet niet worden aangegeven en de inkomsten daaruit hebben geen invloed op de werkloosheidsuitkering.
 • Indien u een pensioen ontvangt, moet u, ongeacht uw leeftijd, daarvan geen aangifte doen en heeft dat geen invloed op de werkloosheidsuitkering.  

Voor de periode van 01.07.2022 tot en met 31.12.2022 bent u als tijdelijk werkloze ook verder vrijgesteld van de verplichting om een controlekaart bij te houden. 

Deze afwijkende regelingen worden na 31.12.2022 niet meer verlengd.

Opgelet! Volgende vergoedbaarheidsvoorwaarden blijven steeds van toepassing:

 • Indien u (bijvoorbeeld door het coronavirus) arbeidsongeschikt bent, kunt u geen aanspraak maken op werkloosheidsuitkeringen. U moet dan uw mutualiteit contacteren.
 • U kunt tijdens de tijdelijke werkloosheid niet met behoud van uw uitkeringen een activiteit als zelfstandige starten (tenzij eventueel in het kader van de maatregel ‘Springplank naar zelfstandige’) of een tewerkstelling uitoefenen of aanvatten bij een andere werkgever dan degene door wie u tijdelijk werkloos gesteld wordt, bijvoorbeeld als uitzendkracht of flexijobber. Lees hierover meer in punt 7. 

Hoeveel bedraagt uw uitkering? 

In geval van tijdelijke werkloosheid ontvangt u, ongeacht uw gezinstoestand, vanaf 01.07.2022 een uitkering waarvan het bedrag gelijk is aan 65% (in plaats van 70% tot 30.06.2022) van uw gemiddeld loon, begrensd tot € 3.199,26 per maand (dit bedrag geldt vanaf 01.12.2022). Het dagbedrag van de uitkering bedraagt minstens € 61,37 (gegarandeerd minimumbedrag) en maximaal € 79,98.

Voor de werknemers die vanaf 01.10.2022 tijdelijk werkloos gesteld worden in het kader van de specifieke regeling voor energie-intensieve bedrijven werd het bedrag van de uitkering opnieuw op 70% van het gemiddeld loon gebracht. Het maximaal dagbedrag van de uitkering bedraagt in dat geval € 86,13.

Opgelet! Indien uw gemiddeld loon per maand minder dan € 3.199,26 bedraagt, zal het dagbedrag van uw uitkering niet noodzakelijk exact overeenstemmen met 65% of 70% van dat maandloon (gedeeld door 26). Uw loon wordt in dat geval volgens de werkloosheidsreglementering ingeschaald in een loonschijf, die overeenstemt met een werkloosheidsuitkering aan een bepaald dagbedrag.

Gemiddeld ontvangt u voor een volledige maand 26 uitkeringen (*). 

Indien u een leerling bent die een alternerende opleiding volgt, bedraagt uw uitkering een forfaitair bedrag dat afhankelijk is van uw gezinstoestand. 

Vanaf 01.07.2022 ontvangt u als tijdelijk werkloze wegens overmacht niet langer een supplement bovenop de tijdelijke werkloosheidsuitkering. 

De werknemer (arbeider of bediende) die tijdelijk werkloos wordt gesteld op grond van economische oorzaken heeft, bovenop zijn werkloosheidsuitkering, recht op een aanvullende vergoeding van minstens € 2 per dag van tijdelijke werkloosheid. Dat supplement wordt betaald door de werkgever of door een Fonds voor Bestaanszekerheid. Voor de werknemer (arbeider of bediende) die tijdelijk werkloosheid wordt gesteld in de specifieke regeling voor energie-intensieve bedrijven bedraagt deze aanvullende vergoeding minstens € 6,47 per dag van tijdelijke werkloosheid (dit bedrag geldt vanaf 01.12.2022). 

Op alle tijdelijke werkloosheidsuitkeringen die betaald worden vanaf 01.11.2022 tot en met 31.03.2023 wordt opnieuw slechts 15% bedrijfsvoorheffing ingehouden (in plaats van 26,75% voor de betalingen in de periode juli 2022 tot en met oktober 2022). 

(*) Het aantal uitkeringen dat u voor een bepaalde maand ontvangt, wordt berekend op basis van het aantal uren waarop u in die maand tijdelijk werkloos werd gesteld.

 • Indien u voltijdse of daarmee gelijkgestelde werknemer bent of deeltijdse werknemer met behoud van rechten zonder inkomensgarantie-uitkering

      dan wordt het aantal uitkeringen per maand berekend volgens de formule: (Px6) / Q

 • Indien u deeltijdse werknemer met behoud van rechten met inkomensgarantie-uitkering bent

      dan wordt het aantal uitkeringen per maand berekend volgens de formule: (Px6) / S

 • Indien u vrijwillig deeltijds werknemer bent

      dan heeft u recht op halve uitkeringen, waarvan het aantal wordt berekend volgens de formule: (Px12) / S

      waarbij

P = aantal uren tijdelijke werkloosheid

Q = aantal arbeidsuren per week dat u verricht in uw onderneming

S = aantal arbeidsuren per week verricht door een voltijds in dezelfde functie en in dezelfde
 onderneming tewerkgestelde werknemer. 

Bijvoorbeeld:

U bent een voltijdse werknemer (Q/S = 38u/38) die werkt op maandag (8u), dinsdag (8u), woensdag (8u), donderdag (8) en vrijdag (6u) en bent in de maand augustus 2022 tijdelijk werkloos op 11, 18, 22, 23 en 26 augustus.

Het totaal aantal uren waarop u tijdelijk werkloos was voor de maand maart (P) bedraagt:
[(4x8) + (1x6)] = 38. 

Het aantal uitkeringen waarop u voor de maand augustus 2022 aanspraak kunt maken bedraagt:

(38x6) / Q = 6.

Een uitkering stemt overeen met een dagbedrag.

Indien uw gemiddeld loon minstens € 3.075,04 per maand bedraagt, is dit de maximumuitkering van € 76,88.

U ontvangt dan voor de maand augustus 2022 volgend bedrag:

€ 76,88 x 6 = € 461,28 bruto – 26,75% = € 337,89 netto.

Wat moet u doen om uitkeringen te kunnen ontvangen? 

Een uitkeringsaanvraag indienen 

Wanneer? 

U bent vrijgesteld van het indienen van een dossier behalve indien u voor de eerste maal tijdelijk werkloos wordt gesteld of voor het eerst tijdelijk werkloos wordt gesteld:

 • na een indiensttreding bij een nieuwe werkgever;
 • na een onderbreking van uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid van meer dan 3 jaar;
 • na een verandering van het wekelijks aantal uren van uw contractuele arbeidsregeling (bijvoorbeeld omdat u deeltijdse loopbaanonderbreking of tijdskrediet hebt genomen);
 • na uw 65ste verjaardag. 

Hoe? 

Wat moet u zelf doen? 

U moet de aanvraag om uitkeringen indienen bij een uitbetalingsinstelling van uw keuze (hetzij de overheidsinstelling: de HVW, hetzij de uitbetalingsinstelling van een vakbond: het ABVV, de ACLVB of het ACV).  De uitkeringsaanvraag gebeurt aan de hand van een formulier C3.2-werknemer, eventueel (en in ieder geval indien u voor de eerste maal of na een onderbreking van de uitkeringen gedurende minstens een jaar) vergezeld van een formulier C1 (betreffende de aangifte van de persoonlijke en familiale situatie). De uitbetalingsinstelling zal uw dossier samenstellen en indienen bij de RVA. 

Voor de periode van 01.07.2022 tot 31.12.2022 kunt u voor het indienen van een uitkeringsaanvraag nog steeds gebruik maken van het vereenvoudigde formulier C3.2-werknemer-corona en moet u geen formulier C1 (betreffende de aangifte van de persoonlijk en familiale toestand) indienen.
Opgelet! Indien uw dossier geen formulier C1 bevat, kan uw uitbetalingsinstelling u voor de periode na 31.12.2022 geen uitkeringen meer betalen. 

Deze formulieren zijn beschikbaar op de websites van de uitbetalingsinstellingen, waar u bijkomende inlichtingen vindt over hoe u dat formulier aan uw uitbetalingsinstelling moet bezorgen (zie voor uw uitbetalingsinstelling: ABVVACLVBACVHVW). 

De uitkeringsaanvraag moet normaal op het werkloosheidsbureau toekomen uiterlijk op het einde van de tweede maand die volgt op de maand waarin u tijdelijk werkloos wordt gesteld. 

Deze uitkeringsaanvraag is eenmalig, bij de eerste tijdelijke werkloosheid. U hoeft dus, indien u in een volgende maand verder of opnieuw tijdelijk werkloos zou worden gesteld, niet nogmaals dit formulier bij uw uitbetalingsinstelling in te dienen. U moet wel een nieuwe aanvraag indienen indien u van werkgever verandert of indien het wekelijks aantal uren van uw contractuele arbeidsregeling wijzigt (zie hierboven ‘Wanneer?’).

U moet ook iedere wijziging in uw persoonlijke situatie aangeven.

Wat moet uw werkgever doen? 

Indien u vanaf 01.01.2023 voor de eerste maal door uw werkgever tijdelijk werkloos wordt gesteld of indien u vanaf 01.01.2023 opnieuw tijdelijk werkloos wordt gesteld na een wijziging in de tewerkstellingsbreuk (factor Q/S), moet uw werkgever een elektronische aangifte van sociaal risico (ASR) scenario 2 ‘Aangifte vaststellen recht tijdelijke werkloosheid of schorsing bedienden’ afleveren. 

Uw werkgever is daarnaast verplicht om op het einde van elke maand waarin u tijdelijk werkloos werd gesteld een aangifte van sociaal risico (ASR) scenario 5 ‘Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden’ af te leveren. 

Deze elektronische aangiften worden door de werkgever rechtstreeks aan uw uitbetalingsinstelling bezorgd. 

Deze elektronische aangiften zijn vereist om het bedrag van uw uitkering te bepalen en zullen door uw uitbetalingsinstelling samen met het formulier C3.2-werknemer of C3.2-werknemer-corona bij de RVA worden ingediend. 

De elektronische aangifte van sociaal risico (ASR) scenario 5 laat de uitbetalingsinstelling ook toe de betaling van uw uitkeringen te verrichten. Voor de maanden vanaf januari 2023 dient uw uitbetalingsinstelling daarvoor tevens in het bezit te zijn van uw controlekaart C3.2A, die u na afloop van de maand aan uw uitbetalingsinstelling moet bezorgen.

Welke andere formulieren of aangiftes zijn er nog nodig? 

Indien u tijdelijk werkloos wordt gesteld, moet u door uw werkgever in het bezit van een controleformulier tijdelijke werkloosheid C3.2A worden gesteld.

Voor de periode van 01.07.2022 tot en met 31.12.2022 blijft u evenwel verder vrijgesteld van de verplichting tot het bijhouden van dit controleformulier. 

U moet zich na een periode van 3 maanden als werkzoekende inschrijven bij de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. Deze termijn begint te lopen vanaf 01.09.2022. U moet zich dus niet inschrijven als werkzoekende voor 01.12.2022. Indien u gedurende twee volledige weken het werk terug kunt hervatten, stopt de periode van 3 maanden en begint een nieuwe periode van 3 maanden te lopen. 

Opgelet! Indien u van uw werkgever een afdruk van de aangifte van sociaal risico (ASR) scenario 5 zou ontvangen waarop is vermeld dat u op het einde van de maand uw controledocument C3.2A bij uw uitbetalingsinstelling moet indienen, moet u daarmee voor de periode tot en met december 2022 geen rekening houden.

Mag u voor een andere werkgever werken in een periode van tijdelijke werkloosheid? 

Algemene regeling 

U mag een tewerkstelling uitoefenen of aanvatten bij een andere werkgever dan degene door wie u tijdelijk werkloos gesteld wordt, bijvoorbeeld als uitzendkracht of flexijobber. De inkomsten van die tewerkstelling kunnen echter niet gecumuleerd worden met de werkloosheidsuitkering. 

Dit betekent concreet dat het in de periode van de tewerkstelling gelegen aantal uren waarop u door uw werkgever tijdelijk werkloos werd gesteld, niet zal worden meegeteld voor de berekening van het aantal uitkeringen dat u voor die maand kunt ontvangen.  

Voorbeeld

U bent een voltijdse werknemer (Q/S = 38u/38) en wordt gedurende de maand augustus 2022 in totaal 152 uren tijdelijk werkloos gesteld. Het aantal van uw uitkeringen voor de maand augustus 2022 bedraagt dan (152 x 6) / 38 = 24.

Op 10.08 en 11.08 hebt u gewerkt voor een andere werkgever. Voor die dagen heeft de werkgever die u tijdelijk werkloos stelt 16 uur (8 x 2) tijdelijke werkloosheid aangegeven.

Door deze tewerkstelling zal u voor de maand augustus 2022 nog slechts [(152-16) x 6] / 38 = 21,5 uitkeringen ontvangen.  

Tewerkstelling in de zorgsector

Indien u als tijdelijk werkloze in de periode van juli 2022 tot en met december 2022 werkt bij een andere werkgever in de zorgsector (daaronder begrepen ook de centra voor contact­opsporing en de vaccinatiecentra), geldt een specifieke regeling. U kan dan voor de periode van de tewerkstelling (zoals deze door de werkgever in de dimona-aangifte is opgegeven) 75% van uw uitkeringen als tijdelijk werkloze behouden.

Voorbeeld

U bent een voltijdse werknemer (Q/S = 38u/38) en wordt gedurende de maand december 2022 op in totaal 152 uren tijdelijk werkloos gesteld. Het aantal van uw uitkeringen voor de maand december 2022 bedraagt dan (152 x 6) / 38 = 24.

In de week van 05.12.2022 werkt u tijdens uw tijdelijke werkloosheid van maandag tot en met vrijdag in een rust- en verzorgingstehuis. Voor die periode wordt uw totaal aantal uitkeringen voor de maand december 2022 verminderd met 5 x 25% = 1,25, afgerond 1,5 uitkeringen (het resultaat wordt afgerond naar 0,5 of naar de hogere eenheid indien het cijfer na de komma resp. minstens 25 of 75 is).

Door deze tewerkstelling zal u voor de maand december 2022 dus slechts 24 – 1,5 = 22,5 uitkeringen ontvangen. 

Opmerking: eenzelfde regeling voor tewerkstelling met gedeeltelijk behoud van uitkeringen in de zorgsector geldt voor de werkloze met bedrijfstoeslag.

Formaliteiten 

Tot 31.12.2022 moet u niet in het bezit zijn van een controlekaart enmoet u tewerkstellingen bij een andere werkgever meedelen aan uw uitbetalingsinstelling, zodat er niet ten onrechte uitkeringen worden betaald. U kunt dit doen met het formulier corona-tw-aangifte werk of op om het even welke andere wijze (brief, mail, telefoon …).

Indien u deze mededeling niet doet of indien uw uitbetalingsinstelling daarmee geen rekening zou houden, zal een terugvordering gebeuren van de te veel ontvangen uitkeringen. 

Vanaf 01.01.2023 moet u in geval van tijdelijke werkloosheid in het bezit zijn van een controlekaart. U moet dan van elke tewerkstelling voorafgaandelijk op deze controlekaart melding maken, door het vakje voor de overeenstemmende dag met onuitwisbare inkt zwart te maken. Indien het gaat om een bijkomende tewerkstelling in de zorgsector, voegt u een verklaring toe, waarop u de gegevens van de werkgever en de periode van de tewerkstelling vermeldt. 

De tewerkstelling moet altijd geldig aangegeven zijn door de werkgever.

Opgelet! Indien u het werk bij de werkgever die u tijdelijk werkloos stelt zou kunnen hervatten, maar u dit niet doet omdat u verkiest om bij een andere werkgever tewerkgesteld te blijven, kunt u door uw werkgever niet meer tijdelijk werkloos gesteld worden en hebt u dus voor die dagen geen recht meer op uitkeringen.