Hebt u recht op de anciƫnniteitstoeslag?

T148

Laatste update : 1.11.2023

Wat is de anciënniteitstoeslag?

De anciënniteitstoeslag is een bedrag (toeslag) dat u vanaf een bepaalde leeftijd boven u gewone werkloosheidsuitkeringen krijgt indien u onder meer een voldoende beroepsverleden (anciënniteit) bewijst.

U kan de toeslag krijgen na één jaar werkloosheid (= vanaf de "tweede" vergoedingsperiode).

Kunt u nog een anciënniteitstoeslag krijgen?

De anciënniteitstoeslag wordt afgeschaft vanaf 01.01.2015.

U kreeg al een toeslag vóór 01.01.2015?

U kunt de toeslag verder krijgen indien u deze in 2014 voor minstens één dag effectief hebt genoten.

U vraagt voor het eerst een toeslag na 31.12.2014?

U werd ontslagen in het kader van een collectief ontslag aangekondigd in de periode vanaf 01.10.2012 tot en met 30.11.2014?

U kunt de toeslag krijgen indien u:

 • op de datum van uw ontslag minstens 50 jaar bent

én

 • uiterlijk op 30.06.2015 bent ontslagen

én

 • 20 jaar arbeid in loondienst bewijst

én

 • sinds minstens één jaar volledig werkloos bent

én

 • geen werkloze met bedrijfstoeslag (SWT)(bruggepensioneerde) of bruggepensioneerde grensarbeider bent

én

 • het statuut van werkloze met bedrijfstoeslag niet hebt geweigerd terwijl u aan de voorwaarden voldeed om dit statuut te krijgen.

=> u krijgt de toeslag na één jaar volledige werkloosheid, maar niet vóór de leeftijd van 55 jaar. Deze leeftijd blijft ongewijzigd.

U werd ontslagen in het kader van een collectief ontslag aangekondigd na 30.11.2014?

U kunt de toeslag krijgen indien u:

 • 20 jaar arbeid in loondienst bewijst

én

 • sinds minstens één jaar volledig werkloos bent

én

 • geen werkloze met bedrijfstoeslag (SWT)(bruggepensioneerde) of bruggepensioneerde grensarbeider bent

én

 • het statuut van werkloze met bedrijfstoeslag niet hebt geweigerd terwijl u aan de voorwaarden voldeed om dit statuut te krijgen.

=> u krijgt de toeslag na één jaar, maar enkel indien u op de datum van uw eerste uitkeringsaanvraag na het collectief ontslag de leeftijd van 54 jaar bereikt hebt.

 

Opgelet: in dit geval wordt de leeftijd van 54 jaar opgetrokken als volgt:

U moet de leeftijd bereikt hebben van

die geldt in het jaar

54

< 2016

56

2016

58

2017

60

2018

62

2019

Geen toeslag meer

2020

U hebt gewerkt in een zwaar beroep, u bewijst een lange loopbaan of u bent ongeschikt verklaard in de bouw?

Wat is een zwaar beroep?

U hebt gewerkt in een zwaar beroep indien u:

 • ofwel 20 jaar nachtarbeid bewijst, in de loop van uw volledige carrière;
 • ofwel gedurende 5 jaar in de laatste 10 jaar, of gedurende 7 jaar in de laatste 15 jaar, hebt gewerkt in één van de volgende regelingen:
  • nachtarbeid;
  • ploegenarbeid;
  • onderbroken diensten.

Wat is een lange loopbaan?

U bewijst een lange loopbaan indien u 35 jaar beroepsverleden telt.

Bepaalde situaties van inactiviteit kunnen onder voorwaarden worden gelijkgesteld met beroepsverleden.

Wat betekent ongeschikt zijn in de bouwsector?

Dat veronderstelt dat:

 • u tewerkgesteld bent bij een werkgever van de bouwsector;
 • de arbeidsgeneesheer een attest geeft waarin hij verklaart dat u ongeschikt bent om uw beroepsactiviteit in de bouwsector verder te zetten.

Wanneer krijgt u in die gevallen de toeslag?

U kunt de toeslag krijgen indien u:

 • 20 jaar arbeid in loondienst bewijst

én

 • sinds minstens één jaar volledig werkloos bent

én

 • geen werkloze met bedrijfstoeslag (bruggepensioneerde) of bruggepensioneerde grensarbeider bent

én

 • het statuut van werkloze met bedrijfstoeslag niet hebt geweigerd terwijl u aan de voorwaarden voldeed om dit statuut te krijgen.

=> u krijgt de toeslag na één jaar, maar enkel indien u de leeftijd van 54 jaar bereikt hebt op de datum van uw eerste uitkeringsaanvraag na het ontslag uit de tewerkstelling op basis waarvan u de voorwaarde zwaar beroep/lange loopbaan/bouw vervult.

Opgelet: in dit geval wordt de leeftijd van 54 jaar opgetrokken als volgt:

U moet de leeftijd bereikt hebben van

die geldt in het jaar

54

< 2016

56

2016

58

2017

60

2018

62

2019

Geen toeslag meer

2020

Hoe bewijst u dat u nog aan één van de voorwaarden voldoet om de anciënniteitstoeslag te krijgen?

U voegt bij uw formulier C4 of C109 een correct ingevuld formulier C126. Uw uitbetalingsinstelling zal u dit formulier bezorgen en u helpen bij het invullen.

Hoe evolueren uw werkloosheidsuitkeringen in de tijd?

Voor een algemene uitleg over het verloop van uw uitkeringen, zie het infoblad "Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?", nr. T67.

U zult daarin lezen dat uw uitkeringsbedrag na verloop van tijd kan verminderen. We onderscheiden drie periodes:

 • een eerste periode van 12 maanden;
 • een tweede periode van maximaal 36 maanden (in functie van uw beroepsverleden) (dus van maand 13 tot maximaal maand 48);
 • een derde periode die onbeperkt in de tijd is (dus vanaf maximaal maand 49).

De eerste en tweede periode zijn nog eens opgedeeld in "fases". Tijdens elk van die fases zakken de bedragen van de werkloosheidsuitkeringen.

Aangezien u één jaar volledig werkloos moet zijn om de anciënniteitstoeslag te kunnen genieten, betekent dit dat u die toeslag maar ten vroegste krijgt tijdens de tweede of derde periode.

Hoeveel bedraagt de werkloosheidsuitkering met anciënniteitstoeslag?

De regels inzake het bedrag van de anciënniteitstoeslag verschillen volgens uw gezinstoestand en leeftijd.

Wat betreft uw gezinstoestand, zie het infoblad "Wat is uw gezinstoestand?", nr. T147.

Hieronder vermelden we de bedragen van de werkloosheidsuitkeringen verhoogd met de anciënniteitstoeslag. Deze bedragen kunnen na verloop van tijd zakken. Voor u is dit niet noodzakelijk het geval. Afhankelijk van bepaalde voorwaarden, kunnen uw uitkeringen vanaf een bepaald ogenblik "gefixeerd" worden. Dat betekent dat de bedragen niet (verder) zakken.

Voor meer uitleg hierover, zie het infoblad "Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?", nr. T67.

U bent werknemer met gezinslast?

De dagbedragen van de werkloosheidsuitkeringen met anciënniteitstoeslag evolueren in de praktijk als volgt in de tijd: 

Periode

Welke maand?

 

Bedrag

2de periode – fase 2A - 2B

13 tot max. 24

MIN

66,45

2de periode – fase 2A - 2B

13 tot max. 24

MAX

72,23

2de periode – fase 21

25 tot 30 (eventueel)

MIN

66,45

2de periode – fase 21

25 tot 30 (eventueel)

MAX

70,33

2de periode – fase 22

31 tot 36 (eventueel)

MIN

66,45

2de periode – fase 22

31 tot 36 (eventueel)

MAX

70,33

2de periode – fase 23

37 tot 42 (eventueel)

MIN

66,45

2de periode – fase 23

37 tot 42 (eventueel)

MAX

70,33

2de periode – fase 24

43 tot 48 (eventueel)

MIN

66,45

2de periode – fase 24

43 tot 48 (eventueel)

MAX

70,33

3de periode

49 tot ...

MIN

66,45

3de periode

49 tot ...

MAX

70,33

 

U bent alleenwonende werknemer?

De dagbedragen van de werkloosheidsuitkeringen met anciënniteitstoeslag evolueren in de praktijk als volgt in de tijd: 

Periode

Welke maand?

 

Bedrag

2de periode – fase 2A en 2B

13 tot max. 24

MIN

58,97

2de periode – fase 2A en 2B

13 tot max. 24

MAX

66,31

2de periode – fase 21

25 tot 30 (eventueel)

MIN

57,90

2de periode – fase 21

25 tot 30 (eventueel)

MAX

63,48

2de periode – fase 22

31 tot 36 (eventueel)

MIN

57,90

2de periode – fase 22

31 tot 36 (eventueel)

MAX

60,65

2de periode – fase 23

37 tot 42 (eventueel)

MIN

57,90

2de periode – fase 23

37 tot 42 (eventueel)

MAX

57,90

2de periode – fase 24

43 tot 48 (eventueel)

MIN

57,90

2de periode – fase 24

43 tot 48 (eventueel)

MAX

57,90

3de periode

49 tot ...

 

57,90


U bent samenwonende werknemer?

De dagbedragen van de werkloosheidsuitkeringen met anciënniteitstoeslag evolueren in de praktijk als volgt in de tijd:  

Periode

Welke maand?

 

Bedrag

 

 

 

>= 58 jaar

2de periode – fase 2A en 2B

13 tot max. 24

MIN

52,43

2de periode – fase 2A en 2B

13 tot max. 24

MAX

60,78

2de periode – fase 21

25 tot 30

(eventueel)

MIN

47,90

2de periode – fase 21

25 tot 30

(eventueel)

MAX

54,58

2de periode – fase 22

31 tot 36

(eventueel)

MIN

43,38

2de periode – fase 22

31 tot 36

(eventueel)

MAX

48,39

2de periode – fase 23

37 tot 42

(eventueel)

MIN

38,85

2de periode – fase 23

37 tot 42

(eventueel)

MAX

42,19

2de periode – fase 24

43 tot 48

(eventueel)

MIN

34,33

2de periode – fase 24

43 tot 48

(eventueel)

MAX

36,00

3de periode

49 tot ...

 

32,33

 

Wat gebeurt er als u het werk hervat?

Indien één van de situaties uitgelegd in dit infoblad van toepassing is, en u daardoor de anciënniteitstoeslag hebt gekregen

=> krijgt u die opnieuw wanneer u opnieuw volledig werkloos zou worden na een werkhervatting.

Zijn de bedragen geïndexeerd?

Alle bedragen vermeld in dit infoblad zijn geïndexeerde bedragen. Ze zijn geldig vanaf 01.11.2023.

Wordt er bedrijfsvoorheffing ingehouden op de werkloosheidsuitkeringen?

Op de uitkeringen wordt in principe een bedrijfsvoorheffing van 10,09% verricht.

Op de uitkeringen van de volgende werklozen wordt géén bedrijfsvoorheffing ingehouden (behalve wanneer zij hierom verzoeken), op voorwaarde dat ze geen enkel beroepsinkomen bovenop hun uitkeringen ontvangen: 

 • de werknemers met gezinslast;
 • de alleenwonenden;
 • de samenwonenden die uitkeringen in de "tweede periode" ontvangen, op voorwaarde dat hun echtgeno(o)t(e) enkel over vervangingsinkomens beschikt;
 • de samenwonenden die uitkeringen in de "derde periode" ontvangen;
 • de werklozen die een vrijstelling genieten wegens sociale en familiale redenen.