U genoot het voordeel van de bevriezing van de degressiviteit als artiest of als technicus in de artistieke sector - Wat verandert er als gevolg van de hervorming van de reglementering voor werknemers tewerkgesteld in de kunstensector?

T29

Laatste update : 01.11.2023

Hervorming van de reglementering voor werknemers tewerkgesteld in de kunstensector

Vanaf 1 oktober 2022 zullen de regels betreffende de werkloosheidsreglementering die momenteel op u als artiest of technicus in de artistieke sector van toepassing zijn, afgeschaft worden en vervangen worden door nieuwe regels. Deze worden hieronder uiteengezet, alsook wat de hervorming voor u betekent.

In een tweede fase wordt er een Kunstwerkcommissie opgericht die de huidige Commissie Kunstenaars zal vervangen.

Valt u onder de toepassing van deze informatie?

U genoot op 30 september 2022 het voordeel van de bevriezing van de degressiviteit als artiest of als technicus in de artistieke sector?

U valt onder de toepassing van deze rubriek indien u op 30 september 2022 het voordeel van de bevriezing van de degressiviteit genoot. Dit (oude) voordeel houdt in dat u op het einde van de eerste 12 maanden werkloosheid het hoogste vergoedingspercentage van 60% behoudt gedurende 12 maanden omdat u voldoende arbeidsdagen hebt aangetoond onder het oude systeem.

Als u zich in die situatie bevindt, hebt u een voor u bestemde brief ontvangen waarin u op de hoogte wordt gebracht van de gevolgen van de hervorming. Indien u twijfelt of u zo’n brief ontvangen hebt, kunt u contact opnemen met uw uitbetalingsinstelling.   

U genoot op 30 september 2022 niet het voordeel van de bevriezing van de degressiviteit als artiest of als technicus in de artistieke sector?

Indien u op 30 september 2022 niet het voordeel van de bevriezing van de degressiviteit genoot, valt u niet onder de toepassing van deze rubriek. Lees dan het infoblad T30 “Wilt u de toepassing genieten van de nieuwe specifieke regels voor kunstwerkers?”. Dat kunt u verkrijgen bij uw uitbetalingsinstelling of bij het werkloosheidsbureau van de RVA, of kunt u downloaden van de website www.rva.be.

Wat verandert er voor u?

Uw recht op kunstwerkuitkeringen

U hebt automatisch recht op kunstwerkuitkeringen in plaats van uw gewone werkloosheidsuitkeringen, en dat voor een hernieuwbare periode van 36 maanden, de zogenaamde toepassingsperiode. Om die uitkeringen te ontvangen, hoeft u geen aanvraag in te dienen en niet over een document van de Commissie Kunstenaars te beschikken.

Bij de oprichting van de Kunstwerkcommissie in een tweede fase, levert zij automatisch een kunstwerkattest af voor een hernieuwbare periode van 5 jaar.

Bij de overgang naar die tweede fase hoeft u dus geen stappen te zetten om dat kunstwerkattest te verkrijgen of om uw kunstwerkuitkeringen te behouden. (zie verder voor de duur van de toepassingsperiode van uw recht)

Voor meer informatie over de oprichting van de Kunstwerkcommissie kunt u terecht op de site artistatwork.be, onder de rubriek Hervorming | Artistatwork.

Bedrag van uw kunstwerkuitkering

Het bedrag van uw kunstwerkuitkering zal nog steeds overeenkomen met het hoogste vergoedingspercentage (60% van het laatst verdiende loon), maar de minima en maxima van uw kunstwerkuitkering worden verhoogd.

Het geïndexeerd dagbedrag van uw kunstwerkuitkering zal enerzijds niet lager zijn dan 68,34 euro voor werknemers met gezinslast en niet lager dan 60,21 euro voor de andere werknemers, en zal anderzijds niet hoger zijn dan 70,96 euro.

Het bedrag van uw kunstwerkuitkering blijft onveranderd gedurende de hele toepassingsperiode, wat betekent dat er geen degressiviteit van toepassing is.

Toegelaten activiteiten

Kunt u als kunstwerker een activiteit uitoefenen zonder uw recht op uitkeringen te verliezen?

U mag als kunstwerker een activiteit uitoefenen zonder uw recht op kunstwerkuitkeringen te verliezen en u moet deze activiteiten dus niet op uw controlekaart vermelden, tenzij het gaat om een van volgende activiteiten:

  • arbeid in loondienst;
  • statutaire arbeid;
  • arbeid tegen betaling van een "kleine vergoeding” (KVR);
  • de aanwezigheid op een tentoonstelling met verkoop.

Dergelijke activiteiten moeten wel worden vermeld op uw controlekaart. U verliest voor die dagen uw recht op kunstwerkuitkeringen.

Wat arbeid in loondienst betreft, gaat het om alle soorten tewerkstelling (contract van bepaalde duur, contract van (zeer) korte duur, contract voor een productie met een bepaald aantal voorstellingen en repetities gedurende een bepaalde periode, ...).

Activiteiten die hierboven niet aan bod komen, moeten niet worden vermeld op de controlekaart. U moet echter door middel van het formulier C181 aangifte doen bij uw uitbetalingsinstelling van de activiteiten die niet in loondienst worden verricht en die u op professionele en regelmatige wijze uitoefent.

Deze activiteiten mogen gecumuleerd worden zolang ze worden uitgeoefend in bijberoep. Indien u uw activiteiten als zelfstandige in hoofdberoep uitoefent, hebt u geen recht op uitkeringen.

Oefent u een mandaat uit als lid van een adviesorgaan in de culturele sectoren of een mandaat als lid van de Commissie Kunstenaars?

Het uitoefenen van een mandaat als lid van een adviesorgaan in de culturele sectoren aangeduid door de gemeenschappen krachtens de decreten over die sectoren of van een mandaat als lid van de Commissie Kunstenaars mag integraal worden gecumuleerd met kunstwerkuitkeringen op voorwaarde dat u dat mandaat aangeeft bij uw uitbetalingsinstelling en dat de inkomsten uit uw mandaten niet hoger liggen dan 2.050,45 euro per kalenderjaar.

Die aangifte moet gebeuren via het formulier C46, dat beschikbaar is bij uw uitbetalingsinstelling of op de site www.rva.be.

Impact van uw inkomsten op uw vergoeding

Wat is de impact van uw inkomsten als loontrekkende op uw vergoeding?

Er bestaat een specifieke regel voor het bepalen van een niet-vergoedbare periode ten gevolge van het verrichten van arbeid in loondienst.

Deze blijft momenteel onveranderd. Dit betekent dat indien u een artistieke prestatie verricht die wordt vergoed met een taakloon of wanneer de bezoldiging onderworpen is aan de sociale zekerheid in toepassing van artikel 1bis van de wet van 27.06.1969, u:

  • dat moet vermelden op uw controlekaart;
  • een formulier C3-Artiest moet invullen.

Indien u een papieren controlekaart gebruikt, voegt u het formulier C3-Artiest bij die controlekaart en bezorgt u die documenten aan uw uitbetalingsinstelling. Indien u een elektronische controlekaart gebruikt, bezorgt u na de bevestiging van de gegevens van de elektronische controlekaart het formulier C3-Artiest aan uw uitbetalingsinstelling.

De duur van die niet-vergoedbare periode is bepaald door het taakloon (of de bezoldiging die onderworpen is aan de sociale zekerheid krachtens artikel 1bis) te delen door een referteloon van 115,05 euro.

De dagen die u al op uw controlekaart hebt vermeld als arbeidsdagen worden afgetrokken van die berekening.

Het eindresultaat van die berekening geeft een bezoldigde periode weer die niet kan worden gecumuleerd met kunstwerkuitkeringen. Die in de toekomst gelegen periode kan niet groter zijn dan 156 dagen.

Voorbeeld 1: na een arbeidsovereenkomst van 2 dagen hebt u een taakloon gekregen van 350 euro. Op uw controlekaart hebt u 2 arbeidsdagen geschrapt.

Krachtens de conversieregel, komt dat taakloon overeen met een niet-vergoedbare kalenderperiode die als volgt zal worden bepaald:

[350-(2 x 115,05)] / 115,05 = 1 dag

De niet-vergoedbare periode bedraagt dus 1 dag.

Voorbeeld 2: u verkoopt een schilderij voor een prijs van 2.000 euro. U onderwerpt dat inkomen aan de sociale zekerheid (artikel 1bis) en u schrapt een arbeidsdag op uw controlekaart.

Krachtens de conversieregel, komt deze bezoldiging overeen met een niet-vergoedbare kalenderperiode die als volgt zal worden bepaald:

[2.000 - (1 x 115,05)] / 115,05 =  16 dagen

De niet-vergoedbare periode bedraagt dus 16 dagen.

Wat is de impact van de inkomsten van uw activiteit die niet zijn onderworpen aan de sociale zekerheid van de loontrekkenden?

De inkomsten (andere dan loontrekkende of statutaire) die voortvloeien uit de door u uitgeoefende activiteiten en die niet onderworpen zijn aan de sociale zekerheid van de loontrekkenden, kunnen het bedrag van uw uitkering beïnvloeden. Hiermee worden alle inkomsten bedoeld, met inbegrip van auteursrechten of naburige rechten.

Indien het jaarlijkse netto-belastbaar bedrag van die inkomsten niet hoger ligt dan 10.629,84 euro, zal het bedrag van uw uitkering niet worden beïnvloed.

Het jaarlijkse netto-belastbaar bedrag van die inkomsten dat daarentegen hoger ligt dan 10.629,84 euro, zal van uw uitkering worden afgetrokken.

Als u wilt vermijden dat u het teveel aan ontvangen uitkeringen in één keer moet terugbetalen, kunt u door middel van het formulier C181 een schatting doorgeven van uw jaarlijks netto belastbaar inkomen en het werkloosheidsbureau van de RVA vragen het bedrag van uw uitkering onmiddellijk aan te passen.

De RVA zal jaarlijks een berekening maken op basis van het netto belastbaar inkomen (andere dan de inkomsten die aanleiding hebben gegeven tot bijdragen voor de sociale zekerheid van de loontrekkenden). Het is mogelijk dat de RVA u in bepaalde omstandigheden, via uw uitbetalingsinstelling, zal vragen om toch gegevens in te dienen of bijkomende bewijzen omtrent de inkomsten uit uw activiteiten te leveren.

Op uw vraag, zal de RVA een nieuwe berekening maken rekening houdend met de inkomsten die u ontvangen zult hebben in een cyclus van drie jaren. Het is mogelijk dat u ten gevolge van deze nieuwe berekening achterstallige uitkeringen zult ontvangen of dat u een deel van uw ontvangen uitkeringen zult moeten terugbetalen.

Opmerking: deze inkomsten moeten nooit worden aangegeven op het formulier C3-Artiest.

De verplichting om beschikbaar te zijn voor de algemene arbeidsmarkt

U wordt niet onderworpen aan de controle van de actieve beschikbaarheid voor de duur van de toepassingsperiode.

U moet wel ingeschreven blijven als werkzoekende.

Hernieuwing van de toepassingsperiode?

Indien u op 30 september 2022 het voordeel van de bevriezing van de degressiviteit genoot, hebt u recht op kunstwerkuitkeringen voor een periode van 36 maanden, de zogenaamde toepassingsperiode.

Na afloop van de toepassingsperiode kan deze, op uw vraag, worden hernieuwd voor een nieuwe periode van 36 maanden onder bepaalde voorwaarden, waaronder het bewijzen van 78 effectieve arbeidsdagen in loondienst gedurende een referteperiode van 36 maanden die onmiddellijk aan het einde van de meest recente toepassingsperiode voorafgaat.

Het is eveneens mogelijk om het recht te hernieuwen door het bewijzen van 39 (in plaats van 78) effectieve arbeidsdagen in loondienst wanneer u in uw referteperiode moederschapsuitkeringen of uitkeringen toegekend in het kader van het adoptieverlof hebt ontvangen, of wanneer u al 18 jaar over een kunstwerkattest van de Kunstwerkcommissie beschikt. U hoeft geen document van de huidige Commissie Kunstenaars te hebben. De periode waarin u het voordeel van de bevriezing van de degressiviteit genoot zoals dat bestond op 30.09.2022, wordt gelijkgesteld met een periode waarin u het attest had en wordt meegenomen in de berekening van de toepassingsperiode.

U wenst niet onderworpen te zijn aan de specifieke regels voor kunstwerkers?

Mogelijkheid tot het doen van afstand

De toetreding tot het nieuwe systeem gebeurt automatisch. Er bestaat evenwel een mogelijkheid om afstand te doen indien u niet wenst onderworpen te worden aan de specifieke regels voor kunstwerkers.

U dient daartoe aan uw uitbetalingsinstelling te kennen te geven dat u afstand wenst te doen van de specifieke regels voor kunstwerkers. Die aangifte gebeurt met een formulier C195.1-afstand die uiterlijk op 30 september 2022 bij het werkloosheidsbureau moet toekomen. Dit formulier kunt u verkrijgen bij uw uitbetalingsinstelling of op de website www.rva.be.

Als uw aangifte van afstand na 30 september 2022 toekomt op het werkloosheidsbureau, zijn de specifieke regels voor kunstwerkers op u van toepassing vanaf 1 oktober 2022 totdat het werkloosheidsbureau uw ingevulde formulier heeft ontvangen.

Wat zijn de gevolgen van het doen van afstand?

Het doen van afstand heeft tot gevolg dat u vanaf 1 oktober 2022 onder de regels van het gewone stelsel van werkloosheid zult vallen. U kunt dus, onder bepaalde voorwaarden, een werkloosheidsuitkering blijven ontvangen volgens de gewone regels. Het bedrag van uw werkloosheidsuitkering stemt dan overeen met de eerste fase van de tweede vergoedingsperiode (fase 2A), die in alle gevallen op 1 oktober 2022 een aanvang neemt. Vervolgens is de degressiviteit van toepassing.

Als u meer informatie wilt over de degressiviteit en het bedrag van uw uitkeringen, lees dan het infoblad nr. T67 “Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?”. Dat kunt u verkrijgen bij uw uitbetalingsinstelling of bij het werkloosheidsbureau van de RVA, of kunt u downloaden van de website www.rva.be.

Het doen van afstand heeft eveneens tot gevolg dat u onderworpen zal zijn aan de gewone regels voor de uitoefening van een activiteit. Dit betekent onder meer dat om een bijberoep te kunnen cumuleren met een werkloosheidsuitkering, u deze activiteit gedurende ten minste drie maanden moet hebben uitgeoefend tijdens de periode van arbeid in loondienst die aan uw aanvraag voor een werkloosheidsuitkering voorafging en dat u deze nevenactiviteit niet mag uitoefenen van maandag tot zaterdag tussen 7 en 18 uur.

Als u meer informatie wilt over de voorwaarden om een activiteit te cumuleren met een werkloosheidsuitkering, lees dan de infobladen nr. T41 “Mag u een activiteit uitoefenen tijdens uw volledige werkloosheid?” en nr. T46 “Mag u een bijberoep uitoefenen tijdens uw volledige werkloosheid?”. Deze kunt u verkrijgen bij uw uitbetalingsinstelling of bij het werkloosheidsbureau van de RVA, of kunt u downloaden van de website www.rva.be.

Opgelet! De toekenning van gewone werkloosheidsuitkeringen na een afstand van de voor de kunstwerker toepasselijke specifieke regels gebeurt in geen geval automatisch. Als u na het doen van afstand gewone werkloosheidsuitkeringen wenst te genieten, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw uitbetalingsinstelling om een volledige uitkeringsaanvraag voor werkloosheidsuitkeringen in te dienen.

Kunt u nog de toepassing genieten van de specifieke regels voor kunstwerkers nadat u er afstand van hebt gedaan?

U zult de toepassing kunnen genieten van de specifieke regels voor kunstwerkers als u voldoet aan bepaalde voorwaarden en in ieder geval 156 effectieve arbeidsdagen bewijst over een periode van 24 maanden. U kunt een nieuwe aanvraag voor kunstwerkuitkeringen indienen vanaf ten vroegste 1 oktober 2025 en in ieder geval ten vroegste 24 maanden na uw afstand van de kunstwerkuitkeringen en de specifieke regels voor kunstwerkers.