Kunt u uw uitkering behouden wanneer u in het buitenland werk zoekt?

T122

Laatste update : 18.01.2021

In welke landen kunt u werk gaan zoeken?

 

U bezit de nationaliteit van

In welke landen kunt u werk gaan zoeken?

Een van de landen van de Europese Unie (EU) (1) (2)

EU
IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland

IJsland, Liechtenstein of Noorwegen

EU
IJsland, Liechtenstein, Noorwegen

Zwitserland

EU, Zwitserland

enig ander land (3)

EU (4), behalve Denemarken (5),

(1)  met inbegrip van: erkende vluchteling of staatloze

(2)  buiten België, bestaat de EU uit: Bulgarije, Cyprus (Grieks), Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (inbegrepen: Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion en St-Martin), Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal (inbegr.: Madeira en Azoren), Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (inbegr.: Canarische Eilanden), Tsjechië en Zweden

(3)  U dient er zich eerst van te verzekeren dat het land waar u werk wil zoeken u zal toelaten er te verblijven en te werken.

(4)  Denemarken staat dit recht niet toe aan onderdanen van derde landen.

Welke voorwaarden en formaliteiten moet u vervullen vóór uw vertrek?

U moet uitkeringsgerechtigd volledig werkloze zijn en gedurende ten minste 4 weken na het begin van uw werkloosheid ingeschreven zijn als werkzoekende in België (een afwijking op de 4 weken kan evenwel worden gevraagd aan het werkloosheidsbureau).

U verzoekt de RVA uw recht op uitvoer vast te stellen en u het formulier U2 uit te reiken. U wendt zich hiervoor rechtstreeks tot het werkloosheidsbureau (bevoegd voor uw woonplaats) of tot uw uitbetalingsinstelling. U vult het formulier aanvraag-U2 in.

Voldoet u aan de voorwaarden, dan zal het werkloosheidsbureau u het formulier U2 en de controleformulieren C3-export (te gebruiken tijdens de uitvoerperiode) bezorgen. Meer uitleg over het controleformulier C3-export vindt u hierna.
Breng ook uw ziekenfonds op de hoogte van uw vertrek.

Hoelang kunt u in het buitenland blijven terwijl u uitkeringen ontvangt?

U kunt in het buitenland blijven met behoud van het recht op Belgische uitkeringen gedurende de toegekende uitvoerperiode (zie ook het U2-document).

U kunt in totaal gedurende 3 maanden (al dan niet verspreid over verschillende kortere periodes) uw uitkeringen uitvoeren.

Uitzonderlijk kan de initieel toegekende uitvoerperiode worden verlengd tot maximum 6 maanden. Uw aanvraag tot verlenging (in principe ook in te dienen met het formulier aanvraag-U2) wordt slechts toegestaan mits voorlegging van een attest van de buitenlandse bemiddelingsdiensten waarin er een positief advies wordt gegeven over de verlenging of mits voorlegging van bewijzen van intensief zoekgedrag of van duidelijke en concrete kansen op tewerkstelling.

U kunt slechts opnieuw uw uitkeringen uitvoeren voor een nieuwe periode van 3 (of 6) maanden, wanneer u terugkeert naar België en opnieuw hebt gewerkt in België (al dan niet als loontrekkende).

Welke rechten en plichten hebt u in het land van bestemming?

  • U dient zich binnen de 7 kalenderdagen na de begindatum van de uitvoerperiode (zie uw document U2) als werkzoekende in te schrijven bij de buitenlandse dienst voor arbeidsbemiddeling.
  • U legt er uw document U2 voor als bewijs van uw recht op uitvoer. De buitenlandse dienst voor arbeidsbemiddeling zal de datum waarop u zich hebt ingeschreven als werkzoekende meedelen aan de RVA. De mededeling van deze datum is noodzakelijk om de verdere betaling van uw uitkeringen door uw Belgische uitbetalingsinstelling te verzekeren tijdens de uitvoerperiode. U kunt ook zelf het bewijs van uw inschrijving als werkzoekende in het buitenland versturen naar uw uitbetalingsinstelling, samen met uw controleformulier C3-export voor de eerste maand van de uitvoerperiode.
  • Informeer u over uw rechten en plichten bij de buitenlandse dienst waarbij u zich hebt ingeschreven als werkzoekende. U geniet er dezelfde rechten inzake ondersteuning en begeleiding als de plaatselijk vergoede volledig werklozen.
  • U moet in het andere land actief naar werk zoeken overeenkomstig de daar geldende regels. De controles die dat land organiseert zijn op u van toepassing. U blijft bovendien ook onderworpen aan de Belgische werkloosheidsreglementering.
  • Tijdens uw verblijf in het buitenland moet u, in plaats van uw gewone (papieren of elektronische) controlekaart, het controleformulier C3-export invullen en versturen naar uw Belgische uitbetalingsinstelling, die op grond van dit formulier uw uitkeringen zal betalen. Werkt u in het buitenland, dan moet u de tewerkstellingsperiode op uw kaart vermelden. U moet bovendien verklaren of u na het einde van deze tewerkstelling al dan niet buitenlandse uitkeringen hebt aangevraagd. Is dat het geval, dan vervalt uw recht op Belgische werkloosheidsuitkeringen tijdens uw verblijf in het buitenland. Is dat niet het geval, dan ontvangt u verder Belgische uitkeringen. U hoeft daarvoor geen nieuwe uitkeringsaanvraag in te dienen in België, zelfs niet indien de buitenlandse tewerkstelling meer dan 4 weken duurde.
  • De buitenlandse dienst voor arbeidsbemiddeling zal de RVA in kennis stellen van een gebeurtenis die zich voordoet tijdens de uitvoerperiode en die een invloed kan hebben op uw recht op uitkeringen (bv. aanvang arbeid of ziekte in het buitenland, werkweigering,...). Het is ook mogelijk dat de buitenlandse dienst voor arbeidsbemiddeling aan de RVA maandelijks rapporteert over de wijze waarop u uw verplichtingen als werkzoekende nakomt in het buitenland.

Welke formaliteiten moet u vervullen bij uw terugkeer in België?

Keert u terug naar België (voor het verstrijken van de uitvoerperiode of onmiddellijk na afloop van de uitvoerperiode), dan zult u opnieuw recht hebben op uitkeringen in België op voorwaarde dat u er zich opnieuw inschrijft als werkzoekende.

Bij uw terugkeer in België moet u zich opnieuw inschrijven als werkzoekende bij de bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling (ACTIRIS, ADG, VDAB of FOREM) binnen de termijn van 8 kalenderdagen (te rekenen vanaf de datum van uw terugkeer of vanaf de dag volgend op de einddatum van de uitvoerperiode), en opnieuw een uitkeringsaanvraag indienen bij uw uitbetalingsinstelling (met het formulier C109).

Hebt u in het buitenland gewerkt, vraag dan (bij voorkeur vóór uw terugkeer naar België) aan de bevoegde buitenlandse dienst een document U1 met de gegevens van deze tewerkstelling en bezorg dit formulier aan uw uitbetalingsinstelling.

U moet vanaf uw terugkeer in België opnieuw in het bezit zijn van uw gewone (papieren of elektronische) controlekaart, die u op het einde van de maand aan uw uitbetalingsinstelling bezorgt.

Keert u na de uitvoerperiode niet terug naar België en verlengt u uw verblijf in het buitenland (dus zonder Belgische uitkeringen te ontvangen), dan blijft u in geval van latere terugkeer naar België toelaatbaar tot het recht op Belgische uitkeringen gedurende 3 jaar (te rekenen vanaf de laatste dag vergoed op grond van het formulier U2). Deze periode van 3 jaar kan verlengd worden met sommige gebeurtenissen (bv. een periode van arbeid als zelfstandige of als loontrekkende in het buitenland). Keert u pas later terug naar België, dan kunt u slechts uitkeringen ontvangen indien u opnieuw aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden voldoet. Voor meer inlichtingen lees het infoblad nr. T31, "Hebt U recht op uitkeringen na een tewerkstelling?”. Dat infoblad kunt u krijgen bij uw uitbetalingsinstelling of bij het werkloosheidsbureau van de RVA. Het kan ook worden gedownload van de website (http://www.rva.be).

Wenst u meer informatie?

Ga voor meer informatie rechtstreeks naar uw uitbetalingsinstelling of het werkloosheidsbureau van de RVA. Daar kunt u infobladen verkrijgen met gedetailleerde informatie over de verschillende aspecten van de werkloosheidsverzekering.