Hoe vraagt u werkloosheidsuitkeringen in het kader van een stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag aan (SWT)?

T5

Laatste update : 1.11.2023

Welke stappen?

Als u werkloosheidsuitkeringen wilt ontvangen, moet u:

Zich persoonlijk aanmelden bij een uitbetalingsinstelling

U moet zich persoonlijk aanmelden bij de uitbetalingsinstelling van uw keuze (hetzij de overheidsinstelling: de HVW, hetzij de uitbetalingsinstelling van een vakbond: het ACV, het ABVV of de ACLVB) om er een aanvraag om werkloosheidsuitkeringen in te dienen.

Een controlekaart bijhouden?

Een SWT'er moet niet in het bezit zijn van een controlekaart. Hij heeft de keuze:

 • ofwel in het bezit zijn van een controlekaart (C3-swt) waarop hij de verplichte vermeldingen aanbrengt (bv. arbeid, betaalde vakantie, ...);
 • ofwel niet in het bezit zijn van een controlekaart, maar een specifiek formulier (C99) invullen wanneer zich een situatie van niet vergoedbaarheid voordeed.

Zich inschrijven als werkzoekende

U moet zich bij de voor uw woonplaats bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB, ACTIRIS, FOREM of ADG) inschrijven als werkzoekende binnen de 8 kalenderdagen vanaf de eerste dag waarvoor een werkloosheidsuitkering wordt gevraagd. Indien deze termijn niet in acht wordt genomen, kunt u slechts uitkeringen ontvangen vanaf de dag van de inschrijving.

U kunt op aanvraag vrijgesteld worden van deze verplichtingen indien u voldoet aan bepaalde leeftijd- of anciënniteitsvoorwaarden. Vraag inlichtingen bij uw uitbetalingsinstelling en vraag een formulier C17-DAB. Lees ook het infoblad "Welke verplichtingen heeft een werknemer in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)?", nr. T125.

Opgelet

In sommige gevallen moet u zich ook vroeger inschrijven, nl.

 • Indien u door uw werkgever ontslagen wordt met een te presteren opzeggingstermijn en u tijdens die termijn minstens gedeeltelijk wordt vrijgesteld van prestaties.

  In dat geval moet u zich inschrijven als werkzoekende binnen de 2 maanden te rekenen vanaf de eerste dag waarop u werd vrijgesteld van prestaties.

  Minstens gedeeltelijk vrijgesteld zijn van prestaties, betekent dat u en uw werkgever in onderling akkoord overeenkomen dat u (al dan niet slechts gedeeltelijk) geen prestaties meer moet verrichten, maar dat er u toch nog een loon wordt betaald voor de dagen waarop geen prestaties worden verricht.

 •  Indien uw tewerkstelling beëindigd wordt en u naar aanleiding van deze beëindiging een vergoeding ontvangt die niet cumuleerbaar is met uitkeringen (bv. een opzeggingsvergoeding, een uitwinningsvergoeding, een vergoeding in het kader van een niet-concurrentiebeding, een vergoeding betaald bij een beëindiging in onderling akkoord of een ontslagcompensatievergoeding).

  In dat geval moet u zich inschrijven als werkzoekende binnen de 2 maanden te rekenen vanaf de eerste dag van de periode gedekt door deze niet met uitkeringen cumuleerbare vergoeding.

Indien zich in de termijn van 2 maanden de volgende situaties voordoen, wordt deze termijn verlengd met de duur (d.w.z. het aantal kalenderdagen) van die situaties. Concreet betreft het:

 • de werkhervatting als loontrekkende of in een beroep dat niet onder de sociale zekerheid, sector werkloosheid (bv. zelfstandige activiteit), valt;
 • de arbeidsongeschiktheid in de zin van de wetgeving op de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
 • de uitputting van betaalde vakantie waarop de werknemer aanspraak kan maken;
 • de voorlopige hechtenis of vrijheidsberoving.

Indien u deze voortijdige inschrijvingsplicht niet naleeft, kunt u bij uw aanvraag gedurende 4 weken uitgesloten worden van het recht op werkloosheidsuitkeringen.

U bent van deze verplichting tot voortijdige inschrijving vrijgesteld indien u ingeschreven bent in een tewerkstellingscel waaraan uw werkgever deelneemt.

Zonder loon zijn

U kunt geen uitkeringen vragen indien u nog recht hebt op een loon of een gelijkgestelde vergoeding. Als uw werkgever u bijvoorbeeld een verbrekingsvergoeding betaalt op het einde van uw arbeidsovereenkomst, moet u wachten tot de periode gedekt door deze vergoeding verstreken is vooraleer u een aanvraag kunt indienen.

Indien u uw opzeg of verbrekingsvergoeding niet hebt gekregen, lees het infoblad "U werd ontslagen zonder opzeg- of verbrekingsvergoeding?", nr. T43.

Indien u nog recht zou hebben op een ontslagcompensatievergoeding, lees het infoblad "De ontslagcompensatievergoeding", nr. T145.

Welke formulieren en andere stukken moeten ingediend worden?

U moet de aanvraag om werkloosheid met bedrijfstoeslag indienen bij uw uitbetalingsinstelling met de volgende formulieren:

 • ofwel het formulier C4-swt (of C4asr-swt) dat uw werkgever heeft gegeven;
 • ofwel het formulier C109 dat beschikbaar is bij uw uitbetalingsinstelling, indien u niet binnen de vereiste termijn uw formulier C4-swt kunt bekomen. In dat geval is uw dossier onvolledig en moet u het nodige doen om dit formulier zo vlug mogelijk te bekomen.

Bij uw aanvraag om werkloosheid met bedrijfstoeslag dient u eveneens een formulier C17 beroepsverleden te voegen dat u moet invullen (waar uw uitbetalingsinstelling bewijzen betreffende uw beroepsverleden aan toevoegt).

U dient eveneens het formulier C1 “Aangifte van de persoonlijke en familiale toestand” in te vullen (dat formulier is beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling).

Om de behandeling van uw dossier te vereenvoudigen, is het aangeraden bij uw aanvraag de volgende documenten te voegen:

 • desgevallend een kopie van de toepasselijke cao wanneer het een sectorale of ondernemings- cao betreft;
 • in voorkomend geval een kopie van de beslissing van de Minister van Werk tot erkenning van de onderneming als zijnde in herstructurering of in moeilijkheden;

indien u werkloosheid met bedrijfstoeslag vraagt op basis van de erkenning van uw werkgever als zijnde in herstructurering of in moeilijkheden,een bewijs van inschrijving in de tewerkstellingscel die uw werkgever heeft opgericht.