Follow us on twitter

U bent hier

Aanvraagformulier

Contractuele vergoedingen

Voor de contractuele vergoedingen is het noodzakelijk dat er een aanvraag wordt ingediend bij het Fonds opdat de werknemers recht zouden kunnen hebben op deze vergoedingen., en dit in tegenstelling tot de sluitingsvergoeding die door het Fonds zal worden uitbetaald op basis van informatie die het ontvangt van de curator of die het zelf haalt uit de externe databanken van de sociale zekerheid.

Indien de werknemer het nalaat deze wettelijke verplichting te vervullen beschikt hij niet over een eisbare schuldvordering tegenover het Fonds en zal, wanneer er een rechtsgeding zou plaatsgrijpen, de vordering steeds als onontvankelijk worden afgewezen.

Men zal bovendien opmerken dat de niet-indiening bij het Fonds van een geldig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier tot gevolg heeft dat het individueel dossier van de werknemer niet als volledig kan worden beschouwd, zodat de termijn van 3 maanden waarbinnen het Fonds de betaling dient uit te voeren, niet kan beginnen te lopen.

Bedrijfstoeslag (voorheen aanvullende vergoeding brugpensioen)

In geval van sluiting, en meer in het bijzonder in geval van faillissement, dient de werkloze met bedrijfstoeslag zijn schuldvordering in te dienen in het passief van het faillissement. De redenen daarvoor zijn identiek aan deze die hoger werden aangehaald voor wat de contractuele vergoedingen betreffen.

Overbruggingsvergoeding

Om een overbruggingsvergoeding te verkrijgen is de werknemer verplicht een betalingsaanvraag in te dienen, op vraag van de werknemer.

Bij afwezigheid van een aanvraag is het Fonds niet op een geldige manier op de hoogte gebracht en kan het dus geen beslissing nemen inzake de toekenning, of niet van de vergoeding.

Een RVA-kantoor zoeken

Top