U bent hier

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

U wenst werklozen als vrijwilliger tewerk te stellen?

Infoblad

E39

Laatste update
01-01-2022

Welk vrijwilligerswerk wordt toegelaten?

Een werkloze (of een werkloze met bedrijfstoeslag) mag vrijwilligerswerk verrichten voor onder andere:

 • een vereniging zonder winstoogmerk;
 • een openbare dienst;
 • een instelling van openbaar nut;
 • een door een Gemeenschap georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling;
 • een cultureel centrum;
 • een jeugdtehuis;
 • een kerkfabriek.

De vrijwillige activiteit moet wel aangegeven worden bij de RVA.

Individuele of algemene aangifte?

Individuele aangifte (lokale projecten)

Bij een lokaal project (bv cultureel centrum, gemeentelijk initiatief, lokale vzw, OCMW, school...) wordt de aangifte verricht door de werkloze (geldt ook voor de werkloze met bedrijfstoeslag) met het formulier C45B. De werkloze vult rubriek I in van dit formulier en de organisatie rubriek II.
Het formulier C45B wordt via de uitbetalingsinstelling ingediend.
Deze individuele aangifte wordt behandeld door het bevoegde werkloosheidsbureau.

Vanaf dat de aangifte werd ingediend, moeten de werklozen niet wachten op de beslissing van de directeur om de vrijwillige activiteit uit te oefenen.

De directeur heeft een beslissingstermijn van 12 werkdagen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de directeur geacht de uitoefening van de vrijwillige activiteit voor een onbeperkte periode toe te laten.

Een latere beslissing tot weigering of beperking is mogelijk, maar heeft enkel weerslag voor de toekomst.

De toestemming van de directeur geldt voor onbeperkte duur, behalve indien:

 • de activiteit volgens de aangifte slechts uitgeoefend wordt gedurende een bepaalde duur, in welk geval de toestemming voor een bepaalde duur geldt;
 • de directeur het noodzakelijk acht de duur van de toestemming te beperken (er kan dan een aanvraag om verlenging ingediend worden).

Algemene aangifte (niet-lokale projecten)

Indien uw organisatie gevestigd is of actief is in heel het land of in verschillende regio's, kan het Hoofdbestuur van de RVA op algemene wijze, de cumulatie van een vrijwillige activiteit met het genot van werkloosheidsuitkeringen toestaan.

De algemene aanvraag wordt door de organisatie ingediend met het formulier C45F bij de:

RVA Hoofdbestuur
Directie Werkloosheidsreglementering
Keizerslaan 7
1000 Brussel

De beslissing van het Hoofdbestuur van de RVA

De RVA heeft een appreciatierecht wat betreft de cumul van werkloosheids­uitkeringen met de uitoefening van het vrijwilligerswerk. Zo kan de RVA de cumul weigeren indien de activiteit, gezien haar aard, omvang, frequentie, of het kader waarin zij wordt uitgeoefend, niet of niet meer de eigenschappen vertoont van een activiteit die in het verenigingsleven gewoonlijk door vrijwilligers wordt verricht of indien de activiteit niet op algemene wijze beantwoordt aan de bepalingen van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers.

De activiteit mag onder meer noch het gewone arbeidscircuit beconcurreren, noch een bezoldigde arbeidsplaats innemen.

De regel: algemene toelating zonder vrijstelling van individuele aangifte

In dit geval vermeldt u het algemeen toelatingsnummer op het formulier C45B dat de werkloze indient via zijn uitbetalingsinstelling.

De uitzondering: algemene toelating met vrijstelling van individuele aangifte

Bij een algemene toestemming kunnen de werklozen vrijgesteld worden van de verplichting een individuele aangifte in te dienen.  In dit geval hoeft de werkloze geen enkele formaliteit te vervullen, noch ten opzichte van uw uitbetalingsinstelling noch ten opzichte van het werkloosheidsbureau (hij hoeft dus geen C45B in te dienen).  Hij kan het vrijwilligerswerk uitoefenen binnen de grenzen van de algemene toelating.

Voor welke tijdsduur geldt de toelating van de RVA?

De regel: de toelating wordt in principe voor onbeperkte duur gegeven.

De uitzondering: de RVA kan echter beslissen de toelating te geven voor een periode van 12 maanden, die kan worden verlengd op voorwaarde dat er opnieuw voorafgaandelijk een aanvraag wordt ingediend.

Kunnen bepaalde voordelen gecumuleerd worden met werkloosheidsuitkeringen?

Vrijwilligerswerk is arbeid die wordt verricht zonder tegenprestatie.
Vergoedingen, toegekend in het kader van de activiteiten die uitgeoefend worden als vrijwilliger mogen gecumuleerd worden met werkloosheidsuitkeringen OP VOORWAARDE DAT deze vergoedingen worden verleend als terugbetaling van de onkosten.

Het kan gaan om:

 • hetzij een vergoeding tot terugbetaling van de werkelijke onkosten;
 • hetzij een forfaitaire vergoeding voor zover deze door de fiscale administratie wordt beschouwd als een niet-belastbaar voordeel. Hiervoor mag de vergoeding niet hoger liggen dan 36,84 euro per dag met een maximum van 1 473,37 euro per jaar (geïndexeerde bedragen, geldig vanaf 01.01.2022). 

Kan de jongere in beroepsinschakelingstijd vrijwilligerswerk verrichten?

De jongere in beroepsinschakelingstijd mag tijdens zijn beroepsinschakelingstijd vrijwilligerswerk verrichten, op voorwaarde dat hij beschikbaar blijft voor de arbeidsmarkt. Dit vrijwilligerswerk moet niet aangegeven worden bij de RVA.

Top