Follow us on twitter

U bent hier

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Delen

Maandelijkse mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens werkgebrek, technische stoornis of slecht weer

Infoblad

E57

Laatste update
01-09-2018

Inleiding

In het kader van de bestrijding van misbruiken van het systeem van tijdelijke werkloosheid, zijn alle werkgevers verplicht om maandelijks de eerste effectieve werkloosheidsdag mee te delen aan de RVA.

Het gaat om een maandelijkse mededeling per werknemer van de eerste effectieve dag van tijdelijke werkloosheid in geval van:

 • werkgebrek ingevolge economische oorzaken voor arbeiders in toepassing van artikel 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten ;
 • werkgebrek ingevolge economische oorzaken voor bedienden in toepassing van artikel 77/4 van voornoemde wet;
 • technische stoornis voor arbeiders in toepassing van artikel 49 van voornoemde wet;
 • slecht weer voor arbeiders in toepassing van artikel 50 van de voornoemde wet .

Deze verplichting is supplementair aan de reeds bestaande kennisgevingen die verstuurd moeten worden ingeval van werkgebrek ingevolge economische oorzaken en van technische stoornis.

Dit infoblad geeft meer uitleg over de maandelijkse mededeling.

Op wie van toepassing?

De verplichting tot maandelijkse mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag geldt voor arbeiders en bedienden waarvan de arbeidsovereenkomst geschorst is ingevolge werkgebrek wegens economische oorzaken, voor arbeiders waarvan de arbeidsovereenkomst geschorst is ingevolge technische stoornis en voor arbeiders waarvan de arbeidsovereenkomst geschorst is ingevolge slecht weer.

Hoe met de maandelijkse mededeling verstuurd worden?

De maandelijkse mededelingmoet in principe elektronisch verstuurd worden via de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be > rubriek Werkgevers > Sociale risico's > Tijdelijke werkloosheid en validatieboek) of via een gestructureerd elektronisch bericht.

In de volgende gevallen mag de werkgever de elektronische mededeling vervangen door een aangetekende brief of door een fax, gericht aan het werkloosheidsbureau van de RVA van de plaats waar de exploitatiezetel (en niet de maatschappelijke zetel) gevestigd is:

 • de werkgever verricht voor het eerst een mededeling tijdelijke werkloosheid (van de voorziene of van de eerste effectieve werkloosheidsdag) of hij verricht opnieuw een mededeling na een periode van 24 maanden (berekend van datum tot datum) tijdens dewelke hij geen mededeling heeft verricht (...)
 • de werkgever beschikt niet over de nodige informaticamiddelen om een elektronische mededeling te verrichten en heeft een vrijstelling van elektronische mededeling gekregen van de directeur van het werkloosheidsbureau van de RVA;
 • de werkgever kan de mededeling niet elektronisch versturen omwille van technische problemen (tijdelijk probleem met de internetverbinding, computerpanne, ...).

Voor meer uitleg over de elektronische mededeling en de uitzonderingen hierop, zie het infoblad "Tijdelijke werkloosheid - elektronische mededeling van de tijdelijke werkloosheid aan de RVA" nr. E53.

Wanneer moet de maandelijkse mededeling verstuurd worden?

Het is belangrijk is dat de werkgever de verplichting tot maandelijkse mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag correct en tijdig naleeft. De uitbetalingsinstelling mag slechts betalen indien de eerste werkloosheidsdag vermeld in de elektronische aangifte ASR - scenario 5 overeenstemt met deze vermeld in de mededeling.

Er mag per werknemer maar één mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag per maand verstuurd worden. Verricht de werkgever ten onrechte meerdere mededelingen voor dezelfde werknemer, dan wordt in principe enkel rekening gehouden met de eerste mededeling (is deze voortijdig, dan kunnen voor de betreffende maand geen uitkeringen betaald worden - zie verder).

Voorbeeld: de werkgever die voor een werknemer reeds de eerste effectieve werkloosheidsdag ingevolge slecht weer aan de RVA heeft meegedeeld, moet geen mededeling meer doen van een daarna gelegen eerste dag van tijdelijke werkloosheid ingevolge werkgebrek.

Slecht weer en technische stoornis

De maandelijkse mededeling moet verstuurd worden de eerste dag van de werkelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, of de werkdag (*) die daarop volgt of, indien de werkgever met zekerheid weet dat de werknemer werkloos zal zijn, de werkdag die voorafgaat aan de eerste effectieve werkloosheidsdag.

(*) Onder `voorgaande of volgende werkdag' worden alle dagen van de week verstaan met uitzondering van het weekend, de feestdagen, de vervangende feestdagen en de brugdagen.

Hieruit volgt o.a. dat:

 • voor een deeltijdse werknemer die gewoonlijk werkzaam is van maandag tot woensdag, de mededeling van de eerste werkloosheidsdag:
  • gelegen op maandag, ook mag verstuurd worden op de voorgaande vrijdag of op de volgende dinsdag;
  • gelegen op woensdag, ook mag verstuurd worden op de voorgaande dinsdag of op de volgende donderdag.
 • voor een werknemer tewerkgesteld in weekendoverbruggingsploegen waarvan de eerste werkloosheidsdag valt op een zaterdag, de mededeling ook mag verstuurd worden op de voorgaande vrijdag of de volgende maandag.

In geval van nachtarbeid wordt de eerste werkloosheidsdag geacht gelegen te zijn op de dag waarop de arbeid gewoonlijk wordt aangevat. Hieruit volgt dat voor de werknemer die normaal maandagavond om 22 uur begint te werken in de nachtploeg, de mededeling van de eerste werkloosheidsdag ook mag verstuurd worden op de voorgaande vrijdag of de volgende dinsdag.

Werkgebrek ingevolge economische oorzaken

De maandelijkse mededeling moet verstuurd worden de eerste dag van de werkelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, of de werkdag (*) die daarop volgt of, indien de werkgever met zekerheid weet dat de werknemer werkloos zal zijn, op zijn vroegst op de vijfde werkdag (*) die voorafgaat aan de eerste effectieve werkloosheidsdag. De elektronische mededeling aanvaardt de mededeling indien ze verstuurd is ten vroegste de zevende kalenderdag die voorafgaat aan de eerste effectieve werkloosheidsdag.

(*) Onder `werkdag' worden alle dagen van de week verstaan met uitzondering van het weekend, de feestdagen, de vervangende feestdagen en de brugdagen.

Hieruit volgt o.a. dat:

 • voor een deeltijdse werknemer die gewoonlijk werkzaam is van maandag tot woensdag, de mededeling van de eerste werkloosheidsdag:
  • gelegen op maandag, ook mag verstuurd worden op de voorgaande maandag of op de volgende dinsdag;
  • gelegen op woensdag, ook mag verstuurd worden op de voorgaande woensdag of op de volgende donderdag.
 • voor een werknemer tewerkgesteld in weekendoverbruggingsploegen waarvan de eerste werkloosheidsdag valt op een zaterdag, de mededeling ook mag verstuurd worden op de voorgaande vrijdag of de volgende maandag.

In geval van nachtarbeid wordt de eerste werkloosheidsdag geacht gelegen te zijn op de dag waarop de arbeid gewoonlijk wordt aangevat. Hieruit volgt dat voor de werknemer die normaal maandagavond om 22 uur begint te werken in de nachtploeg, de mededeling van de eerste werkloosheidsdag ook mag verstuurd worden op de voorgaande maandag of de volgende dinsdag.

Wat met een feestdag, vervangende feestdag, brugdag?

Indien een feestdag in het weekend valt, dan wordt de volgende maandag in principe als de vervangende feestdag beschouwd.

Voorbeeld: 11.11 valt op een zondag. Indien de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand valt op vrijdag 09.11, dan moet de mededeling ten laatste verstuurd worden op dinsdag 13.11 (maandag 12.11 wordt beschouwd als de vervangende feestdag).

De elektronische toepassing houdt in eerste instantie geen rekening met vervangingsdagen. Daarom krijgt de werkgever, indien hij de mededeling elektronisch verstuurt op dinsdag 13.11 een waarschuwing. Hij mag deze boodschap negeren door op "volgende" te klikken. De werkgever moet indien de aangifte een dag later is wegens:

 • een vervangende feestdag gelegen op de maandag, indien de feestdag gelegen was in het weekend, geen bijkomende info vermelden;
 • een vervangende feestdag in een andere hypothese, in de zone opmerkingen vermelden "##.##.#### = vervangende feestdag voor "##.##.####".

Hetzelfde geldt voor collectief vastgelegde brugdagen.

Voorbeeld: de feestdag van 01.11 valt op een donderdag. Vrijdag 02.11 is binnen het bedrijf een collectief vastgelegde brugdag. De eerste effectieve werkloosheidsdag valt op woensdag 31.10. De werkgever kan de mededeling ten laatste versturen op maandag 05.11. Hij vermeldt in de zone opmerkingen "##.##.#### = collectieve brugdag".

Voortijdige mededeling

Een mededeling wordt als voortijdig beschouwd indien ze meer dan één werkdag (slecht weer of technische stoornis) of meer dan 5 werkdagen (werkgebrek) gelegen is vóór de eerste effectieve werkloosheidsdag.

Een voortijdige mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag wordt gelijkgesteld met geen mededeling en heeft tot gevolg dat geen uitkeringen kunnen betaald worden voor de beschouwde maand.

Voorbeeld: de werkgever verstuurt op maandag 8.10 een mededeling slecht weer met vermelding als eerste effectieve werkloosheidsdag woensdag 10.10. Dit is een voortijdige mededeling waarmee geen rekening wordt gehouden, zodat er geen uitkeringen betaald mogen worden.

Wat indien de werkgever zich vergist heeft?

Indien de werkgever zich vergist heeft en ten onrechte een mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag heeft verstuurd, dan moet hij de mededeling aan de RVA (in principe via elektronische weg) zo snel mogelijk annuleren. De wet voorziet dat dit moet gebeuren ten laatste de werkdag volgend op de dag die als eerste effectieve werkloosheidsdag is meegedeeld aan de RVA.

Voorbeeld: de werkgever verstuurt op maandag 7.04 een mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag werkgebrek vanaf maandag 14.04. Door een plotse bestelling kan er verder gewerkt worden. De werkgever heeft tot uiterlijk dinsdag 15.04 de tijd om de mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag te annuleren.

De elektronische toepassing laat toe dat de mededeling ook nog na deze datum kan geannuleerd  worden (tot de 15de van de maand volgend op de maand waarin de mededeling  is verstuurd). Met deze annulatie wordt evenwel geen rekening gehouden indien blijkt dat de werkgever ter kwader trouw is of de annulaties een repetitief karakter vertonen.

Stelt de werkgever de werknemers later in de maand effectief tijdelijk werkloos, dan moet hij een nieuwe mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag versturen aan de RVA.

Indien de werkgever vergeten is de eerste - foutieve - mededeling te annuleren vooraleer hij een nieuwe mededeling verstuurt, dan zal de RVA de werkgever contacteren met de vraag welke mededeling geannuleerd moet worden. Reageert de werkgever niet, dan zal de RVA ervan uitgaan dat de tweede mededeling overbodig was. Vermits de eerst medegedeelde datum niet overeenstemt met de eerste werkloosheidsdag vermeld in de ASR scenario 5, mag de uitbetalingsinstelling voor die maand geen uitkering betalen. De werkgever is dan loon verschuldigd voor alle dagen van tijdelijke werkloosheid tot het einde van de maand (zie verder).

Wat indien de arbeidsovereenkomst op de eerste effectieve werkloosheidsdag omwille van een andere reden geschorst is?

Indien op de eerste effectieve werkloosheidsdag de arbeidsovereenkomst gelijktijdig ook omwille van een andere reden geschorst is (vb. ingevolge ziekte of individuele vakantie), dan wordt de mededeling ten aanzien van deze werknemer toch als geldig beschouwd. De werknemer moet deze gebeurtenis (ziekte, vakantie, ...) aanduiden op zijn controleformulier C3.2A en hij zal voor die dagen geen werkloosheidsuitkeringen ontvangen. In dit geval stemt de door de werkgever meegedeelde eerste effectieve werkloosheidsdag dus niet overeen met de eerste dag waarvoor werkloosheidsuitkeringen worden toegekend.

Inhoud van de maandelijkse mededeling

Slecht weer

De mededeling aan de RVA moet de volgende vermeldingen bevatten:

 • de naam, het adres en het ondernemingsnummer van de werkgever of de onderneming;
 • de naam, voornaam en het identificatienummer van de sociale zekerheid van de arbeiders die werkloos worden gesteld;
 • de eerste dag waarop de arbeidsovereenkomst tijdens de betrokken maand effectief geschorst wordt wegens slecht weer;
 • het volledig adres van de werf waar de arbeiders die dag normaal zouden gewerkt hebben (indien de straatnaam of huisnummer nog niet gekend is, moet in de zone voorzien voor de straat een voldoende duidelijke beschrijving vermeld worden om de werf te lokaliseren);
 • de aard van het slechte weer op dat ogenblik;
 • de aard van het op dat ogenblik in uitvoering zijnde werk en de reden waarom de uitvoering van het werk onmogelijk is, gezien de aard van het slechte weer en de aard van het werk dat moest uitgevoerd worden.

Werkgebrek

De maandelijkse mededeling aan de RVA moet de volgende vermeldingen bevatten:

 • de naam, het adres en het ondernemingsnummer van de werkgever of de onderneming;
 • de naam, de voornaam, het identificatienummer van de sociale zekerheid van de werkloos gestelde werknemer (er kunnen meerdere werknemers in één mededeling vermeld worden);
 • de eerste dag waarop de arbeidsovereenkomst van de betreffende werknemer(s) in de beschouwde maand geschorst wordt wegens werkgebrek.
 • het volledig adres van de plaats waar de werknemer die dag normaal gewerkt zou hebben. Deze verplichting maakt het de controlediensten mogelijk de echtheid van de werkloosheid te controleren.

In de elektronische mededeling via de portaalsite gold de verplichting tot mededeling van de tewerkstellingsplaats tot aanvankelijk enkel voor de werkgevers uit de bouwsector (PC nr 124). Deze verplichting is uitgebreid tot alle sectoren.

Aan de werkgever wordt de vraag gesteld of de plaats van tewerkstelling gelijk is aan de exploitatiezetel.

 • Indien de plaats van tewerkstelling gelijk is aan de exploitatiezetel, dan duidt de werkgever dit aan en wordt automatisch het adres van de exploitatiezetel ingevuld;
 • Indien de plaats van tewerkstelling verschillend is van de exploitatiezetel, dan wordt de werkgever gevraagd het werfadres in te vullen.

Voorbeeld: het uitzendkantoor verricht alle formaliteiten inzake kennisgeving. Als werfadres wordt het adres van de gebruiker vermeldt waar de uitzendkracht tijdelijk werkloos wordt gesteld.

Verder dienen de volgende regels in acht te worden genomen:

 • Indien er door een gebrek aan opdrachten geen tewerkstellingsplaats kan worden toegewezen, dan wordt de laatste tewerkstellingplaats vermeld.

Voorbeeld: indien werknemers uit de bouwsector na het afwerken van een werf niet onmiddellijk aan een nieuwe werf kunnen worden toegewezen, moet het adres van de laatste bouwwerf worden meegedeeld.

 • Indien er verschillende tewerkstellingsplaatsen zijn, dan wordt de plaats van tewerkstelling vermeld waar de betrokken werknemer in de beschouwde maand voor het eerst tijdelijk werkloos wordt gesteld.

  Dit is bijvoorbeeld het geval voor dienstencheque-ondernemingen, kuisondernemingen en cateringbedrijven.

Voorbeeld: voor een werknemer tewerkgesteld door een dienstencheque-onderneming valt een opdracht van een klant tijdelijk weg omdat deze met verlof is. Als plaats van tewerkstelling wordt het adres vermeld waar de werknemer normaal die dag zou tewerkgesteld zijn.

Uitzonderlijk kan het adres van de exploitatiezetel worden meegedeeld indien er tijdelijk niet genoeg klanten/opdrachten meer zijn.

Voorbeeld : een dienstencheque-onderneming heeft tijdelijk niet genoeg klanten om een werknemer tewerk te stellen voor de totaliteit van de contractueel overeengekomen uren. In dergelijk geval mag het adres van de exploitatiezetel worden opgegeven.

Opgepast: het moet hier gaan om een uitzonderlijke situatie die te wijten is aan een tijdelijk werkgebrek. Indien het werkgebrek aanhoudt kan dit leiden tot een onderzoek naar structurele werkloosheid en kan de tijdelijke werkloosheid geweigerd worden

 • Indien de werknemers geen vaste tewerkstellingsplaats(en) hebben, wordt de exploitatiezetel opgegeven als tewerkstellingsplaats

Dit is bijvoorbeeld het geval voor werknemers uit de transportsector of werknemers tewerkgesteld in vlinderploegen (werknemers die inspringen om afwezige werknemers te vervangen) of vliegende ploegen.

 • Indien de werknemers regelmatig op verschillende sites van één bedrijf tewerkgesteld worden, dan mag in plaats van het adres van de laatste tewerkstellingsplaats, het adres van de belangrijkste tewerkstellingsplaats vermeld worden. Dit kan bijvoorbeeld de plaats zijn waar de personeelsadministratie wordt bijgehouden.

Werkgevers die werken met een batchprogramma zijn vanaf 30/11/2014 verplicht in hun batch-mededelingen ook het werfadres te vermelden.

Technische stoornis

De maandelijkse mededeling aan de RVA moet de volgende vermeldingen bevatten:

 • de naam, het adres en het ondernemingsnummer van de werkgever of de onderneming;
 • de naam, de voornaam, het identificatienummer van de sociale zekerheid van de werkloos gestelde werknemer (er kunnen meerdere werknemers in één mededeling vermeld worden);
 • de eerste dag waarop de arbeidsovereenkomst in de beschouwde maand geschorst wordt ingevolge technische stoornis (voor de eerste maand waarin de technische stoornis zich voordoet is deze dag gelegen na de eerste 7 dagen die gedekt zijn door loon);
 • de aard van de technische stoornis.

De andere mededelingen

Tijdelijke werkloosheid ingevolge werkgebrek (arbeiders en bedienden)

De werkgever moet, naast de maandelijkse mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag, ook nog de kennisgeving van de voorziene werkloosheid aan de RVA versturen (kleine, grote of volledige schorsing), in principe 7 kalenderdagen vooraf. Deze kennisgeving kan op meerdere maanden slaan.

Opgepast :

 • Het is belangrijk dat deze voorafgaandelijke kennisgeving verstuurd wordt vóór de mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag (vb. indien er een afwijking geldt op de wettelijke indieningstermijn).

Voorbeeld: in de bouwsector (PC 124) moet de voorafgaandelijke kennisgeving verstuurd worden uiterlijk de vierde werkdag voorafgaand aan de ingang van de schorsing. Indien de kennisgeving op woensdag 09.04.2014 verstuurd wordt, kan de gevraagde regeling ingaan vanaf maandag 14.04.2014. De mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag kan in dergelijk geval ook maar ten vroegste verstuurd worden op woensdag 09.04 aangezien er voor maandag 07.04 en dinsdag 08.04 geen geldige kennisgeving bestaat.

 • Het is ook belangrijk dat zowel voor de voorafgaandelijke kennisgeving als voor de maandelijkse mededeling dezelfde identificatiegegevens van de werkgever (KBO-nummer en postnummer) vermeld worden. Er kunnen slechts uitkeringen betaald worden indien voor elke werknemer beide mededelingen in orde zijn en aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

Voor meer uitleg over de voorafgaandelijke kennisgeving en de andere formaliteiten die vervuld moeten worden voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid ingevolge werkgebrek, zie de infobladen:

 • "Tijdelijke werkloosheid - werkgebrek ingevolge economische oorzaken" nr. E22,
 • "Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden - preliminaire voorwaarden, nr. E54
 • "Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden - uitleg over de schorsingsregeling", nr. E55.

Tijdelijke werkloosheid ingevolge technische stoornis

De werkgever moet uiterlijk de eerste werkdag na de technische stoornis een niet-nominatieve mededeling versturen aan de RVA met vermelding van de datum en de aard van de technische stoornis en het begin van de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Deze is gelegen de 8ste dag vanaf de dag van de technische stoornis aangezien de eerste 7 dagen recht is op loon.

Daarnaast moet de werkgever dus ook een mededeling versturen van de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand. Voor de eerste maand waarin de werknemer(s) tijdelijk werkloos wordt(en) gesteld ingevolge technische stoornis, moet deze mededeling verstuurd worden de eerste dag na de eerste 7 dagen van de schorsing van de arbeidsovereenkomst die gedekt zijn door loon (of de voorgaande of de volgende werkdag).

Voor meer uitleg, zie het infoblad "Tijdelijke werkloosheid - technische stoornis" nr. E27.

Wat indien de mededelingen niet of laattijdig verstuurd worden?

Tijdelijke werkloosheid ingevolge werkgebrek (arbeiders en bedienden)

Zowel de kennisgeving van de voorziene werkloosheid als de maandelijkse mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag moeten tijdig aan de RVA verstuurd worden. De wet voorziet loonsancties indien een van deze mededelingen of beiden niet of laattijdig verstuurd worden.

Geen of laattijdige kennisgeving van de voorziene werkloosheid (en tijdige mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag)

Laattijdige kennisgeving

Indien de werkgever de kennisgeving van de voorziene werkloosheid laattijdig verstuurt (geen 7 dagen op voorhand), dan wordt hij door de RVA hiervan in kennis gesteld. De werkgever moet dan in principe het normale loon betalen gedurende 7 dagen vanaf de eerste dag van de werkelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

De werkgever kan de laattijdige kennisgeving op 2 manieren regulariseren:

 • Hij kan de laattijdige kennisgeving elektronisch annuleren en onmiddellijk een nieuwe tijdige kennisgeving versturen. In dergelijk geval kunnen uitkeringen worden toegekend vanaf de datum van uitwerking van de nieuwe kennisgeving (in principe vanaf de achtste dag). Ook de einddatum van de oorspronkelijke kennisgeving kan dan verschoven worden.

Voorbeeld: de werkgever verstuurt op maandag 1 oktober een kennisgeving aan de RVA waarin hij een volledige schorsing voor 4 weken voorziet vanaf maandag 8 oktober. De verzending is één dag te laat. De werkgever wordt hiervan in kennis gesteld en annuleert via de elektronische toepassing de laattijdige kennisgeving en verstuurt op dinsdag 2 oktober een nieuwe kennisgeving voor een volledige schorsing van 4 weken ingaand op woensdag 10 oktober. Er kunnen uitkeringen worden toegekend vanaf 10 oktober.

 • De werkgever kan de werkelijke ingangsdatum van de schorsing ook uitstellen zodanig dat de kennisgevingstermijn gerespecteerd wordt. In dergelijk geval blijft de einddatum van de oorspronkelijke kennisgeving behouden.

Voorbeeld: Indien de werkgever in het voormelde voorbeeld de aanvang van de schorsing uitstelt tot dinsdag 9 oktober, dan kunnen uitkeringen worden toegekend vanaf dinsdag 9 oktober (de kennisgevingstermijn van 7 dagen is gerespecteerd). De oorspronkelijke einddatum blijft in dergelijk geval behouden.

Geen kennisgeving

Indien de werkgever geen kennisgeving aan de RVA verstuurt, kunnen geen uitkeringen worden toegekend, ook niet voor de periode die volgt op de periode van 7 dagen gedekt door loon. De periode vanaf de 8ste dag van de werkelijke schorsing kan slechts vergoed worden indien de werkgever, die ter goeder trouw vergeten is een kennisgeving te versturen, alsnog een laattijdige kennisgeving verstuurt.

Geen of laattijdige mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag (en tijdige kennisgeving van de voorziene werkloosheid)

Laattijdige mededeling

Indien de werkgever de maandelijkse mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag laattijdig verstuurt, aanvaardt de RVA de tijdelijke werkloosheid vanaf de werkdag die voorafgaat aan de dag van verzending van de laattijdige mededeling.

In dergelijk geval moet de werkgever loon betalen vanaf de eerste dag van de werkelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tot en met de dag die voorafgaat aan het begin van de tijdelijke werkloosheid aanvaard door de RVA.

Voor de eerste 7 dagen is dit het normale loon, voor de volgende werkloosheidsdagen is dit een begrensd loon (*).

(*) Het begrensd loon bedraagt ten hoogste 2.671,37 euro per maand. Dit bedrag is gelijk aan het plafond dat geldt voor het berekenen van de werkloosheidsuitkeringen.

Voorbeeld: de werkgever verstuurt op vrijdag 28 februari een mededeling voor een eerste effectieve werkloosheidsdag op maandag 24 februari. Deze mededeling is laattijdig. De RVA aanvaardt de tijdelijke werkloosheid vanaf donderdag 27.02; de werkgever moet loon betalen van maandag 24.02 tot en met woensdag 26.02.

Geen mededeling

Indien de werkgever de maandelijkse mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag niet verstuurt, dan moet hij loon betalen vanaf de eerste dag van de werkelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst beperkt tot de lopende maand. Voor de eerste 7 dagen is dit het normale loon, voor de volgende werkloosheidsdagen (beperkt tot de lopende maand) is dit een begrensd loon (*).

(*) Het begrensd loon bedraagt ten hoogste 2.671,37 euro per maand. Dit bedrag is gelijk aan het plafond dat geldt voor het berekenen van de werkloosheidsuitkeringen.

Deze loonsanctie geldt voor elke maand waarin de werkgever deze verplichting niet naleeft.

Een voortijdige mededeling wordt gelijkgesteld met geen mededeling. Indien de werkgever per vergissing een voortijdige mededeling heeft verstuurd, dan moet hij deze annuleren. Een mededeling wordt als voortijdig beschouwd indien ze meer dan 5 werkdagen gelegen is voor de eerste effectieve werkloosheidsdag. (zie supra "Wanneer moet de maandelijkse mededeling verstuurd worden?").

Geen kennisgeving van de voorziene werkloosheid én geen mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag

Regeling arbeiders

Indien de werkgever geen kennisgeving doet van de voorziene werkloosheid én geen of een voortijdige mededeling doet van de eerste effectieve werkloosheidsdag, dan moet hij:

 • voor de eerste 7 dagen (niet beperkt tot de lopende maand): het normale loon betalen;
 • voor de volgende 7 dagen (beperkt tot de lopende maand): het normale loon betalen;
 • voor de rest van de maand: het begrensd loon (*) betalen.

(*) Het begrensd loon bedraagt ten hoogste 2.671,37 euro per maand. Dit bedrag is gelijk aan het plafond dat geldt voor het berekenen van de werkloosheidsuitkeringen.

Voorbeeld: de werkgever stelt een werknemer tijdelijk werkloos vanaf maandag 01.10. Er is geen kennisgeving gedaan aan de RVA van de voorziene werkloosheid én geen mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag. Van maandag 01.10 tot en met zondag 14.10 moet hij het normale loon betalen (7 dagen loon voor het ontbreken van de kennisgeving van de voorziene werkloosheid én 7 dagen loon voor het ontbreken van de mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag). Vanaf 15.10 tot het einde van de maand moet hij het begrensd loon betalen.

Regeling bedienden

Indien de werkgever geen kennisgeving doet van de voorziene werkloosheid én geen of een voortijdige mededeling doet van de eerste effectieve werkloosheidsdag, dan moet hij:

 • voor de eerste 7 dagen (niet beperkt tot de lopende maand): het normale loon betalen;
 • voor de rest van de maand: het begrensd loon (*) betalen.

(*) Het begrensd loon bedraagt ten hoogste 2.671,37 euro per maand. Dit bedrag is gelijk aan het plafond dat geldt voor het berekenen van de werkloosheidsuitkeringen.

Tijdelijke werkloosheid ingevolge technische stoornis

Geen of laattijdige mededeling van de datum en de aard van de technische stoornis (en tijdige mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag)

Indien de werkgever de datum en de aard van de technische stoornis niet of laattijdig meedeelt aan de RVA (uiterlijk de eerste werkdag na de technische stoornis), dan moet hij gedurende 6 dagen het normale loon betalen vanaf de eerste dag van het tijdelijk werkloos stellen, dus vanaf de eerste dag volgend op de periode van 7 dagen die gedekt zijn door loon. Deze loonplicht is niet beperkt tot de lopende maand.

Dit komt er concreet op neer dat de werknemers maar tijdelijk werkloos gesteld kunnen worden vanaf de 14de dag.

Voorbeeld: op 1 december doet zich een technische stoornis voor in het bedrijf. De arbeiders kunnen in principe tijdelijk werkloos gesteld worden vanaf 8 december. De werkgever verstuurt pas op 3 december een mededeling van de aard van de technische stoornis aan de RVA. Hij moet bijgevolg verder loon betalen van 8 tot en met 13 december zodat de werkloosheid maar kan maar ingaan vanaf 14 december.

Geen of laattijdige mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag (en tijdige mededeling van de datum en de aard van de technische stoornis)

Laattijdige mededeling

Indien de werkgever de maandelijkse mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag laattijdig verstuurt, aanvaardt de RVA de tijdelijke werkloosheid vanaf de werkdag die voorafgaat aan de dag van verzending van de laattijdige mededeling.

In dergelijk geval moet de werkgever loon betalen vanaf de eerste dag van tijdelijk werkloos stellen (d.w.z. vanaf de eerste dag volgend op de periode van 7 dagen die gedekt zijn door loon), en dit gedurende de hele schorsingsperiode tot en met de dag die voorafgaat aan het begin van de tijdelijke werkloosheid aanvaard door de RVA, beperkt tot de lopende maand.

Geen mededeling

Indien de werkgever de maandelijkse mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag (voor de maand waarin de technische stoornis zich voordoet, de 8ste dag na aanvang van de technische stoornis) niet verstuurt, dan moet hij het normale loon betalen vanaf de eerste dag van tijdelijk werkloos stellen (d.w.z. vanaf de eerste dag volgend op de periode van 7 dagen die gedekt zijn door loon), gedurende de hele schorsingsperiode, beperkt tot de lopende maand.

Een voortijdige mededeling wordt gelijkgesteld met geen mededeling. Indien de werkgever per vergissing een voortijdige mededeling heeft verstuurd, dan moet hij deze annuleren. Een mededeling wordt als voortijdig beschouwd indien zij meer dan één werkdag gelegen is vóór de eerste effectieve werkloosheidsdag.

Geen mededeling van de datum en de aard van de technische stoornis én geen mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag

Indien de werkgever geen mededeling doet van de datum en de aard van de technische stoornis én geen mededeling doet van de eerste effectieve werkloosheidsdag, dan moet hij het normale loon betalen gedurende heel de periode van de schorsing.

Tijdelijke werkloosheid ingevolge slecht weer

Geen mededeling of een voortijdige mededeling

Indien de werkgever geen mededeling verstuurd heeft of een voortijdige mededeling, dan moet hij:

 • voor de eerste 7 dagen vanaf de werkelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst het normale loon betalen;
 • voor de rest van de maand: het begrensd loon (*) betalen.

Het begrensd loon bedraagt ten hoogste 2.671,37 euro per maand. Dit bedrag is gelijk aan het plafond dat geldt voor het berekenen van de werkloosheidsuitkeringen.

Laattijdige mededeling

Indien de werkgever de maandelijkse mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag laattijdig verstuurt, aanvaardt de RVA de tijdelijke werkloosheid vanaf de werkdag die voorafgaat aan de dag van verzending van de laattijdige mededeling.

In dergelijk geval moet de werkgever loon betalen vanaf de eerste dag van de werkelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tot en met de dag die voorafgaat aan het begin van de tijdelijke werkloosheid aanvaard door de RVA.

Voor de eerste 7 dagen is dit het normale loon, voor de volgende werkloosheidsdagen is dit een begrensd loon (*).

(*) Het begrensd loon bedraagt ten hoogste 2.671,37 euro per maand. Dit bedrag is gelijk aan het plafond dat geldt voor het berekenen van de werkloosheidsuitkeringen.

Voorbeeld: Wanneer de werkgever op maandag een mededeling verstuurt voor een periode van slecht weer beginnend de woensdag van de voorbije week, dan wordt deze pas aanvaard vanaf de vrijdag van de voorbije week; de werkgever moet loon betalen voor woensdag en donderdag van de voorbije week.

Top