Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Delen

Wat is tijdskrediet?

Infoblad

E66

Laatste update
13-05-2013

Het tijdskrediet situeert zich in het kader van de reglementering op de loopbaanonderbreking. Het werd ingevoerd door de sociale partners (werkgeversfederaties en vakbondsorganisaties) en biedt werknemers die tewerkgesteld zijn bij een werkgever van de privésector de mogelijkheid om hun arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen.

Het doel van het tijdskrediet is arbeid en privéleven beter op elkaar af te stemmen.

De werknemer in tijdskrediet kan tijdens de schorsing of vermindering van zijn arbeidsprestaties een maandelijkse uitkering krijgen van de RVA, bij wijze van vervangingsinkomen. In dat geval kunnen de geschorste of verminderde prestaties eventueel gelijkgesteld worden voor zijn pensioen.

Voor wie geldt de reglementering van het tijdskrediet?

Het tijdskrediet is van toepassing op de loontrekkenden tewerkgesteld bij een werkgever van de privésector.

De werkgevers van de privésector zijn deze die personeel tewerkstellen dat onder het toepassingsgebied valt van de wet van 05.12.1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. Vallen onder andere onder het toepassingsgebied van deze wet:

 • de ondernemingen (NV, BVBA,…) en vzw's;
 • de gemengde intercommunales voor gas- en elektriciteitsverdeling;
 • de gewestelijke en plaatselijke maatschappijen voor openbaar vervoer (De Lijn, MIVB, Tec);
 • de vrije universiteiten (KUL, VUB, UCL, ULB, …) met uitzondering van het academisch personeel van de Vlaamse vrije universiteiten;
 • "Brussels Airport Company" (luchthaven van Zaventem), "Brussels South Airport-Security" (luchthaven van Charleroi) en "Liège Airport-Security" (luchthaven van Luik-Bierset);
 • de sociale huisvestingsmaatschappijen;
 • de scholen en PMS-centra van het vrij onderwijs, maar dan enkel voor de niet-gesubsidieerde contractuele personeelsleden;

Deze lijst is niet volledig!

Tot wie kunt u zich wenden in geval van twijfel?

De RVA is niet bevoegd om te bepalen of u een werkgever bent die onder het toepassingsgebied van de wet van 05.12.1968 valt en dus ook niet of u al dan niet tot de privésector behoort. Als u hierover twijfelt, kunt u zich wenden tot de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg: Ernest Blérotstraat 1, 1070 Brussel / Telefoon (centrale): 02.233.41.11 - Internet : http://www.werk.belgie.be/.

Wat zijn de verschillende soorten tijdskrediet?

Er bestaan drie soorten tijdskrediet.

 • Tijdskrediet zonder motief

Dit type van tijdskrediet kan gevraagd worden voor om het even welke reden. Voor meer informatie, zie het infoblad E61.

 • Tijdskrediet met motief

Dit type van tijdskrediet biedt de mogelijkheid om een bijkomend recht te bekomen, bovenop het tijdskrediet zonder motief, indien de werknemer zijn aanvraag kan rechtvaardigen met één van de reglementair bepaalde motieven. Voor meer informatie, zie het infoblad E62.

 • Tijdskrediet eindeloopbaan

Dit type van tijdskrediet is voorbehouden aan de werknemers die aan het einde van hun loopbaan zijn en hun prestaties wensen te verminderen tot aan hun pensioen. Voor meer informatie, zie het infoblad E63.

Wat zijn de verschillende vormen van tijdskrediet?

Er bestaan 3 vormen van tijdskrediet:

 • Voltijds tijdskrediet

Dit biedt de werknemer de mogelijkheid om zijn arbeidsprestaties volledig te schorsen ongeacht zijn arbeidsregeling (voltijds of deeltijds).

NB: Het voltijds tijdskrediet is enkel mogelijk zonder motief en/of met motief.

 • Halftijds tijdskrediet

Dit biedt de werknemer die minstens 3/4-tijds werkt de mogelijkheid om zijn arbeidsprestaties te verminderen en aan 50% van een voltijds arbeidsregime te blijven werken.

 • 1/5-tijds tijdskrediet

Dit biedt de werknemer die voltijds werkt in een wekelijkse arbeidsregeling gespreid over minstens 5 dagen de mogelijkheid om zijn arbeidsprestaties te verminderen met één dag of twee halve dagen per week.

Het is eventueel mogelijk om op basis van een andere vermindering van de voltijdse arbeidsregeling 4/5-tijds te werken. In die mogelijkheid moet echter worden voorzien:

 • door een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op sectoraal of ondernemingsniveau;
 • of, indien er geen vakbondsafvaardiging is in de onderneming, door het arbeidsreglement en op voorwaarde dat u en de werknemer een onderling akkoord sluiten.

Moet de werknemer bepaalde voorwaarden vervullen om tijdskrediet te krijgen?

Ja. De werknemer moet verplicht voldoen aan de toegangsvoorwaarden. Die voorwaarden verschillen naargelang het type en de vorm van het gevraagde tijdskrediet.

Deze toegangsvoorwaarden zijn beschreven:

 • in het infoblad E61, voor het tijdskrediet zonder motief;
 • in het infoblad E62, voor het tijdskrediet met motief;
 • in het infoblad E63, voor het tijdskrediet eindeloopbaan.

Als werkgever is het uw verantwoordelijkheid om na te gaan of de toegangsvoorwaarden zijn vervuld. Deze controle moet gebeuren op de datum waarop de werknemer u schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van zijn wil om het tijdskrediet te bekomen. Voor meer informatie over de aanvraagprocedure, zie het infoblad E65.

Als de werknemer niet aan de toegangsvoorwaarden voldoet, kan hij het gevraagde tijdskrediet niet bekomen, zelfs niet indien u ermee akkoord gaat om het hem toe te kennen.

Wat is de bezoldiging van de werknemer gedurende het tijdskrediet?

 • In geval van voltijds tijdskrediet wordt de werknemer niet meer betaald door de onderneming, vermits zijn prestaties geschorst zijn;
 • Bij halftijds tijdskrediet heeft de werknemer recht op een bezoldiging die wordt berekend op basis van de halftijdse prestaties die hij verder blijft uitvoeren;
 • Bij 1/5-tijds tijdskrediet heeft de werknemer recht op een bezoldiging die wordt berekend op basis van de 4/5-tijdse prestaties die hij verder blijft uitvoeren.

Ter compensatie van zijn inkomensverlies kan de werknemer een maandelijkse uitkering krijgen van de RVA, op voorwaarde dat hij voldoet aan de toekenningsvoorwaarden vastgelegd door de reglementering. Voor meer informatie hierover, zie het infoblad E67.

Welke wetgeving is van toepassing?

De wetgeving is onderverdeeld in de bepalingen die gelden voor de werkgever, de bepalingen die gelden voor de RVA en de bepalingen die gelden voor de RVP.

Bepalingen van toepassing voor de werkgever

Deze bepalingen worden vastgelegd binnen de Nationale Arbeidsraad. Zij bepalen:

 • de toegangsprincipes en -voorwaarden om recht te hebben op het tijdskrediet;
 • de regels inzake aanvraag, uitoefening, uitstel en stopzetting van het tijdskrediet;
 • de regels inzake organisatie;
 • de waarborgen omtrent de uitoefening van het recht.

Reglementering van kracht sinds 01.09.2012

Ingevolge de door de federale wetgever geplande besparingsmaatregelen, hebben de sociale partners een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst gesloten. Het doel ervan is het recht op het tijdskrediet bij de werkgever in overeenstemming te brengen met het recht op de uitkeringen, toegekend door de RVA.

Deze bepalingen staan in de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) nr. 103 van 27.06.2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen.

Deze CAO werd bindend verklaard door het koninklijk besluit van 25.08.2012 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31.08.2012.

De CAO nr. 103 is van toepassing op alle aanvragen om tijdskrediet waarvoor de schriftelijke verwittiging aan de werkgever werd overgemaakt vanaf 01.09.2012.

Overgangsmaatregelen voor de toepassing van de reglementering die van kracht was vóór 01.09.2012

Vóór 01.09.2012 waren de toepasbare bepalingen vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) nr. 77bis van 19.12.2001, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 van 14.02.2001 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.

De bepalingen van CAO nr. 77bis blijven van toepassing:

 • op alle eerste aanvragen en alle aanvragen tot verlenging van het tijdskrediet waarvan de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever werd overgemaakt vóór 01.09.2012;
 • op de werknemers van 50 jaar of ouder die vóór 01.09.2012 al een tijdskrediet genoten in het eindeloopbaanstelsel en dit niet hadden aangevraagd tot hun pensioen en die een eerste aanvraag om verlenging indienen bij hun werkgever na 31.08.2012;
 • op de werknemers die vóór 01.09.2012 een halftijds tijdskrediet of een 1/5-tijds tijdskrediet genoten in het algemeen stelsel en die na 31.08.2012 een tijdskrediet aanvragen in het eindeloopbaanstelsel vanaf 50 jaar, op voorwaarde dat:
  • hierover een overeenkomst is gesloten tussen de werknemer en de werkgever;
  • de werkgever schriftelijk werd geïnformeerd vóór 28.11.2011;
  • het tijdskrediet eindeloopbaan onmiddellijk volgt op het tijdskrediet in het algemeen stelsel en dat het om dezelfde vorm van vermindering van prestaties gaat (halftijds of 1/5-tijds).

Verder blijven voor de toepassing van de CAO nr. 103, de sectorale of ondernemings-CAO's, de arbeidsreglementen en de overeenkomsten gesloten in toepassing van de CAO nr. 77bis, van toepassing voor wat betreft:

 • de verlenging van de systemen van voltijds of halftijds tijdskrediet van meer dan 12 maanden, in het algemeen stelsel.

Opgelet! De CAO's die hieromtrent zijn gesloten maken het enkel mogelijk een bijkomend recht op voltijds of halftijds tijdskrediet met motief te openen gedurende maximum 36 maanden, overeenkomstig de bepalingen van artikel 4, § 1 van de CAO nr. 103 (zie het infoblad E62 betreffende het tijdskrediet met motief).

 • de categorieën van werknemers die uitgesloten zijn van het recht op tijdskrediet;
 • de modaliteiten voor de organisatie van het werk in geval van aanvraag om 1/5-tijds tijdskrediet;
 • de modaliteiten om af te wijken van de drempel van 5% gelijktijdige afwezigheden en het voorkeurs- en planningsmechanisme van de afwezigheden.
Meer informatie

Indien bepaalde werknemers van uw onderneming zich in een van de voormelde situaties bevinden, vindt u de informatie over de reglementering van het tijdskrediet, zoals bepaald door de CAO nr. 77bis, in het infoblad E56.

Bepalingen van toepassing voor de RVA

Toekenning van de onderbrekingsuitkeringen

Indien de werknemer voldoet aan de voorwaarden bepaald door de CAO, kan hij onderbrekingsuitkeringen krijgen van de RVA.

De bepalingen die hierop van toepassing zijn, hebben betrekking op de toekenning van de onderbrekingsuitkeringen en op de regels die daaruit voortvloeien (aanvraagprocedure, cumulatie met andere activiteiten en/of inkomsten, voorwaarde m.b.t. de woonplaats enz). Zij zijn vastgelegd in:

 • de wet van 10.08.2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven;
 • het koninklijk besluit van 12.12.2001 tot uitvoering van de wet van 10.08.2001, zoals gewijzigd door:
  • het koninklijk besluit van 08.06.2007 (Belgisch staatsblad: 15.06.2007 – IW: 01.06.2007);
  • het koninklijk besluit van 21.02.2010 (Belgisch staatsblad: 01.03.2010 – IW: 01.03.2010);
  • het koninklijk besluit van 28.12.2011 (Belgisch staatsblad: 30.12.2011 – IW: 01.01.2012);
  • het koninklijk besluit van 25.08.2012 (Belgisch staatsblad: 31.08.2012 – IW: 01.09.2012).

Inhoudingen op eventuele aanvullende vergoedingen

In bepaalde gevallen betaalt de werkgever of een sectoraal fonds een of meerdere aanvullende vergoeding bovenop de onderbrekingsuitkeringen toegekend door de RVA. Deze vergoedingen kunnen het voorwerp vormen van inhoudingen.

De bepalingen hierover zijn opgenomen in het koninklijk besluit van 29.03.2010 tot uitvoering van het hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27.12.2006 houdende diverse bepalingen, betreffende sociale zekerheidsbijdragen en inhoudingen verschuldigd op brugpensioenen, op aanvullende vergoedingen bij sommige sociale zekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen

U vindt meer informatie over de inhoudingen en bijdragen op de aanvullende vergoedingen bij het tijdskrediet in het infoblad E34.

Bepalingen van toepassing voor de RVP

Indien de werknemer tijdens zijn tijdskrediet onderbrekingsuitkeringen ontvangt, kunnen de geschorste of verminderde prestaties eventueel gelijkgesteld worden voor zijn pensioen.

De bepalingen die in dit verband gelden staan in de artikelen 122 tot 126 van hoofdstuk 5 van de wet van 28.12.2011 houdende diverse bepalingen.

Belangrijke opmerking

De gelijkstelling voor het pensioen van de periodes van tijdskrediet valt niet onder de bevoegdheid van de RVA.

Indien u hierover vragen hebt, kunt u contact opnemen met de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP).

RVP: Zuidertoren te 1060 BRUSSEL // Dienst regularisatie loopbaanonderbreking / tijdskrediet – Tel.: 02.529.27.67 (Nederlandstalige infolijn) of 02.529.27.65 (Franstalige infolijn) - Internet: http://www.onprvp.fgov.be.