U bent hier

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Bijlage-C4-Generatiepact

Infoblad

E71

Laatste update
21-09-2015

Wat staat er in dit infoblad?

Dit infoblad moet u, als  werkgever, helpen om de papieren bijlage-C4-generatiepact die u moet overhandigen aan uw werknemer, in te vullen.

Wanneer moet u een bijlage-C4-generatiepact overhandigen?

U moet een bijlage-C4-generatiepact invullen als u op het formulier C4-werkloosheidsbewijs, in het deel E ‘Gegevens generatiepact’ ‘Ja’ heeft geantwoord op de vraag 2, 3 of 4 (dat blijkt duidelijk uit de vragen gesteld op het formulier C4-werkloosheidsbewijs).

Wat moet u invullen in het deel bestemd voor de werknemers- en werkgeversgegevens?

Werknemer

U vermeldt de naam en de voornaam van uw werknemer en zijn inschrijvingsnummer bij de sociale zekerheid (INSZ).

Werkgever

Naam of handelsnaam

U vermeldt de naam van uw onderneming of de handelsnaam.

Ondernemingsnummer

U vermeldt in dit veld het nummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)  van uw onderneming. Het gaat om een uniek identificatienummer van uw onderneming dat u heeft ontvangen bij uw inschrijving in de KBO-registers. Dat nummer bestaat uit 10 cijfers en begint met een 0 of een 1. U vermeldt ofwel het KBO-nummer ofwel het RSZ-nummer van uw onderneming op de bijlage-C4-generatiepact. Indien u meer informatie wenst over de KBO, kunt u de website raadplegen van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (www.economie.fgov.be).

 RSZ-nummer

U vult hier het inschrijvingsnummer van uw onderneming bij de RSZ of de DIBISS, de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (vroeger de RSZPPO) in. Indien u een werkgever bent die onderworpen is aan de RSZ, telt dat nummer 9 cijfers. Indien u een werkgever bent die onderworpen is aan de DIBISS, telt dat nummer 8 cijfers.

Einddatum tewerkstelling

Hier vermeldt u de einddatum van de tewerkstelling idie u heeft vermeld op het formulier C4-werkloosheidsbewijs dat overeenstemt met de bijlage-C4-generatiepact.

Wat moet u invullen in het deel A ‘Gegevens betreffende collectieve outplacementbegeleiding’?

U moet dit deel altijd invullen, behalve als u afhangt van het paritair comité 152 of 225. Naargelang de situatie waarin u zich bevindt, kunt u geen tewerkstellingscel oprichten, heeft u de keuze of bent u verplicht om er een op te richten.

In de onderstaande tabel vindt u de verschillende mogelijke situaties: 

Situatie

Oprichting Tewerkstellingscel?

Geen collectief ontslag

NEE

Collectief ontslag en > 20 werknemers tewerkgesteld

JA

Collectief ontslag en ≤ 20 werknemers tewerkgesteld + vraag om de leeftijd van SWT (brugpensioen) te verlagen

JA

Collectief ontslag en ≤ 20 werknemers tewerkgesteld

Keuze: JA of NEE

U hangt af van het paritair comité 327

(geldt enkel voor gehandicapte werknemers)

Keuze: JA of NEE

Voor meer informatie : zie infoblad nr E32 “Wat zijn uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van een onderneming?”, beschikbaar op www.rva.be.

Wat moet u invullen in het deel B ‘Gegevens betreffende individuele outplacementbegeleiding’?

U moet dit deel invullen indien u ‘Neen’ hebt aangekruist in deel A of indien u ‘Ja’ hebt aangekruist, maar u de werknemer heeft ontslagen buiten de periode van herstructurering.

Aan de hand van dat deel kan de RVA nagaan of u uw verplichtingen inzake individueel outplacement conform de cao nr. 82, bent nagekomen. Het betreft outplacement voor de werknemers van minstens 45 jaar op het moment van het ontslag, die minstens 1 jaar anciënniteit hebben en een opzeggingstermijn of een verbrekingsvergoeding die minder dan 30 weken bedraagt.

Indien u aan de werknemer een concreet outplacementaanbod heeft gedaan, moet u de naam en het adres vermelden van het outplacementbureau en ook de begindatum van het outplacement.

Bijzondere situatie

Het is mogelijk dat het outplacement in uw sector wordt georganiseerd door een sectorale instantie. In dat geval kunt u enkel onder bepaalde voorwaarden ‘Ja’ antwoorden op de vraag ‘Ik heb deze werknemer een concreet individueel outplacementaanbod gedaan’:

-       u geeft de sectorale instantie aan als ‘Naam en adres van het outplacementbureau’;

en

-       u overhandigt een geschreven document aan uw werknemer waarin hij wordt ingelicht over de sectorale instantie waarmee hij contact moet opnemen.

Het is mogelijk dat u in deze bijzondere situatie niet in staat bent de begindatum van het outplacement aan te geven. In dat geval kunt u noteren ‘Begindatum moet worden bepaald op sectoraal niveau’. 

Voor meer informatie : zie infoblad nr 42 “Wat moet u doen in het kader van outplacement?”, beschikbaar op www.rva.be.

Wat moet u invullen in het deel C ‘Gegevens betreffende een eventuele aanvullende vergoeding bij de werkloosheidsuitkeringen’?

In dit deel geeft u aan of u een aanvullende vergoeding betaalt die cumuleerbaar is met werkloosheidsuitkeringen en, zo ja, wat de aard ervan is.

U moet die rubriek niet invullen als u afhangt van het paritair comité 152 of 225.

Voor meer informatie : zie infoblad nr E33 “Bijdragen en inhoudingen op “pseudobrugpensioenen” – aanvullende vergoedingen bij werkloosheidsuitkeringen”, beschikbaar op www.rva.be.

Moet u de bijlage-C4-generatiepact ondertekenen?

Ja. U of uw afgevaardigde moet steeds uw handtekening en de stempel van uw onderneming plaatsen op het formulier.

Er is geen vrijstelling van ondertekening.

U mag ook geen gescande handtekening gebruiken.

Top