U bent hier

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Doorstromingsprogramma's

Infoblad

E9

Laatste update
05-10-2020

De zesde staatshervorming

Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 naar het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap overgedragen werden. (zie www.vdab.be, www.actiris.be, www.brussel-economie-werk.be, www.leforem.behttps://emploi.wallonie.be/fr/home.html, www.ifapme.be, www.adg.be).

Er werd evenwel een overgangsfase voorzien tijdens dewelke RVA deze bevoegdheid voorlopig verder blijft uitoefenen. De RVA blijft dus op grond van het continuïteitsbeginsel, belast met de uitvoering van deze materie tot op het tijdstip waarop het Gewest operationeel in staat is om deze bevoegdheid uit te oefenen. De bevoegdheid om de activeringsuitkeringen uit te betalen wordt niet overgedragen aan de Gewesten en blijft toegewezen aan de RVA, in samenwerking met de uitbetalingsinstellingen.

De bestaande regelgeving en procedures blijven van kracht tot deze gewijzigd worden door een Gewest of door de Duitstalige Gemeenschap.

Doorstromingsprogramma’s (DSP) bieden langdurig werklozen de mogelijkheid om beroepservaring op te doen om zo hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren en eventueel door te stromen naar een reguliere arbeidsovereenkomst.

Bovendien kunnen deze programma’s een antwoord bieden op een aantal maatschappelijke behoeften die op dit ogenblik niet voldoende worden ingelost door de arbeidsmarkt.

Komt u in aanmerking?

Belangrijk:

 • in Vlaanderen zijn deze programma's uitgedoofd vanaf 01.10.2015.
 • in de Duitstalige Gemeenschap worden deze programma's opgeheven vanaf 01.10.2016.
 • in het Waalse Gewest wordt deze regeling opgeheven vanaf 01.07.2017. Enkel indien de aanvraag tot erkenning van het programma is ingediend vóór 01.07.2017 is het nog mogelijk werknemers in dienst te nemen met de voordelen van de regeling.
 • In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest worden deze programma's opgeheven vanaf 01.01.2021.

De werkgevers van de openbare sector komen in aanmerking. Dat wil zeggen: de gemeenten; de instellingen van openbaar nut die afhangen van de gemeenten, bv. musea; de OCMW's; de provincies; de Federale Staat; de Gewesten; de Gemeenschappen)

De VZW's en de andere niet-commerciële verenigingen komen eveneens in aanmerking.

De doorstromingsprogramma's in de besturen of diensten van de federale overheid of in de besturen of diensten die onder het toezicht van deze overheid ressorteren, moeten worden erkend door de federale Minister bevoegd voor tewerkstelling. De andere doorstromingsprogramma's moeten worden erkend door de Gewestminister bevoegd voor tewerkstelling.

Aangezien de doorstromingsovereenkomsten beantwoorden aan `collectieve maatschappelijke noden', liggen hier bij uitstek tewerkstellingsmogelijkheden in de socioculturele sector, de sportsector, het leefmilieu en de vrije tijd.

Enkele voorbeelden: verkopen van toegangskaartjes, instaan voor de vestiaire en het informeren van het publiek op culturele activiteiten, het openhouden van de cafetaria van de plaatselijke sportclub, het assisteren bij de organisatie van sporttornooien en -wedstrijden, helpen bij de naschoolse kinderopvang, verwerking en recyclage van niet rendabele afvalstoffen, ...

Wat zijn uw voordelen?

De integratie-uitkering

Een deel van het nettoloon wordt betaald door de RVA, onder de vorm van een integratie-uitkering; deze wordt door de RVA aan de werknemer gestort.

De integratie-uitkering bedraagt 322,26 euro voor een tewerkstelling van minstens 4/5 en 247,89 euro voor een tewerkstelling die minstens halftijds is. U kunt deze uitkering gedurende 24 maanden van het nettoloon aftrekken.

Indien de werkloze een PWA-vrijstelling geniet (op basis van 180 uren prestaties in een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) in een periode van 6 maanden), bedraagt de tussenkomst respectievelijk 371,84 euro of 297,47 euro. U kunt deze uitkering in dat geval gedurende 36 maanden van het nettoloon aftrekken.

Wanneer de werkloze woont in een gemeente met een hoge werkloosheidsgraad (de lijst van de betrokken gemeentes verschijnt in het Belgisch Staatsblad), bedraagt de tussenkomst respectievelijk 545,37 euro of 433,81 euro. U kunt deze uitkering eveneens gedurende 36 maanden van het nettoloon aftrekken.

Verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen

 • Indien de werkzoekende jonger dan 25 jaar is en geen diploma van het hoger secundair onderwijs bezit en:
  • sedert minstens 9 maanden werkloosheids- of inschakelingsuitkeringen geniet of zich in een gelijkgestelde situatie bevindt, kan u een vermindering genieten van bepaalde werkgeversbijdragen van:
   • 1000 euro gedurende het trimester van de aanwerving + de 4 volgende trimesters;
   • 400 euro van het 6de tot het 9de trimester;
 • Indien de werkzoekende jonger is dan 45 jaar en:
  • sedert minstens 12 maanden inschakelingsuitkeringen geniet of zich in een gelijkgestelde situatie bevindt, kan u een vermindering genieten van bepaalde werkgeversbijdragen van:
   • 1000 euro gedurende het trimester van de aanwerving + de 4 volgende trimesters;
   • 400 euro van het 6de tot het 9de trimester;
  • sedert minstens 24 maanden werkloosheidsuitkeringen geniet of zich in een gelijkgestelde situatie bevindt, kan u een vermindering genieten van bepaalde werkgeversbijdragen van:
   • 1000 euro gedurende het trimester van de aanwerving + de 8 volgende trimesters;
 • Indien de werkzoekende 45 jaar of ouder is en:
  • sedert minstens 12 maanden inschakelingsuitkeringen geniet of zich in een gelijkgestelde situatie bevindt, kan u een vermindering genieten van bepaalde werkgeversbijdragen van:
   • 1000 euro gedurende het trimester van de aanwerving + de 4 volgende trimesters;
   • 400 euro van het 6de tot het 13de trimester;
  • sedert minstens 24 maanden werkloosheidsuitkeringen geniet of zich in een gelijkgestelde situatie bevindt, kan u een vermindering genieten van bepaalde werkgeversbijdragen van:
   • 1000 euro tot het 13de trimester.

Belangrijke opmerking: indien de werknemer niet voltijds is aangeworven, worden deze bedragen proportioneel berekend op basis van de prestatiebreuk.

Om deze verminderingen te genieten moet u geen speciale procedure volgen.

Op het ogenblik dat de werknemer integratie-uitkeringen aanvraagt, zendt de RVA op eigen initiatief de gegevens betreffende de vermindering van werkgeversbijdragen voor deze DSP-tewerkstelling naar de RSZ (of de DIBISS).

Onder bepaalde voorwaarden kennen de Gewesten u eveneens bijkomende subsidies toe. Gelieve hiervoor de Gewesten te contacteren.

Welke formaliteiten moeten worden vervuld?

 • U dient een project in bij de Federale Minister of de Gewestminister bevoegd voor tewerkstelling (naargelang de categorie werkgevers waartoe u behoort: zie op het einde van dit infoblad  voor de adressen en telefoonnummers).
 • Enkel de werkloze die houder is van een positief attest C63.3DSP en van een positief attest van de Gewesten, kan in een doorstromingsprogramma worden aangeworven. Neem contact op met de gewestelijke dienst voor tewerkstelling (FOREM of ACTIRIS); deze instantie zal u kandidaten sturen voor uw vacante betrekking.
 • De werknemer wordt aangeworven door middel van een arbeidsovereenkomst aangevuld met een bijlage arbeidsovereenkomst C 201.3 of een gelijkaardig document. Modellen van bijlagen van arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar bij de RVA, de FOREM of ACTIRIS. De arbeidsovereenkomst is opgemaakt in 4 exemplaren: één voor u, één voor uw werknemer, één die uw werknemer aan zijn uitbetalingsinstelling (vakbond of HVW) moet bezorgen en één die u aan de FOREM of ACTIRIS moet overhandigen.
 • Tijdens de tewerkstelling doet u op het einde van elke maand een elektronische aangifte (Aangifte Sociaal Risico 8, afgekort ASR 8) (zie www.socialsecurity.be die, door toepassing van geautomatiseerde procedures, de overdracht van gegevens aanzienlijk vermindert en vergemakkelijkt).
 • Uw werknemer werkt deeltijds? Raadpleeg de infobladen op onze website www.rva.be >> Documentatie >> Infobladen voor werknemers >> Filteren op "Deeltijdse tewerkstelling".
 • Uw werknemer wordt tijdelijk werkloze? Raadpleeg de infobladen op onze website www.rva.be >> Documentatie >> Infobladen voor werkgevers >> Filteren op "Tijdelijke werkloosheid".
 • Op het einde van de tewerkstelling geeft u uw werknemer een formulier C 4, met vermelding dat het ging om een tewerkstelling in het kader van een doorstromingsprogramma.  Voor meer inlichtingen, lees het infoblad "Formulieren C4" nr. E14.  Dit infoblad kunt u downloaden van de website www.rva.be >> Documentatie >> Infobladen voor werkgevers.
 • In geval van verlenging van de oorspronkelijke tewerkstelling, moet uw werknemer opnieuw een kopie van de nieuwe overeenkomst bij zijn uitbetalingsinstelling indienen voor de periode waarvoor de tewerkstelling wordt verlengd.

Voor meer inlichtingen over deze maatregel kunt u zich wenden tot:

 • voor de werkgevers uit Wallonië: het Waalse Gewest (tel. 081 33 31 11);
 • voor de werkgevers uit Brussel: het Brusselse Gewest (tel. 02 505 14 11);
 • Voor de administraties en diensten van de federale overheid: de Federale Overheidsdienst voor Tewerkstelling (tel. 02 233 41 11).
Top