U bent hier

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Doorstromingsprogramma's

Infoblad

T10

Laatste update
05-10-2020

De zesde staatshervorming

Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 naar het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap overgedragen werden. (zie www.vdab.be, www.actiris.be, www.brussel-economie-werk.be, www.forem.be, http://emploi.wallonie.be, www.ifapme.be, www.adg.be, www.werk.be).

Er werd evenwel een overgangsfase voorzien tijdens dewelke RVA deze bevoegdheid voorlopig verder blijft uitoefenen. De RVA blijft dus op grond van het continuïteitsbeginsel, belast met de uitvoering van deze materie tot op het tijdstip waarop het Gewest operationeel in staat is om deze bevoegdheid uit te oefenen. De bevoegdheid om de activeringsuitkeringen uit te betalen wordt niet overgedragen aan de Gewesten en blijft toegewezen aan de RVA, in samenwerking met de uitbetalingsinstellingen.

De bestaande regelgeving en procedures blijven van kracht tot deze gewijzigd worden door een Gewest of door de Duitstalige Gemeenschap.

Wat is de doelstelling van de doorstromingsprogramma's?

De doorstromingsprogramma's geven de mogelijkheid aan langdurig werklozen werkervaring op te doen om zo hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren en eventueel door te stromen naar een regulier arbeidscontract.

Bovendien willen deze programma's een antwoord bieden op een aantal maatschappelijke behoeften waarvoor het aanbod in de reguliere arbeidsmarkt vandaag onvoldoende is.

Kom ik in aanmerking om in een doorstromingsprogramma te werken?

Belangrijk:

 • in Vlaanderen zijn deze programma's uitgedoofd vanaf 01.10.2015.
 • in de Duitstalige Gemeenschap worden deze programma's opgeheven vanaf 01.10.2016.
 • in het Waalse Gewest wordt deze regeling opgeheven vanaf 01.07.2017. Enkel indien de aanvraag tot erkenning van het programma is ingediend vóór 01.07.2017 is het nog mogelijk werknemers in dienst te nemen met de voordelen van de regeling.
 • In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wordt deze regeling opgeheven vanaf 01.01.2021.

U mag werken met een doorstromingscontract indien u op het moment van de aanwerving:

 • hetzij 12 maanden zonder onderbreking inschakelingsuitkeringen geniet;
 • hetzij 24 maanden zonder onderbreking werkloosheidsuitkeringen geniet;
 • hetzij u jonger bent dan 25 jaar, 9 maanden zonder onderbreking inschakeling- of werkloosheidsuitkeringen geniet en u geen diploma, attest of getuigschrift hebt van het hoger secundair onderwijs.

Welk soort werk?

Aangezien de doorstromingsovereenkomsten mogelijk zijn voor wat men noemt 'collectieve maatschappelijke noden' liggen hier bij uitstek tewerkstellingsmogelijkheden in de socioculturele sector, de sportsector, het leefmilieu en de vrijetijdssector.

Enkele voorbeelden: verkopen van toegangskaartjes, instaan voor de vestiaire en het informeren van het publiek op culturele activiteiten, het openhouden van de cafetaria van de plaatselijke sportclub, assisteren bij de organisatie van tornooien en sportkampen, hulp bieden bij de naschoolse kinderopvang, verwerking en recyclage van niet-rendabel afval,...

Bij welke werkgever?

 • De werkgevers uit de openbare sector komen in aanmerking, (m.a.w. de gemeenten; de instellingen van openbaar nut die van gemeenten afhangen, bv. musea; de OCMW's; de provincies; de Federale Staat; de Gewesten; de Gemeenschappen);
 • de VZW's;
 • de andere niet-commerciële verenigingen.

Wat zijn de arbeidsvoorwaarden?

Overeenkomst

U wordt aangeworven met een voltijdse of deeltijdse arbeidsovereenkomst.

Loon

U krijgt een loon dat moet overeenkomen met het loon waarop een werknemer met dezelfde functies aanspraak maakt volgens de loonregeling die voor de betrokken onderneming/administratie geldt. Dit loon wordt u betaald door de werkgever die het nettoloon kan verminderen met de integratie-uitkering dat rechtstreeks door de uitbetalingsinstelling (vakbond of HVW) aan u betaald wordt.

Tewerkstellingsduur

U kan in gans uw beroepsloopbaan maximum 24 maanden tewerkgesteld worden in een doorstromingsprogramma.

Indien u echter bij de aanvang van uw eerste doorstromingscontract woont in een gemeente met een hoge werkloosheidsgraad (de lijst met deze gemeenten wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad) of indien u een PWA-vrijstelling geniet (op basis van 180 uren prestaties in een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) in een periode van 6 maanden), kan u gans uw beroepsloopbaan maximum 36 maanden tewerkgesteld worden in een doorstromingsprogramma.

Gevolgen werkloosheid

U moet niet meer ingeschreven zijn als werkzoekende, niet meer beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en niet meer in het bezit zijn van een controlekaart (behalve indien u de inkomensgarantie-uitkering als deeltijdse werknemer of uitkeringen als tijdelijk werkloze ontvangt).

Indien u deeltijds werkt, wordt u beschouwd als een deeltijdse werknemer met behoud van rechten. Voor meer inlichtingen lees het infoblad “Waarop heeft een deeltijdse werknemer recht?” nr. T28. Dit infoblad kunt u krijgen bij uw uitbetalingsinstelling of bij het werkloosheidsbureau van de RVA of downloaden van onze website www.rva.be.

U bent tijdelijk werkloze (bv. ingevolge economische redenen of slecht weer)? Voor meer inlichtingen lees het infoblad "Hebt u recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid ?" nr. T32. Dit infoblad kunt u krijgen bij uw uitbetalingsinstelling of bij het werkloosheidsbureau van de RVA of downloaden van onze website www.rva.be.

Welke formaliteiten moet ik vervullen?

Aanvraag

Om aangeworven te worden moet u houder zijn van een positief attest C63.3DSP dat gegeven wordt door het werkloosheidsbureau tot welk ambtsgebied u behoort + een positief attest van de Gewestelijke Plaatsingsdienst. Neem contact op met de Gewestelijke plaatsingsdienst (ACTIRIS of FOREM) want deze instanties sturen kandidaten naar de werkgevers met een erkend project.

Arbeidsovereenkomst

U wordt aangeworven met een arbeidsovereenkomst (typemodel C201.3 of een gelijkaardig document) waarvan u onmiddellijk een kopie aan uw uitbetalingsinstelling (vakbond of HVW) bezorgt.

Betaling integratie-uitkering

Tijdens de tewerkstelling doet uw werkgever op het einde van elke maand een elektronische aangifte. Hij overhandigt u een print van die aangifte. Uw uitbetalingsinstelling zal u de integratie-uitkering betalen op basis van die elektronische aangifte. U moet de print niet overmaken aan uw uitbetalingsinstelling.

Wat moet ik doen na de beëindiging van mijn arbeidsovereenkomst?

Verlenging tewerkstelling

In geval van verlenging van de oorspronkelijke tewerkstelling dient u een kopie van uw nieuwe arbeidsovereenkomst in bij uw uitbetalingsinstelling voor de periode waarvoor de tewerkstelling wordt verlengd.

Einde tewerkstelling

Op het einde van de tewerkstelling overhandigt uw werkgever u een formulier C4 waarop vermeld staat dat het ging om tewerkstelling in het kader van een doorstromingsprogramma.

Waar kan ik nog meer info bekomen?

Voor meer info over deze tewerkstellingsmaatregel, neem contact op met:

 • voor kandidaat-werknemers uit Wallonië: het Waals Gewest (tel 081 33 31 11);
 • voor kandidaat-werknemers uit Brussel: het Brussels Gewest (tel 02 505 14 11).
Top