U bent hier

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Overgang van een tijdskrediet naar een thematisch verlof en terugkeer naar het tijdskrediet

Infoblad

T117

Laatste update
28-11-2016

U werkt in de privésector waar u een tijdskrediet heeft gekregen (met motief, zonder motief of in het eindeloopbaanstelsel) en u wenst, na of tijdens de schorsing of de vermindering van uw prestaties, een thematisch verlof te nemen in het kader van ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of palliatief verlof.

In dit infoblad vindt u de antwoorden op bepaalde vragen zoals: Is de overgang mogelijk? Welke formaliteiten moeten worden vervuld? Kan ik opnieuw tijdskrediet nemen na het thematisch verlof?

Is de overgang van het tijdskrediet naar het thematisch verlof mogelijk?

Ja. Er moet echter wel een onderscheid worden gemaakt tussen de overgang naar het thematisch verlof na het einde van de periode van tijdskrediet en de overgang naar het thematisch verlof tijdens de lopende periode van tijdskrediet.

Kan ik na het einde van het tijdskrediet een thematisch verlof krijgen?

Ja. Aangezien uw tijdskrediet afgelopen is, heeft u recht op een thematisch verlof als de toegangsvoorwaarden voor dat thematisch verlof zijn vervuld.

Kan ik tijdens de lopende periode van tijdskrediet een thematisch verlof krijgen?

Het is niet mogelijk om tegelijkertijd tijdskrediet en een thematisch verlof te genieten. Bovendien schort de aanvraag voor een thematisch verlof het lopende tijdskrediet niet op.

Bijgevolg moet u, om een thematisch verlof te kunnen krijgen, eerst vervroegd een einde stellen aan het lopende tijdskrediet. Dat vroegtijdige einde is geen recht. Daarvoor is de toestemming van uw werkgever nodig. Die toestemming moet betrekking hebben op het principe en op de datum van de vroegtijdige beëindiging.

Als de werkgever er niet mee akkoord gaat dat u uw tijdskrediet stopzet, moet u het voortzetten tot aan de vervaldatum die oorspronkelijk was voorzien. In dat geval kunt u het thematisch verlof niet krijgen op de gewenste begindatum tijdens uw tijdskrediet. U moet dus wachten tot het einde van uw tijdskrediet alvorens uw thematisch verlof te kunnen aanvragen.

Als de werkgever akkoord gaat met het vroegtijdige einde van uw tijdskrediet en voor zover aan alle toegangsvoorwaarden voor het thematisch verlof is voldaan, kunt u het recht op het thematisch verlof krijgen vanaf de dag volgend op het einde van het tijdskrediet.

Welke formaliteiten moet ik vervullen om het thematisch verlof te krijgen?

In geval van aanvraag na het einde van het tijdskrediet

U moet de voorziene procedure volgen, in functie van het gevraagde thematisch verlof (zie hierna).

In geval van aanvraag tijdens het lopende tijdskrediet

Als de werkgever zijn akkoord geeft om vervroegd een einde te stellen aan uw tijdskrediet, moet u de datum van dat vervroegd einde, schriftelijk, meedelen aan het RVA-kantoor waarvan u afhangt (zie hierna). Daartoe kunt u de 'verklaring tot wijziging van gegevens ...' gebruiken die beschikbaar is op deze site.

Op basis van die verklaring stelt uw RVA-kantoor een einde aan het lopende tijdskrediet en, desgevallend, aan de betaling van de in dat kader voorziene onderbrekingsuitkeringen. Als bewijs van dat vroegtijdige einde, zult u een beslissing C62 herziening van uw recht op tijdskrediet ontvangen. Er zal ook een kopie van die beslissing aan uw werkgever worden bezorgd.

NB: als de schriftelijke verklaring op het RVA-kantoor toekomt terwijl er al onderbrekingsuitkeringen werden betaald voor een periode na het vroegtijdige einde van het tijdskrediet, zullen die uitkeringen moeten worden terugbetaald.

Aanvraagprocedure van het thematisch verlof

Wanneer uw tijdskrediet is beëindigd (ofwel op de oorspronkelijk voorziene einddatum ofwel op de vervroegde einddatum overeengekomen met uw werkgever), kunt u het thematisch verlof aanvragen. Daartoe moet u de voorziene aanvraagprocedure volgen, in functie van het beoogde thematisch verlof.

Ongeacht het thematisch verlof vereist die procedure de schriftelijke kennisgeving aan uw werkgever. In die kennisgeving moet u hem op de hoogte brengen van:

  • uw wens om het beoogde thematisch verlof te verkrijgen (desgevallend ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of palliatief verlof);
  • de gewenste begindatum;
  • de gewenste vorm van onderbreking (voltijds, halftijds of met 1/5);
  • de duur van die onderbreking.

Opgelet !  De termijnen voor de kennisgeving zijn verschillend voor ouderschapsverlof, medisch bijstand en palliatief verlof. In theorie liggen die termijnen vast. Ze kunnen echter in overleg met de werkgever worden gewijzigd.

Bovendien moet u in geval van verlof voor medische bijstand of palliatief verlof verplicht aan uw werkgever een attest bezorgen van de geneesheer die de persoon behandelt die de medische bijstand of de palliatieve zorgen nodig heeft. In geval van ouderschapsverlof moet u aan de werkgever, als hij dat nog niet in zijn bezit heeft, een kopie bezorgen van de geboorteakte van het kind voor wie u het verlof vraagt.

Vervolgens, wanneer u een overeenkomst hebt bereikt met uw werkgever over de modaliteiten van het thematisch verlof (aanvangsdatum, duur ...), moet u het aanvraagformulier C61 SV indienen bij het RVA-kantoor waarvan u afhangt (zie hierna).  De aanvraag om thematisch verlof kan online naar de RVA worden verstuurd, dankzij de daartoe voorziene toepassing. U kunt alle informatie met betrekking tot de onlineaanvraag op deze website terugvinden. Als de aanvraag niet online gebeurt, moet ze via een aangetekende zending worden overgemaakt.  Deze aanvraag moet naar het RVA-kantoor waarvan u afhangt worden gestuurd, en dat ten laatste 2 maanden na de aanvangsdatum van het thematisch verlof.

Voor meer details over de aanvraagprocedure (termijn voor de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever, te bezorgen bewijzen ...) en de regels die van toepassing zijn in functie van het beoogde thematisch verlof (duur per aanvraag, maximumduur, regels voor de cumulatie met andere activiteiten of inkomsten ...), kunt u de volgende infobladen consulteren:

  • het infoblad T19, voor het ouderschapsverlof;
  • het infoblad T18, voor het verlof voor medische bijstand;
  • het infoblad T20, voor het palliatief verlof.

De bedragen van de onderbrekingsuitkeringen voorzien in het kader van de thematische verloven kunnen worden geconsulteerd in de rubriek 'barema's' van deze website.

Kan ik opnieuw tijdskrediet krijgen na het thematisch verlof ?

Ja. Wanneer het thematisch verlof is afgelopen, kunt u een nieuwe aanvraag om tijdskrediet indienen bij uw werkgever.

Opgelet!  De nieuwe aanvraag om tijdskrediet zal onderworpen zijn aan de reglementering die van kracht is op het ogenblik waarop ze bij uw werkgever en bij de RVA wordt ingediend. Bijgevolg is het zo dat als de wetgeving werd gewijzigd tussen het ogenblik van de aanvraag om tijdskrediet van vóór het thematisch verlof en uw nieuwe aanvraag na het thematisch verlof, is het mogelijk dat u niet meer hetzelfde recht kunt krijgen op tijdskrediet en/of de in dat kader voorziene onderbrekingsuitkeringen.

NB: uitzondering op de algemene regel: als het tijdskrediet dat u heeft genoten vóór het thematisch verlof werd verkregen in toepassing van de cao nr. 77bis (die van kracht was vóór 01.09.2012), zal de nieuwe aanvraag om tijdskrediet na het thematisch verlof kunnen worden beschouwd als een verlenging van het oorspronkelijke tijdskrediet en zal ze kunnen worden behandeld op basis van de bepalingen die voordien van kracht waren. Opgelet: opdat die uitzondering kan worden toegepast, moet het gevraagde tijdskrediet na het thematisch verlof hetzelfde zijn als datgene dat ervoor werd verkregen. Het moet dus gaan om hetzelfde stelsel van tijdskrediet (met of zonder motief of eindeloopbaan) en dezelfde vorm van onderbreking (voltijds, halftijds of met 1/5).

Weet ook dat in geval van tijdskrediet met of zonder motief, de periodes van tijdskrediet die u al heeft genoten vóór het thematisch verlof moeten worden afgetrokken van de maximumduur van het tijdskrediet waarop u recht heeft.

Een nieuwe aanvraag om tijdskrediet indienen, impliceert dat u de in dat kader voorziene procedure zult naleven, d.w.z. de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever en, vervolgens, het verzenden van de aanvraag naar het RVA-kantoor waarvan u afhangt (zie hierna).

Voor meer informatie over de regels voor de overgang van het thematisch verlof naar het tijdskrediet, kunt u het infoblad T... consulteren dat beschikbaar is op deze website.

Voor meer informatie over de momenteel geldende bepalingen van het tijdskrediet bij uw werkgever (om er het recht te krijgen) en bij de RVA (om eventueel onderbrekingsuitkeringen te krijgen), kunt u de volgende infobladen consulteren:

  • het infoblad T150 wat het algemene stelsel van tijdskrediet met of zonder motief betreft;
  • het infoblad T157 wat de verrekeningsregels van het tijdskrediet met of zonder motief betreft;
  • het infoblad T151 wat het tijdskrediet in het eindeloopbaanstelsel betreft.

RVA-kantoor bevoegd voor de behandeling van uw dossier

Het RVA-kantoor dat uw aanvraag behandelt, is datgene van het ambtsgebied van uw woonplaats.  Als u gedomicilieerd bent in een ander land van de Europese Economische Ruimte (Frankrijk, Groothertogdom Luxemburg, Duitsland, Nederland ...) is het RVA-kantoor waarvan u afhangt, als uitzondering op dat principe, datgene van het ambtsgebied van de gemeente waar uw Belgische werkgever zich bevindt.

Voor alle vragen betreffende de behandeling van uw dossier moet u contact opnemen met het RVA-kantoor waarvan u afhangt.

Om de adresgegevens van uw RVA-kantoor op te zoeken, moet u gewoon de postcode van de gemeente waar u bent gedomicilieerd (of, als u in het buitenland bent gedomicilieerd, de postcode van de gemeente waar uw Belgische werkgever zich bevindt) intypen in de zoekmotor die daartoe voorzien is op deze site.

Top