U bent hier

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Overgang van een thematisch verlof naar een tijdskrediet

Infoblad

T118

Laatste update
25-11-2016

U werkt in de privésector waar u een thematisch verlof (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand, palliatief verlof) heeft verkregen en u wenst vervolgens tijdskrediet te nemen.

In dit infoblad vindt u de antwoorden op bepaalde vragen zoals: Welk tijdskrediet kan ik aanvragen? Aan welke voorwaarden moet ik voldoen? Hoe vraag ik het tijdskrediet aan?

Mogelijkheden voor tijdskrediet voorzien door de reglementering

Als u na een periode van ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of palliatief verlof verder uw prestaties wilt schorsen of verminderen, kunt u een tijdskrediet aanvragen bij uw werkgever.

Dat tijdskrediet kan worden aangevraagd met motief, zonder motief of in het eindeloopbaanstelsel.

Tijdskrediet met motief

Als het tijdskrediet wordt aangevraagd met motief, kunt u onderbrekingsuitkeringen ontvangen van de RVA.

Het tijdskrediet kan voor de volgende motieven worden aangevraagd:

 • zorgen voor zijn kind(eren) jonger dan 8 jaar;
  • Nb : voor een overzicht van alle verschillen tussen het ouderschapsverlof en het tijdskrediet voor dit motief, kunt u onze FAQ raadplegen.
 • een zwaar ziek gezins- of familielid bijstaan of verzorgen
  • Nb : voor een overzicht van alle verschillen tussen het verlof voor medische bijstand en het tijdskrediet voor dit motief, kunt u onze FAQ raadplegen.
 • palliatieve zorgen verstrekken;
 • een erkende opleiding volgen;
 • zorgen voor zijn gehandicapt(e) kind(eren) jonger dan 21 jaar;
 • bijstand verlenen aan of zorgen voor uw zwaar ziek(e) kind(eren) of kind(eren) jonger dan 18 jaar dat/die deel uitmaakt/uitmaken van uw gezin.

Voor zover de maximumduur nog niet is uitgeput, kunnen de verschillende vormen van tijdskrediet met motief worden verkregen voor een periode van maximaal 36 kalendermaanden, met uitzondering van het tijdskrediet met motief 'gehandicapt kind' en het motief 'zwaar ziek minderjarig kind', die tijdens 48 kalendermaanden kunnen worden verkregen.

De duur in kalendermaanden betekent dat die duur identiek is, ongeacht de gevraagde vorm van de onderbreking (voltijds, halftijds of 1/5). Bovendien geldt die maximumduur voor alle motieven en wordt ze niet hernieuwd als ze voor een motief is uitgeput.

Met uitzondering van de motieven 'gehandicapt kind' en 'zwaar ziek minderjarig kind' is er voor de tijdskredieten voor de andere motieven die worden aangevraagd in de vorm van een volledige of halftijdse onderbreking een sectoriële collectieve arbeidsovereenkomst of een ondernemings-cao nodig om het recht te verkrijgen bij de werkgever. Als een overeenkomst is voorzien in die zin, is de maximumduur die kan worden verkregen de duur die in die overeenkomst is vastgelegd.

Om het bedrag te kennen van de onderbrekingsuitkeringen die voorzien zijn in geval van tijdskrediet met motief, kunt u de rubriek barema's van deze site raadplegen.

Tijdskrediet zonder motief

Als het tijdskrediet wordt aangevraagd zonder motief, zijn er geen onderbrekingsuitkeringen die door de RVA worden betaald.

Dat tijdskrediet moet niet worden gerechtvaardigd bij de werkgever, noch bij de RVA.

Voor zover de maximumduur nog niet is uitgeput, kunt u het tijdskrediet zonder motief aanvragen tijdens een periode van maximaal 12 maanden 'voltijds equivalent’. De maximumduur uitgedrukt in maanden 'voltijds equivalent' betekent dat die varieert in functie van de gevraagde vorm van onderbreking. Concreet, in geval van:

 • volledige onderbreking, bedraagt de maximumduur 12 maanden;
 • halftijdse onderbreking, bedraagt de maximumduur 24 maanden;
 • onderbreking met 1/5, bedraagt de maximumduur 60 maanden;
 • combinatie van verschillende onderbrekingsvormen, is de maximumduur dus gelijk aan 12 maanden voltijds equivalent, wetende dat een volledige maand onderbreking gelijk is aan 2 maanden halftijdse onderbreking en aan 5 maanden onderbreking met 1/5.

Tijdskrediet eindeloopbaan

Het tijdskrediet eindeloopbaan kan worden verkregen bij de werkgever vanaf 55 jaar. Het systeem maakt het mogelijk de prestaties halftijds of met 1/5 te verminderen, tot aan het pensioen.

De onderbrekingsuitkeringen die in dat kader zijn voorzien, kunnen vanaf 60 jaar worden verkregen. Als uitzondering op dat principe kunnen die uitkeringen echter worden verkregen tussen 55 en 60 jaar, wanneer aan een van de volgende afwijkende voorwaarden is voldaan:

 • minstens 35 jaar beroepsloopbaan als loontrekkende hebben;
 • een zwaar beroep of een beroep met nachtprestaties hebben uitgeoefend tijdens het vereiste aantal jaren;
 • tewerkgesteld zijn in een onderneming die erkend is als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering;
 • tewerkgesteld zijn in de bouwsector en in het bezit zijn van een attest van de arbeidsgeneesheer waarop vermeld staat dat het onmogelijk is om voltijds te blijven werken.

Als er wordt voldaan aan een van die afwijkende voorwaarden kunnen de onderbrekingsuitkeringen worden toegekend vanaf 56 jaar tijdens het jaar 2016, vanaf 57 jaar tijdens het jaar 2017 en vanaf 58 jaar tijdens het jaar 2018. Als er echter een collectieve arbeidsovereenkomst werd gesloten over dat onderwerp, kan de leeftijd voor toegang tot die uitkeringen echter worden verlaagd naar 55 jaar.

Om het bedrag te kennen van de onderbrekingsuitkeringen die voorzien zijn in geval van tijdskrediet eindeloopbaan, kunt u de rubriek 'barema's' van deze site raadplegen.

Moet u aan voorwaarden voldoen om recht te hebben op tijdskrediet na een thematisch verlof?

Ja. U moet voldoen aan de voorwaarden voorzien in de reglementering inzake tijdskrediet.
Op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever moet u onder andere aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • minstens 5 of 25 jaar beroepsloopbaan als loontrekkende hebben;
  • Nb: de voorwaarde van 5 jaar beroepsloopbaan is enkel van toepassing in geval van tijdskrediet zonder motief, behalve als het wordt aangevraagd onmiddellijk nadat alle rechten op ouderschapsverlof voor al uw kinderen die aan de leeftijdsvoorwaarden voldoen, werden uitgeput; de voorwaarde van 25 jaar beroepsloopbaan is enkel van toepassing in geval van tijdskrediet in het eindeloopbaanstelsel.
 • minstens 2 jaar anciënniteit hebben bij de werkgever;
  • Nb: deze voorwaarde is niet van toepassing als u het tijdskrediet met of zonder motief aanvraagt onmiddellijk nadat alle rechten op ouderschapsverlof zijn uitgeput voor al uw kinderen die aan de leeftijdsvoorwaarden voldoen.
 • gedurende de 12 of 24 voorafgaande maanden:
  • voltijds tewerkgesteld geweest zijn in geval van onderbreking met 1/5;
  • minstens 3/4-tijds tewerkgesteld geweest zijn in geval van halftijdse onderbreking.
   • Nb: de voorwaarde van 12 maanden tewerkstelling is van toepassing in geval van tijdskrediet met of zonder motief; die van 24 maanden tewerkstelling is van toepassing in geval van tijdskrediet in het eindeloopbaanstelsel.

De thematische verloven zijn geneutraliseerd wat de tewerkstellingsvoorwaarde betreft die voorzien is in geval van vermindering van de prestaties. Dat betekent dat de werkgever moet verifiëren of u tewerkgesteld was in het juiste arbeidsstelsel tijdens de 12 of 24 maanden die het thematisch verlof voorafgaan. Voor de werkneemsters die tijdskrediet aanvragen om voor hun kind te zorgen, na ouderschapsverlof dat werd verkregen naar aanleiding van de geboorte van dat kind, worden de verwijdering in geval van zwangerschap en het moederschapsverlof gelijkgesteld met prestaties en tellen ze dus ook mee alsof u had gewerkt volgens het uurrooster dat in uw arbeidsovereenkomst is afgesproken.

Kan het tijdskrediet onmiddellijk na het thematisch verlof worden verkregen?

In theorie wel. Bij werkgevers met meer dan 10 werknemers in dienst is het recht op tijdskrediet zonder, met motief echter of eindeloopbaanstelsel beperkt tot een quotum van gelijktijdige afwezigheden, behalve voor de verknemers 55+ in het kader van het tijdskrediet 1/5. Volgens de algemene regel is dat quotum vastgelegd op 5% van het personeelsbestand. Dat quotum kan echter via een sectoriële collectieve arbeidsovereenkomst of via een ondernemings-cao worden gewijzigd of, bij gebrek aan vakbondsafvaardiging, via het arbeidsreglement.  Als het quotum bereikt of overschreden is, is de werkgever verplicht om een planning op te maken van de afwezigheden waarbij de werknemer op een wachtlijst wordt gezet totdat er een plaats vrijkomt. In die hypothese kan het tijdskrediet niet van start gaan op de gewenste datum en kan er dan ook tijd zitten tussen het einde van het thematisch verlof en de aanvangsdatum van het tijdskrediet.

Nb: bij werkgevers met 10 of minder werknemers in dienst is het quotum van gelijktijdige afwezigheden niet van toepassing, want het verkrijgen van tijdskrediet is geen recht. In die ondernemingen kan de werkgever het gevraagde tijdskrediet weigeren of aanvaarden. In geval van akkoord kan de aanvangsdatum van het tijdskrediet worden afgesproken met de werkgever.

Hoe vraag ik het tijdskrediet aan? Aan wie, binnen welke termijn, en met welke documenten?

De aanvraagprocedure voor tijdskrediet is verschillend van die die voorzien is voor de thematische verloven, met name wat de te respecteren termijn betreft bij de werkgever.

Concreet moet het tijdskrediet eerst aangevraagd worden via een schriftelijke kennisgeving die aan uw werkgever moet worden bezorgd. Als vervolgens de modaliteiten voor het verkrijgen van tijdskrediet zijn afgesproken, kunt u uw aanvraag indienen bij de RVA, aan de hand van het daartoe voorziene formulier.

1. Schriftelijke kennisgeving te bezorgen aan de werkgever

Die kennisgeving moet schriftelijk gebeuren:

 • 3 maanden op voorhand, indien de onderneming meer dan 20 werknemers telt;
 • 6 maanden op voorhand, indien de onderneming 20 werknemers of minder telt.

Het feit dat het tijdskrediet wordt aangevraagd na thematisch verlof verandert niets aan dat principe. Deze termijnen kunnen echter in overleg met de werkgever worden gewijzigd.

De schriftelijke kennisgeving moet naar de werkgever worden verstuurd via een aangetekende brief of moet hem persoonlijk worden overhandigd, met een kopie die moet worden ondertekend als ontvangstbewijs.

U moet erop noteren welke vorm van tijdskrediet u wenst (met of zonder motief, of in het eindeloopbaanstelsel). In geval van tijdskrediet met motief moet u preciseren welk motief u aanvraagt.   U moet ook de gewenste onderbrekingsvorm meedelen (voltijds, halftijds of met 1/5), alsook vanaf welke datum en voor welke duur u het tijdskrediet wenst op te nemen.  In geval van halftijdse onderbreking of onderbreking met 1/5 moet u ook preciseren hoe u uw prestaties wenst te verminderen (bijvoorbeeld, in geval van vermindering met 1/5, de dag of de twee halve dagen inactiviteit).

In geval van aanvraag met of zonder motief moet u bij uw verwittigingsbrief een "attest tijdskrediet" voegen, afgeleverd door het RVA-kantoor waarvan u afhangt (zie hieronder).   Op dat attest zal vermeld staan of u al periodes van tijdskrediet heeft verkregen in het verleden.  De bedoeling daarvan is dat uw werkgever kan nagaan of u de maximumduur van tijdskrediet met of zonder motief nog niet heeft bereikt, en of hij op basis daarvan uw aanvraag kan aanvaarden of weigeren.

2. Aanvraag over te maken aan de RVA

Als de modaliteiten van het tijdskrediet zijn afgesproken met uw werkgever (datum aanvang, duur, etc.), moet u het aanvraagformulier voor de RVA invullen. 

In geval van tijdskrediet met of zonder motief, afhankelijk van de gekozen vorm van onderbreking, gaat het om het formulier:

 • C61 - voltijds tijdskrediet - CAO nr. 103;
 • C61 - 1/2-tijds tijdskrediet - CAO nr 103;
 • C61 - 1/5-tijds tijdskrediet - CAO nr. 103 ;

In geval van tijdskrediet in het eindeloopbaanstelsel, gaat het om het formulier : C61 - tijdskrediet landingsbanen – CAO nr. 103.

Met die aanvraag kan de RVA de periode van tijdskrediet zonder motief of met motief, toegekend door de werkgever, optellen, en in geval van aanvraag om tijdskrediet met motief of in het eindeloopbaanstelsel, de maandelijkse onderbrekingsuitkering toekennen, voor zover alle voorwaarden zijn vervuld.

Die aanvraag moet behoorlijk ingevuld en ondertekend worden verstuurd naar het RVA-kantoor waarvan u afhangt (zie onderaan). Die aanvraag moet ten laatste twee maanden na de aanvang van uw tijdskrediet worden verstuurd.

De aanvraag om tijdskrediet kan online naar de RVA worden verstuurd, dankzij de daartoe voorziene toepassing. U kunt alle informatie met betrekking tot de onlineaanvraag op deze website terugvinden. Als de aanvraag niet online gebeurt, moet ze via een aangetekende zending worden overgemaakt.

RVA-kantoor bevoegd voor de behandeling van uw dossier

Het RVA-kantoor dat uw aanvraag behandelt, is datgene van het ambtsgebied van uw woonplaats.  Als u gedomicilieerd bent in een ander land van de Europese Economische Ruimte (Frankrijk, Groothertogdom Luxemburg, Duitsland, Nederland ...) is het RVA-kantoor waarvan u afhangt, als uitzondering op dat principe, datgene van het ambtsgebied van de gemeente waar uw Belgische werkgever zich bevindt.

Voor alle vragen betreffende de behandeling van uw dossier moet u contact opnemen met het RVA-kantoor waarvan u afhangt.

Om de adresgegevens van uw RVA-kantoor op te zoeken, moet u gewoon de postcode van de gemeente waar u bent gedomicilieerd (of, als u in het buitenland bent gedomicilieerd, de postcode van de gemeente waar uw Belgische werkgever zich bevindt) intypen in de zoekmotor die daartoe voorzien is op deze site

Wenst u meer informatie over het tijdskrediet?

U vindt alle details van de reglementering in verband met :

 • het algemene stelsel van tijdskrediet met of zonder motief, in het infoblad T150 ;
 • het tijdskrediet in het eindeloopbaanstelsel, in het infoblad T151;
 • de aanvraag procerdur, in het infoblad T159.
Top