U bent hier

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

U woont in België, u werkt in Nederland - U wordt volledig werkloos in Nederland: hebt u recht op een werkloosheidsuitkering?

Infoblad

T133

Laatste update
09-10-2014

Krijgt u een werkloosheidsuitkering uit België?

Indien uw Nederlandse tewerkstelling eindigt, kan u een Belgische werkloosheidsuitkering aanvragen. Controleer of u voldoet aan Belgische voorwaarden inzake volledige werkloosheid.

Krijgt u een werkloosheidsuitkering uit Nederland?

Vanaf 1 mei 2010 is het niet meer mogelijk om, wegens "nauwere banden" met Nederland (Hof van Justitie, arrest Miethe), een beroep te doen op een Nederlandse uitkering.

Was u evenwel geen grensarbeider, aangezien u niet minstens één maal per week naar uw woonplaats in België terugkeerde, dan kunt u uw verblijf in Nederland verderzetten om daar werk te zoeken. U kunt zolang aanspraak maken op uitkeringen uit Nederland. Raadpleeg in dat geval de informatie Zie Werkloosheidsuitkering uit Nederland. Bij terugkeer naar uw woonplaats in België, kunt u aanspraak maken op de Belgische uitkeringsregeling. Hierbij wordt rekening gehouden met de reeds genoten periode in Nederland.

Hoe dient u een aanvraag in?

De uitkering vraagt u aan bij een van de 3 uitbetalingsinstellingen opgericht door de vakbonden ABVV, ACLVB of ACV of bij de openbare uitbetalingsinstelling HVW.

ABVV : http://www.abvv.be/web/guest/home-nl

ACLVB : http://www.aclvb.be/adressen

ACV : http://www.acv-online.be/acvcsc.internet.searchdc.webui/?lang=1

HVW : https://www.hvw.fgov.be/nl/kantoren

Hiervoor heeft u een formulier U1 nodig. Dit formulier vraagt u aan bij UWV

Aanvragen formulier U1 UWV :  http://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/aanvragen-formulier-e30-pd-u...

Welke voorwaarden moet u vervullen om recht te hebben op werkloosheidsuitkeringen?

U moet voldoen aan de gewone toelatingsvoorwaarden en toekenningsvoorwaarden. Zo moet u een bepaald aantal arbeidsdagen in loondienst bewijzen binnen een referteperiode die uw aanvraag voorafgaat. De uitleg daarover vindt u in het infoblad T31 "Hebt u recht op uitkeringen na een tewerkstelling?"

Kunnen uw Nederlandse werkzaamheden in aanmerking genomen worden?

Voor zover nodig, neemt België alle periodes op grond waarvan u in Nederland recht zou verkrijgen in aanmerking. Arbeidstijdvakken die in Nederland geen rechten zouden openen, neemt België eveneens in aanmerking indien deze in België rechten zouden openen.
Het UWV vermeldt al die periodes uit Nederland op het formulier U1. U kan dit formulier zelf aanvragen bij het UWV : http://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/aanvragen-formulier-e30-pd-u....

De RVA zal het evenwel aanvragen indien u het niet hebt ingediend bij uw uitkeringsaanvraag.

Op grond van welk loon worden uw uitkeringen berekend?

Uw (Nederlands) loon vormt de berekeningsbasis van uw uitkeringen. Dit loon komt in aanmerking volgens de gewone Belgische regels: infoblad T67.

Evolueert uw uitkering in de tijd?

Zie: infoblad T67.

Wat als u door eigen schuld werkloos werd?

Wat in Nederland "verwijtbare werkloosheid" heet, is in België "werkloosheid afhankelijk van uw wil".

U kunt uw uitkeringen tijdelijk verliezen, zie: infoblad T52.

Bij een "ontslag met wederzijds goedvinden" zal België geen bezwaar maken indien u voldoet aan de voorwaarden die gesteld zouden worden door UWV.

Zie Ik ben het eens met mijn ontslag. U kunt dit aantonen met een UWV-attest in die zin.

Kan u in Nederland werk zoeken?

U moet zich eerst in België als werkzoekende inschrijven, bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling van uw woonplaats (Vlaanderen: VDAB, Wallonië: Forem, Brussel: Actiris, Duitstalig gebied: ADG.

U moet actief naar werk zoeken en meewerken aan de begeleidingsacties die voornoemde dienst u kan voorstellen.
U mag zich daarna bijkomend in Nederland als werkzoekende inschrijven (UWV-Werkbedrijf). Verwittig in dat geval vooraf de bemiddelingsdienst in België. Uw inspanningen in Nederland zullen dan beoordeeld worden alsof ze in België plaats vonden. U hebt toegang tot Nederlandse begeleiding en opleidingen, uw uitkeringen kunt u in dat geval behouden onder dezelfde voorwaarden als in België.

Moet u in Nederland werk aanvaarden?

U moet als werkzoekende elk werk in loondienst aanvaarden dat voldoet aan de criteria van de "'passende dienstbetrekking". U bent niet echter niet verplicht dergelijk werk in Nederland te aanvaarden tenzij:

  • u uitsluitend als grensarbeider hebt gewerkt tijdens uw laatste 24 maanden van tewerkstelling en voor zover de aangeboden bezoldiging overeenstemt met de geldende Nederlandse barema's;
  • u tijdens u laatste 24 maanden van tewerkstelling (onder meer) als grensarbeider hebt gewerkt en voor zover de aangeboden bezoldiging (met inbegrip van alle voordelen evenals de kinderbijslag) minstens even hoog is als het minimum dat voor hetzelfde beroep in België geldt.

Wat als u met vakantie wil?

U kunt tot 4 weken (buitenlandse) vakantie per jaar nemen, met behoud van uitkeringen. Om te weten hoeveel vakantiedagen u nog over hebt voor het lopend kalenderjaar, moet u alle reeds opgenomen vakantiedagen aftrekken, ook die die u hebt opgenomen tijdens uw arbeidsperiode(s).

Waar bent u sociaal verzekerd?

Als u als volledig werkloze de Belgische uitkering ontvangt, bent u in België sociaal verzekerd. U betaalt ook daar belastingen.

Indien u deeltijds het werk hervat in Nederland en indien u voldoet aan de voorwaarden om de "inkomensgarantie-uitkering" te genieten en u wil van deze mogelijkheid gebruik maken, dan zal uw werkgever de sociale premies niet in Nederland, maar in België moeten betalen. U blijft zolang in België sociaal verzekerd en u moet bereid zijn bijkomend werk in België te aanvaarden. Zie ook: infoblad T70.

U wil op de hoogte blijven?

Zie ook: www.rva.be.

Richt uw vragen eerst aan uw uitbetalingsinstelling: ABVV, ACLVB, ACV, HVW.

Nederland

Top