U bent hier

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

"Gewone" loopbaanonderbreking - Reglementering van toepassing voor de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Infoblad

T15

Laatste update
01-08-2019

BELANGRIJKE OPMERKING !

Als gevolg van de 6de staatshervorming is de reglementering en de uitbetaling van de uitkeringen loopbaanonderbreking voor de personeelsleden van de administraties, de openbare instellingen en het onderwijs, afhangend van de Vlaamse overheid geregionaliseerd sinds 2 september 2016.

Bijgevolg, indien u werkt bij een administratie of een openbare instelling afhangend van de Vlaamse overheid is de inhoud van dit infoblad niet meer op u van toepassing. U kan over de nieuwe bepalingen informatie vinden op de website: www.werk.be

Wat is "gewone" loopbaanonderbreking?

De "gewone" loopbaanonderbreking biedt u de mogelijkheid om uw prestaties volledig of gedeeltelijk te onderbreken en daarbij een uitkering te ontvangen van de RVA.

De toegekende uitkering verschilt naargelang de aard van de onderbreking (volledige onderbreking of gedeeltelijke loopbaanonderbreking), de leeftijd van de werknemer, de onderbroken arbeidsregeling, het aantal kinderen en hun leeftijd.

Welke reglementering is van toepassing?

De reglementaire basis is het kader-KB van 12.08.1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het onderwijs en van de psycho-medisch-sociale centra.

Op het niveau van de RVA voorziet dat kaderbesluit de mogelijke vormen van loopbaanonderbreking, de daarmee overeenstemmende onderbrekingsuitkeringen en de cumulatieregels.

Op wie is deze reglementering van toepassing?

Deze reglementering is van toepassing op de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs en het vrij onderwijs die onderworpen zijn aan een statuut, met uitzondering van de personeelsleden van de universiteiten.

Opgelet!

De Franse en de Duitstalige gemeenschap bepalen binnen hun eigen reglementering in welke mate van dat ‘kader’ gebruik wordt gemaakt en van welke vormen van loopbaanonderbreking hun personeelsleden gebruik kunnen maken!

Sinds 02.09.2016 is deze reglementering niet langer van toepassing voor de personeelsleden van het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap.

Welke vormen van "gewone" loopbaanonderbreking zijn er?

 • Volledige loopbaanonderbreking;
 • Gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het `algemene stelsel';
 • Gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het `eindeloopbaanstelsel';

Kan men u een "gewone" loopbaanonderbreking weigeren?

U moet zich wenden tot uw schooloverheid of uw inrichtende macht om te weten of u recht hebt op een `gewone' volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking, in functie van de reglementering voorzien door uw gemeenschap.

De volledige loopbaanonderbreking

Als voltijds of deeltijds personeelslid kunt u uw prestaties volledig onderbreken.

Wat is de duur van een volledige loopbaanonderbreking?

Het recht op onderbrekingsuitkeringen in het kader van volledige loopbaanonderbreking wordt beperkt tot maximum 60 maanden gedurende de volledige beroepsloopbaan.

Voor de berekening van de maximumperiode van 60 maanden wordt geen rekening gehouden met de periodes van volledige loopbaanonderbreking genoten in het kader van het palliatief verlof, medische bijstand en ouderschapsverlof.

Voor de berekening van de maximumperiode van 60 maanden wordt wel rekening gehouden met de periodes van gewone volledige loopbaanonderbreking die u al hebt genoten in andere tewerkstellingssectoren dan het onderwijs.

Op welke uitkeringen hebt u recht?

Om de bedragen van de uitkeringen te kennen: zie “Barema's” - 4.1 Volledige onderbreking (onderwijs).

Opmerking:

Het bedrag van de uitkering is forfaitair. Het varieert dus niet op basis van uw loon. Hebt u echter minstens twee kinderen, van wie het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.

De gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het `algemeen stelsel'

Wat is het `algemeen stelsel'?

Indien u jonger bent dan 55 jaar, kunt u in het algemeen stelsel van gedeeltelijke onderbreking uw arbeidsprestaties tijdelijk verminderen.

Op welke manier kunt u uw prestaties verminderen?

U kunt uw prestaties verminderen met:

 • 1/2
 • 1/3
 • 1/4
 • 1/5.

Opgelet!

Iedere gemeenschap (Franse, Vlaamse, Duitstalige) bepaalt binnen haar eigen reglementering op welke vormen van gedeeltelijke loopbaanonderbreking haar personeelsleden recht hebben en onder welke voorwaarden (anciënniteit, tewerkstelling, enz). U richt zich dus tot uw schooldirectie, uw inrichtende macht of de bevoegde dienst van de gemeenschap waarvan u afhangt om te weten op welke vormen van gewone gedeeltelijke loopbaanonderbreking u recht hebt en aan welke voorwaarden u daarvoor moet voldoen.

Wat is de duur van de gedeeltelijke onderbreking in het `algemeen stelsel'?

Sinds 01.01.2012 is de maximumduur van de gedeeltelijke onderbreking beperkt tot 60 maanden gedurende de volledige beroepsloopbaan.

Voor de berekening van de maximumperiode van 60 maanden wordt geen rekening gehouden met de periodes van loopbaanvermindering genoten in het kader van het palliatief verlof, medische bijstand en ouderschapsverlof.

Voor de berekening van de maximumperiode van 60 maanden wordt wel rekening gehouden met de periodes van loopbaanvermindering die u al hebt genoten in andere sectoren dan het onderwijs.

Op welke uitkeringen hebt u recht?

Om de bedragen van de uitkeringen te kennen: zie “Barema's” - 4.2 Vermindering van prestaties - Algemeen stelsel (onderwijs).

Opmerking:

Het bedrag van de uitkering is forfaitair. Het varieert dus niet op basis van uw loon. Hebt u echter minstens twee kinderen, van wie het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.

Gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het `eindeloopbaanstelsel';

Wat is het eindeloopbaanstelsel?

De gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het eindeloopbaanstelsel maakt het u mogelijk om uw prestaties te verminderen voor onbeperkte duur, dat wil zeggen tot u met pensioen gaat.

Op welke manier kunt u uw prestaties verminderen?

U kunt uw prestaties verminderen met:

 • 1/2
 • 1/3
 • 1/4
 • 1/5.

Opgelet!

Iedere gemeenschap (Franse, Vlaamse, Duitstalige) bepaalt binnen haar eigen reglementering op welke vormen van gedeeltelijke loopbaanonderbreking haar personeelsleden recht hebben en onder welke voorwaarden (anciënniteit, tewerkstelling, enz). U richt zich dus tot uw schooldirectie, uw inrichtende macht of de bevoegde dienst van de gemeenschap waarvan u afhangt om te weten op welke vormen van gewone gedeeltelijke loopbaanonderbreking u recht hebt en aan welke voorwaarden u daarvoor moet voldoen.

Welke leeftijd moet u bereikt hebben om te worden toegelaten tot het eindeloopbaanstelsel?

Algemene regel

Om recht te hebben op een vermindering van de prestaties in het eindeloopbaanstelsel moet u minimum 55 jaar zijn.

Uitzondering

Als u voldoet aan de afwijkende voorwaarden voorzien door de reglementering, is het mogelijk om vanaf 50 jaar toegang te krijgen tot het eindeloopbaanstelsel.

Opgelet: die voorwaarden verschillen in functie van de breuk van vermindering van de prestaties die u wenst te krijgen.

Voorwaarden voor het eindeloopbaanstelsel te verkrijgen vanaf 50 jaar

In geval van 1/5de loopbaanonderbreking

U kunt vanaf de leeftijd van 50 jaar toegang krijgen tot het eindeloopbaanstelsel in de vorm van een vermindering van de prestaties met 1/5, indien u zich in een van de volgende 2 situaties bevindt:

1. U hebt een `zwaar beroep' uitgeoefend

Let op! U moet dat zware beroep minstens 5 jaar hebben uitgeoefend in de loop van de voorbije 10 jaar of minstens 7 jaar in de loop van de voorbije 15 jaar.

 • de toepassing van deze bepaling zijn er drie categorieën van zware beroepen:
 • arbeid in wisselende ploegen
 • arbeid in onderbroken diensten
 • arbeid met nachtprestaties.

U vindt hierna meer uitleg over die drie categorieën van zware beroepen.

2. U hebt een beroepsloopbaan van minimum 28 jaar.

Komen in aanmerking voor de berekening van de beroepsloopbaan van minstens 28 jaar:

 • Elk kalenderjaar van tewerkstelling in de privésector, waarvoor minstens 285 dagen voltijds loon werd uitbetaald, gerekend in een zesdagenweek.
 • Elk kalenderjaar van tewerkstelling in de openbare sector, waarvoor minstens 237 dagen werkelijk voltijds werden gepresteerd, gerekend in een vijfdagenweek.

Voor de kalenderjaren in de privésector van minder dan 285 dagen tewerkstelling worden alle dagen samengeteld en gedeeld door 285. Het resultaat, afgerond naar de lagere eenheid, geeft het aantal bijkomend in aanmerking te nemen jaren.

Voor de kalenderjaren in de openbare sector van minder dan 237 dagen tewerkstelling worden alle dagen samengeteld en gedeeld door 237. Het resultaat, afgerond naar de lagere eenheid, geeft het aantal bijkomend in aanmerking te nemen jaren.

Voor de kalenderjaren met respectievelijk meer dan 285 tewerkstellingsdagen of meer dan 237 tewerkstellingsdagen wordt het aantal dagen dat 285 of 237 overschrijdt buiten beschouwing gelaten.

De som van de jaren van de punten 1° en 2° wordt afgerond naar de hogere eenheid.

Voor de jaren van tewerkstelling in de privésector, worden gelijkgesteld met voltijds vergoede dagen, de dagen van:

 • moederschapsverlof;
 • verlof genomen naar aanleiding van de geboorte van een kind;
 • adoptieverlof;
 • moederschapsbescherming en de preventieve werkverwijdering van zwangere vrouwen;
 • ouderschapsverlof in het kader van een onderbreking van de beroepsloopbaan.

Voor de jaren van tewerkstelling in de openbare sector, worden gelijkgesteld met voltijds vergoede dagen, de dagen van:

 • verlof met behoud van wedde;
 • moederschapsverlof;
 • verlof genomen naar aanleiding van de geboorte van een kind;
 • adoptieverlof;
 • moederschapsbescherming en de preventieve werkverwijdering van zwangere vrouwen;
 • ouderschapsverlof in het kader van een onderbreking van de beroepsloopbaan.

De aangifte van de 28 jaar beroepsloopbaan zal worden meegedeeld op het aanvraagformulier om onderbrekingsuitkeringen C61 (zie de vraag, welke formaliteiten moet u vervullen om een loopbaanonderbreking te genieten?).

In geval van vermindering van de prestaties met 1/3de, 1/4de of tot 1/2

U kunt worden toegelaten tot het eindeloopbaanstelsel vanaf de leeftijd van 50 jaar in de vorm van een vermindering van de prestaties met 1/3, met 1/4 of tot 1/2 indien u een zwaar beroep hebt uitgeoefend waarvoor er een significant tekort aan arbeidskrachten bestaat.

Let op! U moet dat zware beroep minstens 5 jaar hebben uitgeoefend in de loop van de voorbije 10 jaar of minstens 7 jaar in de loop van de voorbije 15 jaar.

Voor de toepassing van deze bepaling zijn er drie categorieën van zware beroepen:

 • arbeid in wisselende ploegen
 • arbeid in onderbroken diensten
 • arbeid met nachtprestaties.

U vindt hierna meer uitleg over die drie categorieën van zware beroepen.

Momenteel voorziet de reglementering van loopbaanonderbreking slechts twee categorieën van zware knelpuntberoepen. Deze categorieën zijn:

 • verpleegkundigen en verzorgend personeel in ziekenhuizen;
 • verpleegkundigen en verzorgend personeel in rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen.

Voor de toepassing van deze bepaling, worden drie beroepen beschouwd als verzorgend personeel:

 • de zorgkundigen;
 • de kinesisten;
 • de ergotherapeuten.

NB: bij die twee categorieën van knelpuntberoepen worden ook de beroepen toegevoegd die voorkomen op een lijst van knelpuntberoepen, opgemaakt op basis van de gewestelijke lijsten van knelpuntberoepen, die jaarlijks moet worden opgesteld bij een in de ministerraad overlegd besluit, na onderhandeling met het gemeenschappelijk comité voor het geheel van de openbare diensten, na unaniem advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en na het advies van de Commissie openbare bedrijven.
Die lijst bestaat nog niet! Bijgevolg worden enkel de categorieën van personeel die worden vermeld in deze documentatie beschouwd als knelpuntberoepen.

Wat zijn de zware beroepen die het mogelijk maken om het eindeloopbaanstelsel te bekomen vanaf 50 jaar?

Er zijn drie categorieën van zware beroepen:

arbeid in wisselende ploegen, dat wil zeggen arbeid in minstens twee ploegen van minstens twee werknemers, die hetzelfde werk doen, zowel qua inhoud als qua omvang en die elkaar in de loop van de dag opvolgen, zonder dat er een onderbreking is tussen de opeenvolgende ploegen en zonder dat de overlapping meer bedraagt dan één vierde van hun dagtaak, op voorwaarde dat de werknemer van ploegen wisselt.

Voorbeelden van tewerkstelling die geen arbeid in wisselende ploegen is:

 • een ploeg van 5 werknemers werkt van 5 u. tot 8 u. om de werkplaats voor te bereiden voor een productieploeg die van 8 u. tot 16 u. werkt. Het gaat dus niet om wisselende ploegen, want ze doen niet hetzelfde werk;
 • een eerste ploeg van 8 werknemers werkt van 10 u. tot 18 u., een tweede ploeg van 14 u. tot 22 u. Ze doen hetzelfde werk maar het gaat niet om wisselende ploegen omdat er een overlapping is van 4 u. (van 14 u. tot 18 u.), wat de helft en dus meer dan een kwart van het aantal arbeidsuren is;
 • een werknemer doet hetzelfde werk als zijn collega. De ene werkt van 6 u. tot 13.30 u., de andere van 13 u. tot 18.30u. Zij wisselen elke dag af. Er zijn geen andere collega's die hetzelfde werk doen. Het gaat niet om wisselende ploegen, want elke ploeg bestaat uit één werknemer;
 • Er zijn 2 ploegen van elk 10 personen. De ene ploeg werkt van 6 u. tot 14 u., de tweede van 14 u. tot 22 u. De betrokken werknemer is tewerkgesteld in de ploeg van 6 u. tot 14 u. Het gaat niet om arbeid in wisselende ploegen, want de werknemer wisselt niet, aangezien hij steeds in dezelfde ploeg werkt.

arbeid in onderbroken diensten: dit arbeidsregime impliceert dat de werknemer permanent werkt in dagprestaties en dat er minstens 11 uur ligt tussen het begin en het einde van de arbeidstijd, met een onderbreking van minstens 3 uur en minimum 7 uur arbeidsprestaties. De onderbroken dienst moet het gewone - en niet het occasionele - arbeidsregime zijn van de werknemer.

Voorbeeld:

Een werkneemster is permanent tewerkgesteld als onderhoudsarbeidster vóór en na de normale werkuren van haar collega's en zij werkt van 6.30 u. tot 9 u. en van 16 u. tot 20.30 u. Het gaat hier dus wel degelijk om arbeid in onderbroken diensten want:

 • het gaat om dagprestaties (tussen 6 uur 's morgens en middernacht);
 • er ligt 14 uur tussen het begin en het einde (van 6.30 u. tot 20.30 u. = minstens 11 uur);
 • er is een onderbreking van 9 u. tot 16 u. = 7 uur = minstens 3 uur;
 • de prestaties bedragen in totaal 7 uur (van 6.30 u. tot 9 u. = 2,5 uur en van 16 u. tot 20.30 u. = 4,5 uur).

het arbeidsregime met nachtarbeid: dit regime omvat gewoonlijk prestaties tussen 20 uur en 6 uur, met uitzondering van de werknemers van wie de arbeidsprestaties exclusief gesitueerd zijn tussen 6 uur en 22 uur en de werknemers van wie de prestaties gewoonlijk beginnen vanaf 5 uur.

Op welke uitkeringen hebt u recht?

Om de bedragen van de uitkeringen te kennen: zie “Barema's”.

Opmerking : het bedrag van de uitkering is forfaitair. Het varieert dus niet op basis van uw loon. Hebt u echter minstens twee kinderen, van wie het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.

Kunt u het werk hervatten vóór het einde van de loopbaanonderbreking?

De bevoegde gemeenschap stelt de regels vast die van toepassing zijn wanneer het personeelslid in loopbaanonderbreking zijn ambt opnieuw wenst op te nemen of opnieuw volledig uit te oefenen vooraleer de periode van loopbaanonderbreking verlopen is.

U moet dus informatie vragen aan uw schooldirectie of uw inrichtende macht om te weten welke modaliteiten uw gemeenschap heeft voorzien.

In geval van toepassing van die mogelijkheid tot voltijdse werkhervatting, moet de directeur van het RVA-kantoor binnen de 15 dagen worden verwittigd van de datum waarop het ambt opnieuw wordt opgenomen of opnieuw volledig wordt uitgeoefend.

Welke formaliteiten moet u vervullen om een loopbaanonderbreking te genieten?

Ten aanzien van de schooldirectie of de inrichtende macht

Om een loopbaanonderbreking te kunnen aanvragen, moet u ofwel het akkoord van uw werkgever krijgen, ofwel een recht op loopbaanonderbreking laten gelden.

Om te weten wat de aanvraagprocedure is in uw school of bij uw inrichtende macht (binnen welke termijn de aanvraag ingediend moet worden, welk document u moet invullen, enz.), moet u navraag doen bij uw werkgever of bij de bevoegde dienst van de gemeenschap waarvan u afhangt.

Ten aanzien van de RVA

Welk formulier gebruiken?

Indien u de toestemming krijgt van uw school of van uw inrichtende macht om een volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking te genieten, omdat de voorwaarden bepaald door de Gemeenschap waarvan u afhangt vervuld zijn, moet u de onderbrekingsuitkeringen aanvragen bij de RVA, met het aanvraagformulier C61 Openbare sector.

U kunt dat formulier downloaden van de website van de RVA: www.rva.be.

Dat formulier is ook beschikbaar in de verschillende RVA-kantoren en bij de Informatiedienst loopbaanonderbreking van het hoofdbestuur van de RVA.

 • U vult deel I van het aanvraagformulier in;
 • Uw werkgever moet deel II van dat document invullen

Opgelet: u kunt slechts één loopbaanonderbreking aanvragen per formulier

Waarheen en wanneer verstuurt u het aanvraagformulier?

U stuurt het volledig ingevulde formulier per aangetekend schrijven naar de dienst Loopbaanonderbreking van het RVA-kantoor van uw woonplaats.

De RVA aanvaardt ook gewone zendingen, maar in geval van betwisting ligt de bewijslast van de verzending van de aanvraag bij u.

Indien u het formulier zelf afgeeft in het bevoegde RVA-kantoor, vraag dan zeker een ontvangstbewijs.

Woont u in ander een land van de Europese Economische Ruimte dan België of in Zwitserland, dan moet u dat formulier indienen bij de dienst loopbaanonderbreking van het RVA-kantoor bevoegd voor de technische bedrijfseenheid of de administratie waar u werkt.

De gegevens van de verschillende RVA-kantoren staan op de website van de RVA en op de laatste bladzijde van de aanvraagformulieren. U kunt ze ook krijgen bij de Informatiedienst loopbaanonderbreking van het hoofdbestuur van de RVA.

Binnen welke termijn moet u het formulier naar de RVA sturen?

U moet het formulier ten vroegste 6 maanden vóór de begindatum van de onderbreking en ten laatste 2 maanden na de begindatum van de onderbreking opsturen.

De termijn van 2 maanden om het formulier in te dienen na het begin van de loopbaanonderbreking, vangt aan op de dag na de datum vermeld op de aanvraag en wordt berekend van datum tot datum.

Opmerking: elke nieuwe aanvraag of aanvraag tot verlenging moet worden ingediend in dezelfde vorm en binnen dezelfde termijn als een eerste aanvraag.

Wat gebeurt er indien u het formulier te laat opstuurt?

Als rechthebbende op uitkeringen toegekend door de RVA, bent u ervoor verantwoordelijk om het aanvraagformulier binnen de reglementaire termijn in te dienen.

Indien u uitkeringen aanvraagt en het formulier de RVA bereikt na de termijn van 2 maanden die volgt op de aanvangsdatum van de loopbaanonderbreking, wordt het recht op uitkeringen pas geopend vanaf de datum van verzending van het formulier.

Voorbeeld: Indien de loopbaanonderbreking begint op 01.09, moet het formulier naar de RVA verzonden zijn ten laatste op 02.11.

 • Indien het formulier naar de RVA is verzonden op 15.10, wordt het recht op onderbrekingsuitkeringen met terugwerkende kracht toegekend vanaf 01.09;
 • Indien het formulier naar de RVA is verzonden op 15.11, wordt het recht op uitkeringen toegekend vanaf die datum en verliest u dus twee en een halve maand uitkeringen (van 01.09 tot 14.11).
Indien u 2 of meer kinderen hebt van wie het jongste nog geen 3 jaar is, welke bewijsstukken moet u dan indienen om verhoogde uitkeringen te krijgen?

Hebt u minstens 2 kinderen, van wie het jongste jonger is dan 3 jaar of minder dan 3 jaar geleden geadopteerd is, dan kunt u aanspraak maken op verhoogde uitkeringen.

Om die te bekomen, moet u bij uw aanvraagformulier een attest van het kinderbijslagfonds voegen.

In geval van adoptie moet u een kopie van het vonnis bijvoegen dat de adoptieakte gehomologeerd heeft, alsook een attest van het kinderbijslagfonds.

Doet u een aanvraag voor verhoogde uitkeringen tijdens een lopende loopbaanonderbreking, dan geldt het indienen van bovenvermelde bewijsstukken als aanvraag. Het is dus niet nodig een nieuw aanvraagformulier in te dienen.

In dat geval worden de verhoogde uitkeringen u toegekend vanaf de 1ste dag van de maand die volgt op de maand waarin u de bewijsstukken doorzond.

Wat in geval van verlenging of nieuwe aanvraag?

Zolang de maximumduur van de volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking nog niet bereikt is, kunt u een verlenging van uw loopbaanonderneming bekomen of een nieuwe aanvraag indienen.

Elke verlengingsaanvraag of elke nieuwe aanvraag moet worden ingediend op dezelfde wijze en binnen dezelfde termijn als een eerste aanvraag.

Waar moet u wonen tijdens de loopbaanonderbreking?

Tijdens de periodes van loopbaanonderbreking moet u wonen:

 • in België;
 • in een ander land van de Europese Economische Ruimte (dat wil zeggen de 28 landen van de Europese Unie + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein);
 • in Zwitserland.

Uitzondering

Indien u uw echtgeno(o)te of uw wettelijk samenwonende volgt die tijdelijk en beroepshalve voor rekening van zijn/haar werkgever naar een land vertrekt dat gelegen is buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, dan mag u voor de duur van die opdracht daar gedomicilieerd zijn.

Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de samenlevingsvorm van 2 personen (ongeacht de aard van de verhouding en het geslacht) die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats.

In dat geval moet u een attest van de werkgever van uw echtgenoot of van de werkgever van uw wettelijk samenwonende toevoegen, waaruit blijkt dat de professionele opdracht niet vereist dat u zich definitief in het buitenland vestigt.

Als u uw wettelijk samenwonende volgt, moet u eveneens een bewijs van wettelijke samenwoning voegen bij uw uitkeringsaanvraag.

Waar mogen de onderbrekingsuitkeringen betaald worden?

De betaling van de onderbrekingsuitkeringen kan verricht worden per circulaire cheque of bankoverschrijving.

In het geval van een bankoverschrijving, kan de betaling verricht worden op een financiële rekening in:

 • België;
 • een land dat behoort tot de gemeenschappelijke betalingsruimte voor de euro, of SEPA ( = Single Euro Payments Area).

NB: Het gaat om de volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk ( inclusief Guadeloupe, Martinique, Frans Guyana en Réunion), Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief Azoren en Madeira), Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief Canarische Eilanden, Ceuta en Mellila), Tjechië, Verenigd Koninkrijk (inclusief Gibraltar en Noord-Ierland), Zweden, Zwitserland.

Met welke inkomsten of activiteiten kan je de onderbrekingsuitkeringen cumuleren?

Raadpleeg het infoblad T1 inzake cumulatie op www.rva.be.

Wat doet de directeur van het RVA-kantoor?

De directeur:

 • kent u het recht op onderbrekingsuitkeringen toe en stuurt u de beslissing C62 waarop uw persoonlijke gegevens, het soort onderbreking, het bedrag van uw uitkeringen en de betrokken periode vermeld staan.

Elke maand, na vervallen termijn, betaalt de RVA uw uitkering per circulaire cheque of per overschrijving;

 • of weigert u de onderbrekingsuitkeringen en deelt u zijn beslissing mee via de beslissing C62 dat u aangetekend wordt toegestuurd.

U kunt vragen om de beslissing C62 te krijgen via uw `e-Box'. Als u dat niet doet, zal u ze via de post krijgen.

NB: De `e-Box' is de onlinedienst van de sociale zekerheid. Het is een persoonlijke en beveiligde mailbox waarmee elke burger op een gecentraliseerde manier officiële documenten kan ontvangen, waaronder documenten van de RVA. De `e-Box' is beschikbaar op de website https://www.mysocialsecurity.be.

Kunt u de beslissing van de RVA betwisten?

Ja, u kunt bij de bevoegde arbeidsrechtbank in beroep gaan tegen de beslissing van de RVA.

Voor meer informatie over de te volgen procedure, verwijzen we naar het infoblad `Beroep tegen de beslissing van de RVA met betrekking tot loopbaanonderbreking / tijdskrediet'.

Dat infoblad is beschikbaar op onze website, in de verschillende RVA-kantoren en bij de informatieafdeling tijdskrediet van het Hoofdbestuur van de RVA.

Hoe kunt u uw dossier opvolgen?

U kunt uw dossier raadplegen op de portaalsite van de sociale zekerheid, https://www.mysocialsecurity.be rubriek "Onlinediensten" via De sociaal verzekerde / Dossier loopbaanonderbreking / raadpleging.

Om toegang te hebben, moet u beschikken over een token of een elektronische identiteitskaart. Wilt u dat token aanvragen of informatie krijgen over de elektronische identiteitskaart, dan kunt u terecht op dezelfde site.

NB: via een link van op de website van de RVA www.rva.be, rubriek `Loopbaanonderbreking' / `Raadpleeg uw dossier', kunt u eveneens toegang krijgen tot de portaalsite van de sociale zekerheid om uw dossier op te volgen.

Dankzij de toepassing E-LO, kunt u de volgende zaken online raadplegen:

 • de vooruitgang van uw dossier;
 • de beslissing C62 tot toekenning van uitkeringen;
 • het bedrag van de uitkeringen;
 • de betaaldatum;
 • de historiek van de uitkeringen;
 • de fiscale fiche;
 • de periodes onderbreking/tijdskrediet die u reeds genoten hebt.

U kunt ook het formulier C62 (het formulier tot toekenning van een loopbaanonderbreking) dat op u van toepassing is, raadplegen en afdrukken indien de beslissing positief is. Sommige administraties kunnen u dat formulier C62 immers vragen om voordelen te bekomen.

Wanneer verliest u uw recht op onderbrekingsuitkeringen?

Uw recht op uitkeringen tijdskrediet gaat verloren:

 • aan het einde van de maximale vergoedbaarheidstermijn, dat wil zeggen: aan het einde van de termijn vermeld in het aanvraagformulier, behalve indien die termijn wordt verlengd, na onderling akkoord;
 • vanaf de dag waarop u het werk hervat bij dezelfde of bij een andere werkgever;
 • vanaf de dag waarop u een pensioen ontvangt;
 • vanaf de dag waarop u gedurende meer dan 12 maanden een volledige loopbaanonderbreking cumuleert met een zelfstandige activiteit;
 • vanaf de dag waarop u gedurende meer dan 24 maanden een halftijdse onderbreking of 60 maanden een 1/5 onderbreking cumuleert met een zelfstandige activiteit;
 • vanaf de dag waarop u een zelfstandige activiteit aanvat tijdens een periode van gedeeltelijke loopbaanonderbreking;
 • vanaf de dag waarop u een nevenactiviteit in loondienst aanvat;
 • vanaf de dag waarop u het aantal uren van uw nevenactiviteit in loondienst uitbreidt.

Wanneer worden uw onderbrekingsuitkeringen teruggevorderd?

Alle onrechtmatig uitbetaalde onderbrekingsuitkeringen worden teruggevorderd onder meer wanneer u het RVA-kantoor niet vooraf schriftelijk op de hoogte brengt van het feit dat u een nevenactiviteit aanvat of uitbreidt of een zelfstandige activiteit uitoefent.

Wanneer u bewijst dat u ter goeder trouw uitkeringen hebt ontvangen waarop u geen recht had, wordt de terugvordering beperkt tot de laatste 150 dagen van onverschuldigde toekenning. Deze beperking wordt niet in acht genomen in geval van cumulatie met een prestatie toegekend krachtens een regeling van sociale zekerheid.

Worden de onderbrekingsuitkeringen betaald tijdens een periode van gevangenzetting?

Neen. De betaling van de onderbrekingsuitkeringen wordt geschorst tijdens een periode van gevangenzetting. Bijgevolg bent u verplicht, als u gevangengezet wordt tijdens een periode tijdens dewelke u onderbrekingsuitkeringen ontvangt, om dat schriftelijk te melden aan het RVA-kantoor, waarvan u afhangt. Als u onderbrekingsuitkeringen ontvangt terwijl u al opgesloten zit, dan moet u die terugbetalen.

Als de periode van opsluiting korter is dan die van uw onderbreking of uw vermindering van prestaties, moet u aan het RVA-kantoor een officieel document overmaken met daarop de fatum waarop uw gevangenneming een einde neemt, zodat uw recht op onderbrekingsuitkeringen opnieuw kan worden geopend.

Welke invloed hebben de onderbrekingsuitkeringen op uw belastingen?

De onderbrekingsuitkering is belastbaar. Fiscaal gezien wordt zij beschouwd als een vervangingsinkomen.

Bedrijfsvoorheffing

Alle onderbrekingsuitkeringen zijn sinds 01.01.2004 onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing.

Door die inhouding aan de bron daalt het nettobedrag van de onderbrekingsuitkering maar het voordeel daarvan is dat na de definitieve berekening van de belastingen minder moet worden bijbetaald.

Het percentage van de bedrijfsvoorheffing varieert naargelang het type loopbaanonderbreking dat u geniet.

 • Volledige onderbreking: 10,13%
 • Vermindering van prestaties met 1/5, 1/4, 1/3: 17,15%
 • 1/2-tijdse loopbaanonderbreking:
  • 17,15%, indien u een alleenwonende bent.
  • Ongeacht uw leeftijd wordt u als alleenwonende beschouwd:
   • indien u alleen woont;
   • indien u enkel samenwoont met één of meer kinderen die u ten laste hebt, in de zin van de fiscale wetgeving;
  • 30%, indien u jonger bent dan 50 jaar en geen alleenwonende bent;
  • 35%, indien u 50 jaar bent of ouder en geen alleenwonende bent.

Franse grensarbeiders

Indien u een Franse grensarbeider bent en u de RVA daarvan het bewijs levert aan de hand van het document 276 FRONT./GRENS. uitgereikt door de Administratie Financiën, kunt u worden vrijgesteld van de bedrijfsvoorheffing op de uitkering.

Indien u tijdens de loopbaanonderbreking dat statuut niet meer hebt, moet u het RVA-kantoor daarvan op de hoogte brengen, want u hebt geen recht meer op de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing.

Belastingaangifte

Met de fiche 281.18, waarop het totaal van de ontvangen uitkeringen vermeld staat en, in voorkomend geval, het totaal van de bedrijfsvoorheffing ingehouden tijdens het belastingjaar kunt u uw belastingsaangifte invullen.

In geval van laattijdige betaling, zullen de ontvangen sommen vermeld staan op de fiche 281.18 van het jaar van de betaling.

Die fiche wordt u elektronisch toegestuurd.  U kunt de fiche raadplegen in uw ‘e-Box’ of via uw dossier ‘loopbaanonderbreking/tijdskrediet’. Dat kan ook via ‘Tax-on-web/My Minfin’.

Als u toch nog een papieren exemplaar van uw fiscale fiche wenst te ontvangen, dan kunt u dat vragen aan het RVA-kantoor dat bevoegd is voor uw woonplaats.

Wat is de `e-Box'?

De `e-Box' is de onlinedienst van de sociale zekerheid. Het is een persoonlijke en beveiligde mailbox waarmee elke burger op een gecentraliseerde manier officiële documenten kan ontvangen van de verschillende diensten van de sociale zekerheid, waaronder de RVA.

De `e-Box' is beschikbaar op de website https://www.mysocialsecurity.be. Om hem te activeren, moet u enkel uw e-mailadres meedelen. Vervolgens zult u per mail worden verwittigd zodra een mededeling beschikbaar is in uw `e-Box'. Om in te loggen en de documenten die beveiligd werden doorgestuurd te raadplegen, moet u zich enkel aanmelden met uw elektronische identiteitskaart (ook `eID' genoemd) of met een `token'.

Bijkomende informatie

Voor alle bijkomende vragen over de invloed van de onderbrekingsuitkeringen op de berekening van uw belastingen, dient u zich te wenden tot uw belastingadministratie.

U vindt de gegevens van de belastingsadministratie waarvan u afhangt in het telefoonboek of op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën: http://www.financien.belgium.be.

Welke invloed heeft de loopbaanonderbreking op uw pensioen?

Voor alle bijkomende vragen over de toelaatbaarheid van periodes van loopbaanonderbreking voor het pensioen, dienen de statutaire personeelsleden van de besturen zich te wenden tot Federal Pensioendienst (FPD).

De FPD heeft een brochure uitgegeven met als titel `Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector', met de regels die van toepassing zijn op de loopbaanonderbreking. De brochure is beschikbaar op de website: http://www.pdos.fgov.be.

Voor meer info kan u terecht op het gratis nummer van de FPD: 1765.

Hebt u recht op een aanmoedigingspremie?

In sommige gevallen en onder bepaalde voorwaarden, betaalt de Vlaamse Gemeenschap een aanmoedigingspremie bovenop de uitkering van de RVA. U vindt alle nuttige informatie omtrent voormelde aanmoedigingspremies die toegekend worden door de Vlaamse Gemeenschap op de website van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: http://www.werk.be. Voor alle inlichtingen en voorwaarden kunt u gratis bellen naar het nummer van de Vlaamse Infolijn 1700 of contact opnemen via e-mail: aanmoedigingspremie@vlaanderen.be.

Bestaan er andere mogelijkheden van loopbaanonderbreking dan die voorzien in `gewone' stelsel?

JA. Naast de verschillende vormen van ‘gewone’ loopbaanonderbreking, beschreven in dit infoblad, bestaan er ook 3 specifieke vormen van loopbaanonderbreking, namelijk thematische verloven.

Deze 3 thematische verloven zijn:

 • Het ouderschapsverlof. Het betreft een loopbaanonderbreking voorzien voor de opvoeding van uw kinderen jonger dan 12 jaar (of 21 jaar in het geval van een gehandicapt kind). Meer informatie over dit onderwerp kan u terugvinden in het infoblad T19.
 • Het verlof voor medische bijstand. Het betreft een loopbaanonderbreking voorzien voor de zorg voor zwaar zieke leden van uw familie of uw gezin. Meer informatie over dit onderwerp kan u terugvinden in het infoblad T18.
 • Het palliatief verlof. Het betreft een loopbaanonderbreking voorzien om een persoon met een ongeneeslijke ziekte die terminaal is, bij te staan. Meer informatie over dit onderwerp kan u terugvinden in het infoblad T20

Net zoals de "gewone" loopbaanonderbreking, bieden die 3 thematische verloven u de mogelijkheid om uw arbeidsprestaties te verminderen.

Top