Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Delen

Het tijdskrediet eindeloopbaan – Reglementering in toepassing voor 01.04.2017

Infoblad

T151

Laatste update
01-07-2018

Op wie is de inhoud van dit infoblad van toepassing?

De informatie in dit infoblad is gebaseerd op de reglementering in toepassing tussen 01.01.2015 en 31.03.2017.

Ze is van toepassing op alle  eerste aanvragen en op alle aanvragen tot verlenging waarvoor u uw werkgever schriftelijk hebt verwittigd van uw wens om tijdskrediet met motief te bekomen, voor 01.04.2017.

Voor de toepassing van die bepalingen moet het volgende worden verstaan:

 • onder eerste aanvraag: alle aanvragen van werknemers die voor de eerste keer tijdskrediet aanvragen en alle aanvragen die geen verlenging betreffen (zie hierna);
 • onder verlenging: alle aanvragen van de werknemers die een vernieuwing vragen, van datum tot datum, van een periode van tijdskrediet die is beëindigd. Om als verlenging te worden beschouwd, moet de hernieuwde periode aangevraagd worden in dezelfde regeling van tijdskrediet (dat wil zeggen zonder of met motief) en in dezelfde vorm van onderbreking (dat wil zeggen voltijds, halftijds of met een vijfde).

NB: de reglementering die van kracht was vóór 01.01.2015 (genaamd “vorige reglementering”) blijft verder van toepassing:

 • op de aanvragen tot ononderbroken verlenging in dezelfde breuk van vermindering van prestaties (1/2 of 1/5) van de werknemers die reeds onderbrekingsuitkeringen genoten in het kader van een tijdskrediet eindeloopbaan, dat bezig is vóór 01.01.2015;
 • op de eerste aanvragen om onderbrekingsuitkeringen in het eindeloopbaanstelsel van tijdskrediet voor de werknemers van minstens 50 jaar die zijn tewerkgesteld in een onderneming die erkend is als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden, voor zover:
 • de onderneming heeft aangetoond dat haar aanvraag tot erkenning gedaan wordt in het kader van een herstructureringsplan en het mogelijk maakt ontslagen te vermijden;
 • de onderneming heeft aangetoond dat haar aanvraag tot erkenning het mogelijk maakt het aantal werknemers die overstappen naar het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag te beperken;
 • de datum van inwerkingtreding van de erkenning van de onderneming als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden vóór 09.10.2014 is gelegen.

De vroegere reglementering wordt u uitgelegd in infoblad T141.

Wat is het tijdskrediet eindeloopbaan?

Het tijdskrediet past binnen het kader van de reglementering op de loopbaanonderbreking. Het is enkel van toepassing voor de werknemers tewerkgesteld bij een werkgever van de privésector. Tijdskrediet biedt u de mogelijkheid om over meer vrije tijd beschikken voor familiale of sociale verplichtingen of om persoonlijke projecten te verwezenlijken.

Het specifieke tijdskrediet voor werknemers die het einde van hun loopbaan naderen, biedt u de mogelijkheid om uw prestaties te verminderen tot u met pensioen gaat. Om dit tijdskrediet te bekomen, moet u voldoen aan verschillende toegangsvoorwaarden bij uw werkgever.

Indien u aan de toegangsvoorwaarden bij uw werkgever en aan die voor de toekenning van uitkeringen voldoet, kunt u een maandelijks vervangingsinkomen genieten, betaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Voor een goed begrip van het tijdskrediet dient een onderscheid te worden gemaakt tussen het recht dat kan worden bekomen bij de werkgever (zie deel 1 van dit infoblad) en het recht op onderbrekingsuitkeringen dat kan worden bekomen bij de RVA (zie deel 2 van dit infoblad). Het is immers niet omdat u recht heeft op tijdskrediet bij de werkgever dat u noodzakelijkerwijs recht heeft op onderbrekingsuitkeringen.

NB: Het tijdskrediet eindeloopbaan voorziet niet in de mogelijkheid om uw prestaties volledig te onderbreken. Indien u uw prestaties tijdelijk volledig wenst te onderbreken, moet u een volledig tijdskrediet aanvragen in het algemeen stelsel. Daarover vindt u alle informatie in het infoblad T150.

Is de wetgeving inzake tijdskrediet op u van toepassing?

JA, indien u als bediende of arbeider bent tewerkgesteld bij een werkgever van de privésector.

Werkt u in de openbare sector (administratie, enz.), in het onderwijs of in een autonoom overheidsbedrijf (Proximus, B-Post, NMBS of Belgocontrol), dan kunt u de betrokken informatie vinden in de andere infobladen van de RVA. Ze zijn beschikbaar op onze website, in de verschillende RVA-kantoren en bij de afdeling tijdskrediet van het hoofdbestuur van de RVA.

Wat is de wettelijke basis van het tijdskrediet?

Het tijdskrediet is onderverdeeld in:

 • de regels met betrekking tot de voorwaarden die vervuld moeten zijn bij de werkgever, vervat in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nr. 103.
 • de regels met betrekking tot de toekenning van de uitkeringen, vervat in het koninklijk besluit van 12.12.2001.

Wenst u meer informatie over het toepassingsgebied en de wettelijke basis van het tijdskrediet, raadpleeg dan het infoblad T139.

RECHT OP TIJDSKREDIET BIJ UW WERKGEVER

Indien u aan de toegangsvoorwaarden van de CAO nr. 103 voldoet, u hebt een recht op tijdskrediet bij uw werkgever .

Welke mogelijkheden hebt u om uw prestaties te verminderen in het kader van het tijdskrediet eindeloopbaan?

1. Het 1/2 tijdskrediet

Het 1/2 tijdskrediet biedt u de mogelijkheid om uw prestaties te verminderen om 1/2 verder te werken, dit wil zeggen ten belope van 50% van het voltijdse uurrooster dat bij uw werkgever is vastgelegd. Het is enkel toegankelijk indien u ten minste 3/4 werkt bij de werkgever bij wie u uw prestaties wenst te verminderen.

Voorbeelden: het voltijdse uurrooster bij uw werkgever bedraagt 38 uur per week.

 • Indien u voltijds werkt, biedt het 1/2 tijdskrediet u de mogelijkheid om uw prestaties te verminderen tot 19 uur per week.
 • Indien u deeltijds werkt in een arbeidsregime van 32 uur per week, kunt u, omdat uw betrekking meer dan 3/4 is (28,5 uur per week), een 1/2 tijdskrediet krijgen en uw prestaties verminderen tot 19 uur per week;
 • Indien u deeltijds werkt in een arbeidsregime van 25 uur per week, kunt u, omdat uw betrekking minder dan 3/4 is (28,5 uur per week), geen 1/2 tijdskrediet krijgen en uw prestaties verminderen tot 19 uur per week.

Organisatie van de 1/2 arbeid

Het 1/2 arbeidsregime dat voortvloeit uit het tijdskrediet moet worden overeengekomen in overleg met uw werkgever en schriftelijk worden vastgesteld in een aanhangsel van de arbeidsovereenkomst. Het moet echter gaan om een arbeidsregime dat voorzien is in het arbeidsreglement.

2. Het tijdskrediet 1/5

Het tijdskrediet 1/5 biedt u de mogelijkheid om uw wekelijkse arbeidsduur te verminderen met 1 dag of 2 halve dagen per week. Het is enkel toegankelijk indien u voltijds werkt bij de werkgever bij wie u uw prestaties wenst te verminderen. Dat voltijdse arbeidsregime moet zijn verdeeld over 5 dagen of meer.

Voorbeelden: het voltijdse uurrooster in de onderneming bedraagt 38 uur per week.

 • Indien u voltijds werkt in een regime van 38 uur verdeeld over 5 dagen per week, kunt u een tijdskrediet 1/5 krijgen.
 • Indien u voltijds werkt in een regime van 38 uur verdeeld over 4 dagen per week, kunt u geen tijdskrediet 1/5 krijgen.
 • Indien u deeltijds werkt in een regime van 32 uur verdeeld over 5 dagen per week, kunt u geen tijdskrediet 1/5 krijgen.

Organisatie van de 4/5 arbeid

De algemene regel die geldt voor het tijdskrediet 1/5 is een vermindering van het voltijdse wekelijkse uurrooster met 1 dag of met 2 halve dagen.

Het is echter mogelijk een andere 4/5 arbeidsorganisatie vast te leggen voor een periode van maximum 12 maanden. Die mogelijkheid moet voorzien zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst van de sector of van de onderneming. Indien er in de onderneming geen syndicale afvaardiging is, dan moet die mogelijkheid voorzien zijn in het arbeidsreglement en op voorwaarde dat daarover een schriftelijk wederzijds akkoord wordt gesloten met de werkgever.

Voorbeelden: het voltijdse uurrooster van de onderneming bedraagt 38 uur, verdeeld over 5 dagen per week, van maandag tot vrijdag.

 • Indien u voltijds werkt, kunt u met het tijdskrediet 1/5 uw prestaties verminderen met één dag per week, bijvoorbeeld de vrijdag.
 • Indien u voltijds werkt, kunt u met het tijdskrediet 1/5 uw prestaties verminderen met twee halve dagen per week, bijvoorbeeld de woensdagnamiddag en de vrijdagnamiddag.
 • Indien u voltijds werkt en indien die mogelijkheid is voorzien, kunt u uw uurrooster verminderen en nog 4/5 van het aantal uren van uw voltijdse betrekking presteren (30,4 uur per week), ongeacht hoe die uren gespreid zijn.

Wanneer het 4/5 uurrooster in onderling overleg met de werkgever is overeengekomen, moet het schriftelijk worden vastgelegd in een aanhangsel van de arbeidsovereenkomst.

Voor welke duur kunt u het tijdskrediet eindeloopbaan bekomen?

U kunt het tijdskrediet eindeloopbaan krijgen voor de duur die u wenst, op voorwaarde dat u de hierna vermelde minimum- en maximumduur respecteert.

Minimumduur

 • 3 maanden, in geval van aanvraag om 1/2 tijdskrediet:
 • 6 maanden, in geval van een aanvraag om tijdskrediet 1/5.

De minimumduur moet worden nageleefd bij elke aanvraag om tijdskrediet, ook in geval van verlenging.

Maximumduur

U kunt het tijdskrediet eindeloopbaan, 1/2 of 1/5, bekomen tot de datum waarop u met pensioen gaat.

Vanaf welke leeftijd kunt u het tijdskrediet eindeloopbaan bekomen bij uw werkgever?

Algemene regel

Volgens de algemene regel moet u minstens 55 jaar zijn op de aanvangsdatum van het tijdskrediet eindeloopbaan.

Uitzondering

In sommige gevallen en onder bepaalde voorwaarden kunt u het tijdskrediet eindeloopbaan vanaf de leeftijd van 50 jaar bekomen.

Indien u tewerkgesteld bent in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering

U kunt het 1/2 tijdskrediet eindeloopbaan of het tijdskrediet eindeloopbaan 1/5 vanaf de leeftijd van 50 jaar bekomen indien de aanvangsdatum ervan gelegen is in een periode van erkenning van uw onderneming als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden, in toepassing van de reglementering betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen), voor zover alle volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • de onderneming bewijst dat haar aanvraag tot erkenning gedaan wordt in het kader van een herstructureringsplan en het zo mogelijk maakt ontslagen te vermijden;
 • de onderneming bewijst dat haar aanvraag tot erkenning het mogelijk maakt het aantal werknemers die overstappen naar het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) te beperken;
 • de minister van Werk heeft uitdrukkelijk in haar verklaring tot erkenning gepreciseerd dat de twee voorgaande voorwaarden vervuld zijn.

In geval van aanvraag om 1/2 tijdskrediet

Indien u niet tewerkgesteld bent in een onderneming in herstructurering of in moeilijkheden, kunt u het 1/2 tijdskrediet eindeloopbaan vanaf de leeftijd van 50 jaar bekomen indien u op de datum van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever, voldoet aan de 2 volgende voorwaarden:

1. Een zwaar beroep uitgeoefend hebben

Vóór de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever moet u minstens 5 jaar tijdens de 10 voorgaande jaren of minstens 7 jaar tijdens de 15 voorgaande jaren een zwaar beroep hebben uitgeoefend.

Voor de uitleg over de zware beroepen, zie hierna.

2. Het zwaar beroep moet een knelpuntberoep zijn

Het zwaar beroep moet verplicht voorkomen op de lijst van de knelpuntberoepen. Op dit ogenblik gaat het om de volgende lijst:

 • verpleegkundigen en verzorgend personeel in de ziekenhuizen;
 • verpleegkundigen en verzorgend personeel in de rusthuizen en de verzorgingstehuizen.

Voor de toepassing van deze bepaling, worden drie beroepen beschouwd als verzorgend personeel: de verzorgingsassistenten, de kinesitherapeuten, de ergotherapeuten.

In geval van aanvraag om tijdskrediet 1/5

Indien u niet tewerkgesteld bent in een onderneming in herstructurering of in moeilijkheden, kunt u het tijdskrediet eindeloopbaan 1/5 vanaf de leeftijd van 50 jaar bekomen indien u op de datum van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever, voldoet aan een van de 2 volgende voorwaarden:

1. Een zwaar beroep uitgeoefend hebben

Vóór de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever heeft u minstens 5 jaar tijdens de 10 voorgaande jaren of minstens 7 jaar tijdens de 15 voorgaande jaren een zwaar beroep uitgeoefend.

Voor de uitleg over de zware beroepen, zie hierna.

Om het tijdkrediet eindeloopbaan 1/5 te bekomen vanaf de leeftijd van 50 jaar, moet dit zwaar beroep niet voorkomen op de lijst van de knelpuntberoepen.

2. In totaal minstens 28 jaar beroepsloopbaan als loontrekkende hebben

Opgelet!

Om het tijdskrediet eindeloopbaan 1/5 te kunnen bekomen vanaf de leeftijd van 50 jaar, op basis van 28 jaar beroepsloopbaan als loontrekkende, moet er verplicht een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst (cao) zijn die deze mogelijkheid voorziet. Dat betekent dat deze uitzondering niet van toepassing is bij alle werkgevers.

Indien u een tijdskrediet eindeloopbaan 1/5 wenst te bekomen vanaf de leeftijd van 50 jaar omdat u minstens 28 jaar beroepsloopbaan als loontrekkende hebt, moet u dan ook informeren bij uw werkgever om te weten of er een sectorale cao is gesloten door de sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) waarin de toepassing van deze uitzondering is voorzien.

Hoe de 28 jaar beroepsloopbaan als loontrekkende bewijzen?

Voor de berekening van de beroepsloopbaan van ten minste 28 jaar wordt elk kalenderjaar meegeteld van ten minste 285 dagen die aanleiding hebben gegeven tot de betaling van een loon of tijdens dewelke u genoot van:

 • een moederschapsverlof;
 • moederschapsbescherming;
 • de preventieve werkverwijdering van zwangere vrouwen;
 • geboorteverlof (het vroegere vaderschapsverlof);
 • adoptieverlof;
 • ouderschapsverlof in het kader van een loopbaanonderbreking.

Voor elk van die kalenderjaren wordt het aantal betaalde dagen dat 285 overschrijdt, buiten beschouwing gelaten.

Voor de kalenderjaren met minder dan 285 betaalde of gelijkgestelde dagen, worden die dagen samengeteld voor het geheel van die kalenderjaren en vervolgens gedeeld door 285. Het resultaat van die bewerking, afgerond naar de lagere eenheid, geeft het aantal bijkomend in aanmerking te nemen jaren.

Wat is een zwaar beroep?

Om het tijdskrediet eindeloopbaan vanaf de leeftijd van 50 jaar te kunnen bekomen, worden op dit ogenblik drie types van tewerkstelling beschouwd als een zwaar beroep:

1. Het werk in wisselende ploegen

Het gaat om arbeid in minstens 2 ploegen:

 • met elk minstens 2 werknemers;
 • die hetzelfde werk doen, zowel qua inhoud als qua omvang;
 • die elkaar in de loop van de dag opvolgen, zonder onderbreking tussen de opeenvolgende ploegen en zonder overlapping die 1/4 van hun dagtaak overschrijdt;
 • en op voorwaarde dat de werknemer beurtelings van ploeg wisselt.

Voorbeelden van tewerkstelling die geen arbeid in wisselende ploegen zijn:

 • een ploeg van 5 werknemers werkt van 5u tot 8u om de werkplaats voor te bereiden voor een productieploeg die van 8u tot 16u werkt. Het gaat dus niet om wisselende ploegen, want ze doen niet hetzelfde werk;
 • een eerste ploeg van 8 werknemers werkt van 10u tot 18u, een tweede ploeg van 14u tot 22u. Zij doen hetzelfde werk. Het gaat niet om wisselende ploegen omdat er een overlapping is van 4u (van 14 tot 18u), wat de helft en dus meer dan een kwart van het aantal arbeidsuren is;
 • een werknemer doet hetzelfde werk als zijn collega. De ene werkt van 6 u. tot 13.30 u., de andere van 13 u. tot 18.30 u. Zij wisselen elke dag af. Er zijn geen andere collega's die hetzelfde werk doen. Het gaat niet om wisselende ploegen, want in elke ploeg zit maar één werknemer;
 • Er zijn 2 ploegen van elk 10 personen. De ene werkt van 6 u. tot 14 u., de tweede van 14 u. tot 22 u. De betrokken werknemer is tewerkgesteld in de ploeg van 6u tot 14u. Het gaat niet om arbeid in wisselende ploegen, want de werknemer wisselt niet, aangezien hij steeds in dezelfde ploeg werkt.

2. Het werk in onderbroken diensten

Het gaat om arbeid waarbij u permanent werkt in dagprestaties waarvan de begintijd en eindtijd minimum 11 uur uit elkaar liggen, met een onderbreking van minstens 3 uur en minimumprestaties van 7 uur.

Voor de toepassing van deze bepaling:

 • moet onder permanente tewerkstelling worden verstaan dat de ononderbroken dienst het gewone en dus geen occasioneel arbeidsregime is;
 • moet onder dagprestaties worden verstaan dat de prestaties uitsluitend worden verricht tussen 6 uur 's ochtends en middernacht.

Voorbeeld:

Een werkneemster is permanent tewerkgesteld als onderhoudsarbeidster vóór en na de normale werkuren van haar collega's en zij werkt van 6u30 tot 9u en van 16u tot 20u30. Het gaat hier wel degelijk om arbeid in onderbroken diensten want:

 • het gaat om prestaties overdag (tussen 6 uur 's morgens en middernacht);
 • er is een onderbreking van 14 uur tussen het begin en het einde (van 6u30 tot 20u30 = minstens 11 uur);
 • er is een onderbreking van 9 u. tot 16 u. = 7 uur = minstens 3 uur;
 • de prestaties bedragen in totaal 7 uur (van 6.30 u. tot 9 u. = 2.30 u. en van 16 u. tot 20.30 u. = 4.30 u.).

3. Het arbeidsregime met nachtarbeid

Het moet gaan om het werk zoals gedefinieerd in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nr. 46 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties.

Concreet betreft het dus prestaties die gewoonlijk worden verricht in arbeidsregimes met prestaties tussen 20 uur en 6 uur 's ochtends, uitgezonderd:

 • de personen tewerkgesteld in een familieonderneming waar gewoonlijk alleen bloedverwanten, aanverwanten of pleegkinderen arbeid verrichten onder het uitsluitend gezag van de vader, de moeder of de voogd;
 • het varend personeel van de visserijbedrijven en van de koopvaardij en het varend personeel tewerkgesteld aan werken van vervoer in de lucht.

Hoe berekent u de periode tijdens dewelke het zwaar beroep werd uitgeoefend?

De berekening om te bepalen of het zwaar beroep gedurende minstens 5 jaar tijdens de laatste 10 jaar of gedurende minstens 7 jaar tijdens de laatste 15 jaar vóór de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever werd uitgeoefend (zie de vraag "Welke procedure moet u volgen om het tijdskrediet aan te vragen bij uw werkgever?") gebeurt in kalenderperiodes en wordt niet omgezet in dagen. Het speelt geen rol of u voltijds of deeltijds tewerkgesteld was. Periodes van volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst worden echter niet meegerekend, met uitzondering van de feestdagen, de dagen inhaalrust en de vakantiedagen.

Het is niet vereist dat de periodes tijdens dewelke het zwaar beroep werd uitgeoefend elkaar ononderbroken opvolgen en het moet ook niet om de laatste tewerkstelling gaan.

Welke zijn naast de leeftijdsvoorwaarde de andere voorwaarden bij uw werkgever?

Om het tijdskrediet eindeloopbaan te krijgen bij uw werkgever, moet u verplicht en tegelijkertijd voldoen aan de volgende voorwaarden.

1. Voorwaarde beroepsloopbaan als loontrekkende

U moet minstens 25 jaar beroepsloopbaan als loontrekkende hebben op het moment van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever (zie de vraag "Welke procedure moet u volgen om het tijdskrediet aan te vragen bij uw werkgever?")

Voor de berekening van de beroepsloopbaan als loontrekkende wordt rekening gehouden met de arbeidsdagen die aanleiding hebben gegeven tot een loon.

De niet-gepresteerde dagen worden in principe gelijkgesteld met arbeidsdagen, indien zij betaald of vergoed werden, rekening houdend met uw hoedanigheid van loontrekkende. De dagen volledige werkloosheid en de periodes van volledige schorsing van de overeenkomst in het kader van de loopbaanonderbreking (oud stelsel of specifieke vormen) of van het tijdskrediet, worden echter niet in aanmerking genomen voor de berekening van die 25 jaar.

Opmerking

De arbeidsprestaties als ambtenaar of als zelfstandig werknemer kunnen niet in aanmerking worden genomen voor de berekening van de 25 jaar beroepsloopbaan als loontrekkende.

2. Anciënniteitsvoorwaarden

U moet minstens 2 jaar anciënniteit hebben bij de werkgever op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving die u aan hem bezorgt (zie de vraag "Welke procedure moet u volgen om het tijdskrediet aan te vragen bij uw werkgever?").

Dat betekent dat u gedurende minstens 2 jaar verbonden moet zijn door een arbeidsovereenkomst met de werkgever bij wie u het tijdskrediet eindeloopbaan aanvraagt. Is dat niet het geval, dan kan die termijn van 2 jaar in onderling overleg met de werkgever worden verkort.

3. Tewerkstellingsvoorwaarde

De tewerkstellingsvoorwaarde verschilt naargelang u een 1/2 tijdskrediet of een tijdskrediet 1/5 aanvraagt.

Het 1/2 tijdskrediet

Gedurende de 24 opeenvolgende maanden die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving die u aan de werkgever geeft, werkte u:

 • voltijds;
 • of minstens 3/4 van een voltijdse betrekking;

2. Het tijdskrediet 1/5

Gedurende de 24 opeenvolgende maanden die voorafgaan aan de schriftelijke kennisgeving die u aan de werkgever geeft, werkte u:

 • voltijds;
 • of 4/5 in het kader van het algemeen stelsel van tijdskrediet 1/5, bekomen in toepassing van cao 103 (dat wil zeggen een tijdskrediet waarvoor de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever werd verricht vanaf 01.09.2012);
 • of 4/5 in het kader van het algemeen stelsel van tijdskrediet 1/5, bekomen in toepassing van cao 77bis (dat wil zeggen een tijdskrediet waarvoor de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever werd verricht vóór 01.09.2012).

Opmerkingen

Indien u niet gewerkt hebt in het toegestane arbeidsregime gedurende de 24 maanden die de schriftelijke kennisgeving voorafgaan, kunnen bepaalde periodes van afwezigheid of van deeltijdse tewerkstelling worden gelijkgesteld met prestaties of worden geneutraliseerd. Voor meer informatie daarover moet u contact opnemen met uw werkgever.

Indien u niet gedurende minstens 2 jaar met een arbeidsovereenkomst hebt gewerkt in de onderneming en indien de werkgever akkoord gaat om van die voorwaarde af te wijken, mag de vereiste tewerkstelling gedurende 24 maanden in het toegestane arbeidsregime bij verschillende werkgevers worden worden.

Wat gebeurt er indien u niet voldoet aan de voorwaarden om het tijdskrediet eindeloopbaan te bekomen?

Indien u niet voldoet aan een van de toegangsvoorwaarden bepaald in de reglementering (leeftijd, enz.), moet de werkgever u het tijdskrediet in het eindeloopbaanstelsel weigeren.

Is dat het geval, dan kunt u eventueel een aanvraag indienen voor een 1/2 tijdskrediet of een tijdskrediet 1/5 in het algemeen stelsel.met of zonder motief.  In tegenstelling tot het eindeloopbaanstelsel is het algemeen stelsel van het tijdskrediet immers toegankelijk voor alle werknemers, ongeacht hun leeftijd. Verder zijn de voorwaarden inzake beroepsloopbaan als loontrekkende en tewerkstelling verschillend. U moet echter weten dat het algemeen stelsel van het tijdskrediet de mogelijkheid biedt om uw prestaties te verminderen gedurende een beperkte periode (en niet tot u met pensioen gaat) en dat het bedrag van de uitkeringen betaald door de RVA  in geval van tijdskreiet met motief minder hoog is.

Meer informatie over het algemeen stelsel van het tijdskrediet vindt u in het infoblad T150.

Is het tijdskrediet eindeloopbaan een recht?

Indien uw werkgever hoogstens 10 werknemers tewerkstelt

Bij de werkgevers die hoogstens 10 werknemers tewerkstellen is het tijdskrediet eindeloopbaan geen recht. Het gaat enkel om een mogelijkheid waarvoor het akkoord van de werkgever vereist is. Dat akkoord moet gaan over het principe van het tijdskrediet, de vorm van de vermindering van prestaties (tot een 1/2 betrekking of met 1/5), de aanvangsdatum en de duur ervan.

Met andere woorden, zelfs indien u voldoet aan de toegangsvoorwaarden bij de werkgever, kan hij u het gevraagde tijdskrediet toekennen of weigeren.

Indien uw werkgever meer dan 10 werknemers tewerkstelt

Indien u voldoet aan de toegangsvoorwaarden die gelden bij uw werkgever, hebt u recht op het tijdskrediet eindeloopbaan. De toegang tot het tijdskrediet is echter beperkt tot een quotum van gelijktijdige afwezigheden.

Quotum van de gelijktijdige afwezigheden

Volgens de algemene regel is het recht op de verschillende types van tijdskrediet (dat wil zeggen het tijdskrediet eindeloopbaan en het tijdskrediet in het algemene stelsel) beperkt tot 5% van de personeelsleden van de onderneming. Die beperking tot 5% kan eventueel worden gewijzigd door een sectorale of ondernemings-cao, of zelfs door het arbeidsreglement.  Zodra het quotum van de gelijktijdige afwezigheden bereikt is, voorziet de wetgeving een mechanisme om de gelijktijdige afwezigheden te beperken. Dat betekent dat de aanvang van het tijdskrediet zal worden uitgesteld tot er opnieuw een plaats vrijkomt.

Uitzondering

De werknemers van 55 jaar of ouder die een tijdskrediet 1/5 aanvragen, vallen buiten het quotum. Dat betekent dat alle werknemers van 55 jaar of ouder het tijdskrediet 1/5 kunnen bekomen, los van de andere werknemers bij dezelfde werkgever voor wie het quotum wel geldt.

Ongeacht het aantal werknemers in de onderneming

Sommige personeelscategorieën kunnen worden uitgesloten van het recht op de verschillende soorten tijdskrediet d.m.v. een collectieve arbeidsovereenkomst op sector- of ondernemingsniveau. Indien ze voldoen aan de toegangsvoorwaarden, kunnen ze echter het tijdskrediet bekomen, op voorwaarde dat de werkgever akkoord gaat.

Voorbeeld: De cao afgesloten op ondernemingsniveau bepaalt dat de leidinggevende personeelsleden uitgesloten zijn van het recht op tijdskrediet. Indien een van de leidinggevende personeelsleden dus een tijdskrediet aanvraagt, kan de werkgever dat ofwel weigeren overeenkomstig de cao, ofwel toekennen indien de toegangsvoorwaarden vervuld zijn.

Wie moet bepalen of u recht hebt op het tijdskrediet?

Het is uw werkgever die moet bepalen of u recht hebt op het gevraagde tijdskrediet.  Voor meer informatie hierover dient u contact op te nemen met uw werkgever.

Kan de werkgever de aanvangsdatum van het tijdskrediet uitstellen?

JA. Indien er meer dan 10 werknemers zijn en los van de bepalingen rond het quotum van de gelijktijdige afwezigheden (zie de vraag: "Is het tijdskrediet eindeloopbaan een recht?"), kan de werkgever de aanvangsdatum van uw tijdskrediet in twee gevallen uitstellen.

1. Uitstel om ernstige interne of externe redenen

Omwille van ernstige interne of externe redenen kan uw werkgever de uitoefening van het recht op tijdskrediet uitstellen.

Ernstige interne of externe redenen zijn onder meer organisatorische behoeften, de continuïteit van het werk en de reële mogelijkheden tot vervanging. De ondernemingsraad kan die redenen verduidelijken.

In geval van uitstel moet het recht op tijdskrediet ingaan uiterlijk 6 maanden te rekenen vanaf de dag waarop het zou zijn ingegaan als er geen uitstel was geweest. De werkgever kan evenwel andere modaliteiten overeenkomen met u.

2. Uitstel van het 1/5 tijdskrediet van de werknemers van 55 jaar of ouder

Indien u minstens 55 jaar bent en een tijdskrediet 1/5 aanvraagt, is het quotum van de gelijktijdige afwezigheden niet van toepassing (zie de vraag: "Is het tijdskrediet eindeloopbaan een recht?").

Om de continuïteit van de arbeidsorganisatie niet in het gedrang te brengen, kan de werkgever in dat geval het recht op het tijdskrediet 1/5 uitstellen, indien u een sleutelfunctie uitoefent. Het begrip sleutelfunctie kan worden verduidelijkt door een sectorale of ondernemings-cao of, indien er geen vakbondsafvaardiging is, door middel van het arbeidsreglement.

Voorbeeld: Uw rol in de onderneming is zo belangrijk dat uw afwezigheid de organisatie van de arbeid in het gedrag zou brengen, en er kan voor die afwezigheid geen enkele oplossing worden gevonden via de overplaatsing van personeel of interne mutaties.

In geval van uitstel moet het recht op 1/5 tijdskrediet ingaan na uiterlijk 12 maanden te rekenen vanaf de dag waarop het zou zijn ingegaan als er geen uitstel was geweest. De werkgever kan evenwel andere modaliteiten overeenkomen met u.

Kunnen de verschillende redenen voor uitstel worden gebruikt voor eenzelfde aanvraag om tijdskrediet?

NEEN, de termijn voor het uitstel omwille van ernstige interne of externe redenen en de termijn voorzien wanneer het quotum van de gelijktijdige afwezigheden bereikt of overschreden is, mogen niet worden gebruikt voor eenzelfde aanvraag om tijdskrediet (zie de vraag "Is het tijdskrediet een recht?").

Het specifieke uitstel van 12 maanden voor de werknemers van 55 jaar of ouder die een sleutelfunctie uitoefenen en het uitstel van 6 maanden omwille van ernstige interne of externe redenen, komen trouwens tegelijkertijd voor, zonder te kunnen worden opgeteld.

Welke procedure moet u volgen om het tijdskrediet aan te vragen bij uw werkgever?

Voor meer informatie hierover, kunt u het infoblad T159 raadplegen.

Wat zullen uw inkomsten zijn gedurende het tijdskrediet eindeloopbaan?

Tijdens de periode van het tijdskrediet wordt u betaald door uw werkgever op basis van uw deeltijdse prestaties, dit wil zeggen, naargelang het geval, 1/2 of 4/5.

Voor meer inlichtingen over uw 1/2 of 4/5 loon, dient u zich te wenden tot uw werkgever.

Bovenop dat loon, betaald door de werkgever, kunt u eventueel een maandelijkse onderbrekingsuitkering krijgen van de RVA (zie deel 2 van dit infoblad).

RECHT OP ONDERBREKINGSUITKERINGEN

U kunt onderbrekingsuitkeringen bekomen van de RVA tijdens het tijdskrediet, maar enkel indien u voldoet aan de toekenningsvoorwaarden bepaald in de reglementering.  Indien u voldoet aan deze voorwaarden ontvangt u, gedurende de periode van het tijdskrediet eindeloopbaan, ter compensatie van de daling van uw inkomen een maandelijkse uitkering betaald door de RVA. 

Wat zijn de toekenningsvoorwaarden voor de uitkeringen?

Er zijn meerdere voorwaarden vereist om onderbrekingsuitkeringen te ontvangen tijdens het tijdskrediet eindeloopbaan. Die voorwaarden zijn cumulatief. Dat betekent dat ze allemaal moeten zijn vervuld.

Indien niet alle voorwaarden zijn vervuld, geniet u het recht op tijdskrediet eindeloopbaan bij de werkgever, maar zonder uitkeringen van de RVA.

1. Voldoen aan de toegangsvoorwaarden voorzien door cao nr. 103

Om het recht op uitkeringen te bekomen, moet vooraf het recht op tijdskrediet bij de werkgever zijn bekomen overeenkomstig de bepalingen van cao nr. 103. Die bepalingen worden uitgelegd in deel 1 van dit infoblad.

2. Leeftijdsvoorwaarde

Volgens de algemene regel is die leeftijd vastgelegd op 60 jaar. Er bestaan evenwel uitzonderingen die het mogelijk maken uitkeringen te genieten vanaf 55 jaar.

De algemene regel en de uitzonderingen zullen u hierna worden uitgelegd, in de vraag “Vanaf welke leeftijd kunt u uitkeringen bekomen?”

3. Andere voorwaarden

Naast de leeftijdsvoorwaarde en de voorwaarde inzake de beroepsloopbaan:

 • mag u geen activiteit of inkomen hebben waarmee cumulatie verboden is (zie de vraag "Mag u een activiteit uitoefenen tijdens het tijdskrediet eindeloopbaan?")
 • moet u in België wonen of in een ander land van de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland
 • moet u de minimumduur van het tijdskrediet die per aanvraag is voorzien, respecteren, dat wil zeggen 3 maanden in geval van 1/2 tijdskrediet of 6 maanden in geval van tijdskrediet 1/5.

Vanaf welke leeftijd kunt u uitkeringen bekomen?

Algemene regel = 60 jaar

U kunt met ingang op 01.01.2015 het recht op uitkeringen bekomen vanaf de leeftijd van 60 jaar in geval van een eerste aanvraag of een aanvraag die geen verlenging zou zijn, van datum tot datum, van dezelfde breuk van prestatievermindering van een tijdskrediet eindeloopbaan dat loopt op 31.12.2014.  Door de toepassing van die bepaling moet u de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt, op de datum van de aanvang van het tijdskrediet eindeloopbaan.

Dat betekent dat indien u het recht op tijdskrediet eindeloopbaan bekomt bij uw werkgever om uw prestatievermindering aan te vatten vóór de leeftijd van 60 jaar (zie deel 1 van dit infoblad), dat tijdskrediet u wordt toegekend zonder uitkeringen, behalve indien u ten minste 55 jaar bent en u voldoet aan een van de afwijkende voorwaarden, hierna uitgelegd.

Uitzondering = 57 jaar, vanaf 01.01.2017

De onderbrekingsuitkeringen kunnen worden verkregen vóór de leeftijd van 60 jaar, indien u voldoet aan een van de afwijkende voorwaarden, die hieronder worden opgesomd.  Vanaf 01.01.2017 zal de leeftijd om toegang te krijgen tot de onderbrekingsuitkeringen, in toepassing van de afwijkende voorwaarden op 57 jaar worden gebracht. Voor de toepassing van die bepaling moet de leeftijd om toegang te krijgen, bereikt zijn op de begindatum van het tijdskrediet eindeloopbaan.

Nb: in het jaar 2016 konden die uitkeringen worden verkregen vanaf 56 jaar. Indien er daartoe echter een collectieve arbeidsovereenkomst werd voorzien, konden die uitkeringen vanaf 55 jaar worden verkregen.

Lijst van de afwijkende voorwaarden om te worden vergoed vóór de leeftijd van 60 jaar

1. U bent tewerkgesteld in een onderneming in herstructurering of in moeilijkheden

Voor de toepassing van die uitzondering is het nodig dat op de aanvangsdatum van uw tijdskrediet eindeloopbaan de onderneming waar u tewerkgesteld bent ofwel wordt erkend als onderneming in herstructurering ofwel als onderneming in moeilijkheden.  Om te worden erkend als onderneming in herstructurering of als onderneming in moeilijkheden is het verplicht dat:

 • de onderneming aantoont dat haar aanvraag tot erkenning kadert in een herstructureringsplan en toelaat ontslagen te vermijden;
 • de onderneming aantoont dat haar aanvraag tot erkenning toelaat het aantal werknemers dat valt onder het stelsel “werkloosheid met bedrijfstoeslag” (voorheen “brugpensioen”) te verminderen;
 • de minister van Werk in zijn beslissing tot erkenning uitdrukkelijk heeft vermeld dat die voorwaarden zijn vervuld.
2. U heeft 35 jaar beroepsverleden als loontrekkende

Voor de toepassing van deze uitzondering moeten de 35 jaar beroepsverleden als loontrekkende:

 • bereikt zijn op de datum van de schriftelijke kennisgeving die aan uw werkgever is overgemaakt om hem te informeren over uw wens om het tijdskrediet te bekomen in het eindeloopbaanstelsel;
 • in aanmerking zijn genomen overeenkomstig de reglementering die het stelsel van “werkloosheid met bedrijfstoeslag” (het vroegere “brugpensioen”) bepaalt.
Hoe de 35 jaar beroepsverleden als loontrekkende bereken?

U moet alle arbeids- en gelijkgestelde dagen optellen sinds het begin van uw loopbaan. De som van die dagen moet vervolgens worden gedeeld door 312 om het aantal jaar beroepsverleden te berekenen. Als het resterende saldo groter is dan of gelijk is aan 156 dagen, mag het aantal jaar worden afgerond naar de hogere eenheid.

Onder 'arbeidsdag' moet u de dagen verstaan waarop u een activiteit als loontrekkende hebt uitgeoefend waarvoor u een loon hebt ontvangen dat het voorwerp uitmaakte van socialezekerheidsinhoudingen voor de RSZ, in de sector werkloosheid. De arbeidsdagen als zelfstandige waarvoor bijdragen werden betaald aan het RSVZ mogen dus niet worden meegerekend. De arbeidsdagen als statutair ambtenaar mogen ook niet worden meegerekend, behalve in enkele uitzonderlijke gevallen.

Alle arbeidsdagen in loondienst die voltijds werden gepresteerd mogen worden meegerekend ten belope van maximum 312 dagen per jaar.

Behalve indien ze werden gepresteerd tijdens een gelijkgestelde periode, moeten de deeltijdse arbeidsdagen naar rato van de geleverde prestaties worden meegerekend. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld gedurende een jaar 312 dagen halftijds hebt gewerkt, u 156 dagen moet tellen, zijnde 312/2.

Om te weten welke periodes van schorsing of vermindering van de prestaties kunnen worden gelijkgesteld, kunt u contact opnemen met het RVA-kantoor dat bevoegd is voor uw woonplaats. Het zal u een schematisch overzicht bezorgen van die periodes en voor elk van die periodes het aantal jaar en dagen die kunnen worden gelijkgesteld met voltijdse arbeidsdagen voor de berekening van uw beroepsverleden als loontrekkende.

Indien uit uw berekening blijkt dat u aan de vereiste 35 jaar beroepsverleden komt, zult u op eer moeten verklaren dat u voldoet aan die afwijkende voorwaarde. Die verklaring moet gebeuren op het formulier voor het aanvragen van onderbrekingsuitkeringen dat moet worden ingediend bij het RVA-kantoor waar u van afhangt.

3. U oefent of oefende een zwaar beroep uit

Voor de toepassing van deze uitzondering moet u, op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving die is overgemaakt aan de werkgever om hem te informeren over uw wens om tijdskrediet te bekomen in het eindeloopbaanstelsel, een zwaar beroep hebben uitgeoefend:

 • ofwel gedurende minstens 5 jaar in de voorafgaande 10 jaar;
 • ofwel gedurende minstens 7 jaar in de voorafgaande 15 jaar.

Er zijn drie categorieën van zware beroepen: arbeid in wisselende ploegen, arbeid in onderbroken diensten en nachtarbeid.

Voor meer informatie over het begrip “zwaar beroep”, kunt u raadplegen bij de vraag “Vanaf welke leeftijd kunt u tijdskrediet eindeloopbaan bekomen?”.

4. U werkt of heeft gewerkt in een stelsel met nachtarbeid

Voor de toepassing van deze uitzondering moet u tijdens ten minste 20 jaar in een stelsel met nachtarbeid hebben gewerkt. Die voorwaarde moet bereikt zijn op het moment van de schriftelijke kennisgeving die aan uw werkgever is overgemaakt om hem te informeren over uw wens om het tijdskrediet te bekomen in het eindeloopbaanstelsel.

Voor meer informatie over het begrip “nachtarbeid”, kunt u deel 1 van dit infoblad raadplegen bij de vraag “Vanaf welke leeftijd kunt u tijdskrediet eindeloopbaan bekomen?”.

5. U bent tewerkgesteld in de bouwsector en u bent, wegens gezondheidsredenen, niet in staat om uw activiteit voort te zetten.

Voor de toepassing van deze uitzondering moet u tewerkgesteld zijn bij een werkgever die valt onder het paritair comité van de bouwsector en moet een arbeidsgeneesheer u een attest hebben afgeleverd dat bevestigt dat u ongeschikt bent om uw beroepsactiviteit voort te zetten.

Geleidelijke evolutie van de leeftijd die toegang geeft tot de afwijkende voorwaarden

In 2015 was de leeftijd om toegang te krijgen tot de onderbrekingsuitkeringen in toepassing van de afwijkende voorwaarden vastgelegd op 55 jaar. In 2016 werd die leeftijd op 56 jaar gebracht. 

Vanaf 01.01.2017, moet men 57 jaar zijn op de begindatum van het tijdskrediet eindeloopbaan om de onderbrekingsuitkeringen in toepassing van de afwijkende voorwaarden te genieten. 

In 2018 zal die leeftijd worden opgetrokken tot 58 jaar. Vanaf 01.01.2019, ten slotte, zullen de uitzonderingen worden afgeschaft en zal men dus, zoals voorzien volgens de algemene regel, 60 jaar moeten zijn om de onderbrekingsuitkeringen te kunnen genieten.

Eventuele uitzondering op de geleidelijke optrekking van de leeftijd die toegang geeft tot de afwijkende voorwaarden

De leeftijd die toegang geeft tot onderbrekingsuitkeringen in het kader van de afwijkende voorwaarden zou mogelijk niet worden opgetrokken tot 57 jaar vanaf 01.01.2017 als:

 • er een collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten bij de Nationale Arbeidsraad waarin een interprofessioneel kader wordt vastgelegd om de bepalingen van de cao nr. 118 te verlengen;
 • en op voorwaarde dat een sectorale of ondernemings-cao wordt gesloten in toepassing van de nieuwe cao, gesloten bij de Nationale Arbeidsraad.
Besluit

Vanaf 01.01.2017 moet u zich, indien u 55 of 56 jaar oud bent en voldoet aan een van de bovenstaande afwijkende voorwaarden, op voorhand tot uw werkgever richten om te weten of er een cao werd gesloten om af te wijken van de toegangsleeftijd van 57 jaar vanaf dewelke u normaal de onderbrekingsuitkeringen kunt genieten.

Hoeveel bedragen de uitkeringen?

De uitkering is forfaitair. Het bedrag varieert niet in functie van uw loon. Toch kunnen bepaalde criteria dit bedrag beïnvloeden. Het zijn de volgende:

 • het gekozen type van tijdskrediet (1/2 tijdskrediet of tijdskrediet 1/5);
 • gaat het om een aanvraag om 1/2 tijdskrediet, bekomen op basis van een deeltijdse betrekking die minstens 3/4 is, dan wordt de uitkering berekend in evenredigheid met de tewerkstellingsbreuk
  • Voorbeeld: indien u 4/5 werkt, ontvangt u 4/5 van het uitkeringsbedrag voor 1/2 tijdskrediet voorzien voor de voltijdse werknemers.
 • wanneer het tijdskrediet geen volle maand duur, wordt een proportioneel gedeelte van het uitkeringsbedrag toegekend op basis van het aantal dagen gedekt door het tijdskrediet;
 • bij een aanvraag om tijdskrediet 1/5, varieert de uitkering naargelang u samenwonend of alleenwonend bent. Voor de toepassing van die bepaling wordt u in 2 gevallen beschouwd als alleenwonende werknemer:
  • indien u alleen woont. In dat geval geniet u een verhoogde uitkering;
  • Indien u enkel samenwoont met een of meerdere kinderen van wie u er minstens één ten laste hebt. In dat geval geniet u een verhoogde uitkering, waarop een lagere bedrijfsvoorheffing geldt.

De uitkeringen zijn onderworpen aan bedrijfsvoorheffing. Dat betekent dat de ontvangen maandelijkse uitkering een netto-uitkering is, waarvan de bedrijfsvoorheffing al is afgetrokken.

Voor meer informatie over het fiscale aspect en onder meer over het percentage van de voorheffing die ingehouden wordt op de uitkeringen voor tijdskrediet, zie de vraag: "Wat is de invloed van de uitkeringen op uw belastingen?"

Om de bedragen van de uitkeringen te kennen: zie “Barema's” - 1.2 Tijdskrediet - Stelsel landingsbanen.

Wat gebeurt er indien u niet voldoet aan de toekenningsvoorwaarden voor de uitkeringen?

Indien u voldoet aan de toegangsvoorwaarden om het tijdskrediet te bekomen bij uw werkgever, maar de RVA u de uitkeringen weigert toe te kennen, bent u in tijdskrediet zonder uitkeringen. Met andere woorden, de vermindering van prestaties tot 1/2 betrekking of met 1/5, toegekend door uw werkgever, zal verderlopen tot de gevraagde einddatum, maar zonder dat de RVA uitkeringen betaalt. In dat geval zult u enkel recht hebben op het loon dat uw werkgever betaalt op basis van uw deeltijdse arbeidsregime.

Indien u niet in tijdskrediet zonder uitkeringen wil blijven moet u, om terug te keren naar uw initiële arbeidsregime, het tijdskrediet vroegtijdig stopzetten, met toestemming van uw werkgever. Die toestemming moet betrekking hebben op het principe en op de datum van de vroegtijdige beëindiging. Indien uw werkgever toestemt om uw tijdskrediet stop te zetten, moet u dat schriftelijk melden aan het RVA-kantoor waarvan u afhangt.

Kunt u een tijdskrediet eindeloopbaan genieten zonder uitkeringen?

JA. U kunt een tijdskrediet eindeloopbaan krijgen bij uw werkgever zonder de uitkeringen van de RVA aan te vragen. In dat geval moet u niet voldoen aan de toekenningsvoorwaarden voor de uitkeringen, maar enkel aan de toegangsvoorwaarden bij uw werkgever (zie het 1ste deel van dit infoblad). Bovendien bent u niet onderworpen aan de regels inzake cumulatie met andere activiteiten en inkomsten, noch aan de regels inzake de woonplaats (zie de vragen hierover).

Voorbeeld: Indien u een tijdskrediet eindeloopbaan wil bekomen om een niet-cumuleerbare activiteit uit te oefenen (bijvoorbeeld een zelfstandige activiteit) of indien u een pensioen ontvangt, kunt u het tijdskrediet aanvragen zonder uitkeringen.

U moet van dat tijdskrediet zonder uitkeringen echter aangifte doen bij de RVA. Daartoe dient u een formulier in om tijdskrediet aan te vragen bij het RVA-kantoor van uw woonplaats (zie de vraag hierna).

Wat is de aanvraagprocedure bij de RVA?

U moet enkel een aanvraag indienen bij de RVA indien de werkgever u het tijdskrediet heeft toegekend.

U moet het formulier "C61-tijdskrediet landingsbanen CAO nr 103" gebruiken wanneer de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever gebeurd is vóór 01.04.2017.

Opgelet! Dat formulier is niet meer beschikbaar op onze website.  Als u dat formulier nodig hebt, moet u dat vragen aan het RVA-kantoor waarvan u afhangt.

In het infoblad T159 vindt u meer informatie over de aanvraagprocedure (termijn waarbinnen het formulier moet worden ingediend, bevoegde kantoor ...).

Wat gebeurt er indien de werkgever of een sectoraal fonds u een aanvullende vergoeding betaalt, bovenop de uitkering van de RVA?

In sommige gevallen kan de werkgever of een sectoraal fonds u een aanvullende vergoeding betalen bovenop de uitkering toegekend door de RVA (indien een sectorale of ondernemings-cao dat bepaalt of door een individuele overeenkomst met de werkgever).  In dat geval moet u, enkel in geval van 1/2 tijdskrediet en indien u 45 jaar of ouder bent, nog andere formaliteiten vervullen naast het sturen van het aanvraagformulier C61-tijdskrediet eindeloopbaan. 

Voor meer informatie daarover verwijzen we naar het infoblad - werknemers "Inhoudingen en bijdragen op de pseudo-brugpensioenen - aanvullende vergoedingen bij volledig of haltijds tijdskrediet voor werknemers van minstens 50 jaar".

Hoe wordt uw aanvraag om tijdskrediet door de RVA behandeld?

Wanneer de RVA uw aanvraagformulier voor het tijdskrediet ontvangt, wordt dat behandeld en ontvangt u vervolgens een antwoord door middel van de beslissing C62.

Consulteer het infoblad T159 voor meer informatie over dit onderwerp

Kunt u de beslissing van de RVA betwisten?

JA, u kunt bij de bevoegde arbeidsrechtbank in beroep gaan tegen de beslissing van de RVA.

Voor meer informatie over de te volgen procedure, verwijzen we naar het infoblad "Beroep tegen de beslissing van de RVA met betrekking tot loopbaanonderbreking/tijdskrediet".

U vindt dat infoblad op de website van de RVA, in de verschillende RVA-kantoren en bij de afdeling Tijdskrediet van het Hoofdbestuur van de RVA.

Hoe kunt u uw dossier opvolgen?

U kunt uw dossier raadplegen op de portaalsite van de sociale zekerheid https://www.socialsecurity.be.

Consulteer het infoblad T159 voor meer informatie over dit onderwerp

Moet u tijdens uw tijdskrediet andere stappen ondernemen bij de RVA?

Indien een of meer van de gegevens die u in uw aanvraagformulier hebt meegedeeld aan het RVA-kantoor wijzigen tijdens uw tijdskrediet, moet u uw RVA-kantoor daar onmiddellijk en schriftelijk van op de hoogte brengen.

Consulteer het infoblad T159 voor meer informatie over dit onderwerp

Waar moet u wonen tijdens het tijdskrediet met uitkeringen?

Gedurende de periodes van tijdskrediet waarin u uitkeringen ontvangt, moet u wonen, ofwel:

 • in België;
 • in een ander land van de Europese Economische Ruimte (EER), dat wil zeggen de 27 landen van de Europese Unie + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein;
 • in Zwitserland.

Uitzondering

Indien u uw echtgeno(o)t(e) of uw wettelijk samenwonende partner volgt die tijdelijk en beroepshalve voor rekening van zijn/haar werkgever naar een land vertrekt dat gelegen is buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, dan mag u voor de duur van die opdracht daar gedomicilieerd zijn.

Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de samenlevingsvorm van 2 personen (ongeacht de aard van de verhouding en het geslacht) die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats.

In dat geval moet u een attest van de werkgever van uw echtgeno(o)t(e) of van de werkgever van uw wettelijk samenwonende partner toevoegen, waaruit blijkt dat de professionele opdracht niet vereist dat u zich definitief in het buitenland vestigt.

Als u uw wettelijk samenwonende partner volgt, moet u eveneens een bewijs van wettelijke samenwoning voegen bij uw uitkeringsaanvraag.

Waar mogen de onderbrekingsuitkeringen worden betaald?

De onderbrekingsuitkeringen kunnen worden betaald per circulaire cheque of bankoverschrijving.  In het geval van een bankoverschrijving kan de betaling worden verricht op een financiële rekening in:

 • in België;
 • een land dat behoort tot de gemeenschappelijke betalingsruimte voor de euro, of SEPA (= Single Euro Payments Area).
  • Het gaat om de volgende landen: Frankrijk, Guadeloupe, Martinique, Frans Guyana, La Réunion, Oostenrijk, Bulgarije, Zwitserland, Cyprus, Tsjechische Republiek, Duitsland, Denemarken, Estland, Spanje (met inbegrip van de Canarische Eilanden, Ceuta & Melilla), Finland, Verenigd Koninkrijk (met inbegrip van Gibraltar en Noord-Ierland), Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Letland, Malta, Noorwegen, Polen, Portugal (met inbegrip van de Azoren en Madeira), Roemenië, Zweden, Slovenië, Nederland.

Is het mogelijk een activiteit uit te oefenen tijdens het tijdskrediet eindeloopbaan?

Indien u een tijdskrediet zonder uitkeringen aanvraagt, mag u eender welke activiteit uitoefenen, zonder dat aan te geven bij de RVA.

Indien u een tijdskrediet met uitkeringen aanvraagt, is het in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden, mogelijk een andere activiteit uit te oefenen dan de activiteit die het voorwerp vormt van de vermindering van uw prestaties tot een 1/2 betrekking of met 1/5 en de eventuele inkomsten die eruit voortvloeien te cumuleren met de uitkeringen toegekend door de RVA.

Activiteiten die cumuleerbaar zijn met uitkeringen

Voor zover u dat vooraf hebt aangegeven, kunnen de uitkeringen toegekend door de RVA gecumuleerd worden met de hierna opgesomde activiteiten en de eventuele inkomsten die eruit voortvloeien:

 • een politiek mandaat van gemeenteraadslid, OCMW-raadslid, districtsraadslid of provincieraadslid;
 • een vooraf bestaande bijkomende activiteit als loontrekkende. Die activiteit moet reeds uitgeoefend zijn gedurende minimum de 12 maanden die het begin van het tijdskrediet voorafgaan.
  Die activiteit in loondienst moet tegelijkertijd zijn uitgeoefend met de activiteit waarvoor tijdskrediet wordt aangevraagd.
  Het aantal uren van die vooraf bestaande bijkomende activiteit als loontrekkende, mag tijdens het tijdskrediet niet worden verhoogd. Indien u die regel niet naleeft, verliest u uw uitkeringen vanaf de dag waarop het aantal uren van de bijkomende activiteit als loontrekkende verhoogd is.
 • een opleidings- of begeleidingsactiviteit of een activiteit als mentor van een jonge werknemer van de onderneming, van een andere onderneming in dezelfde activiteitensector of van een opleidingscentrum van dezelfde activiteitensector.
  Opgelet: die cumulatie is enkel mogelijk in geval van 1/2 tijdskrediet in het eindeloopbaanstelsel.
  Voor het uitoefenen van een dergelijke activiteit wordt als jonge werknemer beschouwd, hij die minder dan een jaar anciënniteit heeft in de onderneming. Het loon ontvangen in het kader van die activiteit mag niet hoger liggen dan het 1/2 brutoloon MIN de bruto-uitkering voor het 1/2 tijdskrediet.
  Indien u een activiteit wil gaan verrichten voor de opleiding, de begeleiding of het mentorschap van een jonge werknemer, moet u het RVA-kantoor daarvan schriftelijk op de hoogte brengen, 15 dagen vóór het begin van deze activiteiten. Indien u die voorwaarden niet naleeft, kan de RVA de terugbetaling vragen van het geheel of een deel van de uitkering tijdskrediet die u ontvangen hebt voor de periode waarin nalatigheid werd vastgesteld. Bovendien kan de RVA het opleidingscentrum of de werkgever die de werknemer in strijd met de voormelde regels de kans geeft om die opleidings-, begeleidings- of mentorschapsactiviteiten te verrichten, uitsluiten van het genot van dat voordeel.

Naast de hierboven opgesomde cumuleerbare activiteiten, is het ook mogelijk vrijwilligerswerk te verrichten, dat wil zeggen activiteiten waarvoor u niet vergoed wordt.

Activiteiten die niet cumuleerbaar zijn met uitkeringen

De uitkeringen zijn niet cumuleerbaar met:

 • Een politiek mandaat van schepen, burgemeester, voorzitter van een OCMW, volksvertegenwoordiger, minister en alle andere politieke mandaten dan diegene die cumuleerbaar zijn met uitkeringen.
 • Een zelfstandige activiteit of een activiteit als helper van een zelfstandige.
  In het kader van de reglementering van het tijdskrediet, is een zelfstandige activiteit of een activiteit als helper van een zelfstandige een activiteit waarvoor een inschrijving is vereist bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ).
  Indien u ingeschreven bent of zich moet inschrijven onder het statuut van zelfstandige of helper van een zelfstandige, mag die activiteit dus niet worden gecumuleerd met uitkeringen, zelfs indien ze geen inkomsten voortbrengt.
  NB: Indien u informatie wenst over het zelfstandigenstatuut en de activiteiten waarvoor een inschrijving nodig is, moet u inlichtingen inwinnen bij het RSVZ: http://www.rsvz-inasti.fgov.be.
 • Een vergoede activiteit in het buitenland in het kader van een erkend project van ontwikkelingssamenwerking voor rekening van een erkende niet-gouvernementele organisatie voor ontwikkelingssamenwerking.

Tijdens een tijdskrediet (ongeacht hetwelk), is het overigens verboden gelijk welke vergoede activiteit aan te vatten, dat wil zeggen eender welke activiteit als loontrekkende, zelfstandige, bij eender welke werkgever (privé, openbaar ...) of voor eigen rekening. Indien u die regel niet naleeft, verliest u uw uitkeringen vanaf de dag waarop u die vergoede activiteit aanvat.

Welke formaliteiten moet u vervullen indien u een activiteit uitoefent tijdens uw tijdskrediet met uitkeringen?

Indien u vóór de aanvang van uw tijdskrediet reeds een politiek mandaat uitoefent, een bijkomende activiteit in loondienst of een zelfstandige activiteit, dient u daarvan aangifte te doen bij de RVA op het ogenblik dat u uw aanvraag indient. Bij afwezigheid van een aangifte of in geval van laattijdige aangifte, zullen de reeds betaalde uitkeringen worden teruggevorderd vanaf het begin van het tijdskrediet tot de dag van de eventuele laattijdige aangifte.

Indien u denkt een politiek mandaat, eender welke vergoede activiteit (als loontrekkende, zelfstandige ....) te zullen aanvatten tijdens de periode van uw tijdskrediet, moet u dat op voorhand schriftelijk aangeven aan het RVA-kantoor waarvan u afhangt. Indien u die aangifte niet of laattijdig doet, moet u de uitkeringen die reeds betaald zijn sinds het begin van de activiteit, terugbetalen.

Zijn de uitkeringen cumuleerbaar met een pensioen?

Principe

U kunt uw uitkeringen niet cumuleren met een pensioen.

Onder pensioen dient u elk ouderdoms-, rust- of anciënniteitspensioen te verstaan en alle voordelen die eruit voortvloeien. Het betreft alle pensioenen, ongeacht of ze toegekend zijn door of krachtens een Belgische of buitenlandse wet of door een socialezekerheidsinstelling, een Belgische of buitenlandse openbare instelling of instelling van openbaar nut.

Indien u een pensioen ontvangt, moet u dat aangeven bij de RVA op het ogenblik dat u uw aanvraag indient.

Bij afwezigheid van een aangifte of in geval van laattijdige aangifte, zullen de reeds betaalde uitkeringen worden teruggevorderd vanaf het begin van het tijdskrediet tot de dag van de eventuele laattijdige aangifte.

Uitzondering in geval van overlevingspensioen

Sinds 01.07.2014 kunnen de uitkeringen tijdskrediet worden gecumuleerd met een overlevingspensioen gedurende een (al dan niet opeenvolgende) periode van maximaal 12 kalendermaanden.

Die periode van 12 maanden moet worden verminderd met het aantal maanden waarin een overlevingspensioen (zonder het genot van uitkeringen tijdskrediet) reeds werd gecumuleerd met werkloosheidsuitkeringen en/of uitkeringen in het kader van arbeidsongeschiktheid.

Mag u een overgangsuitkering cumuleren met tijdskredietuitkeringen?

Wie weduwe / weduwnaar wordt na 31.12.2014 en op dat ogenblik jonger is dan 45 jaar, heeft vanaf 01.01.2015 recht op een overgangsuitkering in plaats van een overlevingspensioen. De leeftijd van 45 jaar wordt tegen 2025 opgetrokken tot 50 jaar, met 6 maanden per jaar.

De overgangsuitkering is beperkt in de tijd en wordt toegekend voor een periode van 12 of 24 maanden, al naargelang er kinderen zijn of niet.

U mag een overgangsuitkering onbeperkt cumuleren met uitkeringen in het kader van tijdskrediet. U moet aan de RVA niet aangeven dat u een overgangsuitkering geniet.

Wanneer verliest u uw recht op uitkeringen?

Uw recht op uitkeringen tijdskrediet gaat verloren:

 • aan het einde van de maximale vergoedbaarheidstermijn of aan het einde van de termijn vermeld in het akkoord met uw werkgever, behalve indien die termijn in onderling overleg wordt verlengd;
 • vanaf de dag waarop u het werk hervat bij dezelfde of bij een andere werkgever;
 • vanaf de dag waarop uw arbeidsovereenkomst eindigt;
 • vanaf de dag waarop u een pensioen ontvangt;
 • vanaf de dag waarop u een zelfstandige activiteit aanvat tijdens uw periode tijdskrediet;
 • vanaf de dag waarop u een eender welke bijkomende activiteit in loondienst aanvat;
 • vanaf de dag waarop u het aantal uren van uw vooraf bestaande bijkomende activiteit in loondienst uitbreidt;
 • vanaf de dag waarop u een niet toegelaten politiek mandaat uitoefent;
 • vanaf de dag waarop u een vergoede activiteit uitoefent in het buitenland in het kader van een erkend project van ontwikkelingssamenwerking voor rekening van een erkende niet-gouvernementele organisatie voor ontwikkelingssamenwerking.

Wat is het gevolg van het verlies van het recht op uitkeringen voor uw tijdskrediet?

In geval van verlies van het recht op uitkeringen, blijft u in tijdskrediet zonder uitkeringen bij uw werkgever. Dat betekent dat de gevraagde periode van tijdskrediet verder loopt tot de oorspronkelijk aangevraagde einddatum. Die periode van tijdskrediet zonder uitkeringen zal dus worden meegerekend voor het bepalen van de maximumduur van het tijdskrediet waarop u recht hebt tijdens uw volledige loopbaan.

Indien u het recht op uitkeringen verliest gedurende de periode tijdskrediet, kunt u eventueel, met de goedkeuring van uw werkgever, het tijdskrediet stopzetten en opnieuw aan het werk gaan volgens uw oorspronkelijk uurrooster. In dat geval moet u het RVA-kantoor waarvan u afhangt daarvan schriftelijk op de hoogte brengen.

Wanneer worden uw uitkeringen teruggevorderd?

Alle onrechtmatig ontvangen uitkeringen worden teruggevorderd, onder meer:

 • wanneer uw effectieve periode van tijdskrediet met uitkeringen de minimumduur van 3 maanden niet bereikt in geval van 1/2 tijdskrediet en van 6 maanden in geval van tijdskrediet 1/5;

Wanneer u omwille van uitzonderlijke omstandigheden de vereiste minimumduur niet naleeft, kunt u een gemotiveerde aanvraag tot ontheffing indienen bij de directeur van uw RVA-kantoor, die uw aanvraag overmaakt aan de administrateur-generaal. Indien de ingeroepen omstandigheden als uitzonderlijk worden beschouwd, kan de administrateur-generaal van de RVA verzaken aan de terugvordering van de uitkeringen.

 • wanneer u het RVA-kantoor vooraf niet schriftelijk verwittigt dat u een activiteit als loontrekkende aanvat of het aantal uren van een vooraf bestaande bijkomende activiteit als loontrekkende verhoogt, dat u een zelfstandige activiteit uitoefent of een politiek mandaat, dat u een vergoede activiteit verricht in het buitenland in het kader van een erkend project van ontwikkelingssamenwerking of dat u een pensioen geniet.

Welk bedrag wordt teruggevorderd?

De RVA vordert het brutobedrag van de uitkering terug, hoewel u het nettobedrag van die uitkering hebt ontvangen.

Op uw belastingfiche wordt rekening gehouden met de terugbetaalde bedragen.

Worden de onderbrekingsuitkeringen betaald tijdens een periode van gevangenzetting?

Neen. De betaling van de onderbrekingsuitkeringen wordt geschorst tijdens een periode van gevangenzetting. Bijgevolg bent u verplicht, als u gevangengezet wordt tijdens een periode tijdens dewelke u onderbrekingsuitkeringen ontvangt, om dat schriftelijk te melden aan het RVA-kantoor, waarvan u afhangt. Als u onderbrekingsuitkeringen ontvangt terwijl u al opgesloten zit, dan moet u die terugbetalen. 

Als de periode van opsluiting korter is dan die van uw onderbreking of uw vermindering van prestaties, moet u aan het RVA-kantoor een officieel document overmaken met daarop de datum waarop uw gevangenneming eindigt, opdat uw recht op onderbrekingsuitkeringen opnieuw kan worden geopend.

 Kunt u uw tijdskrediet vroegtijdig stopzetten?

JA, maar het gaat enkel om een mogelijkheid waarvoor het akkoord van de werkgever vereist is. Die toestemming moet betrekking hebben op het principe en op de datum van de vroegtijdige beëindiging.

In geval van akkoord moet u het RVA-kantoor waar u van afhangt vooraf schriftelijk op de hoogte brengen van de datum van het vroegtijdige einde van uw tijdskrediet.

Bent u beschermd tegen ontslag tijdens uw tijdskrediet?

JA. De wetgeving voorziet een bescherming tegen ontslag. De wet wil u het gebruik van het recht op tijdskrediet garanderen en, in voorkomend geval, de mogelijkheid geven om het oorspronkelijke uurrooster van de betrekking waarin u uw prestaties hebt verminderd, terug te krijgen.

Die bescherming gaat in op de dag van het akkoord of, indien u gebruik maakt van een recht op tijdskrediet, op de dag van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever. Ze eindigt 3 maanden na de einddatum van het tijdskrediet.

Dankzij die bescherming kan uw werkgever uw arbeidsovereenkomst niet eenzijdig opzeggen. De bescherming is echter niet van toepassing indien het ontslag gerechtvaardigd wordt door een dringende of voldoende reden. Voor de toepassing van die maatregel:

 • wordt beschouwd als dringende reden, elke zware fout die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt;
 • als voldoende reden geldt een door de rechter als zodanig erkende reden waarvan de aard en de oorzaak vreemd zijn aan de loopbaanonderbreking. Zo wordt het ontslag wegens conventioneel brugpensioen beschouwd als voldoende reden.

Wat gebeurt er indien de werkgever u ondanks de bescherming toch ontslaat?

Als u de werkgever u ontslaat tijdens de beschermingsperiode om een andere reden dan een dwingende of een voldoende reden moet hij u een forfaitaire vergoeding betalen gelijk aan 6 maanden loon, bovenop de opzeggingsvergoeding (zie hierna).

Welke modaliteiten zijn van toepassing in geval van ontslag?

Los van de wettelijk bepaalde bescherming en van de eventuele betaling van de forfaitaire vergoeding gelijk aan 6 maanden loon, kan het gebeuren dat de werkgever u tijdens uw tijdskrediet ontslaat.

Indien de werkgever u een opzeggingstermijn betekent

Wanneer u wordt ontslagen met een opzeggingsperiode, blijft de arbeidsovereenkomst gedurende een bepaalde periode, de opzeggingsperiode, voortbestaan. De opzeggingsperiode loopt gedurende de periode van 1/2 tijdskrediet of tijdskrediet 1/5.

Dat betekent dat de werkgever u tijdens die opzeggingstermijn betaalt op basis van uw deeltijdse prestaties en dat de RVA u de uitkeringen voor het tijdskrediet verder blijft betalen, in functie van de fractie van de verminderde prestaties.

Indien de werkgever uw overeenkomst verbreekt met betaling van een verbrekingsvergoeding

Als het ontslag wordt gegeven zonder dat een opzeggingstermijn betekend wordt of als de opzeggingstermijn niet volstaat, wordt de arbeidsovereenkomst onmiddellijk verbroken. In dat geval moet de werkgever u een vergoeding betalen, de verbrekingsvergoeding genaamd, gedurende een periode die ofwel gelijk is aan de duur van de opzeggingstermijn die u had moeten worden betekend, ofwel aan het verschil tussen de betekende termijn en de verschuldigde termijn.

Aangezien de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang wordt verbroken, houdt het 1/2 tijdskrediet of het tijdskrediet 1/5 op en worden de uitkeringen van de RVA dus niet meer betaald vanaf de datum van die verbreking. U ontvangt echter een compenserende opzeggingsvergoeding, berekend op basis van het loon dat verschuldigd is in het kader van de vermindering van prestaties tot een 1/2 betrekking of met 1/5.

Wat moet u doen indien uw werkgever u ontslaat tijdens het tijdskrediet?

U moet onmiddellijk het RVA-kantoor waarvan u afhangt schriftelijk op de hoogte brengen van de datum van de verbreking van uw arbeidsovereenkomst.

Recht op werkloosheidsuitkeringen

Na de periode gedekt door de opzeggingstermijn of de verbrekingsvergoeding, hebt u recht op werkloosheidsuitkeringen, berekend op basis van het loon waarop u recht had gehad indien u het tijdskrediet niet had aangevraagd.

Wat is de invloed van de uitkeringen op uw belastingen?

De uitkering is belastbaar. Fiscaal gezien wordt ze beschouwd als een vervangingsinkomen.

Bedrijfsvoorheffing

Alle uitkeringen zijn onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing.

Door die inhouding aan de bron daalt het nettobedrag van de uitkering tijdskrediet maar het voordeel daarvan is dat na de definitieve berekening van de belastingen minder moet worden bijbetaald.

In geval van 1/2 tijdskrediet

De bedrijfsvoorheffing bedraagt:

 • 17,15%, indien u alleenwonende bent, dat wil zeggen indien u alleen woont of indien u enkel samenwoont met een of meerdere kinderen van wie er minstens één ten laste is van u en dat, ongeacht uw leeftijd;
 • 35%, indien u geen alleenwonende bent.

In geval van tijdskrediet 1/5

De bedrijfsvoorheffing op uw uitkering voor tijdskrediet 1/5 bedraagt:

 • 35%, indien u geen alleenwonende bent;
 • 35% indien u alleenwonende bent en alleen woont;
 • 17,15% indien u alleenwonende bent en enkel samenwoont met een of meerdere kinderen van wie er minstens één ten laste is van u en dat, ongeacht uw leeftijd.

Eventuele vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing

Indien u een Franse grensarbeider bent of een Franse fiscale inwoner met de Franse nationaliteit die een loon ontvangt van een Belgische openbare werkgever, kunt u worden vrijgesteld van de bedrijfsvoorheffing

Indien u daar inlichtingen wenst, kunt u het volgende infoblad raadplegen: "Kunt u vrijgesteld worden van de bedrijfsvoorheffing ingehouden op de onderbrekingsuitkeringen?"

Loonfiche

Met de fiche 281.18, waarop het totaal van de ontvangen uitkeringen vermeld staat en, in voorkomend geval, het totaal van de bedrijfsvoorheffing ingehouden tijdens het belastingjaar kunt u uw belastingsaangifte invullen. In geval van laattijdige betaling, zullen de ontvangen sommen vermeld staan op de fiche 281.18 van het jaar van de betaling.

Sinds 2015 (inkomsten 2014) zal die fiche niet meer op papier worden verstuurd.  U kunt de fiche raadplegen in uw "eBox" (zie hierna) of via uw dossier "loopbaanonderbreking/tijdskrediet", alsook via "Tax-on-web/My Minfin".

Als u toch nog een papieren exemplaar van uw fiscale fiche wenst te ontvangen, dan kunt u dat vragen aan het RVA-kantoor dat bevoegd is voor uw woonplaats.

Wat is de "eBox"?

De "eBox" is een onlinedienst van de sociale zekerheid. Het is een persoonlijke en beveiligde mailbox waarmee elke burger op een gecentraliseerde manier officiële documenten kan ontvangen van de verschillende administraties van de sociale zekerheid, waaronder de RVA.

Uw "eBox" is beschikbaar op de website https://www.mysocialsecurity.be. Om hem te activeren, moet u enkel uw e-mailadres meedelen. Vervolgens zult u per mail worden verwittigd zodra een mededeling beschikbaar is in uw "eBox". Om in te loggen en de documenten die beveiligd werden doorgestuurd te raadplegen, moet u zich enkel aanmelden met uw elektronische identiteitskaart (ook "eID" genoemd) of met een "burgertoken".

Bijkomende informatie

Voor alle bijkomende vragen over de invloed van de uitkeringen voor tijdskrediet op de berekening van uw belastingen, dient u zich te wenden tot uw belastingadministratie, die daarvoor bevoegd is.

U vindt de gegevens van de belastingsadministratie waarvan u afhangt in het telefoonboek of op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën: http://www.minfin.fgov.be.

Welke invloed heeft het tijdskrediet eindeloopbaan op uw pensioen?

Indien u voldoet aan de voorwaarden bepaald door de pensioenwetgeving kunnen de periodes van 1/2 tijdskrediet of tijdskrediet 1/5 worden gelijkgesteld met prestaties, maar enkel indien u uitkeringen van de RVA ontvangt.  Om de modaliteiten te kennen in verband met de gelijkstelling van het tijdskrediet voor uw pensioen, dient u zich verplicht te wenden tot de Federale Pensioendienst (FPD), die daarvoor bevoegd is.

FPD: Zuidertoren te 1060 BRUSSEL // Tel.: 1765.

Hebt u recht op een aanmoedigingspremie?

In sommige gevallen en onder bepaalde voorwaarden, betaalt de Vlaamse Gemeenschap een aanmoedigingspremie bovenop de uitkering van de RVA. U vindt alle nuttige informatie omtrent  de aanmoedigingspremies die toegekend worden op de website van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: http://www.werk.be.  Voor alle inlichtingen en voorwaarden kunt u gratis bellen naar het nummer van de "Vlaamse Infolijn": 1700 of contact opnemen via e-mail: aanmoedigingspremie@vlaanderen.be.

Bestaan er andere mogelijkheden om de loopbaan te onderbreken dan die voorzien in het kader van het tijdskrediet?

JA. Naast de verschillende soorten tijdskrediet bestaan er 3 thematische verloven. De thematische verloven zijn specifieke vormen van loopbaanonderbreking om te voldoen aan precieze behoeften.

Die 3 thematische verloven zijn de volgende:

 • Het ouderschapsverlof. Het betreft een loopbaanonderbreking voorzien voor de opvoeding van uw kinderen jonger dan 12 jaar of jonger dan 21 jaar in geval van handicap (zie infoblad T19);
 • Het verlof voor medische bijstand. Het betreft een loopbaanonderbreking voorzien voor de zorg voor zwaar zieke leden van uw familie of uw gezin (zie infoblad T18);
 • Het palliatief verlof. Het betreft een loopbaanonderbreking voorzien om een persoon met een ongeneeslijke ziekte die terminaal is, bij te staan (zie infoblad T20).

Net zoals het tijdskrediet bieden die 3 thematische verloven de mogelijkheid om uw arbeidsovereenkomst te schorsen of uw arbeidsprestaties te verminderen tot een 1/2 betrekking of met 1/5.

Is het mogelijk een thematisch verlof te krijgen tijdens een tijdskrediet?

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om een thematisch verlof, dat wil zeggen een ouderschapsverlof, een verlof voor medische bijstand of een palliatief verlof, te krijgen tijdens de lopende periode van tijdskrediet.

De voorwaarden en de procedure die u moet volgen om een thematisch verlof te krijgen tijdens een 1/2 tijdskrediet of een tijdskrediet 1/5, worden beschreven in het infoblad T117.