U bent hier

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

De tijdelijke individuele vermindering van de arbeidsprestaties door de Brexit

Infoblad

T167

Laatste update
22-03-2021

Inleiding

De wet van 6 maart 2020 tot behoud van tewerkstelling na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie voorziet 3 maatregelen om werkverlies bij werkgevers te vermijden, die wegens de aard van hun activiteiten getroffen worden door de gevolgen van de Brexit.

Die maatregelen kunnen gelijktijdig worden toegepast. Ze zorgen ervoor dat het tewerkstellingsvolume tijdelijk kan afnemen om de loonkosten voor de werkgever te doen dalen, maar dat het loonverlies voor de betrokken werknemers wel beperkt blijft.

Het gaat om de volgende maatregelen:

 • een specifiek systeem van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor arbeiders en een specifiek systeem van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor bedienden;
 • een tijdelijke individuele vermindering van de arbeidsprestaties;
 • een tijdelijke collectieve vermindering van de arbeidsprestaties.

Die maatregelen mogen alleen worden gebruikt als de werkgever door de minister van Werk erkend is als werkgever in moeilijkheden als gevolg van de Brexit en enkel tijdens de periode van de erkenning.

De maatregelen gaan in op 22.03.2021 en lopen tot en met 21.03.2022.

Dit infoblad gaat enkel over de tijdelijke individuele vermindering van de prestaties.

Wat is de tijdelijke individuele vermindering van de prestaties door de Brexit?

Werknemers die zijn tewerkgesteld in een onderneming die is erkend als onderneming in moeilijkheden kunnen individueel en tijdelijk hun prestaties verminderen en toch hun loonverlies te beperken.

Welke werknemers komen in aanmerking voor een tijdelijke individuele vermindering van de arbeidsprestaties?

De werknemers die zijn tewerkgesteld bij een werkgever die:

 • valt onder het toepassingsveld van de wet van 05.12.1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités (hoofdzakelijk voor ondernemingen uit de privésector)
 • én door de minister van Werk is erkend als een onderneming in moeilijkheden door de Brexit.

Aan welke voorwaarden moet de onderneming voldoen om de tijdelijke individuele vermindering van de prestaties te kunnen toepassen?

De onderneming moet zijn erkend door de minister van Werk als een onderneming die op korte termijn wordt getroffen door een daling van ten minste 5% van de omzet, van de productie of van het aantal bestellingen als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Wat zijn de voorziene mogelijkheden van tijdelijke individuele vermindering van de prestaties?

De prestaties kunnen worden verminderd:

 • met 1/5 bij een voltijdse tewerkstelling;
 • tot 1/2 bij een tewerkstelling van minstens 3/4 van een voltijdse betrekking.

Hoelang kan de werkgever de werknemers een tijdelijke individuele vermindering van de prestaties voorstellen?

Tijdens de periode van 22.03.2021 tot en met 21.03.2022.

Welke minimum- en maximumperiodes moeten worden nageleefd om een tijdelijke individuele vermindering van de prestaties aan te vragen?

De werknemer kan aanvragen indienen van minimum 1 maand en van maximum 6 maanden die al dan niet opeenvolgend zijn. De overeengekomen periode moet wel volledig gesitueerd zijn binnen de periode van erkenning als werkgever die in economische moeilijkheden verkeert als gevolg van de Brexit.

Wordt de periode van tijdelijke individuele vermindering van de prestaties in aanmerking genomen voor de berekening van de maximumperiode van tijdskrediet?

Nee, de periodes die worden verkregen in het kader van een tijdelijke individuele vermindering van de prestaties worden niet afgetrokken van de maximumperiode waarop u recht heeft in het kader van tijdskrediet.

Kan de periode van tijdelijke individuele vermindering van de prestaties in aanmerking worden genomen om na te gaan of de vereiste anciënniteitsvoorwaarden en tewerkstellingsvoorwaarden in het kader van tijdskrediet zijn vervuld?

Stel: na een periode van tijdelijke individuele vermindering van de prestaties door de Brexit, wil u een tijdskrediet aanvatten. U moet daarvoor een tewerkstellingsvoorwaarde van 12 maanden respecteren voor de schriftelijke kennisgeving.

Die tewerkstelling moet ten minste 3/4 van een voltijdse betrekking bedragen bij halftijds tijdskrediet en een voltijdse betrekking bedragen bij 1/5 tijdskrediet.

Momenteel worden die periodes van tijdelijke individuele vermindering van de prestaties door de Brexit niet gelijkgesteld met arbeid en worden die dus ook niet geneutraliseerd. Bijgevolg zullen enkel de werknemers met een tijdelijke individuele vermindering van de prestaties door de Brexit van 1/5 (en die dus 4/5 bleven werken) halftijds tijdskrediet kunnen aanvragen. Dat komt doordat de tewerkstellingsvoorwaarde voor halftijds tijdskrediet 3/4 van een voltijdse betrekking is.

De werknemers met een tijdelijke individuele vermindering van de prestaties door de Brexit tot 1/2 zullen nooit eender welk tijdskrediet kunnen krijgen na hun individuele vermindering.

Wie neemt het initiatief tot de tijdelijke individuele vermindering van de prestaties?

Het is de werkgever die erkend is als in moeilijkheden die aan zijn werknemers die voldoen aan de tewerkstellingsvoorwaarden kan voorstellen om hun prestaties te verminderen in het kader van de tijdelijke individuele vermindering van de prestaties.

Bent u verplicht om het voorstel van uw werkgever te aanvaarden?

Nee. U bent niet verplicht om het voorstel van uw werkgever te aanvaarden.

Gaat u akkoord om uw prestaties te verminderen in het kader van de tijdelijke individuele vermindering van de prestaties? Dan moet de overeenkomst die dat akkoord vastlegt schriftelijk worden opgemaakt. Die overeenkomst kan worden hernieuwd voor zover ze de maximumperiode van 6 maanden niet overschrijdt.

Heeft u recht op uitkeringen tijdens de periode van de tijdelijke individuele vermindering van de prestaties?

Ja, u heeft recht op een onderbrekingsuitkering. De RVA betaalt die onderbrekingsuitkering om uw inkomensverlies te beperken.

Die uitkering is forfaitair. Ze varieert niet in functie van uw loon.

De bedragen zijn de bedragen voorzien voor een volledige maand. Dekt uw prestatievermindering geen volledige maand? Dan heeft u recht op een uitkering naar rato van het aantal gedekte dagen door de prestatievermindering.

De onderbrekingsuitkeringen zijn dezelfde als die voor tijdskrediet met motief en tijdskrediet landingsbaan.

De uitkeringen verschillen dus naargelang de leeftijd, anciënniteit en gezinstoestand.

De bedragen van de uitkeringen kunt u vinden in de rubriek Barema's (Bedragen) – Loopbaanonderbreking – Tijdskrediet | Documentatie | RVA

Hoe verkrijgt u de uitkering die is verbonden aan de tijdelijke individuele vermindering van de prestaties?

Is er een akkoord met uw werkgever en heeft u een schriftelijke overeenkomst om uw prestaties in het kader van een tijdelijke individuele vermindering van de prestaties te verminderen? Dan moet u een aanvraagformulier indienen om een uitkering te krijgen.

Welk formulier moet u gebruiken?

U moet het formulier C61- Tijdelijke individuele vermindering van de arbeidsprestaties als gevolg van de Brexit invullen. U kunt dat formulier vinden op www.rva.be.

Het gaat om een formulier dat bestaat uit:

 • deel I: dat u zelf moet invullen;
 • deel II: dat u moet laten invullen door uw werkgever.

Naar waar moet u dat formulier opsturen?

Controleer eerst of beide delen van het formulier volledig zijn ingevuld en ondertekend. Stuur het formulier (beide delen samen) aangetekend per post naar de 'dienst Loopbaanonderbreking/Tijdskrediet' van uw RVA-kantoor (zie hierna).

NB De RVA aanvaardt ook aanvragen die niet aangetekend werden verstuurd, maar in geval van betwisting is het aan u om te bewijzen dat u de aanvraag heeft verstuurd.

 Wat is uw RVA-kantoor?

In het algemeen is uw RVA-kantoor dat van het ambtsgebied van uw woonplaats.

Uitzondering op dat principe: Bent u gedomicilieerd in een ander land van de Europese Economische Ruimte (Frankrijk, Groothertogdom Luxemburg, Duitsland, Nederland ...)? Dan is uw RVA-kantoor dat van het ambtsgebied van de gemeente waar uw Belgische werkgever is gevestigd.

Waar kunt u de contactgegevens van uw RVA-kantoor terugvinden? Ga naar de zoekmotor https://www.rva.be/nl/kantoren. Daar voert u de postcode van de gemeente in waarin u bent gedomicilieerd of (als u in het buitenland bent gedomicilieerd), die van de gemeente van uw werkgever.

Binnen welke termijn moet u dat formulier opsturen?

U moet de aanvraag ten laatste 2 maanden na de aanvangsdatum indienen.

NB Die termijn van 2 maanden gaat in de dag na de dag waarop de prestatievermindering aanvangt. Die termijn staat in de aanvraag en wordt berekend van datum tot datum.

Dient u het formulier in na die termijn van 2 maanden? Dan zal het recht op uitkeringen pas worden geopend vanaf de indieningsdatum van het formulier.

Welke invloed hebben de uitkeringen op de belastingen?

De uitkering is belastbaar. Fiscaal gezien wordt ze beschouwd als een vervangingsinkomen.

Bedrijfsvoorheffing

Alle uitkeringen zijn sinds 01.01.2004 onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing.

Door die inhouding aan de bron daalt het bedrag van de ontvangen uitkering maar het voordeel daarvan is dat u na de definitieve berekening van de belastingen minder moet bijbetalen.

Bij 1/2 vermindering

Het percentage bedrijfsvoorheffing dat ingehouden wordt op uw uitkering bedraagt:

 • 17,15% als u een alleenwonende bent. Dat wil zeggen als u alleen woont of als u enkel samenwoont met een of meerdere kinderen van wie u er minstens een fiscaal ten laste heeft en dat, ongeacht uw leeftijd;
 • 30% als u jonger bent dan 50 jaar en u niet alleenstaand bent;
 • 35% als u 50 jaar of ouder bent en niet alleenstaand bent.

Bij een vermindering met 1/5

Ongeacht uw leeftijd bedraagt de bedrijfsvoorheffing ingehouden op uw uitkering:

 • 35% als u geen alleenwonende bent;
 • 35% als u een alleenwonende bent en u alleen woont;
 • 17,15% als u een alleenwonende bent en enkel samenwoont met een of meerdere kinderen van wie u er minstens een ten laste heeft.

Eventuele vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing

Bent u een Franse grensarbeider of een Franse fiscale inwoner met de Franse nationaliteit die een loon ontvangt van een Belgische openbare werkgever? Dan kunt u vrijgesteld worden van de bedrijfsvoorheffing.

Meer info? Raadpleeg het infoblad T119 'Kunt u vrijgesteld worden van de bedrijfsvoorheffing ingehouden op de onderbrekingsuitkeringen?'.

Belastingaangifte

U kunt uw belastingaangifte invullen met de loonfiche 281.18, waarop het totaal van de ontvangen uitkeringen vermeld staat en, in voorkomend geval, het totaal van de bedrijfsvoorheffing ingehouden tijdens het belastingjaar.

Bij laattijdige betaling zullen de ontvangen sommen vermeld staan op de fiche 281.18 van het jaar van de betaling.

Die fiche wordt u elektronisch toegestuurd. U kunt die fiche raadplegen in uw ‘e-Box’ of via uw dossier ‘loopbaanonderbreking/tijdskrediet’. Dat kan ook via ‘Tax-on-web/My Minfin’.

Wil u toch nog een papieren exemplaar van uw fiscale fiche ontvangen? Dan kunt u dat vragen aan uw RVA-kantoor (zie hiervoor).

Wat is de ‘e-Box’?

De 'e-Box' is de onlinedienst van de sociale zekerheid. Het is een beveiligde en persoonlijke elektronische mailbox waarmee elke burger op een gecentraliseerde manier officiële documenten kan ontvangen van de verschillende instellingen van de sociale zekerheid, waaronder de RVA.

Uw 'e-Box' is beschikbaar op de site https://www.mysocialsecurity.be. Om hem te activeren, hoeft u enkel uw e-mailadres mee te delen. Vervolgens zal u per mail worden verwittigd zodra een mededeling beschikbaar is in uw 'e-Box'. Om in te loggen en de documenten die beveiligd werden doorgestuurd te raadplegen, hoeft u zich enkel aan te melden met uw elektronische identiteitskaart (ook “e-ID” genoemd) of met een itsme.

Bijkomende informatie

Heeft u bijkomende vragen over de invloed van de uitkeringen op de berekening van uw belastingen? Wendt u zich dan tot uw belastingadministratie, die daarvoor bevoegd is. U vindt de contactgegevens van de belastingsadministratie waarvan u afhangt in het telefoonboek of op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën http://www.minfin.fgov.be.

Wat is de impact van de tijdelijke individuele vermindering van de prestaties door de Brexit op uw pensioen?

De periodes van prestatievermindering kunnen enkel worden gelijkgesteld met prestaties, als u uitkeringen ontvangt van de RVA.

Wil u de modaliteiten voor gelijkstelling voor uw pensioen te weten komen? Wendt u zich dan tot de Federale Pensioendienst: Zuidertoren te 1060 BRUSSEL – Tel. 1765 (gratis nummer).

Waar moet u zijn gedomicilieerd tijdens de tijdelijke individuele vermindering van de prestaties door de Brexit?

Tijdens die tijdelijke vermindering van de prestaties, moet u gedomicilieerd zijn:

 • ofwel in België;
 • ofwel in een ander land van de Europese economische ruimte (EER), dat wil zeggen de 27 landen van de Europese Unie + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein;
 • in Zwitserland.

Waar worden de uitkeringen betaald?

Wat ook het land is waarin u bent gedomicilieerd, de betaling van de uitkeringen gebeurt enkel in België.

Met welke inkomsten of activiteiten kan je de onderbrekingsuitkeringen cumuleren?

Raadpleeg het infoblad T1 inzake cumulatie op www.rva.be.

Wat als u wordt ontslagen tijdens uw tijdelijke individuele vermindering van de prestaties door de Brexit?

Stel: u wordt ontslagen en u krijgt een opzeggingsvergoeding in toepassing van artikel 39 van de wet van 03.07.1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten tijdens uw tijdelijke individuele vermindering van de prestaties door de Brexit. Dan zal uw vergoeding worden berekend op basis van het loon waarop u recht zou hebben gehad als u uw arbeidsprestaties niet zou hebben verminderd. Die vergoeding zal worden berekend op basis van een voltijdse of een 3/4 volgens uw arbeidsregeling.

Top