U bent hier

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

De “gewone” loopbaanonderbreking - Reglementering voor het administratief, gespecialiseerd, meesters-, vak- en dienstpersoneel van de gemeenschapsuniversiteiten van de Franse Gemeenschap, betaald door werkingstoelagen

Infoblad

T17

Laatste update
01-08-2019

Wat is loopbaanonderbreking?

Loopbaanonderbreking is een « stelsel» dat aan de werknemers de mogelijkheid geeft om volledig of gedeeltelijk hun loopbaan te onderbreken terwijl ze een uitkering ontvangen van de RVA. De toegekende uitkering verschilt naargelang de aard van loopbaanonderbreking (volledige onderbreking, halftijdse loopbaanonderbreking) en de arbeidsregeling (voltijds of deeltijds).

Welke reglementering is van toepassing?

De reglementaire basis is het K.B. van 27.11.1985 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan voor de leden van het administratief, gespecialiseerd, meesters-, vak- en dienstpersoneel van de gemeenschapsuniversiteiten.

Op wie is deze reglementering van toepassing?

Deze reglementering is van toepassing op het administratief, gespecialiseerd, meesters-, vak- en dienstpersoneel van de gemeenschapsuniversiteiten van de Franse Gemeenschap, dat betaald wordt door werkingstoelagen.

Welke vormen van loopbaanonderbreking bestaan er?

 • De « gewone » volledige loopbaanonderbreking;
 • De « gewone » halftijdse loopbaanonderbreking.

Kan een gewone loopbaanonderbreking u geweigerd worden?

JA. Loopbaanonderbreking vereist steeds de goedkeuring van de rector van de universiteit.

De volledige loopbaanonderbreking

Welke is de duur van een volledige loopbaanonderbreking?

U kunt als voltijdse of deeltijdse werknemer uw prestaties volledig schorsen.

U kunt periodes van minimum 6 maanden en maximum 12 maanden aanvragen.

Opmerking: Indien u uw loopbaan wenst te onderbreken met volledige maanden, dan moet u een periode aanvragen die loopt van datum tot de dag voor datum. Bijvoorbeeld: 3 maanden van 1 maart tot en met 31 mei (en niet tot 1 juni) of 10 maanden van 15 mei tot en met 14 maart van het jaar dat volgt (en niet tot 15 maart). 

In totaal beschikt u over 60 maanden volledige OF halftijdse loopbaanonderbreking over de ganse loopbaan.

U kunt dus ofwel 60 maanden volledige loopbaanonderbreking nemen, ofwel 60 maanden halftijdse loopbaanonderbreking, ofwel een combinatie van volledige en halftijdse loopbaanonderbreking waarvan de som gelijk is aan 60 maanden.

Op welke uitkering hebt u recht?

In geval van een volledige onderbreking van een voltijdse arbeidsregeling

Indien u voltijds tewerkgesteld bent, hebt u recht voor een volledige maand op:

 • 260,39 EUR bruto
 • 234,02 EUR netto (zie vraag m.b.t. "Is de onderbrekingsuitkering onderworpen aan belasting?")

Een proportioneel gedeelte van deze bedragen is verschuldigd voor een onvolledige maand. Dit bedrag wordt niet geïndexeerd.

In geval van volledige onderbreking van een deeltijdse arbeidsregeling

Bent u deeltijds tewerkgesteld, dan hebt u voor een volledige maand recht op een proportionele uitkering berekend als volgt:

 • 260,39 EUR bruto x Q/S (gewone uitkering) 
 • 234,02 EUR netto x Q/S (gewone uitkering) (zie vraag m.b.t. "Is de onderbrekingsuitkering onderworpen aan belasting?")

Q = gemiddeld aantal arbeidsuren per week

S = gemiddeld aantal arbeidsuren per week van een voltijdse werknemer

Een proportioneel gedeelte van deze bedragen is verschuldigd voor een onvolledige maand. Dit bedrag wordt niet geïndexeerd.

De gedeeltelijke loopbaanonderbreking

Welke vormen van gedeeltelijke loopbaanonderbreking kan u nemen?

Als voltijdse werknemer kan u uw prestaties enkel verminderen met 1/2.

Welke is de duur van de gedeeltelijke loopbaanonderbreking?

U kunt periodes van minimum 6 maanden en maximum 12 maanden aanvragen.

Opmerking: Indien u uw loopbaan wenst te onderbreken met volledige maanden, dan moet u een periode aanvragen die loopt van datum tot de dag voor datum. Bijvoorbeeld: 3 maanden van 1 maart tot en met 31 mei (en niet tot 1 juni) of 10 maanden van 15 mei tot en met 14 maart van het jaar dat volgt (en niet tot 15 maart).

In totaal beschikt u over 60 maanden volledige OF halftijdse loopbaanonderbreking over de ganse loopbaan; u kan dus ofwel 60 maanden volledige loopbaanonderbreking nemen, ofwel 60 maanden halftijdse loopbaanonderbreking, ofwel een combinatie van volledige en halftijdse loopbaanonderbreking waarvan de som gelijk is aan 60 maanden.

Op welke uitkering hebt u recht?

Voor een volledige maand van gedeeltelijke loopbaanonderbreking hebt u recht op:

 • 130,19 EUR bruto
 • 107,87 EUR netto (zie vraag m.b.t. "Is de onderbrekingsuitkering onderworpen aan belasting?")

Voor een onvolledige maand hebt u recht op een proportioneel gedeelte van dit bedrag. Dit bedrag wordt niet geïndexeerd.

Kunt u overgaan van een gedeeltelijke loopbaanonderbreking naar een volledige loopbaanonderbreking en omgekeerd?

U mag zonder werkhervatting overgaan van een gedeeltelijke loopbaanonderbreking naar een volledige en omgekeerd. Samen moeten beide periodes in totaal 6 maand bedragen.

Welke formaliteiten moet u vervullen om een loopbaanonderbreking te kunnen genieten?

Ten aanzien van de werkgever

U dient uw aanvraag te doen aan uw rector waarbij u de datum meedeelt waarop de onderbreking van uw loopbaan zal aanvangen, evenals de duur ervan. Hierbij voegt u het aanvraagformulier C61 openbare sector. Deze aanvraag gebeurt minstens 3 maanden voor de aanvang van de onderbreking, tenzij de rector een kortere termijn aanvaardt.

Ten aanzien van de RVA

Welk formulier gebruikt u?

Om de onderbrekingsuitkeringen aan te vragen, gebruikt u het aanvraagformulier C61 openbare sector.

U kunt dit formulier downloaden van de website van de RVA: www.rva.be.

Dit formulier is ook beschikbaar in de verschillende RVA-kantoren en bij de Informatiedienst loopbaanonderbreking van het hoofdbestuur van de RVA.

 • U vult deel I van het aanvraagformulier in;
 • Uw werkgever moet deel II van dit document invullen.

Opgelet: u kunt slechts één loopbaanonderbreking aanvragen per formulier.

Waarheen en hoe verzendt u het formulier?

U stuurt het volledig ingevulde formulier per aangetekend schrijven naar de dienst Loopbaanonderbreking van het RVA-kantoor van uw woonplaats.

De RVA aanvaardt ook gewone zendingen, maar in geval van betwisting ligt de bewijslast van de verzending van de aanvraag bij u.

Indien u het formulier zelf afgeeft in het bevoegde RVA-kantoor, vraag dan zeker een ontvangstbewijs.

Woont u in ander een land van de Europese Economische Ruimte dan België of in Zwitserland, dan moet u dit formulier indienen bij de Dienst loopbaanonderbreking van het RVA-kantoor bevoegd voor de technische bedrijfseenheid of de administratie waar u werkt.

De gegevens van de verschillende RVA-kantoren staan op de website van de RVA en op de laatste bladzijde van de aanvraagformulieren. U kunt ze ook krijgen bij de Informatiedienst loopbaanonderbreking van het hoofdbestuur van de RVA.

Binnen welke termijn moet u het formulier naar de RVA sturen?

U moet het formulier ten vroegste 6 maanden vóór de begindatum van de onderbreking en ten laatste 2 maanden na de begindatum van de onderbreking opsturen.

Zolang de maximumduur niet bereikt is, kunt u uw loopbaanonderbreking laten verlengen of een nieuwe aanvraag indienen.

Opmerking: elke nieuwe aanvraag of aanvraag tot verlenging moet ingediend worden in dezelfde vorm en binnen dezelfde termijn als een eerste aanvraag.

Indien een verlenging onmiddellijk aansluit op uw vorige periode van loopbaanonderbreking, is er geen minimumduur van 6 maanden vereist voor deze verlenging.

Indien een nieuwe aanvraag niet onmiddellijk aansluit op uw vorige periode van loopbaanonderbreking, is de minimumduur van 6 maanden opnieuw vereist.

Wat gebeurt er indien u het formulier te laat opstuurt?

Als rechthebbende op uitkeringen toegekend door de RVA, bent u ervoor verantwoordelijk om het aanvraagformulier binnen de reglementaire termijn in te dienen.

Indien u uitkeringen aanvraagt en het formulier de RVA bereikt na de termijn van 2 maanden die volgt op de aanvangsdatum van het tijdskrediet, wordt het recht op uitkeringen pas geopend vanaf de datum van verzending van het formulier.

Waar moet u wonen tijdens de loopbaanonderbreking?

Tijdens de periodes van loopbaanonderbreking moet u wonen:

 • in België;
 • in een ander land van de Europese economische ruimte (dit wil zeggen de 28 landen van de Europese Unie + Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein);
 • in Zwitserland

Uitzondering

Indien u uw echtgeno(o)t(e) of uw wettelijk samenwonende volgt die tijdelijk en beroepshalve voor rekening van zijn/haar werkgever naar een land vertrekt dat gelegen is buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, dan mag u voor de duur van deze opdracht daar gedomicilieerd zijn.

Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de samenlevingsvorm van 2 personen (ongeacht de aard van de verhouding en het geslacht) die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd bij de ambtenaar van de burgelijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats.

In dat geval moet u een attest van de werkgever van uw echtgeno(o)t(e) of van de werkgever van uw wettelijk samenwonende toevoegen, waaruit blijkt dat de professionele opdracht niet vereist dat u zich definitief in het buitenland vestigt.

Als u uw wettelijk samenwonende volgt, moet u eveneens een bewijs van wettelijke samenwoning voegen bij uw uitkeringsaanvraag.

Waar mogen de onderbrekingsuitkeringen betaald worden?

De betaling van de onderbrekingsuitkeringen kan verricht worden per circulaire cheque of bankoverschrijving.

In het geval van een bankoverschrijving, kan de betaling verricht worden op een financiële rekening in:

 • België;
 • een land dat behoort tot de gemeenschappelijke betalingsruimte voor de euro, of SEPA ( = Single Euro Payments Area).

NB: Het gaat om de volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk ( inclusief Guadeloupe, Martinique, Frans Guyana en Réunion), Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief Azoren en Madeira), Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief Canarische Eilanden, Ceuta en Mellila), Tjechië, Verenigd Koninkrijk (inclusief Gibraltar en Noord-Ierland), Zweden, Zwitserland.

Met welke inkomsten of activiteiten kan je de onderbrekingsuitkeringen cumuleren?

Raadpleeg het infoblad T1 inzake cumulatie op www.rva.be.

Wat doet de directeur van het RVA-kantoor?

De directeur van het RVA-kantoor:

 • kent u het recht op onderbrekingsuitkeringen toe en stuurt u de beslissing C62 waarop uw persoonlijke gegevens, het soort onderbreking, het bedrag van uw uitkeringen en de betrokken periode vermeld staan. Elke maand na vervallen termijn betaalt de RVA u uw uitkering per circulaire cheque of overschrijving;
 • weigert de onderbrekingsuitkeringen en brengt u in kennis van zijn beslissing via het document C62 dat u per aangetekend schrijven wordt toegestuurd.

U kunt vragen om de beslissing C62 te krijgen via uw "box". Als u dat niet doet, zal u het via de post krijgen.

 • De "e-Box" is de onlinedienst van de sociale zekerheid. Het is een persoonlijke en beveiligde mailbox waarmee elke burger op een gecentraliseerde manier officiële documenten kan ontvangen, waaronder documenten van de RVA. De "e-Box" is beschikbaar op de website https://www.mysocialsecurity.be.

Kunt u de beslissing van de RVA betwisten?

Ja, u kunt in beroep gaan tegen de beslissing van de RVA bij de bevoegde arbeidsrechtbank.

Voor meer informatie over de te volgen procedure, kunt u het infoblad "Beroep tegen de beslissing van de RVA inzake loopbaanonderbreking / tijdskrediet" raadplegen.

Dit infoblad is beschikbaar op onze website, in de verschillende RVA-kantoren en bij de infodienst tijdskrediet van het Hoofdbestuur van de RVA.

Hoe kunt u uw dossier opvolgen ?

U kunt uw dossier raadplegen op de portaalsite van de sociale zekerheid https://www.socialsecurity.be, rubriek "On-line diensten" via De sociaal verzekerde / Dossier loopbaanonderbreking / Raadpleging.

Om toegang te hebben moet u beschikken over een burgertoken of een elektronische identiteitskaart. Wilt u dit token aanvragen of informatie krijgen over de elektronische identiteitskaart, dan kunt u terecht op dezelfde site.

NB: Via een link vanop de website van de RVA www.rva.be, rubriek "Loopbaanonderbreking" / "Raadpleeg uw dossier", kunt u eveneens toegang krijgen tot de portaalsite van de sociale zekerheid om uw dossier op te volgen.

Dankzij de toepassing E-LO, kunt u de volgende zaken on-line raadplegen:

 • de vooruitgang van uw dossier;
 • de beslissing C62 tot toekenning van uitkeringen;
 • het bedrag van de uitkeringen;
 • de betaaldatum;
 • de historiek van de uitkeringen;
 • de belastingsfiche;
 • de periodes onderbreking/tijdskrediet die u reeds genoten hebt.

U kunt ook het formulier C62 (het formulier tot toekenning van een loopbaanonderbreking ) dat op u van toepassing is, raadplegen en afdrukken indien de beslissing positief is. Sommige administraties kunnen u dit formulier C62 immers vragen om voordelen te bekomen.

Wanneer verliest u uw recht op onderbrekingsuitkeringen?

Uw recht op onderbrekingsuitkeringen gaat verloren:

 • aan het einde van de maximum vergoedbaarheidstermijn of aan het einde van de termijn vermeld in het akkoord met uw werkgever, behalve indien deze termijn wordt verlengd na onderling akkoord;
 • vanaf de dag waarop u het werk hervat bij dezelfde of bij een andere werkgever;
 • vanaf de dag waarop uw arbeidsovereenkomst eindigt;
 • vanaf de dag waarop u een pensioen ontvangt;
 • vanaf de dag waarop u gedurende meer dan 12 maanden een volledige loopbaanonderbreking cumuleert met een zelfstandige activiteit;
 • vanaf de dag waarop u gedurende meer dan 24 maanden een halftijdse onderbreking of 60 maanden een 1/5 onderbreking cumuleert met een zelfstandige activiteit;
 • vanaf de dag waarop u een zelfstandige activiteit aanvat tijdens een periode van gedeeltelijke loopbaanonderbreking;
 • vanaf de dag waarop u een nevenactiviteit in loondienst aanvat;
 • vanaf de dag waarop u uw nevenactiviteit in loondienst uitbreidt.

Wanneer worden uw onderbrekingsuitkeringen teruggevorderd?

Alle onrechtmatig ontvangen onderbrekingsuitkeringen worden teruggevorderd, onder meer:

 • wanneer uw effectieve periode van loopbaanonderbreking met uitkeringen niet de minimumduur van 6 maand bereikt;

Indien u omwille van uitzonderlijke omstandigheden de minimumduur van 6 maanden niet hebt gerespecteerd, kunt u een gemotiveerde aanvraag indienen tot verzaking aan de terugvordering van de uitkeringen. U moet deze aanvraag opsturen naar de directeur van het RVA-kantoor waarvan u afhangt. Hij zal ze overmaken aan de administrateur-generaal. De administrateur-generaal van de RVA kan afzien van de terugvordering, indien hij de omstandigheden als uitzonderlijk beschouwt.

 • wanneer u uw RVA-kantoor niet vooraf en schriftelijk op de hoogte brengt van het aanvatten of uitbreiden van een nevenactiviteit of van het uitoefenen van een zelfstandige activiteit.

Wanneer u bewijst dat u ter goeder trouw uitkeringen hebt ontvangen waarop u geen recht had, wordt de terugvordering beperkt tot de laatste 150 dagen van onverschuldigde toekenning. Deze beperking wordt niet in acht genomen in geval van cumulatie met een prestatie toegekend krachtens een regeling van sociale zekerheid.

Is de onderbrekingsuitkering onderworpen aan belasting?

Ja, de onderbrekingsuitkering wordt vanuit fiscaal oogpunt beschouwd als een vervangingsinkomen.

Alle onderbrekingsuitkeringen zijn onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing sinds 01.01.2004.

Door deze inhouding aan de bron daalt het bedrag van uw onderbrekingsuitkering maar het voordeel daarvan is dat u minder belastingen zal moeten bijbetalen na de definitieve berekening ervan.

De bedrijfsvoorheffing die ingehouden wordt op uw uitkering bedraagt 10,13% indien u in volledige loopbaanonderbreking bent en 17,15% indien u uw prestaties verminderd hebt.

Indien u een Franse grensarbeider bent en u hiervan het bewijs aan de RVA levert via het document 276 FRONT./GRENS, afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Financiën, kan u vrijstelling bekomen van bedrijfsvoorheffing op de onderbrekingsuitkering.

Indien u tijdens de loopbaanonderbreking dit statuut verliest, dient u het RVA-kantoor te verwittigen omdat u dan geen recht meer heeft op de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing.

Fiscale aangifte

Met de fiche 281.18, waarop het totaal van de ontvangen uitkeringen vermeld staat en, in voorkomend geval, het totaal van de bedrijfsvoorheffing ingehouden tijdens het belastingjaar kunt u uw belastingsaangifte invullen. In geval van laattijdige betaling, zullen de ontvangen sommen vermeld staan op de fiche 281.10 van het jaar van de betaling.

Die fiche wordt u elektronisch toegestuurd.  U kunt de fiche raadplegen in uw ‘e-Box’ of via uw dossier ‘loopbaanonderbreking/tijdskrediet’. Dat kan ook via ‘Tax-on-web/My Minfin’.

Wat is de "e-Box"?

De "e-Box" is de onlinedienst van de sociale zekerheid. Het is een persoonlijke en beveiligde mailbox waarmee elke burger op een gecentraliseerde manier officiële documenten kan ontvangen van de verschillende diensten van de sociale zekerheid, waaronder de RVA.

De "e-Box" is beschikbaar op de website sociale https://www.mysocialsecurity.be. Om hem te activeren, moet u enkel uw e-mailadres meedelen. Vervolgens zult u per mail worden verwittigd zodra een mededeling beschikbaar is in uw "e-Box". Om in te loggen en de documenten die beveiligd werden doorgestuurd te raadplegen, moet u zich enkel aanmelden met uw elektronische identiteitskaart (ook "eID" genoemd) of met een "burgertoken".

Bijkomende informatie

Voor alle bijkomende vragen over de invloed van de onderbrekingsuitkeringen op de berekening van uw belastingen, dient u zich te wenden tot uw belastingsadministratie.

U vindt de gegevens van de belastingsadministratie waarvan u afhangt in het telefoonboek of op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën: https://financien.belgium.be/nl/.

Welke invloed heeft de loopbaanonderbreking op uw pensioen?

A. De contractuele personeelsleden

Voor alle bijkomende vragen betreffende de gelijkstelling van de periodes van loopbaanonderbreking voor de toekenning van het pensioen, dienen de contractuele personeelsleden zich te wenden tot de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)

RVP: Zuidertoren te 1060 BRUSSEL - Tel 1765 (gratis nummer). Internet : http://www.onprvp.fgov.be of http://www.mypension.be.

B. De statutaire personeelsleden

Voor alle bijkomende vragen in verband met de aanvaarding van periodes loopbaanonderbreking voor de toekenning van het pensioen, dienen de statutaire personeelsleden zich te wenden tot de Pensioendienst voor de Overheidssector.

De PDOS heeft een brochure uitgegeven met als titel "Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector", met de regels die van toepassing zijn op de loopbaanonderbreking. De brochure is beschikbaar op de website: http://www.pdos.fgov.be.

Voor meer info kan u terecht op het gratis nummer van de PDOS: 1765

Top