Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Delen

Uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering van het bedrijf waarvoor u werkt

Infoblad

T25

Laatste update
01-09-2018

De zesde staatshervorming

Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

De informatie in dit infoblad heeft wat de vermindering van werkgeversbijdragen betreft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 naar het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap overgedragen werden. (zie www.vdab.bewww.actiris.be, www.brussel-economie-werk.be, www.leforem.be, http://emploi.wallonie.be, www.ifapme.be, www.adg.be).

De bestaande regelgeving en procedures blijven van kracht tot deze gewijzigd worden door een Gewest of door de Duitstalige Gemeenschap.

Op wie is dit infoblad van toepassing?

Werknemers ontslagen in het kader van de herstructurering

Dit infoblad is op u van toepassing wanneer u:

 • ontslagen bent in het kader van de herstructurering;
 • door een werkgever in herstructurering;
 • die een tewerkstellingscel heeft opgericht of eraan deelneemt.

Gelijkgestelde werknemers

Dit infoblad is ook op u van toepassing wanneer:

 • u met uw werkgever in herstructurering verbonden was door een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of voor uitzendarbeid;
 • deze arbeidsovereenkomst omwille van de herstructurering niet verlengd werd;
 • en u bovendien op de datum van de aankondiging van het collectief ontslag een ononderbroken dienstanciënniteit had van minstens 1 jaar.

Wanneer voor werknemers van deze categorie andere regels gelden, zal dat duidelijk aangegeven worden in dit infoblad.

Wat is ...

... een werkgever in herstructurering?

Een werkgever is in herstructurering wanneer hij:

 • behoort tot de private sector;
 • en een collectief ontslag aankondigt.

Hoelang de werkgever in herstructurering is, wordt bepaald door de federale minister van Werk. Deze periode wordt de erkenningsperiode genoemd en wordt per brief meegedeeld aan de werkgever. 

... een werknemer ontslagen in het kader van de herstructurering?

Een werknemer is ontslagen in het kader van de herstructurering wanneer hij:

 • op het ogenblik van de aankondiging van het collectief ontslag tewerkgesteld is in de onderneming waarvoor het collectief ontslag werd aangekondigd;
 • en tijdens de periode van de herstructurering wordt ontslagen.

... een tewerkstellingscel?

Een tewerkstellingscel is een samenwerkingsverband tussen:

 • de werkgever in herstructurering;
 • één of meerdere vakbonden;
 • en de bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding.

Ze wordt naar aanleiding van de herstructurering opgericht.

In een aantal gevallen is de werkgever verplicht een tewerkstellingscel op te richten, in andere gevallen heeft hij daar de mogelijkheid toe.

De deelname aan een regionaal alternatief (van Actiris, ADG, FOREM, VDAB) wordt gelijkgesteld met de oprichting van een tewerkstellingscel.

Wat zijn uw rechten en plichten in het kader van de herstructurering?

Moet u zich inschrijven in de tewerkstellingscel?

U bent een werknemer ontslagen in het kader van een herstructurering?

U moet zich inschrijven in de tewerkstellingscel en bovendien ingeschreven blijven gedurende:

 • 3 maanden als u op de datum van de aankondiging van het collectief ontslag minder dan 45 jaar was;
 • 6 maanden als u op de datum van de aankondiging van het collectief ontslag minstens 45 jaar was.

Als u zich niet (voldoende lang) inschrijft in de tewerkstellingscel, kunt u uitgesloten worden van het recht op werkloosheidsuitkeringen. Bovendien kunt u dan niet op SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) in het kader van de herstructurering.

Na afloop van de periode in de tewerkstellingscel krijgt u van de directeur van de tewerkstellingscel een bewijs dat u bent ingeschreven. Op dat bewijs wordt ook de totale periode van inschrijving geattesteerd.  

Voor meer informatie, zie het infoblad:

 • T47 “In welke gevallen kunt u een sanctie krijgen?”
 • T95 “Het recht op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ingevolge een collectief ontslag in het kader van het activerend beleid bij herstructureringen”

U kunt de infobladen consulteren op de website www.rva.be. U kunt deze ook vragen aan uw uitbetalingsinstelling of aan het lokale werkloosheidskantoor van de RVA.

U bent een gelijkgestelde werknemer?

U hebt wel de mogelijkheid zich in te schrijven in de tewerkstellingscel maar u bent er niet toe verplicht. Het feit ingeschreven te zijn, brengt wel financiële voordelen met zich mee.

Schrijft u zich vrijwillig in, dan moet u wel voldoende lang ingeschreven blijven. Ook hier geldt een termijn van:

 • 3 maanden als u op de datum van de aankondiging van het collectief ontslag minder dan 45 jaar was;
 • 6 maanden als u op de datum van de aankondiging van het collectief ontslag minstens 45 jaar was.

Als u niet voldoende lang ingeschreven blijft, kunt u uitgesloten worden van het recht op uitkeringen.

U krijgt reeds bij de inschrijving een bewijs dat u bent ingeschreven. Op dat document staat ook dat u onder de bijzondere regeling valt. U hebt dit document nodig om de financiële voordelen verbonden aan de inschrijving in de tewerkstellingscel te bekomen.

Uitzondering?

Er bestaat een uitzondering voor werknemers die:

 • ontslagen zijn in het kader van een erkenning die aanvangt vóór 09.10.2014
 • en bovendien op het einde van de opzegtermijn of op het einde van de opzegvergoeding:
 • ofwel 58 jaar oud zijn
 • ofwel een beroepsverleden kunnen aantonen van 38 jaar.

Voldoet u aan deze voorwaarden en schrijft u zich niet in, dan heeft dat geen gevolg op uw recht op uitkeringen of op uw recht op SWT in het kader van de erkenning.  

Hoe wordt u begeleid in de tewerkstellingcel?

Als u bent ingeschreven in de tewerkstellingscel, hebt u recht op een outplacementaanbod. U moet dat outplacementaanbod aannemen en eraan meewerken.

Ook andere vormen van begeleiding die u in de tewerkstellingscel worden aangeboden, moet u aannemen. U moet er ook aan meewerken.

U kunt uitgesloten worden van het recht op uitkeringen als u outplacement of elke andere begeleiding in de tewerkstellingscel weigert.

Deze principes gelden ook voor wie valt onder de bijzondere regeling en zich vrijwillig heeft ingeschreven in de tewerkstellingscel.

Voor meer informatie, zie het infoblad T47 “In welke gevallen kunt u een sanctie krijgen?”

Hebt u recht op een financieel voordeel in de tewerkstellingscel?

Tijdens de verplichte periode in de tewerkstellingscel (dus beperkt tot 3 of 6 maanden volgens uw leeftijd op de datum van de aankondiging van het collectief ontslag) kunt u aanspraak maken op een vergoeding.

Welke vergoeding dit is, verschilt naargelang u een werknemer bent die ontslagen is in het kader van een herstructurering of een gelijkgestelde werknemer.  

U bent een werknemer ontslagen in het kader van een herstructurering?

Als u zich inschrijft in de tewerkstellingscel en u op de datum van de aankondiging van het collectief ontslag een ononderbroken dienstanciënniteit had van minstens 1 jaar, hebt u tijdens de periode in de tewerkstellingscel recht op een inschakelingsvergoeding.

Het maandelijkse bedrag van de inschakelingsvergoeding is gelijk aan het lopende loon en de normale voordelen en wordt betaald door uw werkgever.

U bent een gelijkgestelde werknemer?

U hebt geen recht op een inschakelingsvergoeding maar u hebt wel recht op verhoogde werkloosheidsuitkeringen tijdens de periode van inschrijving in de tewerkstellingscel.

Het bedrag hang af van uw leeftijd op de datum van de aankondiging van het collectief ontslag.  

 

U bent op de datum van aankondiging van het collectief ontslag

U ontvangt: 

minder dan 45 jaar

65% van uw brutoloon (maximale uitkering: 66,78 euro/dag) (1)
gedurende maximaal 3 maanden (2)

minstens 45 jaar

65% van uw brutoloon (maximale uitkering: 66,78 euro/dag) (1)
gedurende maximaal 6 maanden (2)

(1) In een regime van 6 dagen per week. De bedragen gelden vanaf 01.09.2018.

(2) Inieder geval beperkt tot de periode van de inschrijving bij de tewerkstellingscel indien deze minder dan 3, respectievelijk 6 maanden duurt. 

U kunt deze verhoogde werkloosheidsuitkeringen aanvragen via uw uitbetalingsinstelling. U hebt daarvoor uw recentste formulier C4 nodig en een bewijs van inschrijving bij de tewerkstellingscel.

Na afloop van de periode in de tewerkstellingscel krijgt u de normale werkloosheidsuitkering voor uw gezinscategorie. U vindt meer informatie hierover in het infoblad T67 “Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?”

Hebt u recht op een verminderingskaart herstructureringen?

Als u zich inschrijft in de tewerkstellingscel krijgt u een verminderingskaart herstructureringen. In geval van werkhervatting bij een nieuwe werkgever tijdens de geldigheidsperiode van deze verminderingskaart herstructureringen kan dit onder voorwaarden voordelen openen:

 • voor uzelf;
 • voor uw nieuwe werkgever.

Van wie krijgt u een verminderingskaart herstructureringen?

Dit hangt af van twee zaken:

 • In welk Gewest was uw werkgever gevestigd?
 • Wanneer heeft uw werkgever een collectief ontslag aangekondigd?

Dit blijkt uit het volgende schema

 Ligging van de vestigingseenheid waar uw werkte

Datum van de aankondiging van het collectief ontslag

Vlaams Gewest

Duitstalige Gemeenschap

Waals Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vóór 01.01.2016

RVA (1)

RVA (1)

RVA (1)

RVA (1)

Na 31.12.2015 en
vóór 01.01.2017

RVA (1)

RVA (1)

 • RVA (2)
 • FOREM (3)
 •  RVA (2)
 • Actiris (3)

Na 31.12.2016 en
vóór 01.07.2017

RVA (2) (4)

RVA (1)

 • RVA (2)
 • FOREM (3)
 • RVA (2)
 • Actiris (3)

Na 30.06.2017 en
vóór 01.10.2017

RVA (2) (4)

RVA (1)

RVA (2) (5)

 • RVA (2)
 • Actiris (3)

Na 30.09.2017

RVA (2) (4)

RVA (1)

RVA (2) (5)

RVA (2)(6)

 

(1)  De verminderingskaart van de RVA opent onder voorwaarden het recht op RSZ-voordelen voor de werknemer én de nieuwe werkgever.

(2)  De verminderingskaart van de RVA opent onder voorwaarden het recht op RSZ-voordelen voor de werknemer.

(3)  De verminderingskaart van Actiris of FOREM opent onder voorwaarden het recht op RSZ-voordelen voor de nieuwe werkgever.

(4)  Vlaanderen heeft de RSZ-voordelen voor de nieuwe werkgever afgeschaft vanaf 01.01.2017. Er wordt vanaf 01.01.2017 dan ook geen verminderingskaart meer gegeven met de RSZ-werkgeversvoordelen.

(5)  Wallonië heeft de RSZ-voordelen voor de nieuwe werkgever afgeschaft vanaf 01.07.2017. Er wordt vanaf 01.07.2017 dan ook geen verminderingskaart meer gegeven met de RSZ-werkgeversvoordelen.

(6)  Brussel heeft de RSZ-voordelen voor de nieuwe werkgever afgeschaft vanaf 01.10.2017. Er wordt vanaf 01.10.2017 dan ook geen verminderingskaart meer gegeven met de RSZ-werkgeversvoordelen.

Hoe lang is de verminderingskaart herstructureringen van de RVA geldig?

Uw verminderingskaart herstructureringen die u krijgt van de RVA is geldig vanaf de datum van aankondiging van het collectief ontslag, tot 12 maanden na uw inschrijving in de tewerkstellingscel. U vindt de exacte periode onderaan op de kaart.

Uw kaart is met andere woorden al geldig nog vooraleer u ze gekregen hebt. Dat is bedoeld om ook voordelen toe te kennen aan wie al vóór het ontslag elders aan het werk is gegaan en op dat moment nog géén kaart had.

Voorbeeld

Uw werkgever kondigt op 15 januari 2015 een collectief ontslag aan. U wordt ontslagen op 31 mei en schrijft u in op 1 juni 2015. De RVA ontvangt op 19 april alle gegevens van de directeur van de tewerstellingscel. De RVA zal u een verminderingskaart herstructureringen bezorgen die  geldig is van 15 januari 2015 tot en met 31 mei 2016.  

Wat is uw voordeel?

Als u tijdens de duur van uw verminderingskaart herstructureringen het werk hervat bij een nieuwe werkgever, krijgt u een vermindering op uw RSZ-bijdragen, indien uw nieuw loon niet hoger is dan een bepaald bedrag.

Hoeveel bedraagt de vermindering?

De vermindering bedraagt 133,33 euro per maand indien u een volledige maand voltijds werkt. Indien u geen volledige maand voltijds werkt of indien u deeltijds werkt, wordt dat bedrag proportioneel verminderd. Indien u arbeider bent, wordt dat bedrag vermenigvuldigd met 1,08.

U ontvangt tijdens die tewerkstellingsperiodes dus een hoger nettoloon van uw werkgever. De werkgever moet daar rekening mee houden bij de berekening van uw nettoloon.

Toon hem dus zeker de kaart.

Hoeveel mag uw loon bedragen?

Om deze vermindering te genieten, mag uw refertemaandloon niet boven een bepaald grensbedrag liggen. Dat refertemaandloon is het brutomaandloon dat u zou verdienen indien u voltijds werkte.

Het grensbedrag is afhankelijk van uw leeftijd op de datum van indiensttreding.

Voor de actuele grensbedragen neemt u contact op met de RSZ.

Contactgegevens

 • De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Victor Hortaplein 11, 1060 Brussel
  (tel. 02 509 31 11) (website: www.onssrszlss.fgov.be)
Hoelang hebt u recht op de vermindering?

U krijgt deze vermindering voor elke periode van tewerkstelling bij een nieuwe werkgever die gelegen is in de periode die:

 • aanvangt op de dag dat u uw eerste tewerkstelling aanvat tijdens de geldigheidsperiode van de verminderingskaart herstructureringen;
 • en eindigt op de laatste dag van het tweede kwartaal volgend op dit waarin u het werk hervat hebt (dus maximaal 9 maanden).

Van zodra u het werk hervat bij een nieuwe werkgever begint de periode te lopen.

Voorbeeld

Uw werkgever kondigt op 15 januari 2015 een collectief ontslag aan. U wordt ontslagen op 31 mei en schrijft u in op 1 juni 2015. De RVA stuurt u een kaart die geldig is van 15 januari 2015 tot en met 31 mei 2016. U was voor uw ontslag vrijgesteld van prestaties en hervatte al op 16 mei 2015 voltijds het werk als bediende bij een andere werkgever. Uw loon ligt niet boven het grensbedrag verbonden aan uw leeftijd.

U krijgt dan een RSZ-vermindering van 133 euro per maand en dit van 16 mei 2015 (datum werkhervatting) tot en met 31 december 2015 (einde van het tweede kwartaal volgend op het kwartaal waarin u het werk hervatte).

Wat moet u doen?

Om uw RSZ-verminderingen te genieten, moet u uw verminderingskaart herstructureringen overmaken aan uw nieuwe werkgever. De werkgever vermeldt de vermindering van de bijdragen op de driemaandelijkse RSZ-aangifte.

Wat is het voordeel voor uw nieuwe werkgever?

Hervat u tijdens de geldigheidsperiode van de verminderingskaart het werk bij een nieuwe werkgever? Uw nieuwe werkgever zal een vermindering krijgen op zijn RSZ-bijdragen wanneer uw nieuw loon niet hoger ligt dan een bepaald bedrag.

Stel dat u binnen de geldigheidsperiode van de verminderingskaart het werk hervat bij een nieuwe werkgever en na afloop opnieuw het werk hervat bij een andere werkgever, nog steeds binnen de geldigheidsperiode van de verminderingskaart. In dat geval beginnen de voordelen voor deze tweede nieuwe werkgever opnieuw te lopen.

Zoals hoger aangehaald is het ofwel de verminderingskaart van de RVA die dit recht opent (indien dat de enige kaart is die wordt gegeven en de kaart bovendien het recht opent op voordelen voor uzelf én voor de nieuwe werkgever) ofwel de verminderingskaart die wordt gegeven door Forem of ACTRIS.  

Op de verminderingskaart vindt uw werkgever meer uitleg over dit voordeel.  

Opgelet: verschillende gewesten hebben de RSZ-voordelen voor de werkgever afgeschaft. Dat betekent dat uw werkgever vanaf een bepaald ogenblik de voordelen niet meer zal krijgen, zelfs al hebt u nog een geldige verminderingskaart.

Dit hangt af van twee zaken:

 • In welk Gewest is uw nieuwe werkgever gevestigd?
 • Wanneer treedt u in dienst bij de nieuwe werkgever?

Opgelet: de gewesten beperken de voordelen zelfs voor lopende tewerkstellingen.

Dit blijkt uit het volgende schema

Ligging van de vestigingseenheid waar u in dienst treedt 

Datum waarop u in dienst treedt

Vlaams Gewest

Duitstalige Gemeenschap

Waals Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vóór 01.01.2017

RSZ-voordelen tot maximaal 31.12.2018

RSZ-voordelen tot de normale einddatum

RSZ-voordelen tot maximaal 30.06.2020

 

RSZ-voordelen tot maximaal 31.12.2018

Na 31.12.2016 en
vóór 01.07.2017

Geen RSZ-voordelen

RSZ-voordelen tot de normale einddatum

RSZ-voordelen tot maximaal 30.06.2020

RSZ-voordelen tot maximaal 31.12.2018

Na 30.06.2017 en
vóór 01.10.2017

Geen RSZ-voordelen

RSZ-voordelen tot de normale einddatum

Geen RSZ-voordelen

RSZ-voordelen tot maximaal 31.12.2018

Na 30.09.2017

Geen RSZ-voordelen

RSZ-voordelen tot de normale einddatum

Geen RSZ-voordelen

Geen RSZ-voordelen

U wilt meer informatie?

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Bij deze dienst kunt u terecht voor onder andere de volgende vragen:

 • Wat is een collectief ontslag?
 • Moet/kan ik mij bij de tewerkstellingscel inschrijven?
 • Wat is outplacement?
 • Wat is een inschakelingsvergoeding en kan ik die krijgen?

U kunt de website van deze dienst consulteren: www.werk.belgie.be => Thema’s =>  Herstructurering.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met deze dienst:

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1 te 1070 Brussel
Telefoon: 02 233 41 11 (algemeen oproepnummer)
Fax: 02 233 44 88 (algemeen faxnummer)
E-mail: fod@werk.belgie.be

De gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling

Bij deze dienst kunt u, ongeacht de datum van de aankondiging van het collectief ontslag, terecht voor onder andere de volgende vragen:

 • Hoe word ik ingeschreven in de tewerkstellingscel?
 • Welke begeleiding kan ik in de tewerkstellingscel krijgen?

Als het collectief ontslag werd aangekondigd na 31.12.2015 en uw werkgever gevestigd is in  het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest of in het Waalse Gewest, kunt u bij deze dienst ook terecht voor vragen over:

 • de verminderingskaart die wordt afgeleverd door de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling;
 • en de voordelen die deze kaart opent.

U kijkt eerst na welke instelling bevoegd is voor de vestigingsplaats van uw werkgever.

Voor de adressen en andere contactgegevens van de bevoegde instelling kunt u vervolgens onze website raadplegen: www.rva.be => Partners => Gewesten.