U bent hier

Bron

De cijfers opgenomen in de rubrieken 1.1 tot en met 1.5, 1.7, 1.8 en 1.12 zijn gebaseerd op betalingen uitgevoerd door de uitbetalingsinstellingen (UI) of door de RVA.

Betalingen die uitgevoerd worden door de uitbetalingsinstellingen moeten door de RVA gecontroleerd worden. Die controle noemen we verificatie. De betaalgegevens die op deze site gepubliceerd worden, zijn – tenzij anders vermeld - allemaal vóór verificatie.

In dit verband is het nuttig om het verschil tussen indieningsmaand en refertemaand te duiden. De indieningsmaand is de maand tijdens dewelke de UI de betalingen indienen bij de RVA; de refertemaand is de maand waarop een betaling betrekking heeft. Er kunnen meerdere refertemaanden tijdens één indieningsmaand ingediend worden. Indien de refertemaand kleiner is dan de indieningsmaand spreken we van achterstallige betalingen.

De RVA-betaalstatistieken zijn gebaseerd op de indieningsmaand.

De UI moeten uiterlijk de twintigste kalenderdag van de kalendermaand volgend op de indieningsmaand de betalingen bij de RVA indienen. Dat is de reden waarom de  betaalstatistieken vóór verificatie beschikbaar zijn met 1 maand vertraging.

Belangrijk

De werkloosheidscijfers van de RVA betreffen enkel de vergoede werklozen. Mensen die zich wenden tot het OCMW voor een leefloon - omdat zij geen recht (meer) hebben op een werkloosheidsuitkering -  en zich inschrijven als werkzoekende vinden we dus niet terug in de vergoede werkloosheidscijfers.

Een RVA-kantoor zoeken

Top