U bent hier

Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - juli 2021

De onderbrekingsuitkeringen nemen af met 12,1% op jaarbasis in juli 2021 (1)

In juli 2021 werden in totaal 227.949 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 31.379 minder dan in juli 2020 (-12,1%). Het gaat om 88.343 uitkeringen voor tijdskrediet (38,8%), 98.632 voor thematische verloven (43,3%) en 40.974 uitkeringen (18,0%) voor loopbaanonderbreking.

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (79.460 eenheden, d.i. 61,4%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor meer dan 4/5 het ouderschapsverlof (82.723 eenheden, d.i. 83,9%). Het thematisch verlof voor mantelzorgers, dat vanaf september 2020 in werking trad, betreft 86 eenheden.

Verdeling tijdskrediet & loopbaanonderbreking - Tijdskrediet: eindeloopbaan 51.124 Loopbaan-onderbreking: eindeloopbaan 28.336 Tijdskrediet: andere onderbrekingen 37.219 Loopbaan-onderbreking: andere onderbrekingen 12.638 | Totaal - Eindeloopbaan: 61,4% & Andere onderbrekingen: 38,6%	Verdeling thematische verloven: Ouderschaps-verlof 82.723 83,9%, Medische bijstand 15.510 15,7% & Palliatief verlof 313 0,3%

 

Dalingen bij alle stelsels

Voor het tijdskrediet, de thematische verloven en de loopbaanonderbreking noteren we dalingen van respectievelijk 1.353, 24.737 en 5.289 eenheden. (d.i. - 1,5%, -20,1% en -11,4%). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017. De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met -25.652 eenheden of -23,7% op jaarbasis. Deze daling is te wijten aan de afschaffing van het tijdelijke ouderschapsverlof Corona vanaf oktober 2020. Voor de kleinere stelsels van de medische bijstand en het palliatief verlof noteren we evoluties van respectievelijk +770 en +59 eenheden, d.i. +5,2% en +23,2%. De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt dan weer beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming.

Variatie op jaarbasis (absolute aantallen): Tijdskrediet -1.353, Thematische verloven -24.737, Loopbaanonderbreking -5.289 & Totaal -31.379	Variatie op jaarbasis (%): Tijdskrediet -1,5%, Thematische verloven -20,1%, Loopbaanonderbreking -11,4% & Totaal -12,1%

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 62,1% van de onderbrekingsuitkeringen

De meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 141.604 eenheden, d.i. 62,1%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 66.625 (75,4%) van de gevallen t.o.v. 53.112 (53,8%) bij de thematische verloven en 21.867 (53,4%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 29.318 of 12,9% van de gevallen (4.041 of 4,6% bij het tijdskrediet, 23.339 of 23,7% bij de thematische verloven en 1.938 of 4,7% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in juli 2021 toe met 7,8% op jaarbasis (+2.120) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd afnemen met 13,5% (-22.010).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in juli 2021 toe met 7,8% op jaarbasis (+2.120) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd afnemen met 13,5% (-22.010).

Verdeling volgens onderbrekingsgraad: Tijdskrediet: 1/5 66.625 75,4%, 1/2 17.677 20,0%, Voltijds 4.041 4,6% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 0 0,0%; Thematische verloven: 1/5 53.112 53,8%, 1/2 11.139 11,3%, Voltijds 23.339 23,7% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 11.042 11,2%; Loopbaan- onderbreking: 1/5 21.867 53,4%, 1/2 15.757 38,5%, Voltijds 1.938 4,7% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 1.412 3,4%

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In juli 2021 ging het om 143.730 vrouwelijke uitkeringstrekkers (63,1%) tegenover 84.219 mannelijke (36,9%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in juli 2021 gaat het om 158.980 uitkeringstrekkers (69,7%) tegenover 58.040 in het Waals en 10.929 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 25,5% en 4,8%).

Verdeling volgens geslacht en gewest: Tijdskrediet: Mannen 36.624 Vrouwen 51.719 Vlaams Gewest 66.091 Waals Gewest 18.941 Brussels H. Gewest 3.311; Thematische verloven: Mannen 35.625 Vrouwen 63.007 Vlaams Gewest 71.492 Waals Gewest 21.923 Brussels H. Gewest 5.217 & Loopbaanonderbreking: Mannen 11.970 Vrouwen 29.004 Vlaams Gewest 21.397 Waals Gewest 17.176 Brussels H. Gewest 2.401

Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. In juli 2021 gaat het om 13.517 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 7.652 in het kader van het tijdskrediet, 4.961 bij thematische verloven en 904 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in juli 2021 37.540 aanvragen ingediend, wat een daling is van 60,0% op jaarbasis. (2)

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet: JULI 2021 (PDF)

______________

(1) Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

(2) Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking. RVA ontwikkelt momenteel een statistiek die het onderscheid maakt tussen verlengingen en de overige nieuwe aanvragen.

Een RVA-kantoor zoeken

Top