U bent hier

Cijfers Loopbaanonderbreking, thematische verloven en tijdskrediet - juni 2021

De onderbrekingsuitkeringen nemen af met 17,4% op jaarbasis in juni 2021 (1)

In juni 2021 werden in totaal 228.360 onderbrekingsuitkeringen uitgekeerd in de verschillende stelsels van tijdskrediet (private sector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (private en publieke sector), d.i. 48.201 minder dan in juni 2020 (-17,4%). Het gaat om 90.451 uitkeringen voor tijdskrediet (39,6%), 96.073 voor thematische verloven (42,1%) en 41.836 uitkeringen (18,3%) voor loopbaanonderbreking.

Bijna 2/3 van de uitkeringen in het kader van tijdskrediet en loopbaanonderbreking (80.577 eenheden, d.i. 60,9%) betreffen het eindeloopbaanstelsel, waarmee oudere werknemers vóór hun pensioen hun werkregime lichter maken teneinde langer tewerkgesteld te kunnen blijven. De thematische verloven betreffen voor ongeveer 4/5 het ouderschapsverlof (76.036 eenheden, d.i. 79,1%). Het thematisch verlof voor mantelzorgers, dat vanaf september 2020 in werking trad, betreft 97 eenheden.

Verdeling tijdskrediet & loopbaanonderbreking - Tijdskrediet: eindeloopbaan 51.883 Loopbaan-onderbreking: eindeloopbaan 28.694 Tijdskrediet: andere onderbrekingen 38.568 Loopbaan-onderbreking: andere onderbrekingen 13.142 | Totaal - Eindeloopbaan: 60,9% & Andere onderbrekingen: 39,1%	Verdeling thematische verloven: Ouderschaps-verlof 76.036 79,1%, Medische bijstand 19.594 20,4% & Palliatief verlof 346 0,4%

 

Dalingen bij het ouderschapsverlof en de loopbaanonderbreking, stijging bij het tijdskredietbij alle stelsels

Voor de thematische verloven en de loopbaanonderbreking noteren we dalingen van respectievelijk 43.606 en 5.053 eenheden (d.i. -31,2% en -10,8%). De grootste groep in de thematische verloven, het ouderschapsverlof, evolueert met -45.378 eenheden of -37,4% op jaarbasis. Deze daling is te wijten aan de afschaffing van het tijdelijke ouderschapsverlof Corona vanaf oktober 2020. Voor de kleinere stelsels van de medische bijstand en het palliatief verlof noteren we evoluties van respectievelijk +1.573 en +102 eenheden, d.i. +8,7% en +41,8%. De evolutie van de loopbaanonderbreking wordt dan weer beïnvloed door de invoering van het zorgkrediet voor ambtenaren van de Vlaamse openbare sector vanaf 2 september 2016, nadat de bevoegdheid voor deze materie werd overgeheveld naar het gewestelijke niveau in het kader van de Zesde Staatshervorming.

Het aantal uitkeringen voor het tijdskrediet neemt daarentegen toe met 0,5% (+458 eenheden). In verband met het tijdskrediet dient men rekening te houden met de afschaffing van het recht op niet-gemotiveerd tijdskrediet sinds 1 april 2017.

Variatie op jaarbasis (absolute aantallen): Tijdskrediet +458, Thematische verloven -43.606, Loopbaanonderbreking -5.053 & Totaal -48.201	Variatie op jaarbasis (%): Tijdskrediet  +0,5%, Thematische verloven -31,2%, Loopbaanonderbreking -10,8% & Totaal -17,4%

De vermindering van de werktijd met 1/5 betreft 64,1% van de onderbrekingsuitkeringen

DDe meerderheid van de onderbrekingsuitkeringen betreft een vermindering van het werkregime met 1/5: 146.286 eenheden, d.i. 64,1%. Vooral bij het tijdskrediet is de onderbreking met 1/5 populair. Het gaat er om 68.157 (75,4%) van de gevallen t.o.v. 55.752 (58,0%) bij de thematische verloven en 22.377 (53,5%) bij de loopbaanonderbreking.

Het aantal voltijdse onderbrekingen is daarentegen vrij beperkt: het gaat om 16.182 of 7,1% van de gevallen (4.144 of 4,6% bij het tijdskrediet, 10.132 of 10,5% bij de thematische verloven en 1.906 of 4,6% bij de loopbaanonderbreking).

Het aantal uitkeringstrekkers met een voltijdse onderbreking neemt in juni 2021 af met 4,5% op jaarbasis (-758) terwijl de onderbrekingen met 1/5 van de werktijd afnemen met 17,5% (-31.038).

Het aantal uitkeringstrekkers met een onderbreking van 1/10 bedraagt 12.209.

Verdeling volgens onderbrekingsgraad: Tijdskrediet: 1/5 68.157 75,4%, 1/2 18.150 20,1%, Voltijds 4.144 4,6% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 0 0,0%; Thematische verloven: 1/5 55.752 58,0%, 1/2 17.980 18,7%, Voltijds 10.132 10,5% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 12.209 12,7%; Loopbaan- onderbreking: 1/5 22.377 53,5%, 1/2 16.125 38,5%, Voltijds 1.906 4,6% & Andere (1/3, 1/4 en 1/10) 1.428 3,4%

Verdeling volgens geslacht en gewest

Vooral vrouwen nemen tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. In juni 2021 ging het om 145.553 vrouwelijke uitkeringstrekkers (63,7%) tegenover 82.807 mannelijke (36,3%). Verder wordt vooral in het Vlaams Gewest gebruik gemaakt van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking: in juni 2021 gaat het om 159.812 uitkeringstrekkers (70,0%) tegenover 58.480 in het Waals en 10.068 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (respectievelijk 25,6% en 4,4%).

Verdeling volgens geslacht en gewest: Tijdskrediet: Mannen 37.375 Vrouwen 53.076 Vlaams Gewest 67.772 Waals Gewest 19.263 Brussels H. Gewest 3.416; Thematische verloven: Mannen 33.259 Vrouwen 62.814 Vlaams Gewest 70.072 Waals Gewest 21.795 Brussels H. Gewest 4.206 & Loopbaanonderbreking: Mannen 12.173 Vrouwen 29.663 Vlaams Gewest 21.968 Waals Gewest 17.422 Brussels H. Gewest 2.446

Tot slot

Ten slotte dienen wij er nog op te wijzen dat voor een volledig beeld op de onderbrekingen, de bovenstaande voorstelling van de onderbrekingsuitkeringen nog een tweetal aanvullingen vereist. In de eerste plaats is het vermeldenswaardig dat er ook een groot aantal onderbrekingen plaatsvindt, waarvoor de betrokkene geen uitkering van de RVA ontvangt. In juni 2021 gaat het om 13.538 onderbrekingen zonder uitkering (waarvan 7.722 in het kader van het tijdskrediet, 4.874 bij thematische verloven en 942 bij loopbaanonderbreking).

Daarnaast wijkt de evolutie van het aantal tijdens de maand uitgekeerde onderbrekingen soms sterk af van de evolutie van het aantal bij de RVA ingediende aanvragen tot een onderbreking, welke ook op korte periodes tijdens de maand of op latere periodes dan de beschouwde maand betrekking kunnen hebben. Zo zijn er in juni 2021 51.504 aanvragen ingediend, wat een daling is van 44,4% op jaarbasis. (2)

Statistieken raadplegen

De federale cijfers - Loopbaanonderbreking / Tijdskrediet: JUNI 2021 (PDF)

______________

(1) Als federale instelling bevoegd voor de onderbrekingsuitkeringen publiceert de RVA statistieken over de loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van onderbrekingsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

(2) Deze ingediende aanvragen omvatten ook de aanvragen tot verlenging van een onderbreking. RVA ontwikkelt momenteel een statistiek die het onderscheid maakt tussen verlengingen en de overige nieuwe aanvragen.

Een RVA-kantoor zoeken

Top